Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !

Plan rozwoju zawodowego na nauczyciela dyplomowanego

Data dodania: 2011-07-19 16:52:12
Autor: Beata Chwyć

Publikuje plan rozwoju zawodowego na nauczyciela dyplomowanego, zatwierdzony 1.09.2008

CELE OGÓLNE PLANOWANIA WŁASNEGO ROZWOJU ZAWODOWEGO

Celem podstawowym podejmowanego przeze mnie stażu jest uzyskanie w postępowaniu kwalifikacyjnym stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego. Tworząc plan rozwoju zawodowego kierowałam się realizacją następujących celów:

 • poznawanie nowych przepisów dotyczących systemu oświaty
 • uczestniczenie w realizacji zadań edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych wynikających ze specyfiki szkoły
 • uczestniczenie w różnych formach doskonalenia zawodowego
 • praca w zespole przedmiotowym
 • uwzględnienie w swojej pracy problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych
 • wykorzystanie technologii komputerowej i informacyjnej
 • planowanie i prowadzenie zajęć tak, aby na lekcji pracował zarówno uczeń mający trudności edukacyjne jak i uczeń zdolny

Cele powyższe będę starała się realizować uwzględniając potrzeby Zespołu Szkół Hotelarsko- Gastronomicznych w Gdyni.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 8 ust.2 pkt.1

Uzyskiwanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły, w związku z zajmowanym stanowiskiem i pełnioną funkcją.

 

Lp.

Zadania

Forma realizacji

Termin

Dokumenty potwierdzające

1.

Poznanie procedury awansu zawodowego.

Analiza przepisów prawa oświatowego.

IX. 2008

Rejestr ustaw i rozporządzeń.

Przygotowanie i złożenie wniosku do dyrektora szkoły o rozpoczęcie stażu.

IX.2008

Wniosek.

Opracowanie planu rozwoju zawodowego.

IX.2008

Plan rozwoju zawodowego.

2.

Przypomnienie zasad funkcjonowania i organizacji zadań szkoły

Przeanalizowanie dokumentów szkoły:

 • Statutu szkoły
 • Regulaminu Wewnętrznego oceniania
 • Regulaminu oceniania zachowania
 • Programu wychowawczego

IX.2008

 

3.

Praca w organach szkoły związanych z realizacją jej podstawowych funkcji

Uczestnictwo w pracach Zespołu Przedmiotów Zawodowych- Zespół Gastronomiczny

Cały okres stażu

Zaświadczenie przewodniczącej zespołu gastronomicznego

 

4.

 

Doskonalenie warsztatu pracy

Aktywny udział w formach doskonalenia zawodowego adekwatnych do potrzeb pracy własnej i placówki z zakresu technologii gastronomicznej, problemów wychowawczych i innych

Cały okres stażu

Zaświadczenia, dyplomy

Przygotowywanie pomocy dydaktycznych zgodnie z potrzebami pracy

Cały okres stażu

Foliogramy, tablice informacyjne

Samodzielne studiowanie literatury pedagogicznej i metodycznej

Cały okres stażu

 

Ewaluacja planów pracy dydaktycznej w oparciu o podstawę programową

Cały okres stażu

Plany pracy

5.

Wdrażanie aktywizujących metod pracy z uczniem

Wykorzystanie w procesie dydaktycznym aktywizujących metod nauczania

Cały okres stażu

Scenariusze zajęć

Prowadzenie dodatkowych zajęć przygotowujących do egzaminu zewnętrznego ( z uczniem zdolnym/ mającym trudności edukacyjne)

Cały okres stażu

Dokonywanie analizy

6.

Organizowanie wycieczek dydaktyczno- wychowawczych.

Organizacja wycieczek dydaktyczno-krajoznawczych mających na celu zapoznanie uczniów z dziedzictwem kulturowym kraju, jak i integrowanie grupy

Cały okres stażu

Scenariusz wycieczek

7.

Podniesienie jakości pracy szkoły

Organizacja i przeprowadzenie próbnych egzaminów zawodowych- etap pisemny i etap praktyczny

Cały okres stażu

Dokonywanie analizy wyników próbnych egzaminów

Analiza wyników egzaminu zawodowego zewnętrznego

Cały okres stażu

Ewaluacja.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

& 8 ust. 2 pkt 2

Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej. 

 

...

Lp.

Zadania

Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !