Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !

Program autorski «Bezpieczeństwo dziecka»

Data dodania: 2012-04-02 17:39:12
Autor: Beata Kurzawa

PROGRAM AUTORSKI «BEZPIECZEŃSTWO DZIECKA»

opracowany przez nauczyciela kontraktowego mgr Beatę Kurzawę

Poręba 20011r.

 

SPIS TREŚCI 

Wprowadzenie…………………………………………………………………………………3

Założenia programu……………………………………………………………………………4

Sposoby realizacji programu………………………………………………………...…………4

Środki dydaktyczne…………………………………………………………………………….5

Zakres treści programu…………………………………………………………………………5

Wiadomości i umiejętności jakie powinien posiąść przedszkolak po realizacji programu…..12

Ewaluacja……………………………………………………………………………………..13

Literatura……………………………………………………………………………………...15

 

WPROWADZENIE

Zadaniem przedszkola, jako jednej z pierwszych instytucji, z którą styka się dziecko, jest zapewnienie mu najważniejszej z potrzeb – potrzeby bezpieczeństwa. Wychowanie dzieci w wieku przedszkolnym w zakresie dbałości o własne bezpieczeństwo koncentruje się zwykle wokół kształtowania u dzieci umiejętności bezpiecznego poruszania się po drogach i uświadomienie im niebezpieczeństw zabaw w źle wybranym miejscu oraz ze strony dzikich zwierząt. Ostatnie lata wskazują, że nasilają się zagrożenia ze strony dorosłych oraz zwierząt hodowanych przez człowieka – mam tu na myśli psy. Wiele słyszymy także o wypadkach pogryzienia przez psy, często kończących się nawet śmiercią.

Pozostawiając dziecku możliwie dużo swobody, powinno się jak najwcześniej uświadomić mu różne zagrożenia, które mogą wystąpić w jego najbliższym otoczeniu – w przedszkolu, na placu zabaw i na podwórzu, na drodze, w domu, ze strony roślin i zwierząt oraz dorosłych. Polega to nie tylko na wdrażaniu go do przestrzegania zakazów i nakazów, ale przyzwyczajanie do „pewnych” ograniczeń jego wolności.

Dzieci powinny także czuć się bezpiecznie w grupie z rówieśnikami, w budynku przedszkola  i na podwórku przedszkolnym. Powinny też darzyć zaufaniem pracowników przedszkola. Nie mniej ważne jest nauczenie dzieci, by one same mogły zadbać o swoje bezpieczeństwo i zdrowie.

Przedszkole ma duży wpływ na kształtowanie osobowości dziecka, dlatego też należy jak najwcześniej rozpocząć systematyczne działania zmierzające do uświadomienia dzieciom grożących im niebezpieczeństw. Dzieci powinny nauczyć się oceniać okoliczności i rozpoznawać sytuacje niebezpieczne, powinny znać zagrożenia na nie czyhające. Powinny wiedzieć, w jaki sposób ich unikać, a gdy zaistnieją, jak sobie poradzić.

Rolą nauczyciela jest takie pokierowanie rozwojem dziecka, aby w pełni wykorzystując jego naturalną ciekawość poznawania świata, wyposażyć je w wiedzę dotyczącą ochrony swojego zdrowia i życia. By to osiągnąć, trzeba w sposób systematyczny i zaplanowany organizować zajęcia dotyczące bezpieczeństwa i zdrowia. Celem takich zajęć powinno być wykształcenie u dziecka umiejętności i nawyków unikania zagrożeń, umiejętności przyswojenia sobie określonych normy pozytywnych zachowań.

Program „Bezpieczeństwo dziecka” przeznaczony jest dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat. Wprowadzenie i utrwalenie treści programu odbywać się będzie w ciągu całego roku szkolnego. Treści zawarte w programie „Bezpieczeństwo dziecka” są zgodne z Podstawą Programową Wychowania Przedszkolnego Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008r. (Dziennik Ustaw z dnia 15 stycznia 2009 r. Nr 4, poz. 17) oraz wykraczają poza nią.

ZAŁOŻENIA PROGRAMU

a) Zorganizowanie takich sytuacji, zajęć i zadań, aby dzieci poprzez aktywny w nich udział mogły poznać sposoby radzenia sobie w sytuacjach zagrożenia, a także ludzi, którzy im w tym pomogą;

b) Zapewnienie dzieciom bezpiecznego i kulturalnego uczestnictwa w ruchu drogowym (jako pieszy), poprzez praktyczne wdrażanie ich do rozumienia i przestrzegania podstawowych zasad zgodnie z kodeksem drogowym;

c) Uświadomienie dzieciom grożących im niebezpieczeństw. Rozumienie niebezpieczeństw związanych z nieprawidłowym zachowaniem się w placówce, na placu zabaw i na podwórzu, na drodze, w domu;

d) Unikanie zagrożeń ze strony roślin i zwierząt oraz dorosłych;

e) Kształtowanie umiejętności analizy i oceny przedstawionej sytuacji;

f) Przestrzeganiem zasad bezpiecznego korzystania z urządzeń elektrycznych, gazowych, niebezpiecznych przedmiotów czy substancji;

g) Uświadomienie dzieciom niebezpieczeństw wynikających z nieprawidłowego zachowania się np.: zabawa zapałkami, ostrymi przedmiotami, itd.

SPOSOBY REALIZACJI PROGRAMU

 • wycieczki i spacery;
 • pogadanki, opowiadania dające dziecku możliwość dzielenia się swoimi obserwacjami i przeżyciami;
 • zagadki;
 • pomoce dydaktyczne - zestaw ilustracji, plansz, płyt, bajek;
 • zabawy tematyczne;
 • zabawy ruchowe;
 • spotkania z zaproszonymi gośćmi;
 • gry;
 • inscenizacja;
 • twórczość plastyczna;
 • konkursy.

ŚRODKI DYDAKTYCZNE

 • makiety;
 • gry planszowe;
 • układanki;
 • ilustracje;
 • historyjki obrazkowe;
 • zagadki;
 • znaki drogowe;
 • piosenki, wiersze;
 • materiały plastyczne;
 • książki dla dzieci np.: o ruchu drogowym, urządzeniach elektrycznych, niebezpieczeństwach grożących dzieciom ze strony roślin i zwierząt oraz dorosłych.

ZAKRES TREŚCI PROGRAMU

 

ZADANIE

 

SPOSOBY REALIZACJI

 

I.

Bezpieczeństwo dziecka w placówce

 • Zapoznanie dzieci z zagrożeniami, które mogą spotkać na terenie przedszkola.
 • Uczenie dzieci prawidłowego korzystania z zabawek    i sprzętów zgodnie z ich przeznaczeniem i zasadami       bezpieczeństwa.
 • Uczenie dzieci zachowania ostrożności podczas jedzenia posiłków (możliwość rozlania gorącej zupy, machanie sztućcami, itp.).
 • Pokazanie dzieciom sposobu poruszania się po przedszkolu, ze szczególnym uwzględnieniem schodów i śliskich nawierzchni.

II.

Zagrożenia na placu zabaw i na podwórzu

 • Zwrócenie uwagi dzieci na ostrożność przy  korzystaniu ze sprzętu rekreacyjnego znajdującego się na placu zabaw.
 • Zachowanie ostrożności podczas korzystania z huśtawek (osoby huśtające się i te stojące obok).
 • Informowanie dzieci: o konieczności informowania dorosłych o uszkodzonych zabawkach i sprzęcie;
  o konieczności zgłaszania osobie dorosłej zauważonego niebezpieczeństwa; o konieczności zgłaszania osobie dorosłej wszelkich dolegliwości, skaleczeń czy złego samopoczucia.
 • Przeprowadzenie zajęć w ogrodzie, gdzie nauczyciel ma praktyczną możliwość pokazania, co może się stać jeśli… (istotne, ponieważ dzieci najłatwiej uczą się przed doświadczenia empiryczne).
 • Omówienie z dziećmi zagrożeń na podwórzu, niebezpieczeństw wynikających z zabaw w pobliżu jezdni.
 • Uświadamianie dzieci, że nie wolno: rozmawiać z nieznajomym, oddalać się z miejsca zabawy bez zgody i wiedzy osoby dorosłej opiekującej się nim, podejmować niebezpiecznych zabaw np.: podstawianie nóg kolegom, popychanie kolegów, wspinania się na drzewa, na wysokich pryzmach piachu, na stromych zboczach, w pobliżu zbiorników wodnych, w miejscach niedozwolonych np.: usytuowanych zbyt blisko jezdni,  na terenach budowy, na wysypiskach śmieci.
 • Uczenie dzieci umiejętności zapamiętania swojego adres zamieszkania.
 • Omówienie tematyki związanej z bezpiecznymi i kulturalnymi zabawami zimowymi oraz z bezpieczeństwem w czasie letniego wypoczynku.
 • Uczenie dzieci dbałości o prawidłowe i bezpieczne zachowania dla zdrowia i życia swojego oraz innych.
 • Uczenie dzieci niesienia sobie wzajemnej pomocy w trudnych sytuacjach podczas zabaw.
 • Wdrażanie dzieci do bezpiecznego korzystania z kąpieli słonecznych i wodnych.

III.

Niebezpieczeństwa dotyczące poruszania się po drodze

 • Nauka najprostszych, a zarazem dotyczących dzieci znaków drogowych, przeprowadzona przez nauczyciela, w miejscu dla dzieci przyjaznym i znanym, czyli w sali przedszkolnej.
 • Wyjaśnienie dzieciom potrzeby noszenia różnych elementów odblaskowych o zmierzchu, w czasie niekorzystnych warunków atmosferycznych.
 • Zapoznanie i przestrzeganie przez dzieci zasad bezpiecznego i kulturalnego zachowania się w środkach komunikacji publicznej.
 • Wyrabianie u dzieci umiejętności prawidłowego korzystaniu z chodnika i przejścia dla pieszych  w najbliższej okolicy przedszkola.
 • Wzbudzanie wśród dzieci zaufania do...

Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !