Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !

Plan Rozwoju Zawodowego na nauczyciela mianowanego

Data dodania: 2012-05-22 16:54:45
Autor: Iwona Witkowska

Przedstawiam Plan Rozwoju Zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o uzyskanie stopnia nauczyciela mianowanego.
Niniejszy plan został napisany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.

 Plan Rozwoju Zawodowego nauczyciela kontraktowego.

mgr Iwona Witkowska.

Plan Rozwoju Zawodowego nauczyciela kontraktowego.
Iwona Witkowska.

Wymagania egzaminacyjne niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego.

 

1.Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach ( Dz.U. z 2004 r. Nr 260 , poz.2593,§7 ust.2 pkt 1 )

 

 

Zadania do wykonania

 

 

Formy i sposoby realizacji

 

Termin

realizacji

 

Sposób

dokumentowania

 

1.Poznanie procedury awansu

   zawodowego

 

 

 

1.Analiza przepisów prawa oświatowego :

Ustawa z dnia 26 I 1982r. Karta Nauczyciela rozdział  3a

Awans zawodowy nauczycieli,

Rozporządzenie MENiS z dnia 1 XII 2004 r. ze zmianami z 14 XI 2007 r. w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli

 

2.Zapoznanie z procedurą awansu zawodowego – udział w formie doskonalenia zawodowego z zakresu awansu zawodowego

 

IX 2008

 

 

 

 

Okres stażu

 

 

 

 

 

2009

 

Teczka ,,awansu zawodowego”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zaświadczenie

2.Prowadzenie dokumentacji związanej z awansem zawodo-wym

 

 

1.Sformułowanie wniosku

o rozpoczęcie stażu

 

2.Opracowanie planu

 rozwoju zawodowego

 

 

 

3.Sformułowanie podania

o zatwierdzenie planu rozwoju zawodowego

 

4.Przygotowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego

 

5.Złożenie wniosku o wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego o nadanie stopnia nauczyciela mianowanego

 

IX 2008

 

 

IX 2008

 

 

 

 

IX 2008

 

 

 

V 2011

 

 

 

V 2011

 

 

Wniosek o rozpoczęcie stażu

 

Plan rozwoju zawodo-wego zatwierdzony przez dyrektora przedszkola

 

Podanie

 

 

 

Sprawozdanie

 

 

 

Wniosek

 

 

3.Nawiązanie współpracy

z opiekunem stażu

 

1.Ustalenie zasad współpracy;

 

? Zawarcie kontraktu

Przygotowanie planu rozwoju zawodowego

? Hospitacja zajęć prowadzo-nych przez opiekuna stażu -wnioski z obserwacji

? Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu –konsultacja ,analiza

 

IX 2008

 

 

 

 

Okres stażu

 

 

Okres stażu

 

 

Kontrakt ,harmo-nogram hospitacji,

Plan rozwoju zawodowego

 

Scenariusze zajęć

 

 

Scenariusze zajęć

 

 

4.Uczestniczenie w różnych formach doskonalenia zawodo-wego podnoszących kompetencje i umiejętności zawodowe

 

1.Poszerzenie wiedzy i umie-jętności poprzez aktywny udział w wewnątrzprzedszkolnym doskonaleniu :

 

? Udział w szkoleniowych radach pedagogicznych

 

? Udział w zajęciach koleżeńskich

2.Poszerzenie i umiejętności poprzez udział w zewnętrznym doskonaleniu :

 

? Udział w kursach i warszta-tach metodycznych z zakresu pedagogiki przedszkolnej

 

3.Samodzielne studiowanie literatury z zakresu pedagogiki, psychologii i dydaktyki, korzystanie z bibliotek m.in. przedszkolnej.

 

4.Studiowanie artykułów, publikacji z portali edukacyjnych (m.in. literka.pl)

 

Okres stażu

 

 

 

 

Według planu WDN

 

Okres stażu

 

Okres stażu

 

 

 

 

 

 

 

Okres stażu

 

 

 

 

 

Okres stażu

 

Potwierdzenie

Protokoły

 

 

 

Potwierdzenie

Protokoły

 

Dziennik

 

Zaświadczenia, Potwierdzenia ,   Dyplomy

 

 

 

 

 

Bibliografia

 

 

 

 

 

Bibliografia

 

5.Tworzenie własnego warsztatu pracy

 

1.Gromadzenie materiałów,

i pomocy dydaktycznych

 

2.Przygotowanie scenariuszy ciekawych zajęć i uroczystości przedszkolnych.

 

3.Prowadzenieobowiązującej dokumentacji przedszkolnej:

dziennik zajęć ,roczny plan pracy dydaktyczno- wychowa-wczej ,plany miesięczne, plany współpracy z rodzicami, plany współpracy ze środowiskiem,  karty obserwacji dziecka.

 

4.Określanie mocnych i słabych stron własnej działalności, autorefleksja, wnioski

 

5.Publikowanie własnych prac: planów, scenariuszy itp

 

Na bieżąco

 

 

Okres stażu

 

 

 

Na bieżąco

 

 

 

 

 

 

 

...

Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !