Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !

plan rozwoju na mianowanego

Data dodania: 2012-05-19 16:46:25
Autor: Ewelina Kijak

Ewelina Dębiec
Nauczyciel kontraktowy
Liceum Ogólnokształcące im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Poniatowej
Nauczany przedmiot: matematyka informatyka, technologia informacyjna
 …

Ewelina Dębiec

Nauczyciel kontraktowy

Liceum Ogólnokształcące im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Poniatowej

Nauczany przedmiot: matematyka informatyka, technologia informacyjna

 

 

 

 

  

 

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO

NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

 


 

Data rozpoczęcia stażu: 01 wrzesień 2009

Planowany termin zakończenia stażu: 31 maj 2012

Opiekun stażu: mgr Joanna Mazur

Dyrektor Szkoły: mgr Mirosław Plandowski

 

Rodzaj działań               i przedsięwzięć wynikających               z wymagań rozporządzenia  MEN z dnia                               1 grudnia 2004r.

Formy realizacji

Termin

Dowody realizacji

§ 7 ust.1 pkt.1

Uczestniczenie w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu szkoły oraz potrzeb szkoły

i środowiska lokalnego.

 

Uczestniczenie w pracach organów szkoły związanych z realizacją jej funkcji i wynikających z nich zadań.

 

Współpraca z Dyrektorem szkoły, pedagogiem, gronem pedagogicznym i rodzicami.

 

Udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej i Radach Szkoleniowych.

 

Pełnienie funkcji wychowawcy

 

Współpraca z Samorządem Uczniowskim:

  • Współorganizacja zabaw (dyskotek) dla dzieci.
  • Organizacja uroczystości szkolnych (Dzień Nauczyciela, Pożegnanie klas trzecich), wycieczek klasowych i różnorodnych imprez.

 

Wdrażanie Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania.

 

Sprawowanie opieki nad uczniami podczas wycieczek, imprez i wyjść pozaszkolnych.

 

 

Cały okres stażu

 

 

Zgodnie z harmonogramem posiedzeń Rady Pedagogicznej

 

 

 

 

 

 

Według terminarza

 

 

 

 

. W okresie trwania stażu

 

 

Potwierdzenie obecności na szkoleniach Rady

 

 

 

 

Potwierdzenia

 

§ 7 ust.1 pkt.2

Pogłębiać wiedzę i umiejętności zawodowe, samodzielnie lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego.

 

 

Pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych.

 

 

Poszerzenie wiedzy i umiejętności poprzez aktywny udział w wewnątrzszkolnym doskonaleniu.

Udział w pracach zespołu matematyczno-przyrodniczego oraz zespołu wychowawców.

 

Uczestniczenie w formach doskonalenia zawodowego – radach szkoleniowych.

 

Udział w zajęciach otwartych prowadzonych przez nauczycieli.

 

Udział w różnych formach doskonalenia zawodowego:

  • konferencje szkoleniowe
  • warsztaty metodyczne dotyczące nauczania matematyki oraz informatyki

 

Prowadzenie dokumentacji przyswojonych pozycji z zakresy dydaktyki i metodyki, biblioteczka metodyczno – przedmiotowa.

 

Tworzenie własnego warsztatu pracy

  • Budowanie bazy materiałów dydaktycznych, testów,

 

 

W okresie trwania stażu

 

 

 

 

 

 

Potwierdzenia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spis zebranych pozycji, testy, krzyżówki,

 

 

§ 7 ust.1 pkt.3

Poznawanie przepisów dotyczących systemu oświaty, z uwzględnieniem specyfiki typu
 i rodzaju szkoły, w której odbywa staż.

 

 

Poznanie procedury awansu zawodowego.

 

Analiza dokumentacji:

  • Ustawa Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982 r. z późn. zm. (Rozdział 3a Awans zawodowy nauczycieli);
  • Rozporządzenie MEN               z dnia 1 grudnia 2004 r.              w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 16 listopada 2007 r. Nr 214, poz. 1580).
  • Rozporządzenie MEN            z  7 września 2004 r.                w sprawie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów                  i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów  i sprawdzianów w szkołach publicznych.
  • Ustawa o systemie oświaty.

 

Zapoznanie się z publikacjami interpretującymi zasady ubiegania się o stopnie awansu zawodowego (materiały CODN, publikacje w prasie oświatowej, Internet).

 

Aktualizacja wiedzy na temat obowiązującego prawa oświatowego.

 

 

W okresie trwania stażu

 

Potwierdzenia

Notatki

 

§ 7 ust.2  pkt.1

Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach.

 

 

 

Współpraca z opiekunem stażu.

 

 

Zawarcie kontraktu i omówienie zasad współpracy.

 

Przygotowanie planu rozwoju zawodowego.

 

Ustalenie terminów spotkań z opiekunem.

 

Hospitacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu i innych nauczycieli – wnioski

z obserwacji.

 

Prowadzenie zajęć                    

w obecności opiekuna stażu – konsultacja, opracowanie konspektów zajęć, ...

Pliki do pobrania

Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !