Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego za trzeci rok stażu

Data dodania: 2010-08-14 23:46:23
Autor: Izabela Pietrzykowska

Sprawozdanie, które publikuję dotyczy tylko trzeciego roku stażu na nauczyciela mianowanego. Był to czas związany ze zmianą miejsca zatrudnienia oraz poznawaniem specyfiki potrzeb środowiska lokalnego i rodzinnego moich przedszkolaków.

Maszewo,15.08.2010

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO ZA TRZECI ROK STAŻU 2009/2010

01.09.2009r. - 15.08.2010r.

Imię i nazwisko: Izabela Pietrzykowska

Nauczany przedmiot: wychowanie przedszkolne

Stopień awansu: nauczyciel kontraktowy

Wykształcenie: wyższe magisterskie

Miejsce pracy: Szkoła Podstawowa w Maszewie

Opiekun stażu: …………………………

Czas trwania stażu: 2 lata i 9 miesięcy

Termin rozpoczęcia stażu: 01.09.2007r.

Trzeci rok stażu był dla mnie czasem związanym ze zmianą miejsca zatrudnienia oraz poznaniem specyfiki potrzeb środowiska lokalnego i rodzinnego moich wychowanków. To okres pracy nad realizacją zadań jakie założyłam sobie i zawarłam w planie rozwoju zawodowego oraz zmian w moim własnym rozwoju – jako człowieka i pedagoga. Kontynuując staż nadal pogłębiałam wiedzę i umiejętności dydaktyczno- wychowawcze oraz opiekuńcze, doskonaliłam znajomość prawa oświatowego w zakresie funkcjonowania szkoły oraz uczestniczyłam w realizacji zadań ogólnoszkolnych, edukacyjnych i wychowawczo- opiekuńczych. Doskonaląc umiejętności wierzyłam, że wzbogaci to moją wiedzę, podniesie efektywność moich działań edukacyjnych, a w konsekwencji posłuży podniesieniu jakości pracy szkoły. Rozwijając umiejętności organizacji i doskonalenia warsztatu pracy zrealizowałam zadania, które przyczyniły się do osiągnięcia założonych w tym zakresie celów.

& 7. 2. 1 Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach.

Doskonaląc warsztat pracy na bieżąco śledziłam przepisy regulujące zasady przyznawania stopni awansu zawodowego; Kartę Nauczyciela oraz Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu. Kolejnym krokiem było złożenie wniosku do Dyrektora placówki o umożliwienie kontynuacji stażu rozpoczętego 01.09.2007r. stanowiącego warunek nadania stopnia nauczyciela mianowanego. Nawiązałam współpracę z opiekunem stażu , zawarłyśmy kontrakt, gdzie czytelnie określiłyśmy zakres obowiązków i kryteria oceny stażu, co umożliwiło dalszą współpracę.

Przy doskonaleniu własnego warsztatu pracy pomocne okazały się zajęcia prowadzone 2 razy w roku w obecności opiekuna stażu oraz hospitacja Dyrektora szkoły. Do każdych obserwowanych zajęć opracowywałam scenariusz, w którym starałam się m. in. uwzględniać różnego rodzaju metody aktywizujące uczniów. Po każdych zajęciach przeprowadzałam samoocenę i analizowałam wskazówki udzielane przez osobę hospitującą, które uświadamiały mi moje mocne oraz słabe strony w prowadzeniu zajęć. Również dwukrotnie w ciągu roku szkolnego obserwowałam lekcje w kl. II prowadzone przez opiekuna stażu. Celem obserwacji było poznanie metod pracy nauczyciela w zakresie spraw wychowawczych i dydaktycznych. Starałam się zwrócić uwagę na dobór metod i form pracy z uczniami, efektywne wykorzystanie czasu na lekcji, rodzaje pomocy i środków dydaktycznych oraz indywidualizację pracy na zajęciach. W trakcie stażu starałam się doskonalić umiejętności poprzez opracowywanie miesięcznego planu pracy dydaktyczno-wychowawczego dla oddziału przedszkolnego. Dokonałam porównań wybranych programów nauczania wychowania przedszkolnego w celu wyboru takiej koncepcji programowo- podręcznikowej, która najlepiej uwzględniałaby czas przejściowy dla dzieci 5-,6-letnich oraz potrzeby środowiskowe i dydaktyczno- wychowawcze przedszkolaków. Przygotowałam uzupełnienie programu ,,Nasze przedszkole” autorstwa M. Kwaśniewskiej i W. Żaby- Żabińskiej na podstawie opracowania ,,Programu wychowania przedszkolnego. Od przedszkolaka do pierwszaka” autorstwa Iwony Brody.

Działania własne dokumentowałam sporządzając scenariusze organizowanych imprez okolicznościowych oraz spotkań z rodzicami.

Dążąc do rozwijania praktycznych umiejętności doskonalenia własnego warsztatu pracy uczestniczyłam w zewnątrzszkolnych formach szkolenia zawodowego:

1. Emisja i higiena głosu; kurs (20-22.11.2009r.)

2. Sztuka motywowania- nauczanie wielozmysłowe; seminarium (24.03.2010r.)

3. Ewaluacja wewnętrzna w szkole; szkolenie (23.03.2010r.)

4. Uczeń z dysleksją w szkole; szkolenie (12.05.2010r.)

Brałam również udział w szkoleniowej Radzie Pedagogicznej przygotowanej przez nauczycielkę religii nt.,, Na karuzeli uczuć- jak radzić sobie z gniewem u dzieci?”.

Udział w formach doskonalenia wzbogacił mój warsztat pracy, podniósł kwalifikacje, integrował i uczył techniki pracy w zespole.

W celu wzbogacania warsztatu pracy studiuję literaturę fachową dla nauczycieli, korzystam z księgozbioru biblioteki szkolnej, Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz Biblioteki Pedagogicznej w Lęborku. W pracy wspieram się publikacjami zamieszczonymi na portalach internetowych przeznaczonych głównie dla nauczycieli.

Żeby wspomagać dziecko w jego indywidualnym rozwoju na przełomie IX i X 2009r. przeprowadziłam wśród przedszkolaków diagnozę wstępną możliwości poznawczych, rozwoju mowy i myślenia, sprawności ruchowej, społeczno- emocjonalnej oraz potrzeb środowiskowych wychowanków. Wyniki diagnozy zwróciły uwagę na potrzebę modyfikacji planu pracy oraz indywidualizacji pracy z dziećmi zahamowanymi i z problemami emocjonalnymi. Badanie zostało powtórzone w miesiącu czerwcu 2010r. w celu sprawdzenia poprawności założonych kierunków działań z dziećmi oraz przygotowania do podjęcia obowiązków szkolnych.

Na podstawie przeprowadzonej diagnozy i całorocznej obserwacji opracowałam dla rodziców Informacje o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej zgodnie z Rozporządzeniem MEN.

Dbając o upowszechnienie wiedzy wśród przedszkolaków o właściwych zachowaniach prozdrowotnych i dbania o bezpieczeństwo opracowałam program wychowawczy ,,Zdrowy i bezpieczny przedszkolak”, który realizowałam z dziećmi w ramach zajęć. Obserwując zainteresowanie przedszkolaków aktywnością twórczą przygotowałam i wdrożyłam program zajęć plastycznych ,,Magiczne kolory”, który realizowałam w ramach dodatkowych zajęć rozwijających zainteresowania dzieci. Dla mnie był to czas twórczego poszukiwania coraz doskonalszych sposobów rozwijania dziecięcej wyobraźni i aktywności twórczej.

Pracę z dzieckiem zdolnym realizowałam w ramach zajęć dodatkowych i przygotowań do udziału w konkursach. Przedszkolaki uczestniczyły w gminnych zawodach sportowych oraz w konkursach plastycznych ;

- ,,Jesień w lesie” organizator Gminne Centrum Kultury w Cewicach (udział)

- Szkolny Konkurs Plastyczny ,,Anioł Dobrej Myśli” (wyróżnienie)

Przygotowując dzieci do konkursów starałam się wzmacniać w przedszkolakach poczucie wiary we własne możliwości oraz zachęcałam do zdrowej rywalizacji.

Wskazywałam, iż jest to jedna z form spędzania czasu wolnego oraz starałam się rozwijać u dzieci zainteresowanie sztuką. Poszukując nowych materiałów pogłębiłam swoją wiedzę i wzbogaciłam warsztat pracy o nowe techniki plastyczne. Ponadto nawiązałam współpracę z nauczycielami innych szkół, czerpałam z ich doświadczenia oraz promowałam placówkę w gminie.

Jako wychowawca zawsze starałam się dbać o pozytywne wzmocnienia nie tylko za efekty pracy, ale za włożony w nią wysiłek i zaangażowanie. Będąc opiekunem sali przedszkolnej urządziłam pomieszczenie dla potrzeb własnej specjalności. Zadbałam o kąciki tematyczne dla dzieci, biblioteczkę. Samodzielnie opracowywałam środki, pomoce dydaktyczne, przybory. Jesienią wspólnie z dziećmi gromadziłam materiały przyrodnicze , które wykorzystywałam podczas zajęć plastycznych czy przygotowując przedszkolaki do nauki matematyki; manipulowania, rozróżniania kształtów, kolorów, przeliczania i porównywania. Dbałam o gazetki ścienne zgodnie z cyklem pór roku, świąt czy imprez okolicznościowych. Eksponowałam prace przedszkolaków na tablicach, a pozostałe wytwory w kąciku małego artysty.

Podczas odbywanego stażu podejmowałam wewnątrzszkolne działania przy współpracy z innymi nauczycielami. Uczestniczyłam w pracach Zespołu Samokształceniowego Nauczycieli Kształcenia Zintegrowanego w zakresie planowania pracy, rozwiązywania problemów wychowawczych, wyboru programów nauczania. Brałam udział w pracach zespołu nauczycieli powołanego przez Dyrektora Szkoły celem przeprowadzenia ewaluacji wewnętrznej. Współpracowałam w Gminnym Zespole Samokształceniowym, gdzie prezentowałam realizowany program nauczania, wypowiadałam się na temat zalet i wątpliwości związanych z nową Podstawą programową dla przedszkoli, uczestniczyłam w spotkaniu ze specjalistą z Poradni. W szkole współdziałałam z wychowawcami w zakresie organizacji wyjazdu do kina w ramach zajęć prowadzonych w czasie ferii zimowych czy planowania wspólnej wycieczki do ,,Krainy zabawy”. Współpracowałam w zakresie organizacji imprez, zajęć dla przedszkolaków, przygotowywania dekoracji (z wychowawcą kl. VI), planowania pracy; dzielenia się pomocami i środkami dydaktycznymi.

& 7. 2. 2 Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.

Będąc świadoma jak ogromny wpływ na rozwój i kształtowanie osobowości dziecka ma środowisko, w którym wzrasta, starałam się wnikliwie rozeznać w sytuacji i potrzebach społeczności lokalnej. Rozpoczęłam współpracę z pedagogiem szkolnym w celu poznania sytuacji socjalnej moich młodych wychowanków. Poznałam skale problemów, jakie występują w środowisku; bezrobocie, alkoholizm, ubóstwo. Środowisko lokalne diagnozowałam głównie poprzez rozmowy z rodzicami, obserwację, czytanie lokalnej prasy czy śledzenie stron internetowych gminy Cewice. Sytuację domową poznawałam podczas codziennych kontaktów z dziećmi, rozmów z rodzicami, pedagogiem szkolnym i wychowawcami starszego rodzeństwa przedszkolaków. Zdobytą wiedzę wykorzystywałam do integracji grupy, organizacji zajęć, konkursów, pracy wychowawczej i udzielania pomocy w indywidualnych przypadkach. Jako wychowawca grupy przedszkolnej starałam się poznać potrzeby i zainteresowania moich wychowanków głównie poprzez rozmowy i obserwacje w trakcie zabaw, zajęć, spacerów, czynności samoobsługowych. Poczynione obserwacje pomagały mi w indywidualnym traktowaniu dzieci, weryfikacji własnych oczekiwań i osiągnięć przedszkolaków, wprowadzaniu zmian w planach pracy oraz modyfikowaniu metod stosowanych na zajęciach. Z dziećmi słabymi, zahamowanymi starałam się pracować indywidualnie. Stwarzałam im warunki, w których będą dowartościowane i zaznają poczucia bezpieczeństwa, zachęcałam do udziału w dodatkowych zajęciach plastycznych i konkursach. Planowałam sytuacje, które pobudzą je do działania, do aktywności poznawczej i wpłyną na rozwój procesów myślowych, funkcji uwagi i pamięci. Dbałam o pozytywne wzmocnienia, chwaliłam za włożony wysiłek i zaangażowanie. Starałam się skupiać na odkrywaniu w przedszkolakach ich zalet i umiejętności, nie doszukiwałam się braków i zaległości.

W celu diagnozowania potrzeb rozwoju dzieci przeprowadziłam diagnozę edukacyjną, która badała poziom rozwoju procesów poznawczych oraz gotowość dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego. Badanie indywidualnych potrzeb wychowanków ,w wyniku obserwacji ciągłej, odbywało się podczas całego czasu trwania stażu i pomoc udzielana była na bieżąco. Ponieważ dwoje moich wychowanków zostało skierowanych na badanie do Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Lęborku zapoznałam się z wydanymi opiniami i starałam się przestrzegać zaleceń oraz zadbać o indywidualne formy pracy z dziećmi.

Założenia powyższego punktu rozporządzenia realizowałam jako wychowawca oddziału przedszkolnego. Podejmując zadania starałam się poznać sytuację rodzinną i materialną dzieci. Na prośbę rodziców pośredniczyłam w zakupie tańszych przyborów szkolnych dostępnych w lęborskich hurtowniach, urodzinowych upominków, materiałów potrzebnych do organizacji grupowych uroczystości.

Szerząc wśród dzieci zachowania proekologiczne uczestniczyliśmy w akcji Sprzątanie świata, Dnia Ziemi, segregowaliśmy odpady, zbieraliśmy plastikowe zakrętki i zużyte baterie, które odwoziłam do sklepu elektrycznego w Lęborku.

Jako wychowawca organizowałam spotkania i imprezy grupowe, które miały pomóc w stworzeniu przyjaznej atmosfery i integracji . Na forum grupy dzieci świętowały swoje urodziny. Współdziałając z rodzicami zorganizowałam w przedszkolu: Dzień Chłopaka, Mikołajki, Wigilię, Dzień Kobiet. W ramach zajęć prowadzonych w czasie ferii zimowych wraz z wychowawcą kl. I zorganizowałyśmy wyjazd dzieci z klas 0-III do kina w Lęborku na film ,,Księżniczka i żaba”. Byłam inicjatorką wyjazdów na basen w celu udziału przedszkolaków w zajęciach oswajających z wodą prowadzonych przez ratownika. Opracowywałam plany wycieczek celem poznawania pracy ludzi wykonujących różne zawody; wyjazd do Biblioteki Miejskiej w Lęborku w celu zapoznania z pracą bibliotekarki, na basen- z pracą ratownika, wyjście do gospodarstwa wiejskiego w celu zapoznania z ciężką pracą rolnika. Dzieci poznały również zawód sprzedawcy, kierowcy i pielęgniarki. Przedszkolaki uczestniczyły w spotkaniu zorganizowanym na terenie naszej szkoły z ratownikami WOPR oraz uczestniczyły w koncercie młodych trębaczy.

W ramach współpracy ze środowiskiem lokalnym przygotowałam imprezy środowiskowe, w których uczestniczyli zaproszeni rodzice i dziadkowie. Dzieci wystąpiły prezentując programy artystyczne z okazji Dnia Babci i Dziadka oraz Dnia Mamy. W związku z uroczystością zakończenia roku przedszkolnego maluchy zaprezentowały się przed rodzicami i społecznością szkolną w montażu słowno- muzycznym oraz zatańczyły poloneza; otrzymały dyplomy i pożegnalne upominki.

W ramach współpracy z rodzicami organizowałam spotkania grupowe oraz w zależności od potrzeb przeprowadzałam rozmowy indywidualne, przygotowałam pogadanki na temat;

- ,,Wybrane cechy rozwoju 5-, 6-letniego dziecka”,

-,,Zasady pracy sprzyjające rozwojowi dziecka”

-,,Jak emocjonalnie przygotować dziecko do szkoły?’’.

Na każdym spotkaniu przekazywałam informacje odnośnie poczynionych postępów, frekwencji, zachowania i współdziałania w grupie. Na osobnym zebraniu dokonałam szczegółowej analizy przeprowadzonej diagnozy edukacyjnej przedszkolaków oraz przekazałam w formie pisemnej Informacje o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej. Wspólnie z rodzicami staraliśmy się rozwiązywać problemy, jakie pojawiały się w trakcie roku przedszkolnego. W trudnych przypadkach korzystałam z pomocy opiekuna i pedagoga szkolnego.

Aktywizując rodziców do współpracy zachęcałam do udziału w zabawach integracyjnych (Dzień Mamy) i uroczystościach, sprawowania funkcji opiekunów podczas organizowanych wycieczek i wyjazdów na basen. Uzyskałam wsparcie przy organizacji uroczystości przedszkolnych (Dzień Babci i Dziadka, zakończenie roku przedszkolnego) , zachęcałam do przygotowywanie mikołajkowych prezentów i słodkich poczęstunków.

& 7. 2. 3 Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

W pracy nauczyciela umiejętność korzystania z technologii informacyjnej jest niezbędna gdyż komputer stanowi podstawowe narzędzie pracy. Opracowywałam miesięczne plany pracy wychowawczo- dydaktycznej, plany wycieczek, scenariusze zajęć, uroczystości i spotkań z rodzicami. Przygotowywałam programy, ankiety dla rodziców, sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego i sprawozdania wychowawcy, analizowałam diagnozę edukacyjną przedszkolaków. Przepisałam Raport z przeprowadzonej ewaluacji, Arkusz do analizy dokumentacji , obliczałam poziom opanowania wiedzy przez uczniów kończących klasę III oraz dokonałam zestawienia wyników sprawdzianu w klasie VI w przedziałach procentowych. Wykonywałam pomoce do zajęć, materiały dekoracyjne, elementy gazetek ściennych. drukowałam dyplomy. Dokumentowałam własne działania w trakcie trwania stażu. Korzystając z Internetu pozyskiwałam aktualne informacje związane z prawem oświatowym, awansem zawodowym i ewentualnymi zmianami w istniejących przepisach. Wiadomości wyszukiwałam głównie na stronach www.menis.gov.pl, www.profesor.pl, www.czasdzieci.pl, www.scholaris.pl, www.publikacje.edu.pl, www.literka.pl i innych. Internet stanowił źródło wiedzy oraz niezastąpione narzędzie komunikacji. Odwiedzałam strony internetowe utworzone przez innych nauczycieli, portale wychowania przedszkolnego poszukując ciekawostek tematycznych, scenariuszy uroczystości i zajęć.

Internet służył mi też informacjami na temat organizowanych kursów dokształcających i szkoleń. Korzystałam z rad ekspertów odpowiadających na pytania na forach internetowych oraz konsultowałam się z innymi nauczycielami odbywającymi staż poprzez fora internetowe portali edukacyjnych. Drogą mailową kontaktowałam się z wydawnictwami edukacyjnymi odnośnie programów nauczania, organizatorami szkoleń i warsztatów. Przygotowałam do publikacji informacje i zdjęcia z odbytej wycieczki do Mausza oraz uroczystości Dnia Mamy, które przekazałam opiekunowi naszej szkolnej strony internetowej. Opublikowałam w Internecie; Diagnozę edukacyjną dzieci 6-,7-letnich, scenariusz zajęć ,,Kochamy naszych rodziców” oraz Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego.

& 7. 2. 4 Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań.

W celu poszerzenia wiedzy pedagogicznej i psychologicznej korzystałam z dostępnej literatury i Internetu. Zapoznałam się z informacjami na temat przepisów dotyczących praw dziecka, sposobów postępowania w sprawach nieletnich, metod pracy z dzieckiem o różnorodnych potrzebach edukacyjnych. Cenna była współpraca z innymi doświadczonymi wychowawcami i pedagogiem szkolnym. Służyli radą, pomocą i przykładem w rozwiązywaniu konkretnych problemów. Zdobytą wiedzę wykorzystywałam do rozwiązywania problemów wychowawczych i edukacyjnych przedszkolaków. Pracowałam indywidualnie z dziećmi zahamowanymi, mobilizowałam do współpracy rodziców. Ze względu na występujące wady wymowy u przedszkolaków, po konsultacji z logopedą z Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Lęborku, wzbogaciłam własne zajęcia o proste ćwiczenia logopedyczne.

W zależności od skali problemu modyfikowałam metody nauczania i dobierałam zadania stosownie do indywidualnych możliwości dziecka. W codziennej praktyce wychowawczej stawałam przed problemami rozwiązywania konfliktów i sporów dlatego korzystny był udział w szkoleniowej radzie ,,Na karuzeli uczuć- jak radzić sobie z gniewem u dzieci?”. Ponieważ w grupie przedszkolnej pojawiały się problemy z nieprzestrzeganiem norm i zasad lub odwrotnie postawy wycofania, zamknięcia w sobie, braku wiary we własne możliwości pomocne w pracy okazało się seminarium nt. ,,Sztuka motywowania- nauczanie wielozmysłowe”, które wskazało drogi dotarcia i motywacji do działań dzieci zahamowanych, z niską samooceną. Starałam się na bieżąco spotykać z rodzicami przedszkolaków sprawiających problemy dydaktyczne...

Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !