Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !

Sprawozdanie z planu rozwoju zawodowego

Data dodania: 2010-07-06 11:45:48
Autor: Iwona Dabrowska

Sprawozdanie z planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego.

Piotrków Trybunalski, 31.05.2010 r.

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO  

NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO

UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

1. Imię i nazwisko:  Iwona Dąbrowska

2. Zajmowane stanowisko: nauczyciel - logopeda

3. Wykształcenie:  magister pedagogiki opiekuńczo – wychowawczej, podyplomowe studia z zakresu logopedii ogólnej

4. Stopień awansu: nauczyciel kontraktowy

5. Miejsce pracy:  Szkoła Podstawowa nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Piotrkowie Trybunalskim

6.  Opiekun stażu: mgr  Elżbieta Górka

7. Czas trwania stażu: 2 lata i 9 miesięcy

8. Termin odbywania stażu: 01.09.2007 r. - 31.05.2010 r.

Wstęp

Jestem nauczycielem – logopedą  z 8-letnim stażem pracy pedagogicznej zatrudnionym na czas nieokreślony w Szkole Podstawowej nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi w pełnym wymiarze czasu pracy.

Czas trwania stażu był dla mnie okresem intensywnej pracy nad sprostaniem wymaganiom, jakie założyłam sobie i zawarłam w planie rozwoju zawodowego, który opracowałam odnosząc się do zadań zawartych w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli na podstawie art.9 g ust. 10 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r.- Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2003r. nr 118, poz.1112, z późn. zm.). To także czas wielu zmian w moim życiu  i własnego rozwoju – jako nauczyciela – terapeuty i jako człowieka. 

Przez 2 lata i 9 miesięcy pogłębiałam wiedzę  umiejętności dydaktyczno-wychowawcze, doskonaliłam znajomość prawa oświatowego w zakresie funkcjonowania szkoły oraz aktywnie uczestniczyłam w realizacji zadań ogólnoszkolnych, edukacyjnych, wychowawczych, wynikających ze Statutu Szkoły, potrzeb szkoły i środowiska lokalnego. Poniżej przedstawiam moje sprawozdanie z realizacji zadań zawartych w planie rozwoju zawodowego.  Jednocześnie jestem przekonana, że praca nad sobą i swoimi dokonaniami wcale nie dobiegła końca i jeszcze wielu rzeczy przyjdzie mi się nauczyć w naszym nieustannie zmieniającym się świecie. Jednakże, dzięki umiejętnościom nabytym podczas stażu, teraz wiem jak to robić dobrze, z korzyścią dla siebie i uczniów.

§ 7.2.1 Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach.

Przed opracowaniem planu rozwoju zawodowego dokonałam ewaluacji efektów mojej dotychczasowej pracy, określając mocne i słabe strony mojej pracy zawodowej, co bardzo pomogło mi w jego sporządzeniu.

Organizację i doskonalenie warsztatu pracy rozpoczęłam od nawiązania współpracy z opiekunem stażu oraz poznania procedury awansu zawodowego nauczycieli. Po analizie właściwych tekstów prawa oraz dokumentów opracowałam plan rozwoju zawodowego zatwierdzony przez Panią Dyrektor Bożenę Nowik. Często korzystałam również ze wskazówek dotyczących awansu zamieszczanych na edukacyjnych portalach internetowych oraz uczestniczyłam w Radach Pedagogicznych dotyczących zmian w procedurach awansu.  Na własny użytek stworzyłam biblioteczkę tekstów aktów prawnych dotyczących awansu zawodowego nauczycieli.

Okres stażu upłynął mi także na prowadzeniu zajęć w obecności opiekuna stażu oraz innych nauczycieli. Takie spotkania kończyły się wspólnymi  konsultacjami, które służyły analizie słabych i mocnych stron przeprowadzonych zajęć. Wszelkie informacje zwrotne były mi potrzebne jako wnioski do dalszej, jeszcze efektywniejszej pracy.

Dokonywałam cyklicznych obserwacji zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu z zakresu pedagogiki Marii Montessori, uczestniczyłam w zajęciach terapii EEG Biofeedback oraz lekcjach prowadzonych przez innych nauczycieli. Często uczestniczyłam w zajęciach klasowych, aby przyjrzeć się funkcjonowaniu moich podopiecznych na tle grupy rówieśniczej.

W trakcie stażu starałam się doskonalić umiejętności prowadzenia zajęć między innymi przez opracowywanie i realizację planów pracy logopedy oraz indywidualnych programów terapeutycznych. W roku szkolnym 2007/8 stworzyłam indywidualny program terapii logopedycznej dziecka autystycznego, który realizowałam przez dwa lata pracy z uczniem. Opracowywałam również scenariusze zajęć i wdrażałam aktywizujące metody terapii oraz oceniałam ich skuteczność. Regularnie przeprowadzałam różnorodne formy sprawdzania postępów uczniów – w zakresie zajęć logopedycznych w oparciu o „Kwestionariusz badania mowy” A. Balejko, „Obrazkowy kwestionariusz badania wymowy” w formie multimedialnej oraz „Sprawdź jak mówię” test do badania mowy E. Stecko. To wszystko dało mi pogląd na możliwości uczniów i pomogło w odpowiednim doborze metod czy tempa pracy. Dzięki testom dokonywałam analizy mocnych i słabych stron pracy dzieci, a w ramach współpracy z pedagogiem szkolnym, a zwłaszcza z rodzicami uczniów, wyciągałam wnioski do dalszej pracy. Wnioski te w połączeniu z aktualnymi opiniami poradni Psychologiczno – Pedagogicznej pozwoliły mi tworzyć indywidualne plany pracy logopedycznej i terapeutycznej.

Okres stażu upłynął mi także na udoskonalaniu gabinetu logopedycznego. Dbałam o pomieszczenie, starałam się, aby miało ładny i estetyczny wygląd. Gabinet został przeze mnie doposażony w pomoce logopedyczne oraz materiały dydaktyczne. Zgromadziłam Karty diagnostyczne, Kwestionariusze wywiadu z rodzicami, Testy do badania nadawania i odbioru mowy, Karty ćwiczeń, które stosowałam indywidualnie dla każdego przypadku. To wszystko pomogło mi w usystematyzowaniu dokumentacji logopedy i terapeuty. Ponadto zgromadziłam pomoce do zajęć: do ćwiczeń oddechowych i artykulacyjnych, materiały pomocne w wywoływaniu głosek, utrwalaniu ich, pomoce do ćwiczeń słuchu fonetycznego, a także domina, gry i zabawki logopedyczne oraz pomoce do ćwiczeń ogólno usprawniających. Stworzyłam także osobistą bazę materiałów dydaktycznych tworząc szkolną biblioteczkę, którą dzieliłam się z innymi nauczycielami.

Wrzesień każdego roku szkolnego upływał mi na intensywnej pracy w postaci badań przesiewowych w klasach pierwszych oraz badań kontrolnych w starszych klasach, które miały na celu określenie poziomu opanowania artykulacji ćwiczonych w latach ubiegłych głosek. Każde dziecko było badane pod kątem sprawności artykulacyjnej, zdolności artykułowania głosek, ich realizacji w mowie spontanicznej. Sprawdzałam anatomię jamy ustnej, słuch, percepcję słuchową, umiejętność analizy i syntezy głoskowej oraz sylabowej.

Doskonalenie własnego warsztatu pracy realizowałam również poprzez udział w szkoleniach, kursach doskonalących i warsztatach. Formy doskonalenia zawodowego wybierałam kierując się ich przydatnością w pracy terapeuty oraz wykonywania zadań stażowych.

  • Warsztaty doskonalące umiejętności diagnostyczno – terapeutyczne w zakresie stymulacji audio-psycho-lingwistycznej za pomocą metody Tomatisa, 
  • „Podstawy emisji głosu” – seminarium mające na celu podniesienie kwalifikacji zawodowych, 
  • Warsztaty instruktażowe prowadzone w ramach dostawy środków dydaktycznych i sprzętu specjalistycznego dla uczniów z uszkodzonym narządem wzroku i słuchu, 
  • „Zanim będzie zbyt późno … przeciwdziałanie przemocy seksualnej wobec dzieci” – szkolenie, 
  • „Jak konstruktywnie współpracować z rodzicami” – szkolenie, 
  • „Praca z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkole ogólnodostępnej i integracyjnej” – kurs doskonalący, 
  • „101 pomysłów na klasę… czyli jak być supernauczycielem” – konferencja. 

Ponadto czynnie uczestniczyłam we wszystkich uwzględnionych w harmonogramie pracy szkoły, Radach Szkoleniowych.

Ukończone przeze mnie różne formy doskonalenia zawodowego, nie tylko wzbogaciły moją wiedzę i doświadczenie, ale także rozwinęły umiejętności oraz poszerzyły możliwości zawodowe i interpersonalne. Zdobytą wiedzę wdrażałam i wykorzystywałam biorąc pod uwagę potrzeby i możliwości moich podopiecznych.

W swojej pracy staram się na bieżąco stosować nowoczesne metody terapeutyczne. Nasza szkoła w styczniu 2006 roku otrzymała w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego sprzęt do stymulacji audio psycho - lingwistycznej metodą Tomatisa. Wcześniej jako pracownik  Szkoły na stanowisku  nauczyciel - logopeda zostałam oddelegowana na dwu-etapowy kurs do Warszawy w celu poznania tej metody i  wdrażania jej w naszej Szkole. Alfred Tomatis jest twórcą metody usprawniania czynnego słuchania. Daje ona możliwość zmniejszenia lub zlikwidowania zaburzeń uwagi słuchowej i lateralizacji słuchowej. Dokonuje się to poprzez trening słuchowy z  wykorzystaniem urządzenia tzw. „elektronicznego ucha”. Terapia polega na uczestniczeniu w sesjach słuchania materiału dźwiękowego poprzez specjalne słuchawki. Dźwięki słuchawkami podawane są drogą powietrzną i kostną. Najbardziej skuteczne w swym oddziaływaniu na układ słuchowy okazały się muzyka Mozarta, chorały gregoriańskie i muzyka narodowa. Dlatego z powodzeniem są stosowane w terapii metodą Tomatisa. Zajęcia w oparciu o tę metodę prowadzę już cztery lata. Z moich spostrzeżeń wynika, że dzieci po terapii stały się bardziej aktywne i śmielsze. Dziewczynka po pierwszej sesji terapii zadziwiła nauczyciela tym, że po raz pierwszy w tym roku przystąpiła do pracy od razu po wysłuchaniu instrukcji nauczyciela, pracę wykonała dokładnie, na czas, nie rozpraszała się,  nie dopytywała, nie prosiła o pomoc. Terapii poddany był również uczeń niepełnosprawny intelektualnie i z cechami dziecka autystycznego. Po całym cyklu terapii mama zauważyła, że chłopiec jest w domu nieco spokojniejszy; wychowawcy w grupie również zgłosili znaczną poprawę funkcjonowania  dziecka. Pracowałam głównie z dziećmi zamkniętymi w sobie, niechętnie nawiązującymi kontakty, ze słabo rozwiniętą mową. Po terapii zauważyłam, że pięknie się otwierają, zaczynają swobodnie rozmawiać z rówieśnikami i dorosłymi. Czasami przeradza się to wręcz w gadulstwo. Dzieci niepełnosprawne intelektualnie (wg. rodziców) robią się bardziej samodzielne, dojrzalsze, zaczynają sobie same organizować czas,  lepiej pracują na lekcjach, są bardziej uważne, mniej się męczą, dłużej koncentrują uwagę (wg. nauczycieli). Dzieci z cechami autystycznymi - szybciej reagują i odpowiadają na pytania, lepiej reagują na bodźce zewnętrzne.  Są to takie najbardziej widoczne efekty terapii. Myślę, że z czasem będzie ich coraz więcej i jeszcze lepsze.

W ramach dzielenia się swoją wiedzą zorganizowałam tematyczną gazetkę ścienną dotyczącą zagadnień z zakresu logopedii, prowadzonej przeze mnie terapii metoda Tomatisa, a także terapii  EEG Biofeedback. Zamieszczałam tam informacje na temat zajęć logopedycznych, usprawniania mowy dzieci w okresie wczesnoszkolnym, podawałam przykłady prostych ćwiczeń, które przy udziale rodziców mogą być przeprowadzane w domu. Ponadto brałam udział w dyżurach konsultacyjnych dla rodziców, podczas których mogli uzyskać informacje na temat problemów z jakimi borykja się ich dzieci, a także konkretne, indywidualne wskazówki do pracy z dzieckiem w domu. Przygotowałam również referat dla nauczycieli klas I – III na temat wykorzystania ćwiczeń logorytmicznych w przerwie śródlekcyjnej pt.: „Logorytmika na co dzień”. Przedstawiłam w nim proste ćwiczenia logorytmiczne, które każdy nauczyciel może wykorzystać, aby urozmaicić swoje zajęcia.

§ 7.2.2  Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.

Realizację założeń powyższego punktu rozpoczęłam od zapoznania się ze środowiskiem lokalnym i rodzinnym uczniów. Środowisko lokalne diagnozowałam głównie poprzez rozmowy z rodzicami, obserwację, czytanie miejscowej prasy. Aby stworzyć prawidłowy plan pracy z uczniami wymagającymi pomocy logopedycznej lub terapeutycznej zapoznałam się z ich funkcjonowaniem w domu rodzinnym. Cel ten realizowałam rozpoczynając od wywiadu z rodzicami lub opiekunami dziecka. Wywiad, a zwłaszcza jego część poświęcona ciąży i porodowi oraz rozwojowi psychomotorycznemu, stanowił istotny wskaźnik, na którym pozwoliłam sobie bazować w poszukiwaniu podłoża problemów ucznia. Poza tym systematycznie wykorzystywałam każdą nadarzającą się okazję do rozmowy z rodzicami biorąc udział w zebraniach lub podczas kontaktów indywidualnych. 

Wprowadziłam raz w tygodniu godzinę konsultacji logopedycznych dla rodziców, nauczycieli i uczniów, w czasie których udzielałam informacji z dziedziny logopedii, instruowałam jak pracować w domu i udzielałam rad,  jak zachęcić dziecko do ćwiczeń.

W okresie stażu cyklicznie współpracowałam z pedagogiem szkolnym i wychowawcami klas w celu konsultowania trudności edukacyjnych i wychowawczych uczniów. Wspólnie analizowaliśmy sytuację rodzinną i materialną uczniów, co pozwoliło mi w miarę możliwości wspomóc najbardziej potrzebujące dzieci, dostarczając im...

Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !