Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !

Sprawozdanie cząstkowe — na mianowanie

Data dodania: 2013-01-21 13:15:21
Autor: Izabela Szczepańska

Jest to sprawozdanie z pierwszego roku stażu na nauczyciela mianowanego.

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju za okres od 1.09.2009 do 31.08.2010 mgr Izabeli Szczepańskiej nauczyciela Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Tadeusza Kościuszki w Bartoszycach ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego

Imię i nazwisko opiekuna stażu: mgr Anna Gulbinowicz

Czas trwania stażu 2 lata i 9 miesięcy

Data rozpoczęcia stażu – 1 września 2009 r.

Jestem nauczycielem kontraktowym w Szkole Podstawowej nr 3 w Bartoszycach pracującym jako oligofrenopedagog w świetlicy rewalidacyjno-wychowawczej oraz jako nauczyciel wspomagający w klasie integracyjnej.

W związku z przeniesieniem grupy rewalidacyjno-wychowawczej do Zespołu Szkół Nr 1 przedstawiłam w niniejszym sprawozdaniu zrealizowane przeze mnie założenia planu rozwoju zawodowego za rok szkolny 2009/2010.

Biorąc pod uwagę posiadane kwalifikacje podjęłam starania o uzyskanie kolejnego szczebla awansu zawodowego. W tym celu zapoznałam się z przepisami prawa oświatowego. Szczególnej analizie poddałam:

 • Ustawa Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982 r. z późn. zm. (Rozdział 3a Awans zawodowy nauczycieli);
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2004 r. Nr 260, poz. 2593);
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 16 listopada 2007 r. Nr 214, poz. 1580).

Na ich podstawie oraz po zapoznaniu się z różnymi publikacjami interpretującymi zasady ubiegania się o kolejne stopnie awansu, przygotowałam i złożyłam w dniu 31 sierpnia 2009 r. wniosek o rozpoczęcie stażu na stopień nauczyciela mianowanego. Dyrektor szkoły pozytywnie go rozpatrzył.

Na początku września odbyłam spotkanie z opiekunem stażu mgr Anną Gulbinowicz, na którym zawarłyśmy kontrakt określający zasady naszej współpracy.

W oparciu o rozporządzenie, wyznaczając kierunki dalszego rozwoju przystąpiłam do opracowania planu rozwoju zawodowego, który został zatwierdzony przez dyrektora szkoły panią mgr Ewę Kapusto.

Przez pierwszy rok stażu podejmowałam działania zmierzające do stopniowej realizacji planu rozwoju zawodowego, którego podstawowym celem jest uzyskanie przeze mnie kolejnego stopnia awansu zawodowego - nauczyciela mianowanego.

W trakcie tego roku pogłębiałam wiedzę i umiejętności dydaktyczno-wychowawcze oraz opiekuńcze, doskonaliłam znajomość prawa oświatowego, uczestniczyłam w pracach organów szkoły, realizowałam zadania ogólnoszkolne, edukacyjne i wychowawcze.

W niniejszym sprawozdaniu dokonałam analizy i oceny własnych działań za rok szkolny 2009/2010.

Wymagania egzaminacyjne § 7 ust. 2 pkt 1

Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach;

1. Uczestniczenie w szkoleniach wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli.

Staram się podnosić poziom swoich kwalifikacji. Działania moje zmierzają do nabycia umiejętności, celem których będzie wydajna i efektywna praca na rzecz dzieci i placówki. W tym celu aktywnie uczestniczyłam w posiedzeniach Rady Pedagogicznej, szkoleniach i różnych formach doskonalenia organizowanych na terenie szkoły:

 • Szkolenie „System kontroli frekwencji i postępów w nauce” 9 listopad 2009;
 • Szkolenie „Ochrona danych osobowych” 7 kwiecień 2010.

2. Uczestniczenie w pozaszkolnych formach doskonalenia nauczycieli.

Aby doskonalić swój warsztat pracy brałam również udział w pozaszkolnych formach doskonalenia zawodowego (kursach, szkoleniach i warsztatach metodycznych). Zdobyte tam wiadomości i umiejętności wykorzystuję do organizacji pracy dydaktycznej, urozmaicając jej formy i metody:

 • Warsztaty „Aktywizujące metody i formy pracy w zajęciach świetlicowych z dzieckiem” 28 listopad 2009;
 • „Kurs pierwszej pomocy przedmedycznej” 19 kwiecień 2010.

3. Wprowadzanie do pracy interesujących metod pracy.

Wiedzę, którą zdobywam uczestnicząc w różnych formach doskonalenia, wykorzystuję w swojej pracy dydaktycznej i wychowawczej. Stosuję różnorodne narzędzia i metody nauczania atrakcyjne, interesujące, motywujące, ale przede wszystkim dostosowane do potrzeb i możliwości poszczególnych uczniów oraz budujące atmosferę bezpieczeństwa. Są to między innymi:

 • Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne;
 • programy M. i Ch. Knillów rozwijające orientację w schemacie własnego ciała;
 • elementy Metody Dobrego Startu (ćwiczenia ruchowo – wzrokowo - słuchowe);
 • masażyki, zabawy paluszkowe.

4. Wzbogacanie pracowni i warsztatu pracy.

W trakcie tego roku tworzyłam i gromadziłam narzędzia do pracy dydaktycznej (rozkłady materiałów, indywidualne programy - IPET, książki, puzzle, nagrania audio, scenariusze zajęć, karty pracy, etc.), które wykorzystywałam w trakcie zajęć, co w dużej mierze przyczyniło się do ich uatrakcyjnienia oraz do podniesienia jakości mojej pracy.

5. Dokonywanie ewaluacji własnych działań, ocenianie ich skuteczności oraz dokonywanie zmian w tych działaniach.

Opracowałam wspólnie z nauczycielką mgr Moniką Sienkiewicz schemat oceny cząstkowej dla dzieci posiadających orzeczenia i opinie o dostosowaniu programu nauczania do ich indywidualnych możliwości (listopad 2009 r.).

6. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu.

Realizując założone w planie rozwoju cele prowadziłam zajęcia w obecności opiekuna stażu.

Każdorazowo opracowywałam scenariusz zajęć i po ich przeprowadzeniu dokonywałam samooceny oraz refleksji na temat przebiegu lekcji, a także stopnia realizacji założonych celów.

Zajęcia obserwowane przez opiekuna stażu mgr Annę Gulbinowicz:

 • Temat: Nasze figury (zajęcia rewalidacyjne zespołowe); 6 listopad 2009 r.
 • Temat: Wielozmysłowe wykonywanie ruchów w rytm piosenki pt. „Kolorowy deszcz” według metody Dobrego Startu; 23 kwiecień 2010 r.

7. Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu.

Istotnym elementem doskonalenia mojego warsztatu pracy była również obserwacja lekcji prowadzonych przez mojego opiekuna stażu, gromadzenie notatek, formułowanie wniosków i dzielenie się interesującymi spostrzeżeniami.

Zajęcia prowadzone przez opiekuna stażu mgr Annę Gulbinowicz:

 • Temat: Ćwiczenia słuchowo-wzrokowo-ruchowe prowadzone metodą Dobrego Startu przy piosence pt. „Mam chusteczkę haftowaną”; 16 listopad 2009 r.
 • Temat: Zajęcia według metody P. Dennisona – podstawowy schemat ćwiczeń wprowadzających: „Ruchy naprzemienne”; 15 luty 2010 r.

8. Aktywne włączanie się w realizację imprez oraz innych zadań promujących szkołę.

W roku szkolnym 2009/2010 pomagałam w organizacji Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych.

Apel z okazji Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych sfilmowałam i nagrałam na płytę DVD oraz dostarczyłam do lokalnej telewizji, w której został on wyemitowany.

9. Uczestniczenie w pracach zespołu nauczycieli do spraw integracji.

W roku szkolnym 2009/2010 brałam udział w pracach zespołu nauczycieli do spraw integracji. Pomagałam w organizacji Dnia Otwartego Szkoły,

Doskonaliłam swój warsztat pracy poprzez wymianę doświadczeń w ramach zespołu:

 • „Specyfika terapii logopedycznej w pracy z dzieckiem niepełnosprawnym intelektualnie” referat wygłoszony przez mgr Annę Kabelis (luty 2010 r.);
 • „Metody polisensoryczne w pracy z dzieckiem głęboko upośledzonym umysłowo” referat wygłoszony przez mgr Mariolę Grabowską (marzec 2010 r.)

Brałam udział w zajęciach otwartych prowadzonych przez nauczycielki grup...

Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !