Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego na nauczyciela konraktowego

Data dodania: 2010-07-23 23:10:38
Autor: Aneta Wrona

Aneta Wrona

Nauczyciel j. angielskiego

Gimnazjum w Zielonkach

 

WSTĘP

 

W bieżącym roku szkolnym 2001 / 2002 pracowałam w Gimnazjum w Zielonkach jako nauczyciel stażysta. Z dniem 01.09.2001r. rozpoczęłam odbywanie stażu związanego z ubieganiem się  o awans na stopień nauczyciela kontraktowego. Staż ten zakończyłam z dniem 31.05.2002r. Na czas odbywania stażu został mi przydzielony opiekun stażu –

Pani mgr Agnieszka Machula, nauczycielka historii i WOS- u.

Na początku mojego stażu opracowałam z pomocą opiekuna plan rozwoju zawodowego, który realizowałam przez cały okres odbywania stażu. Został on stworzony w celu odpowiedniego rozplanowania zadań, form realizacji oraz terminów ich wykonania w trakcie trwania stażu. Nadrzędnym celem, jaki postawiłam przed sobą było poznanie organizacji i zasad funkcjonowania szkoły oraz zdobycie umiejętności sprawnego prowadzenia zajęć z młodzieżą, zapewniających właściwą realizację jej zadań.

 

 OPIS UZYSKANYCH REZULTATÓW

 I. ORGANIZACYJNA SFERA ROZWOJU ZAWODOWEGO

 

  1. Poznanie procedury awansu zawodowego.

      We wrześniu 2001r. Zapoznałam się z przepisami prawa oświatowego dotyczącymi awansu zawodowego nauczyciela – ze znowelizowana Kartą Nauczyciela oraz z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dn. 3 sierpnia 2000r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli ( posiadam kserokopie tych dokumentów). W oparciu o uzyskane w ten sposób informacje zaplanowałam przebieg mojego stażu oraz opracowałam plan rozwoju zawodowego.

2. Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu.

      We wstępnej rozmowie z moim opiekunem stażu, Panią mgr Agnieszką Machulą, ustaliłyśmy zasady naszej współpracy, a w szczególności wzajemnej obserwacji zajęć. Z jej pomocą opracowałam również plan rozwoju zawodowego. Patrz załącznik nr 3.

W trakcie odbywania mojego stażu byłyśmy w stałym kontakcie dla rozwiązywania pojawiających się na bieżąco trudności. Poza tym co kilka tygodni spotykałyśmy się, by podsumować zrealizowane przeze mnie zadania, wyjaśnić wątpliwości, a także omówić sposoby rozwiązywania trudności wychowawczych.

 

3. Poznanie zasad funkcjonowania i organizacji szkoły.

      Na początku mojego stażu zapoznałam się ze Statutem Gimnazjum w Zielonkach, z jej Programem Wychowawczym oraz Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania – sporządziłam notatki z w / w dokumentów. Organizację szkoły poznawałam także w czasie rozmów z opiekunem stażu, jak również z innymi nauczycielami. Patrz załącznik nr 6

 

4. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju.

     W trakcie odbywania stażu na bieżąco gromadziłam zaświadczenia o odbytych warsztatach, konspekty prezentowanych przeze mnie zajęć, notatki z obserwacji hospitowanych zajęć, notatki z analizy dokumentów oraz z przeczytanej literatury.

 

  1. OSOBISTA SFERA ROZWOJU ZAWODOWEGO

 

1.   Poszerzenie wiedzy i umiejętności w procesie aktywnego udziału w wewnątrzszkolnych formach doskonalenia zawodowego nauczycieli.

      W roku szkolnym 2001/ 2002 uczestniczyłam w organizowanych w szkole Radach Pedagogicznych. Wzięcie w nich udziału pozwoliło mi bliżej poznać aktualne problemy wychowawcze i edukacyjne szkoły, jak również specyfikę lokalnego środowiska wychowanków. 06 marca 2002 r. uczestniczyłam także w szkoleniowej Radzie Pedagogicznej, przeprowadzonej przez panią mgr Agnieszkę Machulę, której tematem była rola  wychowawcy we współczesnej szkole.

 

2.   Poszerzenie wiedzy i wymiana doświadczeń poprzez uczestnictwo w warsztatach i konferencjach pozaszkolnych.

     W ramach odbywanego stażu wzięłam udział w kilku konferencjach metodycznych organizowanych dla nauczycieli j. angielskiego przez wydawnictwa językowe Oxford University Press i Macmillan Polska. Uczestnictwo w tych spotkaniach dostarczyło mi wielu cennych wskazówek i przyczyniło się do wzbogacenia mojego warsztatu pracy o nowe techniki i metody pracy. Patrz załącznik nr 12

 

3.   Samodzielne studiowanie literatury pedagogicznej, wymiana doświadczeń, poszukiwanie rozwiązań.

      W trakcie odbywania mojego stażu przeczytałam szereg książek z zakresu pedagogiki w celu poszerzenia mojej wiedzy pedagogicznej oraz poszukiwania rozwiązań napotykanych w codziennej pracy problemów wychowawczych. Posiadam  notatki z kilku przeczytanych przeze mnie pozycji, a także sporządziłam spis literatury pedagogicznej, do której mogę odwołać się w poszukiwaniu konkretnych rozwiązań. Patrz załącznik nr 7 i 8

      Na tematy wychowawcze wielokrotnie rozmawiałam z moim opiekunem stażu, jak również z innymi nauczycielami i wychowawcami klas, które uczę. Pozwolił mi to na wymianę doświadczeń, a tym samym na zdobycie nowych umiejętności radzenia sobie w sytuacjach zarówno typowych jak i konfliktowych.

 

4.   Zdobycie podstawowych umiejętności wykorzystania komputera w pracy do gromadzenia i przetwarzania informacji.

    Opanowałam podstawy obsługi...

Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !