Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !

Program edukacji regionalnej «Moja mała Ojczyzna — Przemków»

Data dodania: 2013-04-01 19:29:14
Autor: Beata Jersz

Program edukacji regionalnej «Moja mała Ojczyzna — Przemków» ma na celu kreowanie tożsamości regionalnej, przybliżanie dzieciom dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego miejscowości, w której mieszkają…

PROGRAM EDUKACJI REGIONALNEJ

„MOJA MAŁA OJCZYZNA – PRZEMKÓW”

Autorka programu: mgr Beata Jersz nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej  w Szkole Podstawowej nr 2 im. Wojska Polskiego w Przemkowie

WSTĘP

Program niniejszy został opracowany w oparciu o Podstawę Programową Kształcenia Ogólnego dla szkół podstawowych.

Zadaniem programu jest kreowanie tożsamości regionalnej, przybliżanie dzieciom dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego miejscowości, w której mieszkają, przygotowanie do aktywnego i twórczego uczestnictwa w życiu kulturowym własnego regionu, uczenie szacunku dla kultury rodzimej i środowiska naturalnego. Program ma kształtować postawę patriotyzmu i poczucia przynależności do konkretnego miejsca w środowisku lokalnym, regionie, kraju, aż wreszcie społeczności międzynarodowej.

„Mała Ojczyzna” to świat, w którym żyjemy na co dzień, to to co nas otacza: przyroda, ludzie, stworzona przez nich kultura.

W procesie poznawania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego powinniśmy uczestniczyć od najwcześniejszych lat. W tym to procesie małego Polaka wspomaga rodzina i szkoła.

ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE

1. Zagadnienia edukacyjne zawarte w programie są rozszerzeniem treści programowych edukacji wczesnoszkolnej o edukację lokalną i regionalną.

2. Program jest skupiony na walory kulturowe i przyrodnicze gminy Przemków, na terenie której znajduje się Szkoła Podstawowa nr 2 im. Wojska Polskiego. Program będzie realizowany w trybie rocznym wśród uczniów klas II. 

CELE OGÓLNE

- Wspomaganie wszechstronnego i harmonijnego rozwoju ucznia.

- Kształtowanie poczucia przynależności do rodziny, społeczności lokalnej, regionu, kraju.

- Kształtowanie postaw patriotycznych.

- Wzmacnianie poczucia własnej wartości poprzez aktywny udział w życiu szkoły, środowiska lokalnego.

- Poznawanie walorów kulturowych i przyrodniczych środowiska lokalnego.

CELE SZCZEGÓŁOWE

- Wzbogacanie ucznia o wiedzę dotyczącą własnej miejscowości i najbliższej okolicy.

- Poznawanie walorów kultury materialnej.

- Poznawanie najbliższego środowiska przyrodniczego.

- Poznawanie tradycji charakterystycznych dla gminy Przemków.

- Poznawanie dziejów swojej rodziny.

- Czynne uczestnictwo w życiu środowiska lokalnego.

- Kształtowanie tożsamości narodowej i postaw patriotycznych.

- Kształtowanie poczucia więzi emocjonalnej z regionem.

- Kształtowanie właściwych zachowań społecznych.

TREŚCI PROGRAMOWE

- Dziecko jako członek rodziny.

- Najbliższe środowisko lokalne – moja okolica.

- Tradycje mojej gminy.

- Walory przyrodnicze najbliższej okolicy.

I POZNAJĘ PRZESZŁOŚĆ SWOJEJ RODZINY 

Tematyka:

1. Historia mojej rodziny.

2. Drzewo genealogiczne, jego rola w poznawaniu przeszłości rodziny. 

3. Zawody naszych rodziców oraz dziadków. 

Formy realizacji:

- Dyskusja – odtwarzamy historię własnej rodziny.

- Prezentacja pamiątek rodzinnych.

- „Moje własne drzewo genealogiczne” – wystawka prac.

- Oglądanie albumów rodzinnych.

- Wywiad z babcią lub dziadkiem.

- Nauka wierszy, piosenek o tematyce rodzinnej.

- Prezentowanie zawodów wykonywanych w rodzinach uczniów.

- Rozpoznawanie przedmiotów związanych  z poszczególnymi zawodami dawniej i dziś.

- Uświadomienie roli tradycyjnych zawodów dla kultury własnego regionu, jego związek z kulturą narodową.

Cele operacyjne: 

- opowiada historię swojego życia i własnej rodziny;

- gromadzi informacje na temat rodzinnych pamiątek i tradycji;

- prezentuje genezę swojej rodziny na podstawie zdjęć i pamiątek rodzinnych;

- zna zawody jakie wykonywali przodkowie;

- potrafi prawidłowo przyporządkować typowe przedmioty do poszczególnych zawodów;

- ilustruje zapomniane zawody mieszkańców najbliższej okolicy;

- zna stopnie pokrewieństwa, prawidłowo posługuje się nimi;

- wie czym zajmuje się genealogia;

- recytuje wiersze, śpiewa piosenki o tematyce rodzinnej. 

II POZNAJĘ SWÓJ REGION

Tematyka: 

1. Miejscowość, w której mieszkam i jej historia. 

2. Przemków i okolice w legendach. 

3. Położenie geograficzne i krajobraz Przemkowa na tle gminy, powiatu i województwa. 

4. Symbole naszej gminy, powiatu, województwa. 

5. Zabytki naszej gminy, ich historia.

Formy realizacji:

- Zapoznanie z historią miejscowości, w której mieszkają uczniowie.

- Opowiadanie legend o Przemkowie i okolicy.

- Wysłuchanie prelekcji zaproszonego gościa.

- Określanie  położenia geograficznego – praca z mapą i bezpośrednia obserwacja w terenie.

- Zapoznanie z położeniem Przemkowskiego Parku Krajobrazowego jako obszaru chronionego w okolicy.

- Opis herbu Przemkowa.

- Wykonanie herbu dowolną techniką plastyczną – prezentacja prac.

- Wskazywanie na mapie stolicę województwa i powiatu.

- Udział w konkursach.

- Wycieczka po najbliższej okolicy.

- Poznanie historii wybranych obiektów zabytkowych w Przemkowie. 

Cele operacyjne: 

- wyjaśnia pochodzenie nazwy miejscowości;

- pokazuje położenie miejscowości na mapie fizycznej Polski;

- przedstawia najważniejsze dla miejscowości  wydarzenia historyczne;

- potrafi opowiedzieć legendę związaną z nazwą Przemkowa;

- potrafi opowiedzieć legendę związaną z okolicą;

- ilustruje wybrane fragmenty wysłuchanej legendy;

- wskazuje na mapie granice swojego województwa, powiatu, gminy, parku krajobrazowego;

- odczytuje z mapy nazwy rzek, miejscowości, rezerwatów przyrody;

- rozróżnia elementy krajobrazu;

- potrafi rozpoznać herb swojego miasta;

- opisuje herb Przemkowa oraz symbole powiatu i województwa;

- wypowiada się w formie plastycznej;

- podaje adres Urzędu Miasta i Gminy;

- zna funkcję urzędu gminy;

- wskazuje na mapie stolicę województwa i powiatu;

- zna najważniejsze zabytki najbliższej okolicy;

- rozpoznaje zabytki i omawia krótko ich historię;

- rysuje najciekawsze obiekty o charakterze zabytkowym swojej miejscowości.

III TRADYCJE NASZEJ GMINY

Tematyka:

1. Tradycje świąt religijnych. 

2. Lokalne święta na terenie gminy Przemków. 

3. Ochotnicza Straż Pożarna jako element lokalnej kultury. 

4. Lokalna sztuka kulinarna. 

Formy realizacji: 

- Omówienie...

Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !