Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego

Data dodania: 2010-10-27 23:48:48
Autor: Anna Angerman

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

Anna  Angerman

PUBLICZNE GIMNAZJUM Nr 5

w Zduńskiej Woli

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO

NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

ZA OKRES STAŻU 01.09.2007-31.05.2010

Zduńska Wola 2010

WSTĘP

W niniejszym sprawozdaniu chciałabym w przejrzysty sposób zdać relację z realizacji zadań zaplanowanych w planie rozwoju zawodowego. Uzupełnieniem sprawozdania są zawarte w teczce potwierdzenia osiągnięć. Pracując zgodnie z zaplanowanym harmonogramem mogłam skutecznie realizować zamierzone cele oraz efektywnie organizować swój czas.

Treści wynikające z założeń dydaktyczno-wychowawczych szkoły oraz sfery doskonalenia własnego warsztatu pracy przewijały się w mojej działalności przez cały okres stażu. Nadrzędną wartość w mojej pracy stanowiła jednak zawsze praca z uczniem i jego ustawiczny rozwój.

Podczas stażu zrealizowałam następujące cele operacyjne:

- wcielenie w życie zadań zarysowanych w sferach rozwoju zawodowego zgodnych z potrzebami szkoły i zawartych w planie dydaktyczno-wychowawczym oraz wymaganiami na stopień nauczyciela dyplomowanego;

- realizacja zadań podnoszących poziom jakości pracy szkoły, w tym również zadań wykraczających poza obowiązki służbowe;

- uczestnictwo w rozmaitych formach doskonalenia zawodowego, mających na celu osobisty rozwój, pogłębianie autorefleksji a także podniesienie efektywności pracy szkoły;

- doskonalenie własnego warsztatu pracy.

CZYNNOŚCI ORGANIZACYJNE

1. Poznanie procedury awansu zawodowego

- 30 sierpnia złożyłam wniosek o rozpoczęcie stażu na nauczyciela dyplomowanego;

- zapoznałam się i dokonałam analizy przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego;

- rozpoczęłam realizację procedur awansu zawodowego poprzez wytyczenie sobie zadań i form realizacji oraz sporządzenie planu rozwoju zawodowego, który złożyłam w sierpniu 2007 roku.

2. Poznanie i przeanalizowanie zasad funkcjonowania i organizacji zadań szkoły

We wrześniu 2007 roku ponownie przeanalizowałam dokumentację szkoły, między innymi: Statut, Wewnątrzszkolny System Oceniania, Program Wychowawczy, Plan Rozwoju Gimnazjum oraz inne dokumenty regulujące funkcjonowanie w szkole. Do powyższych dokumentów wracałam systematycznie przez cały okres stażu, postępując zgodnie z zawartymi w nich wytycznymi.

3. Analiza dotychczasowego przebiegu pracy oraz dokonanie wstępnej oceny własnych umiejętności

Po podjęciu decyzji o rozpoczęciu stażu na stopień nauczyciela dyplomowanego i skompletowaniu niezbędnych dokumentów postanowiłam przeanalizować swoją dotychczasową pracę i osiągnięcia. Szczególną uwagę zwróciłam na własną dyscyplinę pracy i obowiązkowość, które to są niezbędne w zawodzie nauczyciela. Zadbałam też o organizację swojego stanowiska pracy zarówno w szkole jak i w domu.

4. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego

W czasie trwania stażu gromadziłam dokumenty, świadectwa, zaświadczenia, stanowiące dowody podejmowanych przeze mnie działań. Niektóre z materiałów zostały udostępnione w bibliotece szkolnej. Na bieżąco prowadziłam notatki, zdjęcia i inne materiały oraz informacje o realizacji zadań zawartych w planie rozwoju.

5. Opracowanie projektu sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego

Po dogłębnej analizie i autorefleksji powstał projekt mojego sprawozdania, w którym rzecz jasna uwzględniłam wnioski i poprawki dyrekcji szkoły.

6. Złożenie wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego

Po sporządzeniu sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego planuję złożyć wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego.

ZADANIA WYNIKAJĄCE Z ROZPORZĄDZENIA MENiS

§ 8.2.

1. Uzyskiwanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły

 

1. Rozwijanie bazy dydaktyczno – przedmiotowej

Przez cały okres stażu starałam się poszerzać swoją bazę dydaktyczno – przedmiotową. Gromadziłam materiały przydatne w pracy nauczyciela germanisty
i wychowawcy. Ich autorami byli często uczniowie, tworzyłam je również sama.

2. Opieka nad pracownią językową

W roku szkolnym 2007/2008 została mi przydzielona do opieki pracownia językowa. Od tamtej pory systematycznie urządzam ją i dekoruję. Staram się, by była zadbana
i ładna, wyglądała estetycznie. Wraz z uczniami przygotowałam wiele materiałów dydaktycznych, które nie tylko pomagają w nauce, ale dzięki swym walorom estetycznym dodają pracowni uroku. Pozyskiwałam materiały z wydawnictwa PWN, z którym współpracuję a także innymi drogami. Dzięki udziałowi w projekcie unijnym „Bądźmy lepsi” pracownia zyskała również na tak ważnych pomocach do nauki, jak na przykład tablica multimedialna.

3. Promocja szkoły

Brałam czynny udział w promocji szkoły. W roku szkolnym 2008/2009 wraz z uczniami uczęszczającymi na prowadzone przeze mnie koło języka niemieckiego przygotowałam spektakl teatralny na motywach bajki braci Grimm „Das Rotkäppchen”, który został zaprezentowany uczniom klas szóstych szkół podstawowych, odwiedzających Publiczne Gimnazjum nr 5 podczas promocji. Trzeba dodać, że w przedstawieniu uczniowie pokazali stworzone przez siebie na kole kukiełki, co bardzo podobało się ich młodszym koleżankom i kolegom.

4. Poszerzanie i doskonalenie własnego i szkolnego warsztatu pracy

Chcąc poszerzyć i udoskonalić zarówno własny jak i szkolny warsztat pracy brałam aktywny udział w rozmaitych formach szkoleń. Były to przykładowo szkolenia na takie tematy jak: „Praca z uczniem sprawiającym trudności wychowawcze”, „Dysleksja rozwojowa – przyczyny, przejawy, formy pomocy”, „Agresja w szkole”. Brałam też udział w konferencjach naukowych i metodycznych jak: I Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Między psychologią i sztuką” (Terapeutyczne możliwości Twórczego Pisania, Kształcenie wrażliwości zawodowych opiekunów i arteterapeutów przez kontakt ze sztuką, Trening twórczości jako metoda polepszenia aktywności twórczej, Proces twórczy jako realizacja postawy twórczej, O bajkoterapii słów kilka, Sztuka, która leczy: zastosowanie arteterapii w leczeniu dzieci chorych onkologicznie, Muzykoterapia w psychologii, Okaleczanie ciała – akty z pogranicza psychologii i sztuki), konferencja metodyczna PWN („Multimediale Vorbereitung auf die Gymnasialprüfung mit Kompass und www.weiter_deutsch” oraz „Budowanie autorytetu nauczyciela. Jak wzbudzać szacunek u uczniów, rodziców i współpracowników”). Poza tym ukończyłam kurs dla kandydatów na kierowników i opiekunów wycieczek. Przez cały okres stażu samodzielnie studiowałam literaturę pedagogiczną oraz korzystałam z wiadomości zawartych w Internecie.

5. Popularyzacja języka niemieckiego jako języka obowiązkowego wśród młodzieży

Zdając sobie sprawę z tego jak ważna w nauce języka obcego jest motywacja, starałam się popularyzować go wśród młodzieży zachęcając ich do brania udziału w dodatkowych przedsięwzięciach. Poza konkursami ( Sprachdoktor i Konkurs Kuratoryjny z języka niemieckiego) było to na przykład prowadzone przeze mnie koło języka niemieckiego (od września 2009 w ramach projektu unijnego „Bądźmy lepsi”) czy też udział w programie Deutsch-Wagen-Tour, realizowanym przez Instytut Kultury Republiki Federalnej Niemiec, Goethe Institut w Polsce, mającym na celu właśnie przyczynienie się do wzrostu popularności języka niemieckiego w naszym kraju.

6. Mierzenie jakości pracy szkoły

Brałam również czynny udział w procesie mierzenia jakości pracy szkoły. Odbywało się to poprzez systematyczne testowanie umiejętności uczniów, obserwację i analizę ich wyników, samoocenę, ankietowanie a także udział w lekcjach hospitowanych, pozwalających na uzyskanie informacji zwrotnej na temat własnej pracy i stosowanych przez siebie metod ze strony innego nauczyciela.

7. Dodatkowa praca dydaktyczno-wychowawcza lub opiekuńcza na rzecz szkoły

W ciągu stażu pracowałam również dodatkowo prowadząc zajęcia pozalekcyjne z języka niemieckiego. Poza zaplanowanym kołem językowym, spotykałam się również z uczniami, z którymi praca wynikała z potrzeby chwili, np. w przypadkach, gdy pojedynczy uczniowie nie rozumieli zagadnień wprowadzanych na lekcjach. Poza pracą dydaktyczną organizowałam również lub brałam udział w innych zajęciach dodatkowych, jak wyjazdy do kina, wycieczki rowerowe czy dyskoteki. W roku szkolnym 2008/2009 wraz z paniami mgr Izabelą Tomczyk i mgr Katarzyną Konieczną sprawowałam funkcję opiekuna Samorządu Uczniowskiego, co również wiązało się z dodatkową pracą opiekuńczo-wychowawczą. Nadmienię również, że w roku 2008 przygotowałam wraz z panią mgr Urszulą Szewczyk uroczystą akademię szkolną z okazji 11 listopada.

8. Pogłębianie wiedzy i umiejętności w celu uzyskania dodatkowych kwalifikacji zawodowych

Aby pogłębić wiedzę i rozwinąć swoje umiejętności zdecydowałam się na podjęcie studiów podyplomowych. Wybrałam Arteterapię na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu, gdyż uznałam, że ten kierunek pomoże mi nie tylko diagnozować problemy moich uczniów lecz również pokaże sposoby przezwyciężania ich w zgodzie z moimi zainteresowaniami i predyspozycjami.

9. Udział w pracach komisji i zespołów zadaniowych

Brałam udział w pracach rozmaitych komisji i zespołów zadaniowych, działających w przeciągu roku szkolnego w Publicznym Gimnazjum nr 5. Między innymi w latach 2007-2009 dwukrotnie przewodniczyłam Komisji Inwentaryzacyjnej, zaś w roku szkolnym 2009/2010 byłam jej członkiem. Przewodniczyłam również i brałam udział w pracach komisji podczas egzaminów gimnazjalnych. Ponieważ należę do zespołu przedmiotowego języków obcych w Publicznym Gimnazjum nr 5, brałam również udział w jego pracach.

10. Uzyskanie dodatkowych kwalifikacji

W październiku 2009r. rozpoczęłam studia podyplomowe: Arteterapia na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu, które kończę w czerwcu 2011r. Wybrany kierunek studiów był poprzedzony długą analizą, w jakim kierunku powinien podążać mój rozwój zawodowy i osobisty. Zdecydowałam się na arteterapię, która w sposób szczególny zajmuje się problemami psychologiczno-emocjonalnymi ludzi, między innymi z uwagi na to, że posiadam predyspozycje artystyczne. Odczuwam też chęć i potrzebę pomocy ludziom w przezwyciężaniu kryzysów i sytuacji stresowych, których ogromnie dużo mają uczniowie, zwłaszcza w wieku gimnazjalnym.

 

2. Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

 

1. Stosowanie technologii informacyjnej i komunikacyjnej w pracy pedagogicznej oraz korzystanie z interaktywnych stron internetowych

W prowadzonych przez siebie zajęciach wykorzystywałam technologię komputerową i informacyjną. Często zaglądałam do serwisów informacyjnych związanych z nauką języka niemieckiego, w celu zdobycia informacji, wymiany poglądów czy materiałów. Również z Internetu pozyskiwałam informacje dotyczące awansu zawodowego oraz zakresu prawa oświatowego. Wszelkiego rodzaju pomoce potrzebne do pracy, jak sprawdziany, plany wynikowe, materiały na koło czy gazetki były przygotowywane komputerowo. Podobnie było z opracowaniem dokumentacji z realizacji planu rozwoju zawodowego.

2. Przeprowadzanie zajęć przedmiotowych z wykorzystaniem technologii komputerowej oraz stosowanie w procesie dydaktycznym nowoczesnych multimediów

W porozumieniu z nauczycielem informatyki przeprowadziłam lekcje z języka niemieckiego w pracowni komputerowej. Niestety organizowanie takich lekcji nie było możliwe cyklicznie z powodu nakładających się naszych planów lekcji. W...

Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !