Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela

Data dodania: 2011-12-06 18:52:03
Autor: Magdalena Techmańska

Plan rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego.

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA

 Imię i nazwisko: Magdalena Techmańska

 Szkoła: Gimnazjum Nr 2 w Ostrołęce

 Cel główny: uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.

 

1.Strefa organizacyjna rozwoju zawodowego:

 

      Zadania

Metody i formy realizacji

Osoba/ Instytucja wspierająca

Dowody realizacji

        Termin

Poznanie procedury awansu zawodowego

- Analiza przepisów prawa oświatowego, dotyczących awansu zawodowego i rozpoczęcia stażu zgodnie z Rozp. MEN z dn. 03.08.2000r. Z późniejszymi zmianami.

 (ustawa, rozporządzenia).


- Zapoznanie się z publikacjami interpretującymi zasady ubiegania się o stopnie awansu zawodowego  (publikacje w prasie oświatowej, Internet).

 

Opiekun stażu, dokumentacja dotycząca ustawy na temat planu rozwoju zawodowego.

Poprawnie sformułowany wniosek o rozpoczęcie stażu.

IX- X 2009

Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu

- Rozmowa, podpisanie kontraktu, ustalenie zasad współpracy.

 

- Wzajemna

obserwacja zajęć.


- Przygotowanie planu rozwoju zawodowego.


- Ustalenie terminów spotkań z opiekunem.


- Hospitacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu i innych nauczycieli

 

 

- Wnioski z obserwacji


- Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu -konsultacja, opracowanie konspektów zajęć, analiza.


- Określenie mocnych i słabych stron własnej działalności w procesie dydaktycznym i wychowawczym

 

 

Opiekun stażu

 

IX-V 2009/2012

Poznanie zasad

funkcjonowania i organizacji szkoły

Analiza dokumentacji:

- statutu,

- programu rozwoju szkoły,

- regulaminu wewnątrzszkolnego systemu oceniania.

 

Opiekun stażu, Dyrekcja

Udział w radach pedagogicznych, zapoznanie się z wewnątrzszkolnym regulaminem i systemem oceniania.

IX-X

2009/2010

Uczestniczenie w pracach organów szkoły związanych z realizacją jej podstawowych funkcji  i wynikających z nich zadań.

- Współpraca z rodzicami,

- wdrażanie wewnątrzszkolnego systemu oceniania, - udział w procesie wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli.

Opiekun stażu, procedury szkolenia

Uczestnictwo w szkoleniowych radach pedagogicznych, udział w indywidualnych i grupowych spotkaniach z rodzicami i uczniami.

IX-V 2009/2012

Określenie drogi rozwoju zawodowego

Opracowanie planu rozwoju zawodowego

Opiekun stażu

Plan rozwoju zawodowego

11 IX 2009

Dokumentacja realizacji planu

Gromadzenie dokumentów, świadectw, zaświadczeń, programów, scenariuszy zajęć itp.

Opiekun stażu

Zabranie dokumentów potwierdzających realizację planu rozwoju zawodowego

IX-V 2009/2012

Przygotowanie projektu oceny dorobku zawodowego.

Autoanaliza dotycząca stopnia realizacji planu rozwoju, ocena przydatności jego elementów w rozwoju osobistym i zawodowym

 

Sprawozdanie z o odbytego stażu.

V 2012

 

 

2.Strefa osobista rozwoju zawodowego:

 

Zadania

Metody i formy realizacji

Osoba / Instytucja wspierająca

Dowody realizacji

Termin

Wstępna ocena własnej wiedzy i umiejętności w odniesieniu od specyfiki środowiska szkolnego.

Autorefleksja

 

 

...

Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !