Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O AWANS NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

Data dodania: 2011-08-03 18:45:16
Autor: DOROTA DZIECHCIARZ

Jestem nauczycielem edukacji wczesnoszkolnej z dziewięcioletnim stażem pedagogicznym. Jako nauczyciel stażysta i kontraktowy pracowałam w świetlicy szkolnej. Udostępniam sprawozdanie ze stażu nauczyciela kontraktowego — świetlica szkolna.

 

 

 

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO

W OKRESIE OD 01.09.2003 DO 31.05.2006r.

NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO

SIĘ O AWANS ZAWODOWY NA STOPIEŃ

NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

 

Plan rozwoju zawodowego zatwierdzony przez dyrektora szkoły realizowałam w okresie od 01.09.2003r. do 31.05.2006r.  W czasie stażu trwającego 2 lata i 9 miesięcy podejmowałam działania zmierzające do realizacji planu rozwoju zawodowego.

Z chwilą rozpoczęcia stażu zadbałam o jego właściwą organizację:

- zapoznałam się z procedurą awansu zawodowego,

- podjęłam współpracę z opiekunem stażu

-w porozumieniu z opiekunem przygotowałam plan rozwoju zawodowego, który został zatwierdzony przez dyrektora szkoły.

Z chwilą zakończenia stażu przygotowałam sprawozdanie z jego realizacji:

- zgromadziłam dokumentację potwierdzającą realizację założeń planu,

- dokonałam analizy i oceny własnych działań.

Czas trwania stażu był dla mnie okresem intensywnej pracy nad sprostaniem wymaganiom, jakie założyłam sobie i zawarłam w planie rozwoju zawodowego. Pogłębiałam wiedzę i umiejętności dydaktyczno - wychowawcze oraz opiekuńcze, doskonaliłam znajomość prawa oświatowego w zakresie funkcjonowania szkoły, oraz aktywnie uczestniczyłam w realizacji zadań ogólnoszkolnych.
     Poniżej przedstawiam moje sprawozdanie z realizacji zamierzonych w planie rozwoju zawodowego zadań. Jednocześnie jestem przekonana, że praca nad sobą i swoimi dokonaniami dydaktycznymi nie dobiegła końca i jeszcze wielu rzeczy przyjdzie mi się nauczyć.

§  7  ust. 2  pkt  1  rozporządzenia

Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywanie ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych dziedzinach 

1. Podczas odbywania stażu obserwowałam i analizowałam zajęcia prowadzone przez opiekuna stażu i innych nauczycieli. Dzięki temu zdobyłam nowe doświadczenia, pogłębiłam wiedzę pedagogiczną, jak i dydaktyczno-wychowawczej i wykorzystałam je w swojej pracy.

  Tematy zajęć obserwowanych:

„Pastelowe liście – magiczne kredki” –praca plastyczna.

„Nasi leśni przyjaciele.” – praca plastyczna.    

 „Bałwanek z kółek” – praca plastyczna-origami płaskie

 „Nagie drzewa” – praca techniczna.

 „Zimowy pejzaż” – praca plastyczna.     

„Przebiśniegi” – praca plastyczna – origami płaskie.

„Zima – zimowy las” – praca plastyczna.

„Jesienne ludki” – praca plastyczna – origami płaskie.

 „Deszczowe parasolki” – praca plastyczna – origami płaskie.

 „Wiosna w żółtych kaloszach”- praca plastyczna – origami płaskie.

 „W kręgu jesiennej muzyki” – lekcja w kl. III 

„Urządzamy wędrówkę po Polsce. Tworzenie makiety miasta”

„Składamy życzenia Babciom i Dziadkom” – lekcja w kl. I

Analiza obserwowanych zajęć uświadomiła mi i potwierdziła konieczność stwarzania każdemu dziecku możliwości odniesienia sukcesu, dostosowania wymagań do poziomu umiejętności dzieci, ich zainteresowań i oczekiwań.

2. Prowadziłam zajęcia obserwowane przez opiekuna stażu i innych nauczycieli. Omawiałam scenariusze, przebieg zajęć, celowość podejmowanych działań i stosowanych metod oraz form pracy.

 Tematy zajęć prowadzonych:

„Dary jesieni” – praca plastyczna – wydzieranka.

„Ornament ozdobny – bombka świąteczna” – origami przestrzenne.

„Bazie – prawie już wiosna” – praca plastyczna – farby plakatowe.

„Wesoła żabka” – origami przestrzenne.

„Małe zoo – panda” – origami płaskie.

„Motyle” – praca techniczna.

„Serduszko dla babci i dziadka” – praca techniczna.

„Choinka w pastelach” – praca plastyczna.

„Wielkanocne koszyki” praca plastyczno-techniczna.

 „Wiosna w origami – fiołek, tulipan, bratek” – origami przestrzenne.

 „Rozkwitła wiosna w wazonie” – praca plastyczna – farby plakatowe.

 „Warzywa i owoce” – technika kirigami.

 „Jesienna kompozycja – liście” – praca techniczna.

 „Świąteczna bombka” – praca plastyczno-techniczna.

„Bal moich lalek” – zajęcia muzyczne.

  „Sporty zimowe – biało na czarnym” – praca plastyczna.

 „Wielkanocna pisanka” – technika kirigami – praca zbiorowa.

 „Czerwony Kapturek” – teatrzyk świetlicowy.

„Oczami dziecka” - zajęcia z wykorzystaniem zabaw socjoterapeutycznych.

„Uczucia moje i twoje” – zajęcia z wykorzystaniem zabaw warsztatowych.

Wnioski wypływające z przeprowadzonych zajęć pomogły mi udoskonalić moją pracę, pogłębić umiejętność samokontroli, precyzyjnie określać cele planowanych działań.

3. Wykorzystywałam w praktyce adekwatnie do potrzeb własnych i szkoły wiedzę i umiejętności zdobyte w formach doskonalących warsztat pracy. Stworzyłam własny warsztat pracy dobierając książki dydaktyczne, materiały pomocnicze, pomoce dydaktyczne. Stosowałam formy, metody, techniki zgodnie z poziomem i celem kształcenia.  Gromadziłam i konstruowałam scenariusze zajęć. Prowadziłam zajęcia dla opiekuna stażu, innych nauczycieli. Przekazywałam propozycje działań, treści wychowawcze dla rodziców.

4. Współpracowałam z nauczycielami kształcenia zintegrowanego, prowadziłam rozmowy, konsultacje na temat zachowania poszczególnych uczniów, bądź grupy uczniów. Podczas spotkań szukałyśmy rozwiązań dla problemów, konfliktów dotyczących dzieci, dzieliłyśmy się spostrzeżeniami, uwagami, a także pochwałami o uczniach. Wspólnie opracowywałyśmy plany przedsięwzięć szkolnych, wspólnie ustalałyśmy programy imprez, w których następnie brałyśmy udział. Razem przygotowywałyśmy prace przeznaczone na kiermasze szkolne, przygotowywałyśmy przedstawienia i dekoracje.

5. Obserwowałam i analizowałam możliwości osiągnięć uczniów w celu dostosowania metod, form, technik, aby umożliwić dalszy rozwój osobowościowy dzieci i ukierunkować pracę.

Obserwowałam moich wychowanków, zapoznałam się z kartami zgłoszeń do świetlicy, starałam się poznać środowisko rodzinne dzieci, możliwości rozwojowe, intelektualne. Na tej podstawie oceniałam swoje działania i planowałam dalszą pracę.

6. Systematycznie konsultowałam się z pedagogiem szkolnym w zakresie rozwiązywania i niwelowania problemów wychowawczych uczniów, rozpoznania sytuacji rodzinnej i środowiska lokalnego. Omawiałam zachowania poszczególnych dzieci sprawiających kłopoty. Zaznajamiałam się z opiniami Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. W większości nasze spotkania dotyczyły tzw. dzieci trudnych, które przejawiają zachowania agresywne, sprawiają kłopoty na zajęciach, są niegrzeczne w stosunku do koleżanek, kolegów i nauczycieli, używają wulgaryzmów oraz innych słów powszechnie uznawanych jako obraźliwych, nagminnie kłamią. Skupiałyśmy uwagę również na dzieciach, które łatwo się denerwują, nie radzą sobie w codziennych sprawach, w życiu szkolnym, nie potrafią się odnaleźć wśród koleżanek i kolegów, mają zaniżone poczucie własnej wartości, nie wierzą we własne siły.

7. Uczestniczyłam w szkoleniowych radach pedagogicznych. 

8. Uczestniczyłam w konferencjach otwarcia roku szkolnego dla świetlic  z udziałem metodyka WCDN. 

9. Rozwijałam swój warsztat pracy podejmując studia podyplomowe, uczestnicząc w kursach, warsztatach i szkoleniach. Zdobyte wiadomości, metody działań wykorzystuję podczas zajęć, dokonuję oceny ich skuteczności, w miarę potrzeby dokonuję niezbędnych zmian. 

10. Brałam udział w pracach zespołu samokształceniowego nauczycieli kształcenia zintegrowanego dotyczących m.in.:

-Tematyki konkursów – opracowanie terminarza konkursów na cały rok szkolny i przydzielenie osób odpowiedzialnych za organizację,

-Pracy z dzieckiem zdolnym, z dzieckiem słabym,

-Bieżących problemów dotyczących dydaktyki i wychowania,

-Inne działania, inicjatywy,

11.Pisałam semestralne i roczne sprawozdania z działalności pracy świetlicy. 

12.Pisałam roczne plany pracy świetlicy oparte na rocznym planie pracy szkoły, programie wychowawczym szkoły, zadaniach opiekuńczo-wychowawczych. 

13. Prowadziłam kronikę świetlicową, uwieczniając ważne wydarzenia z życia świetlicy, wychowanków. 

14. Uczęszczałam na kurs języka niemieckiego na poziomie elementarnym B w Centrum Języków Obcych English Entrance. Miał on na celu poszerzenie wiedzy gramatycznej, słownictwa, a także umiejętności konwersacyjnych.

§  7 ust. 2  pkt 2  rozporządzenia 

Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych. 

1. Prowadziłam zajęcia z wykorzystaniem metod i technik pedagogiki zabawy, prowadziłam zajęcia plastyczno-techniczne (poznawanie nowych technik malarskich, wyrabianie zdolności manualnych), muzyczne (uczyłam śpiewu, tekstów piosenek, grałam na gitarze), taneczne (tańce integracyjne), zajęcia orgiami (orgiami płaskie i przestrzenne), sportowe (gry i zabawy), czytelnicze (czytanie bajek, czasopism). Zajęcia miały na celu wzbogacenie procesu nauczania, kształcenie właściwej komunikacji i integracji w grupie, zapewnienie przyjaznej atmosfery.

2.Wprowadzałam szereg zabaw i rozmów mających na celu stworzenie atmosfery bezpieczeństwa, akceptacji, tolerancji i wzajemnego poszanowania. 

3.Systematycznie eksponowałam prace dziecięce o różnej tematyce, formie w świetlicy i w szkole (dekoracje). 

4.Brałam u dział w konkursach międzyświetlicowych zachęcając i przygotowując dzieci do wykonania danej pracy konkursowej.

Konkurs plastyczny zorganizowany przez SP 84 „Państwa Europy”

Konkurs plastyczny zorganizowany przez SP 51 „Jak wygląda Pani Jesień”.

Konkurs plastyczny zorganizowany przez SP 50 „Przedwiośnie”

Konkurs plastyczny zorganizowany przez SP 17 „Kwiaty”

Konkurs plastyczny zorganizowany przez SP 118 „Kolorowy latawiec”

Konkurs plastyczny zorganizowany przez SP 84 „Kontynenty”

Konkurs plastyczny zorganizowany przez SP 20 „Bombka”

Konkurs plastyczny zorganizowany przez ZS 15 „Zabawa w origami”

Konkurs plastyczny zorganizowany przez SP 98 „Drzewko Bożonarodzeniowe”

Konkurs plastyczny zorganizowany przez SP 17 „Wystawa kwiatów”

Konkurs plastyczny zorganizowany przez SP 51 „Jak wygląda Jesień”

Konkurs plastyczny zorganizowany...

Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !