Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty ubiegającego się o stopień nauczyciela kontraktowego

Data dodania: 2012-05-29 17:28:22

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO

Imię i nazwisko nauczyciela: mgr Izabela Markowska

Stanowisko: nauczyciel wychowania przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. Jana Brzechwy w Sitniku

Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2011 r.

Data zakończenia stażu: 31.05.2012 r.

Opiekun stażu: mgr Zofia Jaroszuk

Posiadane wykształcenie: wyższe z przygotowaniem pedagogicznym.

CEL GŁÓWNY: Uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego

CELE SZCZEGÓŁOWE:  [Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U. 2004 r. Nr 260 poz. 2593) oraz z dn. 14.11.2007 r. (Dz.U. 2007 r. Nr 214, poz. 1580)].

1. Poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły.

2. Poznanie dokumentacji obowiązującej w szkole i sposobów jej prowadzenia.

3. Poznanie przepisów dotyczących zapewnienia podopiecznym bezpiecznych i higienicznych warunków kształcenia, wychowania i opieki.

4. Doskonalenie warsztatu pracy poprzez obserwację zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli i omawianie tych zajęć z prowadzącym oraz prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu i ich omawianie.

5. Podniesienie kwalifikacji i zdobywanie nowych umiejętności przydatnych w pracy zawodowej poprzez udział w formach doskonalenia zawodowego:

a.  wewnątrzszkolnych,

b. samokształcenia

c. samodoskonalenia.

6 Rozwijanie umiejętności dostrzegania problemów wychowawczych dzieci oraz radzenia sobie z nimi.

7. Pogłębianie znajomości środowiska dziecka.

8. Wspieranie aktywności twórczej dzieci.

Znajomość organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły

 

L.P

 

ZADANIA

 

FORMY REALIZACJI

 

TERMINY

DOWODY REALIZACJI, WSKAZÓWKI, UWAGI

 

OSOBY WSPIERAJĄCE

  1.  

Poznanie procedury osiągania awansu zawodowego

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analiza przepisów prawa oświatowego:

-Karta Nauczyciela – ustawa
z dnia 26.01.1982

-Ustawa o systemie oświaty z dnia 07.09.1991

-Rozporządzenie MEN
z dnia 23 grudnia 2008
w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego
oraz kształcenia ogólnego
w poszczególnych typach szkół

-Rozporządzenie MENiS
z dnia 01.12.2004 w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (z późniejszymi zmianami Dz. U. Nr 260, poz.2593 z 8 grudnia)

Wrzesień- Październik 2011

Notatki z analizy przepisów prawa oświatowego

Poprawnie opracowany planu rozwoju zawodowego

Dyrektor szkoły

Opiekun stażu

 

2.

Nawiązanie współpracy stażysty
z opiekunem stażu

-  Bezpośrednia rozmowa na temat systemu awansu zawodowego.

-  Pomoc w opracowaniu planu rozwoju zawodowego.

Wrzesień 2011

Sformułowanie planu rozwoju zawodowego

Zawarcie kontraktu z opiekunem stażu

Opiekun stażu

3.

Ustalenie
z opiekunem stażu terminów
i tematyki zajęć na okres stażu, z uwzględnieniem zajęć obserwowanych
i prowadzonych.

Opracowanie zakresu
i tematu zajęć.

Październik 2011

Scenariusze zajęć hospitowanych oraz protokoły
z zajęć obserwowanych

Opiekun stażu

 

 

4..

Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego

Gromadzenie dokumentacji, zaświadczeń, scenariuszy, zdjęć

Wrzesień 2011- Maj 2012

Teczka stażysty

Opiekun stażu

5..

 

Przygotowanie projektu sprawozdania
z realizacji planu rozwoju zawodowego

Przygotowanie sprawozdania opisującego przebieg oraz stopień realizacji przyjętego planu z uwzględnieniem zmian i modyfikacji planu rozwoju.

Maj 2011

Sprawozdanie z realizacji stażu

Opiekun stażu

6..

Poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły

Analiza dokumentacji

 

Wrzesień 2011-Maj 2012,

Wpisy w dzienniku

Opiekun stażu

7.

Zapoznanie się
z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa
i higieny pracy
...

Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !