Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !

Informatyka z elementami przedsiębiorczości — program koła dla gimnazjum

Data dodania: 2010-09-30 10:01:38
Autor: Agnieszka Koszeluk

Program dodatkowych zajęć z informatyki z elementami przedsiębiorczości rozwijających kompetencje kluczowe. Przeznaczony dla uczniów gimnazjum zainteresowanych rozwojem wiedzy i umiejętności w tym zakresie. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu przez 2 godz. lekcyjne. Mają na celu kształtowanie świadomego wykorzystywania multimedialnych źródeł informacji, wykorzystanie różnorodnych narzędzi informatycznych do rozwiązywania problemów z różnych dziedzin życia zawodowego i społecznego.

Informatyka z elementami przedsiębiorczości

program dodatkowych zajęć dla uczniów

rozwijających kompetencje kluczowe

Opracowała: Agnieszka Koszeluk

 

WPROWADZENIE

Zmiany następujące w systemie szkolnictwa ogólnego, wynikające z założeń reformy systemu oświaty, kładą szczególny nacisk na przygotowanie dzieci i młodzieży do życia we współczesnym świecie. Współczesna szkoła powinna wyposażyć ucznia w wiedzę i umiejętności, czyli kompetencje, które potrzebne są do samorealizacji i rozwoju osobistego. System edukacyjny ma przygotować młodego człowieka do odgrywania ról obywatelskich oraz ma dostarczyć kwalifikacji, których w przyszłości będzie potrzebowała gospodarka.

W świecie charakteryzującym się postępem technologicznym i zalewem informacji, pogłębianie wiedzy informatycznej służy ogólnemu rozwojowi ucznia. Zdobywanie kompetencji informatycznych daje uczniowi możliwość rozbudzenia swoich zainteresowań, uczy krytycznego wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych w pracy, w rozrywce i porozumiewaniu się.

Aby młody człowiek mógł być świadomym obywatelem i był przygotowany na zetknięcie się z realiami, zwłaszcza z realiami rynku pracy, potrzebne jest połączenie kompetencji informatycznych z zagadnieniami z dziedziny przedsiębiorczości. Zestaw takich umiejętności spowoduje, że uczeń w przyszłości będzie bardziej świadomie odpowiadał za samego siebie,  drugiego człowieka i dobra materialne. 

CHARAKTERYSTYKA PROGRAMU 

Niniejsze opracowanie jest autorską propozycją programu zajęć koła informatycznego z elementami przedsiębiorczości. Dotyczy informatyki nauczanej na poziomie gimnazjum, poszerzającej i pogłębiającej wiedzę ucznia zdobytą na lekcjach informatyki, kształtującą kompetencje kluczowe. Program zawiera elementy z dziedziny przedsiębiorczości, które mają na celu kształtowanie postaw przedsiębiorczości u uczniów. Program został skonstruowany tak, by nauczyciel realizujący jego założenia mógł sprzyjać rozwojowi ucznia, kształtować jego umiejętność samodzielnego myślenia, wyciągania logicznych wniosków, rozwiązywania postawionych problemów. Program ten ma także na celu ujawnianie zainteresowań i kształtowanie uzdolnień młodzieży w dziedzinie informatyki.

CELE KSZTAŁCENIA INFORMATYCZNEGO

Jednym z istotniejszych celów kształcenia na kółku informatycznym z elementami przedsiębiorczości jest kształtowanie kompetencji kluczowych, które pozwolą na dobre zrozumienie roli i możliwości nowoczesnych technologii informatyczno-komunikacyjnych w życiu osobistym, społecznym i zawodowym.

W celu kształtowania aktywności poznawczej i twórczej ucznia oraz wspierania kreatywności i innowacyjności stosowane będą różnorodne narzędzia informatyczne, czyli wszelkiego rodzaju oprogramowanie użytkowe, które posłuży do rozwiązania typowych problemów praktycznych i szkolnych.

Kolejnym celem  jest umożliwienie dostępu do multimedialnych źródeł informacji i zasobów sieciowych oraz kształtowanie świadomości prawdziwości i rzetelności dostępnych informacji oraz społecznych, ekonomicznych i etycznych aspektów rozwoju technologii informacyjnej.

Cele szczegółowe:

- zrozumienie, czym zajmuje się informatyka i jaka jest jej rola we współczesnym społeczeństwie,

- świadome wykorzystanie możliwości programów komputerowych oraz wybieranie i łączenie różnych narzędzi informatycznych do rozwiązywania problemów z różnych dziedzin życia zawodowego i społecznego,

- korzystanie z komputera jako źródła informacji i pomocy w ich przetwarzaniu,

- uczenie szacunku dla twórców programów komputerowych i produktów innych ludzi.

PROCEDURY OSIĄGANIA CELÓW KSZTAŁCENIA

Ważnym elementem osiągnięcia zakładanych celów kształcenia jest umiejętność tworzenia warunków sprzyjających powstawaniu korzystnej atmosfery uczenia się i nauczania. Zwłaszcza na zajęciach nadobowiązkowych koła informatycznego z elementami przedsiębiorczości, gdzie uczeń przychodzi, by wiedzieć więcej i nie jest rozliczany z wyników swojej pracy. Dobór odpowiednich metod i środków dydaktycznych, zasad nauczania oraz kontroli osiągnięć będzie sprzyjał harmonijnej współpracy nauczyciel – uczeń, w celu osiągnięcia możliwie największych efektów tej współpracy. 

METODY NAUCZANIA

1. Wykład teoretyczny połączony z pokazem, prezentacją lub ćwiczeniami prowadzonymi za pomocą sprzętu komputerowego.

2. Ćwiczenia uczniów indywidualnie lub w grupach przy użyciu komputera, skanera, drukarki, aparatu cyfrowego, projektora multimedialnego, tablicy interaktywnej

3. Praca metodą projektów.

4. Skala trudności zagadnień realizowanych na zajęciach będzie dostosowana do możliwości percepcyjnych uczniów.

ŚRODKI DYDAKTYCZNE

W pracy koła będą wykorzystywane różne środki dydaktyczne:

a) program do obsługi finansowo – księgowej,

c) program Płatnik,

d) multimedialny zestaw komputerowy (laptop+projektor),

e) drukarka,

f) skaner,

g) aparat fotograficzny,

h) tablica interaktywna. 

SPOSÓB KONTROLI POSTĘPÓW UCZNIÓW

Kontrola postępów uczniów na zajęciach koła informatycznego z elementami przedsiębiorczości ma na celu jedynie dostarczenie informacji o przystępności prowadzonych zajęć oraz stopniu zainteresowania uczniów danym zagadnieniem, dlatego pełni drugorzędną rolę. Jej celem nie jest ocena osiągnięć uczniów, dlatego też będzie się ona ograniczać do wypowiedzi uczniów aranżowanych...

Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !