Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !

Program zajęć koła regionalnego w gimnazjum

Data dodania: 2012-02-06 22:08:48

Program napisałam dla uczniów w gimnazjum, którzy zainteresowani są problematyką swojego miasta i regionu.

PROGRAM ZAJĘĆ KOŁA REGIONALNEGO DLA GIMNAZJUM


Hasło 
program.
Temat
Zagadnienia
Osiągnięcia 
ucznia
Środki
dydaktycz.
Metody, techniki, ćwiczenia
Elementy
dziejów
kultury
regionalnej
1.Źródła
wiedzy o
historii
miejscowo-
ści i regionu
1.Opracowania
regionalne
znajdujące się w
bibliotece szkolnej, publi-
cznej, pedagogi.
i w moim domu
2. Czasopisma
regionalne
3.Regionalne
audycje telewizyjne
uczeń potrafi:
-skorzystać z księgozbioru bibliotek
i wskazać opracow.
o swoim mieście i regionie
- stworzyć bibliografię
regionalną
- wymienić czasopisma i audycje telewizyjne o tematyce regionalnej
księgozbiór
podreczny,
biblioteki,
materiały o regionie
-przegląd zbioru w bibliotece
-wyszukiw.
pozycji
zajmujących się problemat.
regionalną
-portfolio,
sposób gromadz.
informacji o regionie
 
 
2.Instytucje
zajmujące
się ochroną i
promocją
dziedzictwa
kulturowego
miejscow. i
regionu
 
3.Kultura mojego regionu
 
 
1.Instytucje,
placówki zajmujące się
dziedzictwem
kulturowym w
regionie
-muzea
-urzędy miasta
-starostwa powiatowe
-skanseny
uczeń potrafi:
-wyjaśnić pojęcie
,,kultura’’
,,dziedzictwo
kulturowe’’
-wyszczególnić
elementy dziedzictwa
kulturowego
regionu (narzędzia
pracy, sprzęt,
wyposażenie domów, stroje
regionalne
-potrafi przyporząd.
określone dziedziny
życia do kultury
materialnej,
duchowej i społecznej
publikacje o regionie,
informatory,
biuletyny
 
-spotkania z
osobami
zajmującymi
się dziedzictwem
kulturowym w regionie
Położenie i
zróżnicow.
przestrzen.
 elementów
środowiska
geograficz..
4.Walory
krajoznawcz.
regionu
1.Położenie regionu
2.Srodowisko
geograficzne
3.Regiony sąsiadujące
4.Najważniejsze
miejscowości,
rzeki, jeziora
5.Bogactwo
flory i fauny
uczeń potrafi:
-wymienić i rozpoznać formy
ukształtow. terenu
-wskazać na mapie
region i krainy z nim sąsiadujące, miasto wojewódzkie oraz większe miasta
-wskazać na mapie
najważniejsze rzeki i jeziora
-nazywać rośliny i zwierzęta występujące w regionie
mapa Polski,
atlas geograficzny,
przewodniki i foldery o regionie
-rozmowa
nauczająca w
oparciu o
zgromadzony
materiał
Elementy
historii
regionu i jego
wybitni
przedstaw.
5-6 Wybitni
przedstawi-ciele regionu
-K.I.Gałczy-
 ński
-Michał
 Kajka
-Wojciech
 Koss
-Mikołaj
 Kopernik
-Wojciech
 Kętrzyński
1.Znani ludzie
 wywodzący się
 z regionu, i ich
 dokonania
2.Zasługi postaci
 dla regionu i
 kraju
 
uczeń potrafi:
-wymienić wybitne postaci
-wymienić zasługi dla regionu,kraju
-wyjaśnić co zawdzięczają
wybitnym postaciom
mieszkańcy regionu
informacje o wybitnych postaciach,
ilustracje
-praca
samodzielna
-arkusz karty
personalnej
postaci
-utworzenie albumu
,,Wybitni
przedst. regionu
7.Wycieczka
w poszukiw.
dawnej kultury
materialnej i
duchowej
1.Wycieczka do
leśniczówki
,,Pranie’’ i
Muzeum Michała Kajki
uczeń potrafi:
-zlokalizować
leśniczówkę ,,Pranie’’
-umieć przedstawić
postać K.I.Gałczy-
ńskiego
-nazwać przedmioty i opisać ich przeznaczenie
-omówić dawne zajęcia jak: robienie masła, mielenie ziarna, pieczenie chleba, pranie na tarze, przędzenie lnu
informacje o leśniczówce i
Muzem Michała Kajki
-metoda projektu
Elementy dziejów kultury regionalnej,regionalne
tradycje,
obyczaje i
zwyczaje
8. Sztuka
    ludowa
    regionu
9. Spotkanie z przedstaw.
sztuki ludowej
1.Wytwory sztuki ludowej
w regionie
2.Regionalny
strój codzienny i świąteczny
3.Twórcy ludowi regionu
 
4.Folklor muzyczny i taneczny regionu
 
uczeń potrafi:
-opisać charakteryst.
wytwory sztuki ludowej regionu
-wyjaśnić, co kryje się pod pojęciem
,,folklor’’
-wymienić twórców regionu
-wymienić tradycyjne pieśni i tańce
Atlas polskich strojów ludowych,
kasety z muzyką ludową
- praca z tekstem
 
10.Tradycja
Świąt Bożego
Narodzenia w moim domu
1.Geneza Świąt
2.Znaczenie tradycji Świąt
Bożego Narodzenia w domu ucznia, w Polsce i na świecie
uczeń potrafi:
-wyjaśnić pojęcie
,,tradycja’’
-opisać sposoby obchodzenia Świąt
w swojej rodzinie
-potrafić odczuwać radość świątecznego nastroju
-uczeń wie jak ważnym łącznikiem
między przeszłością a teraźniejszością
jest tradycja
 
książka
Renata Hryń-Kuśmierek-,,Zwyczaje i obrzędy’’
- pogadanka,
 
11.Legendy
dotyczące
mojego miasta i regionu
1.Legendy związane z
miejscowością i regionem
2.Główni bohaterowie
legend
uczeń potrafi:
-opowiedzieć legendy swojej
miejscowości i regionu
-wymienić główne postacie legend
książki , broszurki z legendami
praca z książką
Historia
regionu w powiązaniu z tradycją rodzinną
12.-13
Historia mojej miejsco-
wości
 
 
 
1.Pierwsze karty historii
uczeń potrafi:
-omówić historię swojej miejscowości
 
książka
,,Pisz z dziejów miasta
i powiatu’’ i inne opracowania
dotyczące historii
-praca z podręcznikami
14-15
Sławni ludzie mojego miasta
 
1.Znani ludzie
wywodzący się z mojej miejsco-
wości
-Jerzy Krzysztof
 Pisański
-Gustaw Gizewiusz
-Gustaw Optacy
-Jerzy
Krzywoszewski
2.Zasługi tych ludzi dla mojego regionu i kraju
uczeń potrafi:
-przedstawić wybitną postać, ważne miejsca jej pobytu
 
książka ,,Pisz
z dziejów miasta i powiatu’’ i
informacje w
innych źródłach
praca pod kierunkiem nauczyciela
 
 
...
 
 
   

Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !