Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego

Data dodania: 2011-06-20 13:57:55
Autor: Piotr Piecyk

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego— wychowawcy internatu w Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym

 MGR PIOTR  PIECYK – NAUCZYCIEL KONTRAKOWY

WYCHOWAWCA W OŚRODKU – INTERNACIE PRZY SOSW NR1 W NOWYM TARGU

TERMIN ROZPOCZĘCIA

STAŻU – 01.09.2008r.

TERMIN ZAKOŃCZENIA

STAŻU – 31.05.2011r.

 OPIEKUN STAŻU:

MGR BARBARA JAGIEŁOWICZ

 

SPRAWOZDANIE

Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO

NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO

mgr Piotr  Piecyk

WSTĘP

Pracę w zawodzie pedagoga specjalnego rozpocząłem w dniu 01.09.2005r. Od blisko sześciu lat wykonuję obowiązki wychowawcy ośrodka – internatu w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym Nr 1 w Nowym Targu. Stopień awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego uzyskałem dnia 28.08.2006r.

W trakcie swojej pracy zajmowałem się prowadzeniem grup wychowawczych złożonych z wychowanków niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu lekkim, a także umiarkowanym i znacznym. Podstawowym celem mojej pracy, od zawsze, było dbanie o wszechstronny rozwój powierzonych mi wychowanków, oraz zaopatrzenie ich w umiejętności samodzielnego (na miarę ich możliwości) funkcjonowania w rzeczywistości społecznej poza ośrodkiem. Osiągnięciu tych celów służyły prowadzone przeze mnie zajęcia z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną intelektualnie, związane z całością procesu dydaktyczno – wychowawczego odbywającego się na terenie placówki.

Starając się poprawnie wywiązywać z powierzanych mi zadań, dbałem o to by stale doskonalić i rozwijać swój warsztat pracy oraz wykorzystywać zdobyte umiejętności mając przede wszystkim na uwadze troskę o dobro wychowanka.

Możliwość ubiegania się przeze mnie o kolejny stopień awansu zawodowego, jest dla mnie okazją zarówno do zdobycia nowego doświadczenia zawodowego, jak i wzbogacenia się o wiedzę merytoryczną odnoszącą się do procesów nauczania i wychowania oraz organizacji oświaty.

Niniejsze sprawozdanie powstało w związku z zakończeniem trwającego 2 lata i 9 miesięcy stażu na stopień nauczyciela mianowanego, który rozpocząłem z dniem 01.09.2008r. Stanowi ono podsumowanie realizacji zadań i celów zawartych w planie rozwoju zawodowego.

Analizując realizację planu rozwoju zawodowego, chciałbym odnieść się do kolejnych zadań, które zawarłem w planie, a które są zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.

 

 

§ 7 ust.1 p.1

Uczestniczyć w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych wynika­jących ze statutu szkoły oraz potrzeb szkoły i środowiska lokalnego. 

 

 1. 1.      Udział w pracach Rady Pedagogicznej SOSW Nr 1 w Nowym Targu.

Systematycznie uczestniczyłem we wszystkich posiedzeniach Rady Pedagogicznej placówki.

 

UZYSKANE EFEKTY:

Udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej SOSW pozwolił mi zapoznać się z aktualną sytuacją wychowawczą w placówce, bieżącymi problemami oraz planowanymi działaniami. Miałem również możliwość spotkania się w gronie pedagogicznym, poznanie ludzi tworzących zespół i  wymianę doświadczeń.

 

 1. 2.      Udział w pracach Rady Pedagogicznej Ośrodka.

Regularnie brałem udział oraz protokołowałem posiedzenia Rady Pedagogicznej Ośrodka, w trakcie, których przedstawiałem:

 • sprawozdania z działalności opiekuńczo – dydaktyczno – rewalidacyjno – wychowawczej grupy z którą pracuję;
 • sprawozdania z realizacji planu pracy działalności koła sportowo – rekreacyjnego;
 • sprawozdania z działalności Zespołu Wsparcia Wychowawczego wychowawców ośrodka.
 • sprawozdania z rozgrywek w ramach organizowanej przeze mnie Ośrodkowej Ligi Darta.

 

UZYSKANE EFEKTY:

Udział we wszystkich posiedzeniach dał mi możliwość zaznajomienia się z problemami wychowawczymi naszej młodzieży, sposobami rozwiązywania tych problemów, a także osiągnięciami, postępami i sukcesami wychowanków.

 

 1. 3.      Udział w spotkaniach roboczych i organizacyjnych z Wicedyrektorem ds. Wychowania.

Regularnie brałem udział w spotkaniach roboczych i organizacyjnych z Wicedyrektorem ds. Wychowania, na których przekazywane były między innymi wskazania i wytyczne do dalszej pracy z wychowankami. W czasie spotkań zwracano również uwagę na aktualne problemy i podejmowano starania zmierzające w kierunku ich eliminacji.

 

UZYSKANE EFEKTY:

Dzięki uczestnictwu w spotkaniach roboczych i organizacyjnych miałem możliwość stałego oddziaływania na swój warsztat pracy. Świadomość, że moja praca jest obserwowana, a w razie problemów mogę liczyć na pomoc i życzliwą uwagę ze strony przełożonego oraz kolegów, wpływała na mnie motywująco i dawała poczucie bycia ważnym elementem zespołu.

 

 1. 4.      Udział w posiedzeniach Zespołu Samokształceniowego Wychowawców. 

Brałem aktywny udział we wszystkich spotkaniach Zespołu Samokształceniowego Wychowawców Ośrodka, który corocznie spotyka się w celu wymiany doświadczeń w procesie dydaktycznym, wychowawczym, opiekuńczym i rewalidacyjnym.

 

 

UZYSKANE EFEKTY:

Uczestnicząc w zajęciach prowadzonych przez koleżanki i kolegów poznawałemzdobywałem wiedzę na temat  różnych możliwości oddziaływań dydaktycznych, opiekuńczych, rewalidacyjnych i wychowawczych. Poznane metody chętnie wykorzystywałem we własnej pracy z wychowankami.

 

 1. 5.      Udział w spotkaniach Zespołu Wsparcia Wychowawczego Wsparcia działającego na terenie SOSW. Współudział w rozwiązywaniu problemów wychowawczych wychowanków Ośrodka dotyczących m.in. agresji, przeciwdziałaniu uzależnieniom, zachowań antyspołecznych.  

W trakcie stażu przewodniczyłem działalności Zespołu Wsparcia Wychowawczego. W czasie posiedzeń zespołu podejmowane były tematy związane z przeciwdziałaniem i rozwiązywaniem aktualnych problemów wychowawczych stwarzanych przez wychowanków ośrodka oraz prezentowano metody pracy z wychowankami stwarzającymi problemy. Przedstawiano również informacje na temat zagrożeń związanych z ryzykiem występowania nałogów i stosowania substancji psychoaktywnych (narkotyki, dopalacze) na temat, których wypowiadali się fachowcy na co dzień zajmujący się danym problemem. Podejmowane były również działania związane z profilaktyką zachowań agresywnych i aspołecznych. W tym celu zorganizowane zostało spotkanie młodzieży z funkcjonariuszem Policji oraz zainicjowano konkurs na najlepiej zachowującego się wychowanka i wychowankę Ośrodka – Ośrodkowy Supermen i Supermenka. Celem konkursu było określenie poziomu umiejętności społecznych wychowanków i tworzenie wzorca zachowania się wychowanka w ośrodku, a także diagnoza mocnych i słabych stron wychowanków w różnych aspektach ich aktywności.

 

UZYSKANE EFEKTY:

Poprzez udział w spotkaniach Zespołu Wsparcia Wychowawczego miałem możliwość aktywnego wpływania na działania podejmowane wobec wychowanków ośrodka i wykorzystywania w tym celu  zdobytej wiedzy z zakresu resocjalizacji i profilaktyki społecznej. Zebrania zespołu były również miejscem wspólnej dyskusji, wymiany poglądów i doświadczeń związanych z zapobieganiem i radzeniem sobie z wychowankami stwarzającymi problemy wychowawcze.


 

§ 7 ust.1 p.2 

Pogłębiać wiedzę i umiejętności zawodowe, samodzielnie lub przez udział  

w różnych formach kształcenia ustawicznego. 

 

 1. 1.      Uczestnictwo formach doskonalenia zawodowego – warsztatach i kursach doskonalących.

W okresie stażu podnosiłam swoje kwalifikacje biorąc udział w szkoleniach, warsztatach i kursach:

 • Szkolenie Fundusze Unijne dla edukacji – źródła finansowania, organizowane przez Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Nowym Sączu – wrzesień 2009r. 
 • Szkolenie Doskonalenie zawodowe nauczycieli w dziedzinie wykorzystania technologii informacyjnej, organizowane przez Małopolski Ośrodek Szkoleniowy w Krakowie – wrzesień – listopad 2009r. 
 • Szkolenie Statut Szkoły, organizowane przez Instytut Kształcenia EKO-TUR Niepubliczną Placówkę Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie – maj 2010r. 
 • Szkolenie Protokołowanie zebrań rady pedagogicznej, organizowane przez Instytut Kształcenia EKO-TUR Niepubliczną Placówkę Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie – wrzesień 2010r. 
 • Szkolenie Bezpieczeństwo uczniów w szkole, organizowane przez Instytut Kształcenia EKO-TUR Niepubliczną Placówkę Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie – grudzień 2010r. 
 • Warsztaty Ocenianie uczniów o obniżonej sprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym i znacznym, organizowanym przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Krakowie – styczeń 2009r. 
 • Warsztaty Taneczne spotkanie z Klanzą – cz.1, organizowane przez Centrum Szkoleniowe KLANZA w Lublinie – marzec 2009r. 
 • Warsztaty Moje sylabki – nauka czytania metodą symultaniczno – sekwencyjną, organizowane przez Wydawnictwo WIR w Krakowie – maj 2009r.  

 

UZYSKANE EFEKTY:

Przebyte szkolenia i warsztaty pozwoliły mi podnieść swoje kwalifikacje zawodowe i przyczyniły się do znacznego zwiększenia jakości mojej pracy w ośrodku. Dzięki odbyciu szkolenia z zakresu wykorzystywania technologii informacyjnej, uzyskałem Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych ECDL Start. Poznane metody pracy dały mi możliwość uatrakcyjnienia prowadzonych przeze mnie zajęć dydaktycznych i  świetlicowych.  

 

 1. 2.      Udział w wewnętrznych szkoleniach zawodowych w ramach Zespołu Samokształceniowego Wychowawców.

Na posiedzeniach Rad Pedagogicznych inaugurujących każdy nowy rok szkolny zapoznawałem się z harmonogramem i tematyką zajęć Zespołu Samokształceniowego Wychowawczych. Następnie w trakcie trwania roku szkolnego uczestniczyłem we wszystkich spotkaniach Zespołu Samokształceniowego, działającego w celu dzielenia się przez wychowawców swoją wiedzą teoretyczną i doświadczeniem praktycznym w pracy z wychowankami ośrodka.

W trakcie trwania stażu uczestniczyłem w następujących spotkaniach:

 • Zabawy z piosenką i ruchem, rozwijające aktywność dziecka. – luty 2009r.
 • Zabawy paluszkowe, jako forma rewalidacji dzieci z upośledzeniem umysłowym – maj 2009r.
 • FAS-poalkoholowy zespół płodowy. – czerwiec 2009r.
 • Zaburzenia psychiczne i emocjonalne występujące u dzieci i młodzieży. – marzec 2010r.
 • Doskonalenie technik szkolnych na zajęciach dydaktycznych w popołudniowej pracy Ośrodka. Sporty zimowe. – styczeń 2010r.
 • Gry i zabawy socjoterapeutyczne w pracy z wychowankiem niepełnosprawnym intelektualnie w stopniu lekkim. – czerwiec 2010r.
 • Wykorzystanie technik plastycznych w rewalidacji dzieci niepełnosprawnych intelektualnie – swobodna aktywność dzieci. – grudzień 2010r.
 • Dogoterapia jako jedna z form wspomagania rozwoju dziecka niepełnosprawnego intelektualnie. – kwiecień 2011r.

 

UZYSKANE EFEKTY:

Możliwość obserwacji zajęć prowadzonych przez koleżanki i kolegów była doskonałą okazją do uczenia się jak planować oraz prowadzić własną działalność dydaktyczną i wychowawczą z podopiecznymi. Mogłem również poszerzyć swoją wiedzę teoretyczną na temat możliwych oddziaływań dydaktycznych, opiekuńczych, rewalidacyjnych i wychowawczych. Poznane metody i techniki starałem się wykorzystywać bezpośrednio w mojej pracy.

 

 1. 1.      Ukończenie studiów podyplomowych na kierunku resocjalizacja.

W lutym 2010r. obroniłem pracę dyplomową z zakresu pedagogiki resocjalizacyjnej na wydziale pedagogicznym Wyższej Szkoły Filozoficzno – Pedagogicznej IGNATIANUM w Krakowie. Tematem pracy były zachowania agresywne młodzieży niedostosowanej społecznie jako przejaw braku poczucia bezpieczeństwa.

 

UZYSKANE EFEKTY:

Ukończenie studiów podyplomowych wpłynęło na podniesienie moich kwalifikacji zawodowych. Zdobytą wiedzę z zakresu resocjalizacji i profilaktyki społecznej mogłem wykorzystać planując oddziaływania mające na celu zapobieganie występowaniu zachowań ryzykownych w szczególności takich jak niebezpieczeństwo uzależnień czy uciekanie się do agresji. Poznane na zajęciach metody i techniki takie jak socjoterapia, wychowanie przez sport, czy metody twórczej resocjalizacji starałem się wykorzystać w bezpośredniej pracy nie tylko z wychowankami sprawiającymi problemy wychowawcze.

 

 1. 2.      Wzbogacanie własnej wiedzy pedagogicznej poprzez zgłębianie literatury przedmiotu, korzystanie ze specjalistycznych czasopism.

Systematycznie dbałem o doskonalenie wynikające z własnych potrzeb i gromadziłem materiały służące własnemu rozwojowi. Na bieżąco starałem się zapoznawać z nową literaturą pedagogiczną i metodyczną. Korzystałem z zasobów biblioteki szkolnej i pedagogicznej. Wiadomości na temat nowości wydawniczych wyszukiwałam w Internecie. Chętnie korzystałem także z sugestii kolegów i koleżanek w sprawie godnej polecenia literatury z zakresu pedagogiki specjalnej. Dobierając i czytając literaturę starałem się szukać w niej podpowiedzi na prowadzenie ciekawych i urozmaiconych  zajęć, oraz pomocy w rozwiązywaniu problemów wychowawczych.

UZYSKANE EFEKTY:

Zdobyte wiadomości wykorzystywałem w codziennej pracy dydaktyczno – wychowawczej z dziećmi i młodzieżą. Literatura fachowa była mi pomocna w opracowywaniu scenariuszy zajęć. Jednym z efektów korzystania z literatury przedmiotu jest fakt, że dziś potrafię wykorzystać różnego rodzaju literaturę w przeprowadzanych zajęciach, np. opowiadania, wiersze, bajki z morałem związane z zachowaniami społecznymi. W trakcie tworzenia scenariuszy i prowadzenia zajęć staram się również integrować różne sfery osobowości wychowanka: emocjonalną, motywacyjną i intelektualną. Interesujące i przydatne pozycje polecałem również kolegom i koleżankom, a także rodzicom wychowanków.


 

§ 7 ust.1 p.3

Poznawać przepisy dotyczące systemu oświaty w zakresie funkcjonowania szkoły – z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której odbywa staż.

 

 1. 1.      Poznanie procedury awansu zawodowego – analiza rozporządzenia MEN w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.

Przed rozpoczęciem stażu zapoznałem się z wymaganiami ustawy jakie stawiane są przed nauczycielem kontraktowym ubiegającym się o kolejny stopień awansu zawodowego. W tym celu zapoznałam się rozporządzeniem MEN z dnia 1 grudnia 2004r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli i w dalszych poczynaniach opierałem się już na nowelizacji ustawy. Końcem sierpnia 2008 roku przedłożyłem do dyrektora wniosek o rozpoczęcie stażu na nauczyciela mianowanego wraz z załączonym do wniosku projektem planu rozwoju zawodowego. Został mi wyznaczony staż na okres 2 lat i 9 miesięcy tj. do 31 maja 2011 roku. Przedstawiony dyrektorowi plan został zatwierdzony do realizacji. Od tego momentu systematycznie gromadziłem dokumenty, sprawozdania, świadectwa, referaty, opracowania oraz notatki.

Po zakończeniu stażu sporządziłem sprawozdanie z realizacji Planu Rozwoju Zawodowego.

 

UZYSKANE EFEKTY:

Znajomość przepisów prawa oświatowego pozwoliła mi na zrozumienie procedury awansu zawodowego, a tym samym ułatwiła mi przygotowanie planu rozwoju zawodowego oraz jego realizację. Konieczność dokumentowania działań mobilizowała mnie do systematyczności.

Analiza własnych działań podjętych w trakcie trwania stażu pozwoliła mi ocenić minione 2 lata i 9 miesięcy oraz wysunąć wnioski przydatne w dalszej pracy.

 

 1. 2.      Analiza prawa oświatowego - Karty Nauczyciela, Ustawy o Systemie Oświaty, rozporządzeń ministerialnych.

Przygotowanie do odbycia stażu poprzedziłem analizą prawa oświatowego w szczególności Karty Nauczyciela i Ustawy o Systemie Oświaty, które są dokumentami podstawowymi i regulującymi prawa i obowiązki nauczycieli oraz organizującymi działalność placówek dydaktyczno – wychowawczych. Zapoznając się z prawem oświatowym sięgałem również do rozporządzeń ministerialnych, które bardziej szczegółowo określały zasady mojej pracy w poszczególnych jej obszarach, oraz przedstawiały sposób organizacji ośrodka.

W trakcie odbywania stażu zapoznałem się między innymi z rozporządzeniami takimi jak:

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w specjalnych przedszkolach, szkołach i oddziałach oraz w ośrodkach.
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach.
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 19 lutego 2002r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji.
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola i publicznych szkół.
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 stycznia 1997r. w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania.

 

UZYSKANE EFEKTY:

Analiza prawa oświatowego pozwoliła zapoznać się bliżej z prawnymi podstawami mojej pracy. Dzięki temu podejmowane przeze mnie działania zyskały większą pewność siebie. Bliższa znajomość prawa oświatowego pozwoliła mi zarówno lepiej planować swoją pracę np. planować odpowiednie warunki wypoczynku, jak i właściwie wywiązywać ze swoich obowiązków np. w kwestii prowadzenia dokumentacji, dbania o bezpieczeństwo powierzonych mi wychowanków.

 

 1. 3.      Aktualizacja wiedzy na temat zmian obowiązującego prawa oświatowego.

Korzystając ze strony internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej na bieżąco śledziłem zmiany prawa oświatowego.

 

UZYSKANE EFEKTY:

Aktualizacja wiedzy na temat zmian zachodzących w przepisach prawa oświatowego dawała mi stałą pewność, że moje działania stale znajdują się w ustalonych ramach prawnych. W czasie trwania stażu zaszło kilka zmian obowiązującego prawa oświatowego. Zmiany objęły również dokumenty, które wcześniej były przedmiotem mojej analizy:

 • Ustawa o zmianie ustawy Karta Nauczyciela z dnia 19 listopada 2009r.
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2010r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji.
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2009r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach.
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 listopada 2010r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji.
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 lipca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji.
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania.

 

 

 1. 4.      Śledzenie aktualności na stronach Małopolskiego Kuratorium Oświaty w Krakowie.

Na stronie internetowej Kuratorium Małopolskiego w Krakowie szukałem głównie zarządzeń Małopolskiego Kuratora Oświaty, które mogłyby być bezpośrednio związane z funkcjonowaniem placówki w której pracuję. Poszukiwałem również informacji związanych z procedurą awansu zawodowego, dotyczących nadzoru pedagogicznego, oraz dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli.

 

UZYSKANE EFEKTY:

Przeglądanie strony internetowej Kuratorium Małopolskiego pozwoliło mi systematycznie uzupełniać informacje związane z planowanymi zmianami przepisów dotyczących systemu oświaty w zakresie funkcjonowania placówki w której pracuję. Szczególnie przydatne okazały się dla mnie również informacje zawarte „Przewodniku dla osób ubiegających się o nadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego, wzory dokumentów związanych z awansem zawodowym” opublikowanym na stronie Kuratorium. Przeglądając stronę internetową znajdowałem również informacje nie związane bezpośrednio z przepisami prawa oświatowego, ale także dotyczące m.in. dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli.


 

§ 7 ust.2 p.1

Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, analizowania i dokumentowania własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach, umiejętność samodzielnego opracowania indywidualnych planów pracy z dzieckiem i prowadzenia karty pobytu dziecka oraz aktywnego działania w zespole do spraw okresowej oceny sytuacji wychowanków.

 

 1. 1.      Współpraca z opiekunem stażu. 

Po przestudiowaniu procedury uzyskiwania awansu zawodowego, podjąłem działania mające na celu  odpowiednie zorganizowanie  i udoskonalenie własnego warsztatu pracy.

W tym celu nawiązałem współpracę z opiekunem.

a)   Zawarcie kontraktu, ustalenie zasad współpracy.

Na wstępie współpracy z opiekunem stażu zawarliśmy kontrakt, który określał zasady naszego współdziałania. Kontrakt zawierał między innymi zasady wzajemnego komunikowania się pomiędzy mną a opiekunem, ustalał wzajemny zakres obowiązków oraz określał kryteria oceny dorobku zawodowego.

b)   Przygotowanie planu rozwoju zawodowego.

Plan rozwoju zawodowego napisałem korzystając ze wskazówek udzielonych mi przez opiekuna stażu, oraz studiując wcześniej rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 grudnia 2004r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.

c)     Hospitacje zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu i innych nauczycieli – wnioski z obserwacji.

W trakcie stażu obserwowałem zajęcia prowadzone przez opiekuna stażu, jak również innych wychowawców. Zakres obserwowanych przeze mnie zajęć obejmował wszystkie rodzaje zajęć organizowanych w ośrodku. Były to zajęcia z zakresu doskonalenia technik szkolnych, nauki własnej oraz wszelkiego rodzaju zajęcia świetlicowe. Wnioski z omawianych zajęć służyły mi do doskonalenia własnego warsztatu pracy i urozmaicania prowadzonych zajęć rzez mnie.  

d)   Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu - konsultacja, opracowanie konspektów zajęć. Wspólna analiza przeprowadzonych zajęć.

W czasie stażu prowadziłem również zajęcia obserwowane przez opiekuna stażu. Prowadzone zajęcia odbywały się według opracowanego przeze mnie scenariusza zajęć, którego treść wcześniej konsultowałem wspólnie z opiekunem stażu. Efektem wspólnej analizy przeprowadzonych zajęć było wyciągnięcie wniosków do dalszej...

Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !