Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień awansu zawodowego na nauczyciela dyplomowanego

Data dodania: 2016-10-08 18:03:31
Autor: Sylwia Krajewska

Przedstawiam Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego (edukacja wczesnoszkolna, świetlica, oligofrenopedagog) ubiegającego się o stopień awansu zawodowego na nauczyciela dyplomowanego.

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO

 

NAUCZYCIELA EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ, NAUCZYCIELA ŚWIETLICY

I OLIGOFRENOPEDAGOGA

 

UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ AWANSU ZAWODOWEGO

NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

 

 

 

Data rozpoczęcia stażu: 1.09.2014r.

Data zakończenia stażu: 31.05.2017r.

 

CZYNNOŚCI  ORGANIZACYJNE

 

 

     ZADANIA  DO  REALIZACJI

 

         FORMY  REALIZACJI

 

    TERMINY

 

 DOWODY  REALI

  ZACJI  ZADAŃ

 

 

1. Poznanie  procedury  awansu  zawodowego

nauczyciela  oraz  przygotowanie  planu   

rozwoju  zawodowego .

 

 

 

 

 

 

 

2. Dokumentowanie  realizacji  planu 

rozwoju  zawodowego . 

 

 

 

 

 

3. Sporządzenie  sprawozdania  z  realizacji

planu  rozwoju  zawodowego .

 

 

Wstępna  analiza  własnych  umiejętności .

Zapoznanie  się  z  aktualnymi  przepisami

prawa  oświatowego  dotyczącymi  reformy  oświaty  i  awansu  zawodowego .

 

Złożenie  wniosku  o  rozpoczęcie  stażu .

 

Sporządzenie  planu  rozwoju  zawodowego

 

 

Gromadzenie  dokumentacji .

Praca  nad  osiągnięciem  celu , jakim  jest

awans  zawodowy  na  stopień  nauczyciela

dyplomowanego .

Uzyskanie  oceny  dorobku  zawodowego .

 

 

Opracowanie  sprawozdania  z  realizacji 

planu  rozwoju  zawodowego.

 

VIII / IX  2014 r.

 

 

 

 

IX 2014r.

 

IX  2014r. r.

 

 

 

Okres  stażu

 

 

 

 

 

VI  2017 r.

 

 

 

 

 

 

Wniosek  o  rozpoczęcie

stażu .

Plan  rozwoju 

zawodowego .

 

Teczka  ,, Awans

zawodowy ”

Ocena  dorobku

zawodowego  dokonana  przez  Dyrektora

 

 

Sprawozdanie

 z  realizacji  planu  rozwoju  zawodowego .

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 8  ust. 2 pkt 1

Uzyskanie  pozytywnych  efektów w  pracy  dydaktycznej , wychowawczej  lub  opiekuńczej  na  skutek  wdrożenia  działań  mających  na  celu  doskonalenie  pracy  własnej  i  podniesienie  jakości  pracy  szkoły .

 

 

 

    ZADANIA  DO  REALIZACJI

 

         FORMY  REALIZACJI

 

    TERMINY

 

 DOWODY  REALI

   ZACJI  ZADAŃ

 

 

 1.  Poszerzanie  wiedzy  i  umiejętności  w  procesie  aktywnego  udziału  w  wewnętrznym

  i  zewnętrznym  doskonaleniu .

 

 

 

 

 

 2.  Bogacenie  i  modyfikowanie  własnego

warsztatu  pracy .

 

 

 

 

 3. Dbanie  o  wystrój   sali  i   przedszkola .

 

 

 

4. Poszukiwanie nowych rozwiązań.

 

 

 

 

 

 

5. Rozbudzanie aktywności uczniów oraz rozwijanie ich zainteresowań.

 

 

 

 

6. Aktywne uczestnictwo w pracach organów szkoły.

 

 

 

7. Udział w badaniu jakości pracy szkoły.

 

 

 

 

8. Dokumentowanie imprez kulturowych i inicjatyw uczniów.

 

 

9. Praca z uczniem z trudnościami w nauce.

 

Udział  w  warsztatach  i  kursach

doskonalących.

Uczestnictwo  w  szkoleniowych  Radach

 Pedagogicznych. 

Samodzielne  studiowanie  literatury

pedagogicznej i psychologicznej.

 

 

Dobór  literatury , scenariuszy , kart  pracy ,

pomocy  dydaktycznych .

 Samodzielne  przygotowywanie  pomocy  dydaktycznych .

 

 

Aktualizacja  gazetek , dekoracji  zgodnie  z 

harmonogramem , aktualnymi  porami  roku ,

uroczystościami, pozyskiwanie pomocy dydaktycznych

 

Obserwacja zajęć prowadzonych przez innych nauczycieli.

Korzystanie z portali internetowych poświęconych edukacji.

Gromadzenie ciekawych rozwiązań metodycznych w pracy z dziećmi.

Przygotowanie uczniów do konkursów szkolnych, międzyszkolnych, praca indywidualna i zespołowa z wybranymi uczniami.

 

 

Aktualizacja dokumentacji szkolnej

 

 

 

 

Praca w zespołach ewaluacyjnych.

Tworzenie narzędzi do wewnętrznego mierzenia jakości pracy szkoły

 

 

Przygotowywanie sprawozdań z imprez szkolnych na stronę internetową szkoły, prowadzenie kroniki klasowej

 

Zajęcia pozalekcyjne z uczniem mającym trudności w nauce.

Zorganizowanie pomocy uczniowskiej w zespole świetlicowym.

Rozwijanie zainteresowań uczniów zdolnych.

 

Okres  stażu

 

 

 

 

 

 

 

Okres  stażu

 

 

 

 

 

Okres  stażu

 

 

 

 

Okres stażu

 

 

 

 

 

Okres stażu

 

 

 

 

 

Okres stażu

 

 

 

 

W trakcie stażu

 

 

 

 

Okres stażu

 

 

 

Okres stażu

 

Zaświadczenia , wpisy  w

zeszycie   protokołów ,

potwierdzenia Dyrektora

 

Wykaz  literatury

 

 

 

Potwierdzenie  Dyrektora

 

 

 

 

 

Potwierdzenie  dyrektora

 

 

 

 

Sprawozdania

 

Notatki, wydruki stron internetowych, scenariusze zajęć, imprez

 

Wykaz sukcesów, dyplomy

 

 

 

 

Wzory dokumentów

 

 

 

 

Poświadczenie

 

 

 

 

Poświadczenie

 

 

 

Notatki, wnioski

 

 

 

§ 8 ust. 2 pkt 2

Wykorzystywanie  w  pracy  technologii  informacyjnej  i  komunikacyjnej .

 

 

ZADANIA  DO  REALIZACJI

 

 

FORMY  REALIZACJI

 

TERMINY

 

DOWODY  REALI -

ZACJI  ZADAŃ

 

 

 1.  Stosowanie    technologii   komputerowej  w  opracowywaniu  dokumentacji  związanej

z  awansem  zawodowym .

 

 

 

 

  1. Wykorzystanie   Internetu  i programów multimedialnych

 

 

 

 

 

 

  1. Organizacja warsztatu pracy przy użyciu

technik komputerowych.

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. Komunikowanie  się  przez  Internet.

 

 

 

 

 

  1. Udział w aktualizowaniu szkolnej strony internetowej.

 

 

6. Prezentacje multimedialne.

 

 

 

Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !