Bank scenariuszy

Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !

Program kółka matematycznego kl. I — III

Data dodania: 2011-01-12 18:28:44
Autor: Małgorzata Szumlak

Program kółka matematycznego Mały mistrz matematyki dla klas I-III edukacji wczesnoszkolnej został opracowany z myślą o uczniach zdolnych. Zadaniem programu jest utrwalenie i poszerzenie wiedzy oraz umiejętności matematycznych, a także rozwój indywidualnych zainteresowań.

 


Program kółka matematycznego

„Mały mistrz matematyki”

 

I Wstęp


W obecnym czasie rośnie zainteresowanie uczniami uzdolnionymi. Wynika to z ogromnego zapotrzebowania społeczeństwa na ludzi aktywnych i twórczych, charakteryzujących się niepowtarzalnymi sposobami rozwiązywania problemów.

Zdolności to różnice indywidualne, które sprawiają, że przy danym zasobie wiedzy i praktyki oraz takich samych warunkach zewnętrznych i przy równej motywacji jedni ludzie sprawniej niż inni wykonują dane czynności, w tym także uczą się rzeczy nowych.

Uczniowie zdolni odznaczają się wysokim stopniem rozumienia treści i dostrzegania zależności między jej elementami, logicznością myślenia, wyższymi od przeciętnych zdolnościami analizowania i syntetyzowania. Uczniowie ci dążą do odkryć,mają bogatsze skojarzenia, uczą się wytrwale,dużo i chętnie zaspakajając ciekawość.

Ważna jest zatem opieka pedagogiczna i psychologiczna nad uczniem zdolnym. Należy respektować jego potrzeby, które wynikają ze szczególnych możliwości intelektualnych i emocjonalnych. Tworzenie specjalnych programów może sprzyjać harmonijnemu rozwojowi tych uczniów.

Podstawowym zadaniem pedagoga staje się poszukiwanie, tworzenie takich metod kształcenia i wychowania,które w atmosferze radości pozwalają uzyskać jak najlepsze rezultaty.

Wiodącą rolę mogą tu odgrywać dodatkowe zajęcia pozalekcyjne, czyli koła zainteresowań, które pozwolą pogłębić wiedzę, spędzić pożytecznie wolny czas.II. Charakterystyka programu


Program został opracowany z myślą o uczniach klas I-III edukacji wczesnoszkolnej, uzdolnionych matematycznie. Oparty został na standardach wymagań edukacyjnych, programie „Odkrywam siebie” wydawnictwa MAC oraz uwzględnia zagadnienia proponowane przez organizatorów konkursów. Zadaniem programu jest utrwalenie i poszerzenie wiedzy oraz umiejętności matematycznych, a także rozwój indywidualnych zainteresowań. Realizowany jest na dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych ( jedna godzina tygodniowo).


Opracowany program w dalszej części zawiera:

 • opis ogólnych celów edukacyjnych realizowanych na zajęciach koła matematycznego

 • szczegółowe cele edukacyjne

 • wykaz treści programowych

 • metody i formy pracy

 • przewidywane osiągnięcia uczniów

- literaturęCele ogólne


 • rozbudzenie i rozwijanie zainteresowań matematyką

 • poszerzenie i pogłębienie wiedzy matematycznej ucznia

 • rozwijanie zdolności poznawczych i samodzielnego, logicznego myślenia

 • wdrażanie do samodzielnej pracy nad zagadnieniami matematycznymi

 • pokazanie użyteczności matematyki w otaczającym środowisku

 • przygotowanie uczniów do konkursów matematycznych
Cele szczegółowe:


Uczeń:

 • zna i potrafi korzystać z treści matematycznych ujętych w programie nauczania i wykraczających poza program

 • poszukuje różnych sposobów rozwiązywania zadań

 • czyta ze zrozumieniem tekst matematyczny

 • stosuje schematy i rysunki w trakcie rozwiązywania zadań

 • potrafi współpracować w grupie

 • potrafi zaplanować i zorganizować własną pracę

 • posiada niezbędną wiedzę i umiejętności oraz motywację do wzięcia udziału w konkursach matematycznych

 • rozwija własne zdolności i umiejętności twórczego myślenia

 • kształtuje wartościowe cechy swego charakteru, takie jak : systematyczność, dokładność, wytrwałość, samodzielnośćTreści programowe


Klasa I


Stosunki przestrzenne


-określanie i przedstawianie wzajemnego położenia przedmiotów na płaszczyżnie i w przestrzeni

-określanie kierunków względem siebie i innych osób


Cechy wielkościowe


-porównywanie przedmiotów i osób pod względem wyróżnionej cechy wielkościowej

-porządkowanie osób i przedmiotów wg wskazanych cech


  Proste figury geometryczne


 • zaznajomienie z kształtami i nazwami podstawowych figur: koło, prostokąt, kwadrat, trójkąt

 • rozpoznawanie kształtów figur w otoczeniu


Dodawanie i odejmowanie w zakresie 10


 • liczby i ich własności

 • działania na liczbach

 • równania


Rozszerzenie zakresu liczbowego do 20


 • zapis liczb

 • działania na liczbach

 • równania


Wiadomości i umiejętności praktyczne


- obliczenia pieniężne

 • jednostki czasu zegarowego- pełne godziny, proste obliczenia zegarowe


Zadania nietypowe


 • łamigłówki matematycznego

 • krzyżówki i wierszyki matematycznego

 • zagadki, rebusy matematyczne


  Klasa II


Dodawanie i odejmowanie w zakresie 60


 • liczby i ich własności

 • działania na liczbach

 • równania

 • porównywanie różnicowe


Mnożenie i dzielenie w zakresie 50


 • własności mnożenia

 • tabliczka mnożenia

 • kolejność wykonywania działań


Geometria


 • figury geometryczne i ich własności

 • obliczanie sumy boków figur geometrycznych


Wiadomości i umiejętności praktyczne


 • obliczenia dotyczące miar długości, pojemności, wagi, czasu, pieniędzy,

  temperatury, kalendarza


Zadania nietypowe


 • łamigłówki matematycznego

 • krzyżówki i wierszyki matematycznego

 • zagadki, rebusy matematyczne


Klasa III


Dodawanie i odejmowanie w zakresie 100


 • liczby i ich własności

 • działania na liczbach

 • równania

 • porównywanie różnicowe


Mnożenie i dzielenie w zakresie 100


 • liczby i ich własności

 • działania na liczbach

 • równania


Geometria


 • mierzenie i porównywanie długości odcinków

 • obliczanie obwodów prostych figur geometrycznych


Dodawanie i odejmowanie w zakresie 1000


 • liczby i ich własności

 • algorytm dodawania sposobem pisemnym

 • algorytm odejmowania sposobem pisemnym


Mnożenie i dzielenie w zakresie 1000


 • własności mnożenia

 • algorytm mnożenia sposobem pisemnym

 • algorytm dzielenia sposobem pisemnym


Wiadomości i umiejętności praktyczne


 • obliczenia dotyczące miar długości, pojemności, wagi, czasu, pieniędzy,

  temperatury, kalendarza


Zadania nietypowe


 • łamigłówki matematycznego

 • krzyżówki i wierszyki matematycznego

 • zagadki, rebusy matematyczneMetody pracy


- metody aktywizujące: gry i zabawy dydaktyczne, burza mózgów

- praktyczne

- problemowe

- podające


Formy pracy


 • indywidualna jednolita

 • indywidualna zróżnicowana

 • grupowa jednolita

 • grupowa zróżnicowana
Procedura osiągania celów


Realizacja programu wymaga szczególnie starannego doboru metod i form pracy oraz środków dydaktycznych .

Optymalnej realizacji celów sprzyjają:

-dobra i przemyślana organizacja zajęć kółka

-dostarczenie różnorodnych zadań w celu zainteresowana dzieci

-wybór gier i zabaw utrwalających różne sposoby obliczeń

-zaangażowanie uczniów zdolnych w pomoc koleżeńską

Odpowiedni dobór metod nauczania umożliwi stopniowe kształtowanie umiejętności dzieci w zakresie samodzielnego dokonywania operacji myślowych.

 


Ewaluacja


Aby przekonać się, czy zaproponowany program daje pożądany wpływ na uczniów, konieczne jest przeprowadzenie ewaluacji tj. działania pozwalającego stwierdzić, w jakim stopniu zamierzone cele są osiągnięte, czy proponowane metody i...

Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !