Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O AWANS NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

Data dodania: 2016-06-02 22:02:18

Sprawozdanie z przebiegu stażu

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O AWANS NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

 

 

 

CZĘŚĆ A - PODSTAWOWE INFORMACJE

IMIĘ I NAZWISKO NAUCZYCIELA – Agnieszka Bulińska
NAZWA I ADRES PLACÓWKI – Przedszkole nr 2 „Słoneczna Gromada” ul. Mickiewicza 91 w Śremie
STANOWISKO PRACY – nauczyciel wychowania przedszkolnego
POSIADANE KWALIFIKACJE – ukończone studia wyższe, pięcioletnie magisterskie na kierunku Pedagogika, specjalność: opiekuńczo – wychowawcza oraz trzy semestralne podyplomowe studia w zakresie wychowania przedszkolnego.
IMIĘ I NAZWISKO OPIEKUNA STAŻU – mgr Wioletta Zielińska
CZAS TRWANIA STAŻU – 01.09 2013 – 31.05.2016
DOKUMENTY POŚWIADCZAJĄCE KWALIFIKACJE ZAWODOWE – Dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku Pedagogika oraz Świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych

DOKUMENTY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STAŻU –
Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego – zatwierdzony przez Dyrektora.
Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego.
Ocena dorobku zawodowego za okres stażu 01.09.2013– 31.05.2016CZĘŚĆ B – SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O AWANS NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

 

Niniejsze sprawozdanie powstało w związku z zakończeniem przeze mnie stażu na stopień nauczyciela mianowanego. Zostało napisane na podstawie §7 Rozporządzenia MEN z dnia 01.03.2013r. w sprawie uzyskania stopnia awansu zawodowego przez nauczycieli. Czas stażu był dla mnie szczególnym czasem- czasem refleksji nad sobą, czasem poszukiwań, wzbogacania wiedzy i zdobywania doświadczenia.
Przygotowane przeze mnie sprawozdanie odnosi się do poszczególnych obszarów i wymagań zawartych w moim planie rozwoju zawodowego.

        

 

§7 ust. 2 pkt. 1

 

Umiejętność organizacji i doskonalenia własnego warsztatu pracy, dokonywanie ewaluacji własnych działań, a także oceniania skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach.

 

 

 1. Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu.

 

Pierwszym krokiem podjętym w celu dobrego zorganizowania pracy w okresie stażu było nawiązanie oraz określenie zasad współpracy z opiekunem stażu- panią mgr Wiolettą Zielińską. Opiekun stażu pomagał mi w prawidłowej realizacji zadań zawartych w planie rozwoju zawodowego. Nasza współpraca polegała też na wzajemnej obserwacji zajęć i późniejszym ich omawianiu.

Na początku roku szkolnego 2013/14 zapoznałam się z przepisami prawa oświatowego (Karta Nauczyciela i rozporządzenia MEN) dotyczącymi awansu zawodowego nauczycieli.

Zgodnie z przepisami we wrześniu 2013r. przygotowałam wniosek o rozpoczęcie stażu na stopień nauczyciela mianowanego oraz opracowałam plan rozwoju zawodowego, który został zatwierdzony przez Dyrektora.
Analiza przepisów prawnych związanych z procedurami uzyskiwania stopnia awansu zawodowego przez nauczycieli umożliwiła mi prawidłowe opracowanie dokumentów – wniosku o rozpoczęcie stażu i planu rozwoju zawodowego.
Natomiast nawiązanie współpracy z opiekunem stażu pozwoliło mi na pełniejsze zrealizowanie postawionych sobie zadań.

 

 1. 2.      Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu i innych nauczycieli.

 

Celem wzbogacenia swoich umiejętności praktycznych uczestniczyłam w zajęciach

przygotowanych  przez opiekuna stażu oraz innych nauczycieli.

 Tematy zajęć:

 • Jak się ubierać w chłodne dni? Zabawy i rozmowy na podstawie opowiadania pt „Co założyć?”
 •  Czekamy na wakacje – rozwiązujemy zagadki i wakacyjne zadania
 • Zabawa dydaktyczna „Wysoki czy niski?”
 • Przygotowujemy się do wakacji podczas wspólnych zabaw.
 •  „W krainie figur geometrycznych” – zabawy matematyczne.
 • Zuzia i Szymon przygotowują się na bal – zabawy matematyczne.
 •  „Biała Królowa” – zabiera nas do krainy śniegu i lodu.
 • Na podstawie opowiadania o „Kłopotach krecika” dowiadujemy się o życiu mieszkańców łąki.

Zajęcia prowadzone przez starsze stażem koleżanki, były dla mnie cennym źródłem nowych pomysłów i rozwiązań. Przekonały mnie także, że moja praca z dziećmi również przebiega prawidłowo. Kontakty i współpraca z opiekunem stażu i innymi nauczycielami dały mi możliwość systematycznego pogłębiania swojej wiedzy, poznawania innych form prowadzenia zajęć.

 

 1. 3.      Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu i Dyrektora

 

W ramach doskonalenia umiejętności zawodowych przeprowadziłam szereg zajęć dla opiekuna stażu i Dyrektora.

 Tematy zajęć:

 • „W krainie Królowej Jesieni”
 •  ”Rozwiązując zadania i zagadki wzbogacamy wiadomości o wybranych mieszkańcach łąki”
 • „Miś się pomylił” – ćwiczymy spostrzegawczość podczas poprawnego nakładania poszczególnych części garderoby.
 •  „Zabawy z panią Wiosną na majowej łące”
 •  „Co tak pachnie pyta Jacek” – babcia Weronika urządza przyjęcie dla swoich wnuków.
 •  „Geometryczna zbieranka” – gra planszowa z wykorzystaniem figur geometrycznych.

Wszystkie przeprowadzone przeze mnie  zajęcia były dokładnie analizowane pod względem merytorycznym i metodycznym. Każde zajęcie poprzedzone było opracowaniem scenariusza zajęć. Wspólnie z opiekunem dbałam, aby wszystkie zajęcia zostały omówione podczas konsultacji.  Wymiana spostrzeżeń okazała się bardzo przydatnym doświadczeniem w mojej dalszej pracy dydaktycznej z dziećmi.

 

 1. 4.      Organizacja i doskonalenie warsztatu pracy:
 • Gromadziłam narzędzia do pracy dydaktycznej  (czasopisma, książki, nagrania), które wykorzystywałam w trakcie pracy z dziećmi, co w dużej mierze przyczyniło się do ich uatrakcyjnienia oraz do podniesienia jakości mojej pracy.
 • Dbałam  o salę  przedszkolną, jej estetyczny wyglądStarłam się, aby pomieszczenie to miało ładny i przyjazny wygląd.
 • Tworzyłam nowe pomoce do zajęć, dekoracje na hol i do sali,
 • W ramach edukacji europejskiej, przygotowałam  prezentację multimedialną pt.: „Podróż do Niemiec”, w celu przybliżenia dzieciom zabytków, tradycji i kultury tego kraju (rok szkolny 2015/2016)
 • Uatrakcyjniałam dzieciom zajęcia i imprezy przedszkolne wcielając się w różne postacie np.: postać Marchewki, p. Jesieni, żuka, itp.
 • W swojej pracy wykorzystywałam elementy różnorodnych metod pracy w przedszkolu: Metody Dennisona, Metody Weroniki Sherborne, Labana, Metody E. Gruszczyk – Kolczyńskiej, metody aktywizujące, pedagogiki zabawy, metody relaksacyjne itp. Regularne ich stosowanie dawało dzieciom wiele korzyści zarówno w ich rozwoju umysłowym, jak i fizycznym.

 

 1. 5.      Prowadzenie dokumentacji grupy.
  W okresie stażu prowadziłam dokumentację zgodnie z obowiązkami nauczyciela wychowania przedszkolnego. Systematycznie i na bieżąco prowadziłam dziennik zajęć, w którym zapisywałam tematy pracy z dziećmi. W oparciu o Podstawę Programową pisałam plany miesięczne. Prowadziłam i dokumentowałam obserwacje pedagogiczną dzieci. Miałam również obowiązek dokonania diagnozy gotowości szkolnej dzieci 5 letnich oraz analizę i podsumowanie wyników diagnozy w grupie. Diagnoza ta składała się na „wstępną”, którą przeprowadzałam na przestrzeni m-cy październik – listopad a także „końcową”, którą przeprowadziłam w kwietniu. Następnie napisałam informację o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole. Dokumentowałam również kontakty z rodzicami moich wychowanków w formie  wpisów do karty kontaktów z rodzicami oraz sukcesy dzieci w formie karty monitorującej sukcesy.

Prowadzenie dokumentacji grupy dały mi umiejętność lepszej organizacji i doskonalenia swojego warsztatu pracy.

§7 ust. 2 pkt. 2

 

Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych

 

 1. 1.      Uczestnictwo w posiedzeniach Rad Pedagogicznych

 

W minionym okresie stażu, starałam się aktywnie uczestniczyć w posiedzeniach Rad Pedagogicznych. Na jedną z nich( rok szkolny 2014/2015) wspólnie z koleżanką opracowałyśmy Program Edukacji Zdrowotnej, który był realizowany w naszym przedszkolu. Podczas posiedzenia innej wspólnie z koleżanką podzieliłyśmy się wiedzą zdobytą na szkoleniu dla nauczycieli pt.: „Edukacja prozdrowotna rodziców i dzieci jako metoda przeciwdziałania chorobom jamy ustnej”, które dotyczyło problemu choroby próchnicznej wśród dzieci.

Ponad to brałam udział w następujących Radach Pedagogicznych szkoleniowych:

 

 • Rada szkoleniowa dla nauczycieli z zakresu czytelnictwa(rok szkolny 2015/2016)
 • Warsztaty metodyczne pt,: „Rysunek arteterapeutyczny”(rok szkolny 2014/2015)
 • Warsztaty metodyczne pt. „Zabawa z muzyką klasyczną jako czynnik stymulujący rozwój muzyczny dziecka”(rok szkolny 2015/2016)

Zdobytą podczas szkoleń wiedzę i umiejętności staram się wykorzystywać w codziennej pracy z dziećmi, ponad to pozwalała mi ona na lepsze przygotowanie i prowadzenie zajęć.

 1. 2.      Współpraca z rodzicami

Istotnym elementem dla mnie jako wychowawcy grupy przedszkolnej jest jak najlepsze poznanie swojej grupy. Służyła temu analiza kart zgłoszeniowych dzieci, zapoznanie z opinią z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej dot. dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, a także indywidualne rozmowy z rodzicami, które przybliżały mi sytuację rodzinną dziecka, relacje panujące w jego najbliższym otoczeniu. W dużym stopniu opierałam się w swojej pracy na bieżącej obserwacji dzieci będących w grupie pod moją opieką, ich funkcjonowaniem  w grupie, postępów w rozwoju i stopniu przyswajania wiedzy i umiejętności. Analizowałam prace wykonane przez dzieci, obserwując ewentualne postępy.
Przez cały okres stażu współpracowałam z rodzicami przedszkolaków.  Chętnie służyłam pomocą i poradą rodzicom w sytuacjach problemowych dotyczących ich dzieci. W ramach integracji rodziców ze środowiskiem przedszkolnym zapraszałam ich do uczestnictwa  w różnych uroczystościach, akcjach i programach organizowanych przez nasze przedszkole.

 We wszystkie podejmowane działania rodzice chętnie się angażowali pomagając w wykonywaniu potrzebnych dekoracji, strojów itp. Swoją postawą zawsze starałam się zachęcać rodziców do współpracy, rozmawiać z nimi indywidualnie, składać podziękowania za współpracę. Dzięki zaangażowaniu rodziców udało się przygotować i przeprowadzić wiele imprez przedszkolnych.

W celu zintegrowania rodziców ze społecznością przedszkolną, a także wypracowania sposobów wspólnej współpracy na każdy kolejny rok szkolny, organizowałam lub współorganizowałam dla nich zebrania grupowe.

Na bieżąco starałam się informować rodziców, o tym co się dzieje w przedszkolu m. in. poprzez:

 • umieszczanie na stronie internetowej przedszkola zamierzeń wychowawczo-dydaktycznych oraz zdjęć z aktualnymi wydarzeniami w przedszkolu.
 • współprowadzenie gazetki informacyjnej dla rodziców pod hasłem „Mamo, tato, czy wiesz, że…”, w której zamieszczałam  ciekawe artykuły mającą na celu pedagogizację rodziców.
 • eksponowanie dziecięcych prace plastycznych na tablicy przed salą,

Aby rodzice mogli „na żywo” zobaczyć jak zachowują się i biorą udział w zajęciach ich dzieci, zapraszałam ich do uczestnictwa w zajęciach otwartych.

W minionym okresie stażu rodzice mogli uczestniczyć w takich zajęciach otwartych:

 • ”Rozwiązując zadania i zagadki wzbogacamy wiadomości o wybranych mieszkańcach łąki”(zajęcie otwarte)
 • „W jaki sposób przygotowuje się do zimy wiewiórka Ruda Kitka oraz inne zwierzęta leśne?”(zajęcie otwarte)
 • „Doktor Rybka wam opowie jak należy dbać o zdrowie” – zabawy przygotowujące do nauki czytania i pisania. (zajęcia otwarte)
 1. Udział(lub współudział) w organizowaniu i prowadzeniu(lub współprowadzeniu) różnych uroczystości przedszkolnych

Niezmiernie ciekawym i wzbogacającym doświadczeniem w mojej pracy pedagogicznej, było organizowanie (lub współorganizowanie) i prowadzenie (lub współprowadzenie) uroczystości i imprez przedszkolnych, konkursów, wystaw, wycieczek itp.:

 Rok szkolny 2013/2014 (grupa 6-latków):

 • Sprzątanie Świata
 • Rajd pieszy na Rynek śremski – odwiedziny Burmistrza w Ratuszu
 • Dzień Pluszowego Misia w przedszkolu
 • Czary mary – andrzejkowe wróżby przedszkolaków
 • „Zanim pierwsza gwiazdka błyśnie…” (spotkanie z Gwiazdorem)
 • Spotkanie świąteczne z rodzicami – Jasełka pt.: „Powitajmy Maleńkiego”
 • Gwiazdor w Przedszkolu – zaproszenie dzieci dwuletnich na zabawy z Gwiazdorem
 • Babciu, dziadku, żyj sto lat – Święto Babci i Dziadka
 • „Pamiętajmy o ptakach” – konkurs plastyczny dla przedszkolaków i ich rodziców
 • „Wiosno, wiosenko odezwij do nas się” – zabawy badawcze.
 • Dzień Dziecka w przedszkolu.
 • Letnia Spartakiada Przedszkolaków
 • Pożegnanie starszaków
 • Urodziny dzieci

 

Rok szkolny2014/2015 (grupa 3-latków)

 • Pasowanie na Przedszkolaka
 • „Gdy zabłyśnie pierwsza gwiazdka” – spotkanie przy choince z rodzicami
 • „Babciu, dziadku, żyj sto lat” – Święto Babci i Dziadka
 • „W karnawale bawimy się doskonale”- balik karnawałowy, (organizowanie i prowadzenie imprezy grupowej)
 • Przedstawienie ekologiczne pt. „Krasnoludki” – dla grup młodszych (pomoc w doborze muzyki i piosenek)
 • „Żyjmy zdrowo” – konkurs literacki dla dzieci i rodziców
 • „Witaj wiosno” – festiwal piosenki wiosennej (współorganizowanie i współprowadzenie uroczystości przedszkolnej)
 • „Na wesoło z mamą i tatą”- Festyn Rodzinny(przygotowanie układu tanecznego dla dzieci, upominków dla mamy i taty oraz współorganizowanie zabaw sportowych dla dzieci )
 • Urodziny dzieci urodzonych w lipcu i sierpniu (organizowanie i prowadzenie imprezy przedszkolnej)
 • Pełnienie funkcji kierownika wycieczki dla dzieci z grup 3-4 latków do „Gajówki” w Zbrudzewie

Rok szkolny 2015/2016 (grupa 5-latki)

 • Sprzątanie Świata
 • Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka
 • Festyn „Marchewkowe Święto”
 • Dzień Chłopca
 • Wystawa „Zdrowa kuchnia przedszkolaka”(przepisy i zdjęcia)
 • Urodziny dzieci (październik)
 • Dzień Niemiecki
 • Wycieczka na cmentarz „Odwiedzamy groby zmarłych bohaterów”
 • Dzień Pluszowego Misia
 • „Czary mary” – wróżby andrzejkowe
 • Spotkanie gwiazdkowe z Rodzicami
 • Dzień Babci i Dziadka
 • „Zimowy pejzaż” – wystawa prac plastycznych dla dzieci i rodziców
 • „Przy świątecznym stole”- śniadanie wielkanocne w grupach
 • Spotkanie z zającem wielkanocnym

Zorganizowane imprezy i uroczystości wpłynęły pozytywnie na wzajemne relacje przedszkolaków. Podczas niektórych z nich mogły one zaprezentować swoje talenty i umiejętności, przełamując własną tremę.

Praca nad organizacją uroczystości pozwoliła mi na włączenie rodziców do aktywnego uczestnictwa w życiu przedszkola i grupy. Nabyłam również większej umiejętności organizowania i przeprowadzania uroczystości w przedszkolu.

 

 1. Współuczestniczenie w różnych akcjach, programach, projektach.

W minionym okresie stażu realizowałam zagadnienia zawarte w następujących programach:

 

 • W ramach uczestnictwa naszego przedszkola w programach Akademii Aquafresh oraz „Dzieciństwo bez próchnicy” przeprowadziłam z dziećmi cykl zajęć dotyczących konieczności dbania o swoje ząbki – dzieci miały nie tylko możliwość dowiedzieć się, dlaczego i jak należy dbać o higienę jamy ustnej, ale także skąd się biorą ząbki i kto je leczy.
 • Realizacja programu „Czyste powietrze wokół nas” polegała na zwiększeniu wiedzy dziecka na temat szkodliwości dymu papierosowego, a także kształtowania umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, w których inni palą. W ramach tego programu zamieściłam na gazetce informacyjnej dla rodziców artykuł na temat szkodliwości palenia i przygotowałam tematyczne kolorowanki dla dzieci, a także ilustracje pomocne do przeprowadzenia pogawędki z dziećmi na temat szkodliwości dymu papierosowego.
 • Natomiast przeprowadzenie zajęć z dziećmi i zamieszczenie na gazetce artykułów dla rodziców w ramach programu „Moje dziecko idzie do szkoły”, pozwoliło na: podniesienie ich poziomu wiedzy na temat wybranych elementów zdrowego stylu życia, ich roli w kształtowaniu prawidłowych nawyków prozdrowotnych u dzieci oraz przekonanie o słuszności podejmowanych działań profilaktycznych zarówno w domu, jak i środowisku szkolnym.

 

Realizacja powyższych programów umożliwiła mi podnoszenie wśród dzieci i rodziców większej świadomości dotyczącej konieczności dbania o swoje zdrowie i konsekwencji wynikających ze złego stylu życia. Dała mi również możliwość samorozwoju i wdrożenia niektórych zagadnień „na łono” swojej rodziny.

Brałam również udział w realizacji projektu mBanku pt.: „Geometrycznych figur świat, przedszkolak jest z nim „za pan brat". Przeprowadziłam z dziećmi zajęcia dydaktyczne z zakresu edukacji matematycznej pt. „Geometryczna zbieranka” – gra planszowa z wykorzystaniem figur geometrycznych, podczas których dzieci miały możliwość utrwalania kształtów i nazw podstawowych figur.  Zorganizowałam w sali „skrzynię skarbów”, w której wspólnie z dziećmi gromadziliśmy różnego rodzaju rzeczy, przedmioty kształtem przypominające figury geometryczne. Zgromadzone rzeczy były wykorzystywane między innymi podczas zabaw matematycznych. Natomiast w ramach zajęć „Kuchcikowo” wypiekaliśmy kruche ciasteczka, oczywiście także w kształcie figur.

Przez cały okres stażu, starałam się także zachęcać dzieci i rodziców do aktywnego uczestnictwa w różnych akcjach o charakterze ekologicznym. Rodzice i dzieci chętnie włączali się w takie akcje jak: „Puszkobrnie”, „Zbiórka baterii i nakrętek”.

O tym, że dzieci i rodzice chętnie włączali się w w/w akcje, świadczy chociażby fakt, że jeden z moich podopiecznych w półrocznym rozstrzygnięciu akcji „Puszkobrania”(rok szkolny 2015/2016) zajął III miejsce i reprezentował nasze przedszkole w rozstrzygnięciu tej akcji w Urzędzie Miejskim w Śremie.

 Aby zwiększyć wśród dzieci świadomość potrzeby organizowania takich akcji, przeprowadziłam cykl zajęć (w ramach tematu kompleksowego „Mali strażnicy przyrody”), z których mogli się dowiedzieć, jak ważna jest dla nas ludzi ochrona środowiska. Chętnie braliśmy również udział  (rok szkolny 2013/2014 i 2015/2016) w akcji „Sprzątania świata” , podczas której dzieci zaopatrzone w gumowe rękawiczki sprzątały teren w pobliżu naszego ogrodu przedszkolnego, a w kwietniu 2016r. uświetniliśmy obchody „Dnia Ziemi” występem artystycznym.

 

 1. 5.      Kółka zainteresowań

 

W ramach istniejących w naszym przedszkolu kółek...

Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !