Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !

Sprawozdanie z realizacji PRZ

Data dodania: 2010-07-11 09:31:05
Autor: Anna Dudzińska

Prezentuję sprawozdanie z realizacji Planu Rozwoju Zawodowego. Jestem nauczycielem języka niemieckiego w Zespole Ksztalcenia Podstawowego i Gimnazjalnego Nr 6 w Gdańsku. Staż trwal 3 lata.

Gdańsk, 02 czerwca 2010

Anna Dudzińska

Gimnazjum Nr 7

Zespół Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego Nr 6 w Gdańsku

Stopień awansu: nauczyciel kontraktowy

Nauczany przedmiot: język niemiecki

 

 

SPRAWOZDANIE

Z REALIZACJI PLANU ROZWOJOWEGO

 

                Na stanowisku nauczyciela języka niemieckiego pracuję w Gimnazjum Nr 7, a wcześniej w Szkole Podstawowej Nr 19 od początku powstania tych placówek, tj., od 1996 roku. Stopień nauczyciela kontraktowego został mi nadany na mocy art. 7 ust 3. ustawy z dnia 18 lutego 2000 r. Decyzje o dalszym doskonaleniu zawodowym podjęłam w 2007 roku, kiedy to złożyłam wniosek do dyrektora szkoły o rozpoczęcie stażu na nauczyciela mianowanego, aby kontynuować swój rozwój zawodowy, rozwijać własne umiejętności nauczycielskie i podnosić kwalifikacje, co w efekcie ma służyć podniesieniu jakości pracy szkoły.

                Plan rozwoju zawodowego opracowałam na okres stażu trwającego 2 lata i 9 miesięcy, tj. od 1 września 2007 do 31 maja 2010 roku w oparciu o powinności i wymagania, które nakłada na nauczyciela kontraktowego Rozporządzenie z dnia 1 grudnia 2004 roku w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego ze szczególnym uwzględnieniem powinności nauczyciela odnośnie uczestniczenia w pracach szkoły związanych z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, pogłębiania przez niego wiedzy na drodze formalnej oraz samodzielnie, oraz znajomości przepisów dotyczących systemu oświaty.

                Stawiając sobie zadania na okres stażu, kierowałam się z jednej strony wyżej wymienionymi powinnościami nałożonymi na nauczyciela kontraktowego, a z drugiej strony specyfiką pracy szkoły, w której pracuję oraz jej potrzebami, jak również potrzebami środowiska lokalnego. Założyłam, że mój osobisty rozwój zawodowy powinien służyć jednocześnie podniesieniu jakości pracy i rozwojowi środowiska. Ujęte

w planie rozwoju cele stały się wyznacznikiem moich działań w okresie odbywania stażu. Na podstawie etapowych ewaluacji oraz sprawozdania mogę stwierdzić, że założone cele osiągnęłam. Moją wiedze i umiejętności mogłam, zatem stosować we wszystkich obszarach pracy szkoły.

                Sprawozdanie, podobnie jak plan, sporządziłam w oparciu o Rozporządzenie z dnia 1 grudnia 2004 roku w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli, §7, ust. 2. z uwzględnieniem poszczególnych wymagań.

 

REALIZACJA WYMAGAŃ W OKRESIE STAŻU

 

§ 7 ust. 2 pkt 1

Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach.

Zrealizowane zadania

Uzyskane efekty

Wnioski

1. Wstępna ocena własnych możliwości.

Zgromadziłam dokumenty potwierdzające własne osiągnięci zawodowe.

Po analizie przebiegu mojej pracy zawodowej, odbytych uprzednio studiów i szkoleń napisałam prośbę do Dyrektora szkoły o skrócenie stażu. Uprzednio Prezydent Miasta Gdańsk skrócił mi staż w 2003 roku do 9 miesięcy. Niestety w 2007 roku taka możliwość prawna już nie istniała i rozpoczęłam staż w normalnym trybie.

2. Dokumentacja realizacji planu rozwoju.

Założyłam teczki i segregatory zwierające wszelkiego rodzaju dokumenty potrzebne z jednej strony do udokumentowania realizacji mojego planu, a z drugiej strony służące jako baza mojego warsztatu nauczycielskiego. Prowadziłam także systematycznie dokumentację szkolną jak dzienniki, plany, podsumowania pracy.

Mój warsztat pracy znacznie się rozszerzył w ciągu trzech lat stażu. Mimo, że nauczyciel nie jest zobowiązany do gromadzenia dokumentów, to założyłam bądź kontynuowałam prowadzenie takich teczek jak moje własne Portfolio Nauczycielskie, baza konspektów, baza ciekawych zajęć lekcyjnych, baza ilustracji tematycznych, baza prac uczniów i inne, którzy wykorzystuję na bieżąco w pracy.

Poprawiła się też moja systematyczność w prowadzeniu dokumentacji szkolnej, co było dotychczas moja słabą stroną, a co jest tym bardziej ważne, że liczba dokumentów, które nauczyciel musi wypełnić, a nawet opracować ciągle rośnie.

3. Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu.

Nawiązałam współpracę z opiekunem stażu.

Porozumiałam się z panią Sylwią Ciułą w sprawie sprawowanie przez nią roli opiekuna mojego stażu. Samodzielnie opracowałam kontrakt, który z opiekunka podpisałyśmy. Z powodu urlopu macierzyńskiego, zawarłam w 2009 roku kolejny kontrakt z Panem Pawłem Mojsiuszko. Nasza współpraca układała się systematycznie, owocnie i wybiegała daleko poza zaplanowany harmonogram, ponieważ pan Paweł Mojsiuszko stał się również mentorem moich praktyk nauczycielskich z języka angielskiego w NKJO.

 

4. Uczestniczenie w pracach organów szkoły związanych z realizacją jej podstawowych funkcji.

Uczestniczyłam w pracach organów szkoły między innymi poprzez:

- uczestnictwo w Radach Pedagogicznych

- współpracę z rodzicami i wychowawcami

- wdrażanie WSO

- wdrażanie autorskiego Przedmiotowego Systemu Oceniania

- współpracę z nauczycielami języków obcych.

Dzięki współpracy z rodzicami lepiej poznałam środowisko rodzinne uczniów, co pozwoliło mi zindywidualizować tryb nauczania. Angażowanie się w prace organów szkoły jak Samorząd Uczniowski, Zespół Nauczycieli Języków Obcych, Zespół do Spraw Integracji umożliwiło mi zapoznanie się i współtworzenie aktualnych inicjatyw realizowanych przez szkołę. Ustawiczne wdrażanie i praca nad zmianami Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania służyło podniesieniu efektywności pracy szkoły i mojej własnej. Celem tym również kierowałam się podczas opracowania i wdrażania autorskiego Przedmiotowego Systemu Oceniania.

5. Planowanie pracy dydaktyczno-wychowawczej.

- Przeanalizowałam Program Wychowawczy szkoły,

 

 

 

 

- opracowałam i modyfikowałam plany pracy dydaktycznej

 

 

 

 

 

- dokonałam prognozy osiągnięć uczniów w odniesieniu do poszczególnych partii materiału.

 

 

 

- konstruowałam palny wynikowe,

 

Po analizie Programu Wychowawczego szkoły znalazłam sobie nowa funkcję, która, jak uznałam,  usprawniła prace Szkoły. Założyłam szkolny Klub Wolontariusza. Pomysł natrafił na entuzjastyczny oddźwięk wśród uczniów i nauczycieli i funkcja ta stale się rozwija.

Ponieważ nauczanie języka niemieckiego jest znacznie zróżnicowane w naszej szkole ze wzglądu na poziomy, liczbę godzin tygodniowo oraz podział na grupy albo jego brak, stale opracowywałam i dostosowywałam roczne plany pracy, aby plany były jak najbardziej dogodne dla uczniów, co szczególnie przyniosło korzyść uczniom z planami indywidualnymi oraz z klas integracyjnych.

Również położyłam nacisk na ewaluacje testów uczniów i dokonałam diagnozy powtarzających się błędów tak, że teraz realizując poszczególne partie materiału intensyfikuje te wymagania programowe, z którymi uczniowie maja największe problematy tak, aby zapewnić im lepsze przyswojenie kolejnej partii materiału.

Zapewnieniu uczniom lepszych wyników w nauce przedmiotu służyło także samodzielne opracowywanie przeze mnie wynikowych planów pracy.

6. Wprowadzenie programu autorskiego.

Wprowadziłam autorski program System Oceniania Zachowania Ucznia na Lekcjach w Gimnazjum. Dokonałam ewaluacji tego programu poprzez samodzielnie sporządzone ankiety wśród rodziców i uczniów. Na podstawie opinii i dyskusji dokonywałam zmian w tym programie.

Program System Oceniania Zachowania na Lekcjach stworzyłam z myślą o przybliżeniu uczniom wymagań, co do ich zachowania w szkole zapisanych w Statucie szkoły i wprowadzeniu niejako litery szkolnego prawa do codziennej praktyki, ponieważ przy zawieraniu kontraktów klasowych na początku roku stwierdziłam niską znajomość Statutu Szkoły wśród uczniów i rodziców, lub jej brak. System ma informować jasno ucznia o wymaganiach odnośnie jego zachowania na lekcjach mojego przedmiotu, a także ma nieść pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu swoich postaw na lekcjach, jak i motywować i wzmacniać zachowania pozytywne. Uczniowie samodzielnie w oparciu o System dokonują analizy swojego zachowania raz na semestr. Zostały wniesione poprawki po ewaluacji przeze mnie odnośnych ankiet wypełnianych przez uczniów.

7. Organizacja i doskonalenie warsztatu i metod pracy pedagogicznej.

- Brałam udział w konferencjach i warsztatach szkoleniowych zewnętrznych i w ramach WDN,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- stworzyłam własną bazę materiałów dydaktycznych i narzędzi pomiaru dydaktycznego

 

 

- stosowałam różnorodne metody aktywizujące

 

 

 

- stale sięgam do materiałów pozapodręcznikowych.

Ukończyłam następujące szkolenia:

- Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych 2008;

-  Kurs Koordynatorów Szkolnych Klubów Wolontariusza 2008;

-  Szkolenie Koordynatorów Pracy Hospicyjnej 2008;

-  Cambridge ESOL: Young Learners English 2009;

-  “Jak rozmawiać z uczniem o końcu życia?” - 2010;

-  Konferencja metodyczna dla germanistów Wyzwalaj aktywność i twórz warunki do myśłenia - 2010;

-  Kurs: Tablice interaktywne jako narzędzia w procesie aktywnego nauczania – 2010.

Brałam też udział we wszystkich szkoleniach wewnątrzszkolnych. Najbardziej przydatne dla mnie okazało się szkolenie:

  - "Public Relations - kształtowanie wizerunku szkoły i współpraca z otoczeniem" (11 marca 2008 r.) oraz

 -   „Komunikacja interpersonalna” ( 14 marca 2010).

Podjęłam także Studia Licencjackie o specjalności: język angielski. Obecnie jestem na VI semestrze. Szkolenia pozwoliły mi uzyskać dodatkowe kwalifikacje oraz dzięki nim mogłam rozwinąć swój warsztat pracy, poznać nowe formy pracy, które stosuje na bieżąco w pracy.

Bazy materiałów dydaktycznych jak ilustracje, testy, ankiety, portoflia, gry, materiały do pracy indywidualnej i inne wykorzystuję urozmaicając lekcje. Często przygotowuję materiały, aby umożliwić uczniowi tok nauczania, szczególnie w przypadku uczniów z klas integracyjnych.

W pracy również wykorzystuje z powodzeniem różnorodne metody aktywizujące i dokonuje ewaluacji ich przydatności. Ogólnie stwierdzam, że większość metod aktywizujących aczkolwiek przesuwa punkt ciężkości nauczania na ucznia, jest  czasochłonna i może kolidować z tempem realizacji podstawy programowej.

Natomiast w wykorzystywaniu materiałów pozapodręcznikowych upatruję same plusy. Z szczególnym upodobaniem wykorzystuję różnorodne ilustracje na lekcjach. Zagadnienie pracy z obrazem jest także przedmiotem moich zainteresowań teoretycznych, tak, że stanowi ono przedmiot mojej pracy licencjackiej w KNJO. Obok obrazów stosuje także inne materiały, jak filmy wideo, Internet, czasopisma, piosenki, i inne materiały realne, co zawsze urozmaica lekcje i aktywizuje uczniów.

8. Doskonalenie sposobu prowadzenia lekcji i ich ewaluacja

Doskonaliłam na bieżąco umiejętność pisania konspektów. Oprócz konspektów pisanych

Na potrzeby uczenia języka niemieckiego, jako student anglistyki byłam zobowiązana do napisania 75 scenariuszy lekcji i przeprowadzenia na ich podstawie lekcji pod kierunkiem mentorów, który to plan wykonałam zaliczając praktyki z wynikiem bardzo dobrym. Prowadziłam również według harmonogramu zajęcia w obecności dyrektora szkoły, a także w obecności kierownika praktyk studenckich.

Sumarycznie obserwowałam 20 lekcji prowadzonych przez opiekunów i przeprowadziłam około 100 lekcji

Hospitowanych, co jest dorobkiem znaczącym. Dzięki licznym hospitacjom udoskonaliłam umiejętność nie tylko pisania konspektów, ale także obserwacji klasy i sporządzania profili klas, a także przewidywania ewentualnych niepowodzeń podczas prowadzenia lekcji z dana grupą. Nabywałam również biegłości w autoewaluacji lekcji według specjalnych narzędzi do ewaluacji zajęć, co pozwoliło mi ustawicznie pracować nad eliminacją słabych stron mojej pracy dydaktycznej. Obserwacje lekcji i hospitacje prowadzonych przez mnie lekcji przyczyniły się do wzbogacenia mojego warsztatu pracy o cenne wskazówki, trafną krytykę, ciekawe metody pracy oraz pomoce dydaktyczne. Miałam sposobność udoskonalić własne umiejętności w zakresie pracy, z uczniami o zróżnicowanym poziomie, z klasami licznymi, oraz dbania o właściwą atmosferę pracy podczas zajęć mimo zwiększonego stresu.

§ 7 ust. 2 pkt 2

Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.

1. Współpraca ze strukturami samorządowymi i innymi organizacjami

Nawiązałam współpracę z:

 - biblioteką Herdera w Gdańsku,

 

 

 

 

- Regionalnym Centrum Wolontariatu w Gdańsku,

 

 

 

 

 

 

- a także z innymi instytucjami zatrudniającymi wolontariuszy w Gdańsku;

- współpracuję z lokalnymi hospicjami;

 

 

 

 

 

 

 

- współpracuję przy tworzeniu imprez środowiskowych.

Współpraca z Biblioteką Herdera w Gdańsku zaowocowała szczególnie w odniesieniu do uczniów zdolnych lub zainteresowanych językiem niemieckim. Prowadziłam program Extensives Lesen, gdzie uczniowie czytają zalecone przez mnie książki napisane uproszczonym językiem dostosowanym do ich poziomu, korzystając ze zbiorów niemieckojęzycznej biblioteki.

Współpraca z Regionalnym Centrum Wolontariatu zaowocowała w wieloraki sposób. Przeszłam szkolenie osobiste i zostałam koordynatorem Szkolnego Koła Wolontariusza. Organizuję dorocznie szkolenia dla wolontariuszy, w tym jedno dla 80 uczniów z udziałem pracownicy RCW w Gdańsku. Wolontariusze po przeszkoleniu mogą korzystać z ofert pracy proponowanych przez RCW.

Jako koordynator SKW współpracuje z licznymi instytucjami w Gdańsku jak szpitale, schroniska młodzieżowe, parafie, schroniska dla zwierząt, hospicja, domy dziecka i inne, w których pracują wolontariusze.

Dobrze układa się również współpraca z hospicjami, szczególnie ściśle i wielokierunkowo przebiega współpraca z hospicjum im. Księdza E. Dutkiewicza. Jestem licencjonowanym koordynatorem hospicyjnym, biorę regularnie udział w szkoleniach i konferencjach organizowanych przez tego hospicjum, a wolontariusze biorą udział zarówno w licznych sezonowych akcjach wolontaryjnych jak „Pola Nadziei”, jak i pomagają indywidualnie na terenie hospicjum.

Są to imprezy środowiskowe jak doroczny Festyn Osiedlowy, Festyn Integracyjny czy obchody 10-lecia szkoły, które to imprezy są okazja do promowania wizerunku szkoły w środowisku lokalnym.

2. Współpraca z innymi nauczycielami w ramach Zespołu Nauczycieli Języków Obcych

Współpracuję z nauczycielami języków obcych.

Współpraca przebiega wieloetapowo i jest koniecznym warunkiem zarówno przepływu informacji w naszym zespole, zacieśnienia kontaktów interpersonalnych, jaki i ścisłej kooperacji pomiędzy nauczycielami, co wpływa na jakość procesu dydaktycznego nauczania języków obcych, a także poziomu pracy całej placówki. Regularnie uczestniczę w spotkaniach zespołu, na których wymieniamy i konsultujemy informacje dotyczące konkursów, egzaminu gimnazjalnego  uzyskane na radach szkoleniowych, analizujemy materiały nowej podstawy programowej, wymogi programowych, przydatność nowych ofert podręcznikowych  itd. Kooperacja nauczycieli języków obcych przyniosła szczególnie pozytywne efekty w zakresie organizowania wspólnych imprez szkolnych jak coroczny Europejski Dzień Języków Obcych oraz konkursy językowe. Spotkania Zespołu oraz współpraca indywidualna między nauczycielami języków obcych owocowała zwłaszcza pozytywnie w zakresie dzielenia się wiedzą.

3. Pełnienie dodatkowych funkcji w tym rola opiekuna młodzieży

Przez cały okres stażu pełniłam dodatkowe funkcje opiekuńczo- wychowawcze wynikające ze programu wychowawczego szkoły.

Wymienione poniżej funkcje wychowawcze, których się podejmuję,  mają za zadanie wspomagać rozwój intelektualny, fizyczny i emocjonalny ucznia, uczyć go szacunku dla wspólnego dobra w społeczności lokalnej i państwie w duchu dziedzictwa kulturowego i integracji europejskiej, a także z drugiej strony integrować szkołę i środowisko oraz promować osiągnięcia szkoły na zewnątrz:

- biorę corocznie udział w Egzaminie Gimnazjalnym i próbnym Egzaminie Gimnazjalnym jako opiekun,

- zostałam przez pana dyrektora powołana jako organizator Kuratoryjnego Konkursu Języka Niemieckiego. Ponieważ, konkurs ten od 3 lat nie jest organizowany prze Gdańskie Kuratorium, współorganizuję co roku inne konkursy o ogólnopolskim zasięgu jak konkurs Der Die Das, konkurs Der Kenner oraz konkursy wewnątrzszkolne,

- opracowałam i przeprowadziłam projekt  Ligi Zadaniowej wśród klas pierwszych, w finale której wyłoni się najlepszy uczeń rozpoczynający naukę języka niemieckiego,

-  każdego roku biorę aktywny udział w organizacji Europejskiego Dnia Języków Obcych. Impreza cieszy się powodzeniem i jest impulsem do konsolidacji życia szkoły i integracji uczniów z kultura innych narodów,

-  pełnię funkcję koordynatora Szkolnego Klubu Wolontariusza, który wchodzi w skład Samorządu szkolnego jako sekcja charytatywna,

- chętnie się do pomocy nauczycielom przy organizacji innych imprez i apeli szkolnych jak Dzień Unii Europejskiej,

- pomagam wychowawcom podczas zajęć pozalekcyjnych jak organizowanie balu gimnazjalistów oraz zastępuję wychowawców pod czas wyjść do kina , teatru i inne imprezy,

- współpracuje z koordynatorką dyżurów . Podejmuje się dodatkowych stałych dyżurów za koleżanki na urlopach macierzyńskich oraz przejmuje dyżury do godz. 8 rano z racji bliskości mojego miejsca zamieszkania ze szkołą. Stale intensyfikuje moja rolę opiekuna młodzieży podczas dyżurów ze szczególnym naciskiem na ochronę dzieci niepełnosprawny. W roku 2008:2009 pilotażowałam roczny Projekt „Podaj Rękę” w ramach, którego wolontariusze zajmowali się na przerwach osobami niepełnosprawnymi lub organizowali zajęcia jak tenis stołowy dla młodszych dzieci z ADHD,

- jestem organizatorem wszystkich dyskotek szkolnych od kilku lat i sprawuje nad nimi opiekę kilka razy w semestrze. Powołuję innych nauczycieli, tak, aby uczniowie mieli zapewnione bezpieczeństwo podczas imprezy. Często te dyskoteki są taktowane jako akcja charytatywna, podczas których zbierane są fundusze na obiady szkolne dla potrzebujących lub z przeznaczeniem na WOŚP.

4. Integracja ze środowiskiem, w tym poznanie sytuacji rodzinnej i potrzeb uczniów.

Utrzymuję stałe kontakty z wszystkimi wychowawcami, zwłaszcza w klasach, w których uczę.

 

 

 

 

 

 

 

 

Utrzymuje stałe kontakty z rodzicami uczniów, zwłaszcza tych, którzy maja specjalne potrzeby wychowawcze i dydaktyczne. Dopilnowuję, aby przedstawić się osobiście wszystkim rodzicom uczniów na pierwszym zebraniu każdego roku szkolnego i zapraszam do współpracy indywidualnej.

Wdrażałam uczniów do korzystania z niemieckojęzycznej Biblioteki Herdera w Gdańsku.

Wdrażałam uczniów do pracy charytatywnej. Rozwój SKW przebiega odpowiednio zainteresowań uczniów i do potrzeb płynących ze środowiska i przekroczył obecnie ramy środowiska lokalnego. Większe organizacje, z jakimi regularnie współpracuję to:

- Regionalne Centrum Wolontariatu w Gdańsku

- Hospicjum im. Ks. E. Dutkiewicza w Gdańsku

- Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy

- Polska Akcja Humanitarna

- Stowarzyszenie Ekologiczne Gaja Ratujące Konie Z Transportu

- Schronisko Dla Zwierząt w Gdańsku

- domy dziecka w Gdańsku

- inne

 

 

 

 

Uwzględniałam w mojej pracy współczesne problemy społeczne i cywilizacyjne.

Kontakty z wychowawcami, pedagogiem i psychologiem szkolnym utrzymuję celem wspólnego rozwiązywania problemów i intensyfikacji jednolitych oddziaływań wychowawczych oraz pomocy wychowawcom w przypadku indywidualnej opieki wychowawczej. Ze swojej strony poprzez te kontakty ustawicznie poszerza się moja kompetencja wychowawcza. Współpracuje też w Zespołach Interwencji Wychowawczej, o ile nastąpi potrzeba ich powołania. Zapewnie czynnikiem pomocnym tutaj jest fakt, że jestem z wykształcenia pedagogiem opiekuńczo-wychowawczym, zatem dodatkową spełniam role doradczą.

Dopilnowuję, aby przedstawić się osobiście wszystkim rodzicom uczniów na pierwszym...

Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !