Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !

Program zajęć logopedycznych dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy

Data dodania: 2011-10-01 15:40:04
Autor: Wanda Rajska

Zgodnie z normą rozwojową dziecko przed osiągnięciem wieku szkolnego powinno mieć ukształtowaną prawidłową wymowę. Wiemy, że nie zawsze tak jest — do klasy pierwszej szkoły podstawowej trafia sporo dzieci z wadami wymowy. Zadaniem pedagoga — logopedy jest objęcie tych dzieci terapią logopedyczną. Prezentowany program to propozycja pracy z dziećmi w celu wyeliminowania wad wymowy i wspierania jej prawidłowego rozwoju.

WSTĘP

Zdolność porozumiewania się jest prawdopodobnie najważniejszą ze wszystkich umiejętności zdobywanych przez nas w życiu. Nasz sposób komunikowania się wywiera głęboki wpływ na naszą edukację, możliwości zawodowe oraz stosunki z innymi ludźmi – na wszystkie aspekty naszego życia. Bardzo często wyrabiamy sobie zdanie o ludziach, opierając się na pierwszym wrażeniu, jaki wywiera ich wygląd i sposób mówienia. Dziecko może zyskać sobie opinię niezdolnego lub bystrego, w zależności od tego, jak mówi.

Mówienie jest integralną częścią wielu umiejętności człowieka, np.:

-  proszenie o rzeczy, których pragnie,

- szukanie informacji i uczenie się w ten sposób o nowych rzeczach,

- mówienie o sobie, o swoich doświadczeniach i uczuciach,

- rozwijanie umiejętności społecznych, takich jak zjednywanie przyjaciół i zdobywanie pomocy,

- korzystanie z języka do tworzenia świata fantazji,

- podejmowanie własnych decyzji oraz samodzielne myślenie,

- przygotowanie do nauki czytania.

Świadomy nauczyciel rozumie, że najważniejszym celem edukacji jest zapewnienie dziecku optymalnych warunków rozwoju, na co w dużej mierze  składa się umiejętność poprawnego posługiwania się językiem ojczystym w mowie i piśmie.

ZAŁOŻENIA PROGRAMU

Program zajęć logopedycznych przeznaczony jest dla dziewięciu uczniów klas I – III PSP w Opolnie Zdroju, u których zdiagnozowano wady wymowy. Zajęcia odbywać się będą w trzyosobowych grupach, w wymiarze 1 godz. tygodniowo w roku szkolnym 2011/2012 oraz w wymiarze 2 godz. tygodniowo w pierwszym semestrze roku szkolnego 2012/2013. 

CELE PROGRAMU

Cel ogólny:

- kształtowanie prawidłowej wymowy.

Cele szczegółowe:

- kształtowanie prawidłowych nawyków oddechowych,

- usprawnianie narządów artykulacyjnych,

- doskonalenie słuchu fonematycznego,

- wywoływanie prawidłowego brzmienia zaburzonych głosek,

- automatyzacja prawidłowej artykulacji,

- wzbogacanie zasobu słownictwa,

- stymulowanie ogólnego rozwoju dziecka. 

METODY I FORMY REALIZACJI PROGRAMU

Metody pracy:

Logopedia jest nauką o interdyscyplinarnym charakterze, co sprawia, że efektywność terapii logopedycznej zależy od kompleksowego podejścia do problemu. W związku z tym metody stosowane w terapii logopedycznej można podzielić na kilka głównych grup:

- logopedyczne (charakterystyczne dla postępowania logopedycznego),

- lingwistyczne (kultura żywego słowa, ćwiczenia fonetyczne, dykcyjne),

- pedagogiczne (wszelkie metody stosowane na gruncie terapii pedagogicznej),

- psychologiczne (techniki relaksacyjne, motywowanie, psychodrama),

- medyczne (współpraca z odpowiednimi specjalistami).

Formy pracy:

- indywidualna,

- grupowa (np. w parach dziecko - dziecko, dziecko - logopeda),

- zespołowa.

ZADANIA

1. Diagnoza.

2. Ćwiczenia oddechowe.

3. Ćwiczenia narządów artykulacyjnych.

4. Ćwiczenia fonacyjne.

5. Ćwiczenia słuchu fonematycznego.

6. Wywoływanie prawidłowego brzmienia zaburzonej głoski (lub głosek -  w odpowiedniej kolejności).

7. Automatyzacja prawidłowej wymowy.

8. Doskonalenie techniki czytania i pisania.

TREŚCI I STRUKTURA PROGRAMU ZAJĘĆ

1. Diagnoza logopedyczna – kwalifikowanie dzieci na zajęcia terapii logopedycznej.

2. Prace organizacyjne – przygotowanie miejsca pracy, założenie dokumentacji, nawiązanie współpracy z wychowawcami i z rodzicami dzieci.

3. Ćwiczenia logopedyczne (wstępne):

a.) ćwiczenia oddechowe – mają na celu pogłębienie oddechu, rozruszanie przepony, wydłużenie fazy wydechowej, a także zapobieganie takim niepożądanym zjawiskom, jak arytmia oddechowa, mówienie na wdechu, kolizja między rytmem oddychania a strukturą wypowiedzi (np. dmuchanie ciągłe lub szybkie, urywane, chuchanie, powolne wypuszczanie powietrza, ćwiczenia wdechu i wydechu, mówienie szeptem  itp.),

b.) ćwiczenia narządów artykulacyjnych – służą wypracowaniu zręcznych i celowych ruchów języka, warg, żuchwy i podniebienia miękkiego, tak, aby dziecko miało wyczucie danego ruchu i położenia poszczególnych narządów mowy:

- ćw. języka (np. wysuwanie języka...

Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !