Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !

Do czego mamy prawo? Powszechna Deklaracja Praw Człowieka

Data dodania: 2011-12-20 22:44:47
Autor: Dorota Szambor — Piejko

Scenariusz dwugodzinnych zajęć z etyki w liceum ogólnokształcącym. Główne zagadnienia: rozwój współczesnej koncepcji praw człowieka, prawa człowieka zawarte w Powszechnej Deklaracji Praw Człowiek, ich funkcje i rodzaje, pochodzenie praw człowieka.

 

Scenariusz lekcji etyki w liceum ogólnokształcącym

 

Temat lekcji: Do czego mam prawo? Powszechna Deklaracja Praw Człowieka

Liczba jednostek lekcyjnych: 2 godz. lekcyjne

 

Główne zagadnienia: rozwój współczesnej koncepcji praw człowieka, prawa człowieka zawarte w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka (PDPC), ich funkcje i rodzaje, pochodzenie pr. czł.

 

Cele lekcji: Uczeń potrafi:

 • Omówić główne punkty rozwoju współczesnej koncepcji praw człowieka
 • Zdefiniować prawa człowieka i wskazać ich główne cechy
 • Określić funkcje praw człowieka
 • Dokonać analizy PDPC i odróżnić prawa i wolności zawarte w źródle
 • Określić jakie jest źródło praw człowieka, rozróżnić godność ludzką i osobistą
 • Korzystać ze źródeł historycznych i prawnych
 • Wyjaśnić pojęcie deklaracja
 • Sformułować i uzasadnić własne stanowisko na temat tego, czy istnieje potrzeba spisania praw człowieka w formie PDPC
 • Odwoływać się do wiedzy z historii i wosu

 

Metody nauczania: rozmowa nauczająca, dyskusja, czytanie i notowanie ze zrozumieniem, grupowe myślenie twórcze ('burza mózgów').

Środki dydaktyczne:

 • arkusze papieru, flamastry
 • plansze: godność, funkcje praw człowieka
 • tekst źródłowy: Powszechna Deklaracja Praw Człowieka z 1948 r.,
 • Fragmenty  eseju „Po co nam prawa człowieka” z książki L. Kołakowskiego „Czy pan Bóg jest szczęśliwy i inne opowiadania”, Kraków 2010.

 

Literatura: Magdalena Środa, Idea godności w kulturze i etyce, Warszawa 1993.

               Wiktor Osiatyński, Prawa człowieka i ich granice, Kraków 2011.

 

 

 

Tok lekcji 1:

 

 1. Zaprowadzenie ładu  w klasie, sprawdzenie listy obecności.
 2. Ogniwo wiążące: Po co nam prawa człowieka? Czy są nam do czegoś  potrzebne? Prośba o zapisanie refleksji (haseł) na kartkach.

     3. Wprowadzenie do tematu i omówienie celów lekcji.

     4. Opracowanie nowego materiału:

 

 • Nauczyciel w rozmowie nauczającej przedstawia ogólnie rozwój koncepcji pr. czł.: (do 10 min.) 
 • N. prosi uczniów o podanie znanych z historii przykładów praw jednostki. Tu powinny paść przykłady: angielska Karta Praw (1689), Deklaracja Niepodległości USA (1776) i francuska Deklaracja Praw Człowieka i Obywatela (1789). Tu: można zacytować krótkie, wybrane fragm. tych źródeł.

Na co zwrócić uwagę:

 • Oświecenie: rodzi się spójna koncepcja pr. czł.: uderza w absolutyzm monarchii, kładzie nacisk na swobody i rząd ograniczony (teoria J. Locke’a)

Główne elementy ww. idei: wolność i równość. Ograniczony charakter: ww. dokumenty miały charakter prawa krajowego i wyłączały z  grupy posiadaczy pr. czł. kobiety, dzieci, warstwy nieposiadające i całą niebiałą ludność.

 • XIX w. – regres rozwoju pr.cz. (czas rozwoju kapitalizmu, powst. imperia kolonialne ale pojawia się ustawodawstwo socjalne, rozszerza się prawo wyborcze: stopniowa rezygnacja z cenzusu majątk.).
 • II wojna światowa i pierwsze lata po 1945 r. – ogólnoświatowy ruch na rzecz kodyfikacji pr. czł. doprowadził do uchwalenia w 1948 r. PDPC.

Odnosząc się do wiedzy uczniów o zbrodniach  II w.ś. nauczyciel wraz z uczniami określa cel spisania (pr. czł. miały zmniejszyć ryzyko zbrodni popełnianych - jak w III Rzeszy - przez formalnie prawomocna władzę).

 

 • Uczniowie pracując w grupach formułują definicję praw człowieka (ok. 15 min.)

 

Każda z czteroosobowych grup otrzymuje tekst Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka.

 

Analiza formalna dokumentu: (5 min.)

Zadanie dla...

Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !