Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !

Plan rozwoju zawodowego na nauczyciela mianowanego

Data dodania: 2012-01-16 22:46:05

Plan rozwoju zawodowego na nauczyciela mianowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO

NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

 

Imię i nazwisko nauczyciela:                               mgr Barbara Korczyńska -Kwitek

Data rozpoczęcia stażu:                                        1 września 2011

Czas trwania stażu:                                                2 lata i 9 miesięcy

Planowany termin zakończenia stażu:                31 maja 2014r

Opiekun stażu:                                                        mgr Magdalena Melanowicz

 

Zespół Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Stalowej Woli 

Dyrektor: mgr Marzena Łata

 

Plan Rozwoju Zawodowego sporządzony został w oparciu o następujące akty prawne:

 

- Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982 r. (Rozdział 3a, Awans zawodowy nauczycieli)

 

- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli

 

- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 14 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego nauczycieli (Dziennik Ustaw Nr 214 z 16 listopada 2007 r. pozycja nr 1580).

 

Rodzaj działań i przedsięwzięć wynikających z wymagań rozporządzenia MEN z dnia 1 grudnia 2004r

Formy realizacji

Termin

Sposób dokumentowania

§ 7 ust.1 pkt.1

Uczestniczenie w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu szkoły oraz potrzeb szkoły i środowiska lokalnego.

1. Udział w pracach Rady Pedagogicznej, współpraca z gronem pedagogicznym.

2. Współpraca z rodzicami

3. Udział w pracach powoływanych Zespołów Zadaniowych.

4. Aktywny udział w pracach Zespołu Wychowawczego.

5. Współpraca podczas organizacji uroczystości placówki i różnorodnych imprez

Zgodnie z harmonogramem posiedzeń Rady Pedagogicznej

W ciągu trwania stażu

 

W ciągu całego stażu

W ciągu całego stażu

Potwierdzenie obecności na posiedzeniach Rady Pedagogicznej

 

Zapisy w dzienniku zajęć

 

Potwierdzenia obecności

 

Scenariusze uroczystości, potwierdzenia

§ 7 ust.1 pkt.2

Pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych, samodzielnie lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego.

 

1. Poszerzanie wiedzy i umiejętności poprzez aktywny udział w szkoleniowych Radach Pedagogicznych organizowanych w placówce.

2. Tworzenie własnego warsztatu pracy:

-kompletowanie bazy materiałów dydaktycznych,

-opracowanie własnych pomocy dydaktycznych

3. Przygotowanie i prowadzenie szkoleniowej Rady Pedagogicznej

4. Pogłębianie wiedzy z zakresu pedagogiki, psychologii

5. Korzystanie z zasobów biblioteki pedagogicznej

6. Śledzenie publikacji w portalach edukacyjnych Internetu

W ciągu całego stażu

 

 

W ciągu całego stażu

 

 

 

W ciągu całego stażu

 

W ciągu całego stażu

 

W ciągu całego stażu

Zaświadczenie z ukończonego szkolenia

 

 

Wykaz bazy materiałów

 

 

 

 

Potwierdzenia

 

Wykaz literatury

 

 

Notatki

§ 7 ust.1 pkt.3

Poznawanie przepisów dotyczących systemu oświaty, z uwzględnieniem specyfiki, typu i rodzaju szkoły, w której odbywa staż.

 

1. Analiza dokumentacji:

-Rozporządzenie MEN z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.

- Rozporządzenie MENiS z dnia 7.03.2005r. w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek publicznych, warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach oraz wysokości i zasad odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach.

- Karta Nauczyciela.

- Ustawa o systemie oświaty.

2. - Zapoznanie się z publikacjami interpretującymi zasady ubiegania się o stopnie awansu zawodowego (materiały CODN, publikacje w prasie oświatowej, Internet).

3.Ciągła aktualizacja wiedzy na temat prawa oświatowego

4.Udział w Radach szkoleniowych podejmujących w/w temat

 

W ciągu całego stażu

 

 

 

 

W ciągu całego stażu

 

 

 

-

 

 

 

 

W ciągu całego stażu

 

Zbiór przeanalizowanych dokumentów

 

 

 

 

...

Pliki do pobrania

Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !


może zainteresuje Cię także: