Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO

Data dodania: 2012-05-22 20:58:49

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA STAŻYSTY
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI

PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO

NAUCZYCIELA STAŻYSTY

UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO

 

Imię i nazwisko nauczyciela

odbywającego staż:                                                  Ewa Słowińska

 

Stanowisko:                                                             nauczyciel języka angielskiego

 

 

Miejsce odbywania stażu:                                        Zespół Publicznych Szkół w Iwaniskach

                                                                           Publiczna Szkoła Podstawowa w Iwaniskach

                                                                                              Filia w Przepiórowie

 

 

Posiadane kwalifikacje:                                 Uniwersytet Humanistyczno - Przyrodniczy

                                                                                  Jana Kochanowskiego w Kielcach

                                                           Filologia angielska z przygotowaniem pedagogicznym

                                                                 W trakcie studiów magisterskich w

                                                                         Społecznej Akademii Nauk

                                                          Filologia angielska specjalizacja tłumaczeniowa

 

Data rozpoczęcia stażu:                                           01.09.2011r.

 

 

Data ukończenia stażu:                                            31.05.2012r.

 

 

Imię i nazwisko opiekuna stażu:                              mgr Anna Adamczak

 

Cel główny                                                               uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego

 

 

 

 

 

Staż na stopień nauczyciela kontraktowego rozpoczęłam 1 września 2011 roku w Zespole Publicznych Szkół w Iwaniskach Publicznej Szkole Podstawowej w Iwaniskach Filii w Przepiórowie na stanowisku nauczyciela języka angielskiego. W trakcie odbywania stażu starałam się realizować cele założone w planie rozwoju zawodowego.

 

 1. I.    Znajomość organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywa staż (§ 6 ust. 2 pkt 1*).

 

 1. 1.      Zapoznałam się z procedurami awansu zawodowego, w szczególności z treścią:

a)      Ustawy Karty Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982r.

b)     Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004r. w sprawie uzyskania stopnia awansu zawodowego przez nauczycieli wraz z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 14 listopada 2007r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie stopni awansu zawodowego nauczycieli.

c)      Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r.

 1. 2.      W celu efektywnego zorganizowania sobie pracy w okresie odbywanego stażu nawiązałam współpracę z opiekunem stażu p. mgr Anną Adamczak. Ustaliłyśmy jasne, czytelne i możliwe do zrealizowania zasady współpracy. Wspólnie podpisałyśmy kontrakt, który dokładnie określa warunki naszej współpracy.
 2. 3.      Pod opieką opiekuna stażu opracowałam własny plan rozwoju zawodowego i przedłożyłam go do zatwierdzenia dyrektorowi szkoły.
 3. 4.      W celu dostosowania swoich działań do potrzeb Zespołu Publicznych Szkół w Iwaniskach Publicznej Szkoły Podstawowej w Iwaniskach Filii w Przepiórowie zapoznałam się z dokumentami regulującymi organizację, zadania oraz zasady funkcjonowania szkoły, w tym z treścią takich dokumentów jak:

a)      Statut Zespołu Publicznych Szkół w Iwaniskach Publicznej Szkoły Podstawowej w Iwaniskach Filii w Przepiórowie,

b)     Wewnątrzszkolny System Oceniania,

c)      Program Wychowawczy Szkoły,

d)     Program Profilaktyki, którego byłam współtwórcą,

e)      Regulamin Samorządu Uczniowskiego,

f)       Regulamin Dyżurów.

 

Dzięki tej lekturze zrozumiałam jak działa szkoła i jakie mechanizmy regulują jej funkcjonowanie. Dowiedziałam się również jakie są kompetencje poszczególnych organów regulujących życie szkoły i jakie są moje własne prawa i obowiązki.

 1. 5.      Zapoznałam się z tygodniowym planem zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych
  w szkole, planem dyżurów i na podstawie tego organizowałam własną pracę.
 2. 6.      Zapoznałam się z rodzajem oraz zasadami prowadzenia dokumentacji szkolnej takiej, jak:

a)      dzienniki lekcyjne,

b)     arkusze ocen,

c)      dzienniki pozalekcyjne,

d)     dokumentacja potrzebna do organizacji wyjazdu uczniów na wycieczkę lub konkurs,

 1. 7.      W celu poznania aktualnych przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ich ugruntowania odbyłam szkolenie BHP oraz zapoznałam się z lekturą obowiązujących przepisów w tym zakresie.

 

II.Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań szkoły, w której nauczyciel odbywa staż (§ 6 ust. 2 pkt 2*).

 

 1. 1.      Zapoznałam się z obowiązującą podstawą programową z języka angielskiego.
 2. 2.      Zapoznałam się z obowiązującymi podręcznikami, zeszytami ćwiczeń
  i poradnikami dla nauczycieli „New Bingo” w klasach I-III oraz „Go! for Poland” w klasach IV-VI. Na podstawie analizy programu nauczania oraz zestawów podręczników opracowałam plany wynikowe w kl. I-VI.
 3. 3.      Jako członek Rady Pedagogicznej brałam udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej, Radach Klasyfikacyjnych oraz Radach Plenarnych.

 

Wewnątrzszkolne formy doskonalenia:

 

a)      Rada szkoleniowa dotycząca pomocy oraz pracy z uczniem z zaburzeniami w zachowaniu, która pozwoliła mi usystematyzować wiedzę na temat takich uczniów oraz wskazała pomocne propozycje działań w przypadku uczniów z zaburzeniami w zachowaniu.

b)     Szkolenie ICT z obsługi tablic interaktywnych, dzięki któremu zasady działania oraz wykorzystywania tablic interaktywnych na lekcjach nie są mi już obce.

c)      Szkolenie metodyczne „Nowa Podstawa Programowa – Etap Edukacyjny”, które usystematyzowało moją wiedzę na temat Nowej Podstawy Programowej oraz pokazało, że Nowa Podstawa to „ewolucja, a nie rewolucja w nauczaniu”.

 

Zewnętrzne formy doskonalenia:

 

a)      Studia w Społecznej Akademii Nauk na kierunku filologia angielska.

 

 

Uważam zarówno wewnątrzszkolne i pozaszkolne formy doskonalenia za bardzo cenne pod względem treści merytorycznych oraz wymiany doświadczeń
z innymi nauczycielami. Udział w szkoleniach i studiach pomógł mi poszerzyć wiedzę. Moje doświadczenia wzbogacali również inni nauczyciele, z którymi wymieniałam swoje spostrzeżenia oraz dzieliłam się swoimi wątpliwościami. Aby udoskonalić i pogłębić swoją wiedzę oraz warsztat pracy, korzystałam
z następujących czasopism: Języki obce w szkole, Głos Nauczycielski, Speak Out oraz publikacji zamieszczonych na stronach internetowych.

Pogłębiałam również swoją wiedzę studiując literaturę fachową, m.in.:

a)       Aktywizujące metody i techniki w edukacji, Jadwiga Krzeżewska,

b)     Metodyka nauczania języków obcych, Hanna Komorowska

c)      Wychowanie bez porażek, Thomas Gołębniak

d)     Children Learning English, Jane Moon

e)      Ja i mój uczeń pracujemy aktywnie, E. Brudnik, A. Muszyńska,

f)       Jak mówić żeby dzieci nas słuchały, A. Faber, M. Mazlish,

g)      Dylematy etyczne nauczycieli języków obcych, Dorota Werbińska,

h)     Postkomunikatywna dydaktyka języków obcych w dobie technologii informacyjnych. Teoria i praktyka, Marzena Żylińska.

i)        Introduction to Teaching English, Jill Hadfield, Charles Hadfield

j)       Techniques In Teaching Vocabulary, Virginia French Allen

k)     500 Activities fort he Primary Classroom

l)        Elementary Communication Games, Jill Hadfield

 

 

Współpracowałam z wydawnictwem Macmillan, dzięki któremu uzyskałam pomoce dydaktyczne i materiały multimedialne do samodzielnego przygotowania zajęć.

 

 1. 4.      Współpracowałam z Zespołem Przedmiotowym Języków Obcych Zespołu Publicznych Szkół w Iwaniskach Publicznej Szkoły Podstawowej w Iwaniskach. Zapoznałam się z ofertą podręcznikową różnych wydawnictw (Nowa Era, Macmillan, Express Publishing, Wydawnictwo Szkolne PWN). Następnie wspólnie z pozostałymi członkami Zespołu Przedmiotowego podejmowałam decyzję o wyborze podręcznika do klasy IV.

 

 1. 5.       Przeprowadziłam 9 lekcji w obecności opiekuna stażu-mgr Anny Adamczak  Po każdych zajęciach omawiałyśmy je dokładnie. Omawianie moich lekcji przyczyniło się do wprowadzenia pewnych modyfikacji w sposobie prowadzenia lekcji. Były to cenne doświadczenia, które pomogły mi doskonalić warsztat pracy zawodowej.
 2. 6.       Uczestniczyłam raz w miesiącu jako obserwator w zajęciach prowadzonych przez opiekuna stażu jak i innych nauczycieli oraz omawiałam je z osobą prowadzącą. W czasie obserwacji lekcji zwracałam szczególną uwagę na formy pracy z dziećmi, rodzaje środków dydaktycznych, rozplanowanie czasu na lekcji, sposób prowadzenia zajęć, język, komunikację z dziećmi. Dzięki tym zajęciom poznałam różne sposoby prowadzenia lekcji oraz zdobyłam nową wiedzę pedagogiczną i dydaktyczną, którą później starałam się wykorzystać na lekcjach prowadzonych samodzielnie.
 3. 7.       Przez cały rok prowadziłam Koło Języka Angielskiego dla klas IV-V. Główne cele prowadzonych przeze mnie zajęć, to:

a)      Rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań językiem angielskim.

b)     Pogłębianie i rozszerzanie wiedzy językowej.

c)      Rozwijanie i kształcenie umiejętności...

Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !