Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !

Plan Rozwoju Nauczyciela Stażysty

Data dodania: 2011-07-17 20:13:40
Autor: Monika Czech

Plan Rozwoju Zawodowego

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty
 
Monika Czech
 
Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty 
zatrudnionego na stanowisku nauczyciela języka angielskiego 
w Szkole Podstawowej w Rogach
 
1. Imię i nazwisko: Monika Czech
2. Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2010
3. Czas trwania stażu: 9 miesięcy
4. Data zatwierdzenia planu: Wrzesień 2010
 
CEL GŁÓWNY STAŻU: 
Uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego.
 
CELE SZCZEGÓŁOWE:
  • Poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły.
  • Prowadzenie zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań szkoły, w której nauczyciel odbywa staż.
  • Poznanie środowiska uczniów, ich problemów oraz umiejętna współpraca ze środowiskiem uczniów.
  • Zdobycie umiejętności omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć.
2. Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań szkoły, w której nauczyciel odbywa staż (§6 ust.2 pkt 2).

ZADANIA
FORMY REALIZACJI
TERMINY
DOWODY REALIZACJI
9. Tworzenie i doskonalenie własnego warsztatu pracy
9.1. Kursy metodyczne, szkolenia, seminaria i warsztaty, konferencje metodyczne, aktywny udział we wszelkich dostępnych formach dokształcania.
 
9.2. Gromadzenie pomocy naukowych niezbędnych do prowadzenia zajęć językowych
Cały rok szkolny
Zaświadczenia, certyfikaty, dyplomy
 
 
Podręczniki, płyty, flesh cards, obrazki, zdjęcia, plansze itp.
10. Opracowanie Przedmiotowych Systemów Oceniania dla poszczególnych klas
10.1. Opracowanie PSO w oparciu o program nauczania, podstawę programową, oraz Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania.
Wrzesień 2010
Przedstawienie opracowanych Przedmiotowych Systemów Oceniania
11. Realizacja ścieżek międzyprzedmiotowych we współpracy z innymi nauczycielami
11.1. Odpowiedni dobór i kolejność tematów, łączenie nauki języka angielskiego z edukacją kulturalną, regionalną, medialną, ekologiczną, prozdrowotną, itp.
Na bieżąco
Zapisy w dziennikach lekcyjnych
12. Poznawanie metod aktywizacji nauczania oraz ich wykorzystanie na lekcjach.
12.1. Studiowanie literatury metodycznej. 
12.2. Hospitacje
Cały rok szkolny
Wykaz lekcji obserwowanych oraz lekcji przeprowadzonych w obecności opiekuna stażu
13. Wykorzystanie technologii komputerowej
i informacyjnej w pracy pedagogicznej i dydaktycznej
13.1. Przygotowanie dokumentacji stażu w formie elektronicznej.
13.2. Wykorzystanie komputera i Internetu do przygotowania zajęć lekcyjnych.
13.3. Wykorzystanie Internetu, encyklopedii i słowników multimedialnych w pogłębianiu wiedzy własnej i uczniów.
13.4. Wykorzystanie Internetu w pracy nad rozwojem zawodowym.
13.5. Publikacja w Internecie Planu Rozwoju Zawodowego.
Na bieżąco
Niniejszy plan, 
  Wykaz wykorzystanych stron internetowych, 
Przykładowe materiały z Internetu wykorzystane na lekcjach. 
Przykładowe testy, sprawdziany

3. Znajomość środowiska uczniów, ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem uczniów (§6 ust.2 pkt 3).

ZADANIA
FORMY REALIZACJI
TERMINY
DOWODY REALIZACJI
14. Motywacja ucznia do nauki i rozwoju, kształtowanie autonomii ucznia w zakresie pracy nad językiem.
14.1. Przedstawienie uczniom różnych możliwych sposobów samodzielnego uczenia się.
14.2. Zachęcanie do nauki poprzez wprowadzenie różnorodnych gier i zabaw językowych
Na bieżąco
Wyniki we współpracy z uczniem
15. Zdobywanie wiedzy w zakresie potrzeb opiekuńczo -wychowawczych ucznia
15.1. Studiowanie literatury psychologicznej i pedagogicznej.
Na bieżąco
Wyniki we współpracy z uczniem.
16. Przestrzeganie
i propagowanie zasad dobrego wychowania, kultury osobistej i tolerancji wobec ludzi o innym kolorze skóry, innej kulturze itp.
16.1. Lekcje obejmujące zagadnienia z kultury krajów anglojęzycznych, rozmowy z uczniami, dzielenie się doświadczeniami i spostrzeżeniami na temat różnic kulturowych.
Na bieżąco
Konspekty oraz świadomość kulturowa uczniów.
17. Pomoc uczniom o specjalnych potrzebach edukacyjnych lub mającym trudności w nauce
17.1. Badanie i diagnozowanie sytuacji ucznia wykazującego dysfunkcje lub trudności w nauce, rozmowy z uczniem, współpraca z pedagogiem i psychologiem szkolnym oraz rodzicami.
Na bieżąco
Wyniki w nauce uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych
18. Współpraca z rodzicami uczniów
18.1. Udzielanie informacji na temat dziecka i jego postępów w nauce oraz informacji o ewentualnych problemach, udzielanie rad, itp.
Na bieżąco
Rozmowy z rodzicami, dokumentacja szkolna

 
 
4.     Umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć (§6 ust.2 pkt 4).

...
ZADANIA
FORMY REALIZACJI
TERMINY
DOWODY REALIZACJI
19. Opanowanie umiejętności prowadzenia zajęć dydaktycznych.
19.1. Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu i innych nauczycieli. 
19.2. Prowadzenie zajęć z uczniami w obecności opiekuna stażu. 
19.3. Rzetelne omawianie i analiza zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych. 
19.4. Nauka opracowywania scenariuszy lekcji
Według harmonogramu
Wykaz lekcji przeprowadzonych w obecności opiekuna stażu
20. Udział w wewnątrzszkolnym doskonaleniu oraz samokształcenie.
20.1. Obowiązkowe uczestnictwo w szkoleniowych radach pedagogicznych. 
20.2. Udział w różnych formach doskonalenia zawodowego adekwatnych do potrzeb.
Według harmonogramu 
Na bieżąco
Listy obecności,
zaświadczenia
21. Dokumentacja własnych działań pedagogicznych.
21.1. Gromadzenie dokumentacji, jej analiza i korzystanie z wniosków.
Na bieżąco
Plany wynikowe, testy
22. Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami
22.1. Publikacja planu rozwoju i pozostałych dokonań pedagogicznych w Internecie oraz udostępnianie innym nauczycielom w szkole. 
22.2. Współpraca z nauczycielami, dzielenie się doświadczeniami, analiza i samoocena.
Na bieżąco
Adres strony:
24. Udział w wewnątrzszkolnym doskonaleniu oraz samokształcenie.
24.2. Obowiązkowe uczestnictwo w szkoleniowych radach pedagogicznych. 
24.2. Udział w różnych formach doskonalenia zawodowego adekwatnych do potrzeb.
Według harmonogramu 
Na bieżąco
Listy obecności 
  
Zaświadczenia
25. Analiza
i samoocena swoich działań.
25.1. Analiza własnych lekcji, notatek i rozmów pohospitacyjnych
Na bieżąco
Wyniki pedagogiczne
i wnioski do dalszej pracy

Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !