Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela kontraktowego

Data dodania: 2010-07-01 17:41:57
Autor: Joanna Słowińska

Sprawozdanie z 9— miesięcznego stażu nauczyciela stażysty ubiegającego się o awans na nauczyciela kontraktowego. W formie tabeli

 

mgr .....

nauczyciel stażysta

 

mgr ......
opiekun stażu

                                                 Przedszkole nr ...

                                                             Adres placówki

 

 

SPRAWOZDANIE
Z REALIZACJI
PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA STAŻYSTY
UNIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY
NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO

 

 

Czerwiec 2010 

 

 

 

 

 

 

Z dniem 01.09.2009r. rozpoczęłam staż w wymiarze dziewięciu miesięcy na nauczyciela kontraktowego. Plan rozwoju zawodowego opracowałam w oparciu o rozporządzenie MEN z dnia 1 grudnia 2004 (Dz. U. Nr 260, poz. 2593) znowelizowana przez Ministra Edukacji Narodowej dnia 14 listopada 2007 roku (Dz. U. Nr 214, poz. 1580)

Przed przystąpieniem do napisania własnego planu rozwoju zawodowego zapoznałam się z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa oświatowego oraz procedurami. Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego sporządzane przez nauczyciela koncentruje się na prezentacji, opisie i ocenie, poziomu jego osiągnięć. Obejmuje ocenę poziomu realizacji ustalonych dla siebie celów edukacyjnych i zadań rozwojowych zaprojektowanych w planie rozwoju. Ukazuje dorobek zawodowy osiągnięty w okresie stażu.  

Niniejsze sprawozdanie stanowi podsumowanie realizacji założonych przez mnie w planie rozwoju zawodowego celów i zadań, które doskonaląc moja wiedzę i umiejętności podnoszą efektywność moich działań edukacyjnych. Pokazuję realizację zaplanowanych przez mnie we wrześniu 2009 r., zamierzeń oraz zawiera także informacje o tych działaniach, które wynikły w trakcie trwania roku szkolnego, a których nie zawarłam w moim planie rozwoju zawodowego. Są one uzupełnieniem i poszerzeniem mojej pracy jako nauczyciela stażysty.                                   W swoim sprawozdaniu chciałabym zatem w skrócie przedstawić swoje dokonania, i skupić się na opisie i analizie zadań realizowanych w okresie stażu, wynikających z wymagań stawianych nauczycielom ubiegającym się o awans. 

 

 

 

 

 

 

 

§ 6 ust. 2 pkt. 1

Znajomość organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywa staż

 

Lp.

ZADANIA ZAMIESZCZONE
W PLANIE ROZWOJU ZAWODOWEGO

SAMOOCENA REALIZACJ ZADAŃ

DOKUMENTACJA

1.

Zapoznanie się z procedurami awansu zawodowego

- brałam udział w dyskusjach na temat awansu zawodowego z opiekunem stażu oraz innymi nauczycielkami pracującymi w przedszkolu

- wraz z opiekunem stażu oraz Panią Dyrektor szukałam w różnych źródłach informacji n.t. awansu zawodowego

- zapoznałam się z procedurami awansu zawodowego poprzez analizę takich dokumentów jak:

 • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 1 grudnia 2004 (Dz. U. Nr 260, poz. 2593) znowelizowana przez Ministra Edukacji Narodowej dni 14 listopada 2007roku w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. Nr 214, poz. 1580)
 • Rozdziału 3a (Awans zawodowy nauczycieli) ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku – Karta nauczyciela (Dz. U. z 2003r. Nr 118, poz. 1112 z późniejszymi zmianami).

- teczka zawierająca informacje dotyczące awansu zawodowego

 

- podanie o zatwierdzenie stażu

 

- teczka zawierająca informacje dotyczące awansu zawodowego

2.

Nawiązanie współpracę
z opiekunem stażu

- w celu lepszego zorganizowania pracy w okresie odbywanego stażu ważne było określenie jasnych, czytelnych i możliwych do realizacji zasad współpracy z opiekunem stażu, co znalazło wyraz we wspólnie omówionym kontrakcie

- po konsultacjach i dyskusjach z opiekunem stażu opracowałam plan rozwoju zawodowego
- wraz z opiekunem stażu ustaliliśmy terminarz spotkań
- uczestniczyłam w konsultacjach z opiekunem stażu

- kontrakt

 

 

 

- plan rozwoju

 

- terminarz

3.

Poznanie zasad funkcjonowania
i organizacji zadań przedszkola

- zapoznałam się z:

 • programami obowiązującymi w przedszkolu, statutem, regulaminami przedszkola, sposobem prowadzenia obowiązującej w placówce dokumentacji
 • aktywnie uczestniczyła  w pracach organów przedszkola, poprzez uczestnictwo w posiedzeniach Rady Pedagogicznej oraz  WDN

 

- krótkie notatki z analizy przepisów

 

- notatki

4.

Zapoznanie ze sposobami prowadzenia obowiązującej w przedszkolu dokumentacji

- prowadziłam zgodnie z przepisami prawa oświatowego dokumentację pracy edukacyjnej tj.:

 • tygodniowe  plany pracy
 • dzienniki zajęć
 • scenariusze zajęć
 • karty obserwacji dziecka
 • dokumentację pracy indywidualnej z dzieckiem
 • plany współpracy z rodzicami

 

 

- plany pracy
- dziennik zajęć
- scenariusze zajęć
- karty obserwacji
- indywidualne plany pracy
- plan współpracy z rodzicami

5.

Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego

- gromadziłam dokumenty dotyczące realizacji planu rozwoju zawodowego
- pisałam tygodniowe plany pracy, scenariusze zajęć

- zaświadczenia, notatki, sprawozdania
- scenariusze, plany pracy

6.

Przygotowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego

- dokonałam autorefleksji, autoanalizy; opracowałam sprawozdanie z realizacji zadań  planu rozwoju zawodowego za I półrocze, oraz dokonałam analizy i opisałam realizację planu rozwoju zawodowego za cały okres stażu
- przeanalizowałam realizacje planu wraz z opiekunem stażu

- sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego w I półroczu, sprawozdanie z realizację planu rozwoju zawodowego za cały okres stażu

7.

Poznanie przepisów prawa dotyczących zasad bezpiecznego i higienicznego przebywania i pracy na terenie przedszkola

- zapoznałam się z zasadami bezpieczeństwa obowiązującymi na terenie przedszkola

- dokonałam wspólnie z opiekunem stażu analizy regulaminu BHP i p/poż
- uczestniczyłam w alarmie przeciwpożarowym

- zapisy w dokumentacji przebiegu stażu, notatki

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 6 ust. 2 pkt 2

Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań przedszkola, w którym nauczyciel odbywa staż.

 

Lp.

ZADANIA ZAMIESZCZONE
W PLANIE ROZWOJU ZAWODOWEGO

SAMOOCENA REALIZACJ ZADAŃ

DOKUMENTACJA

1.

Poznanie zasad konstruowania planów pracy

- starałam się poprawnie tworzyć tygodniowe plany pracy dydaktyczno – wychowawczej i opiekuńczej w oparciu przepisy prawa oświatowego, podstawę programową wychowania przedszkolnego, indywidualne potrzeby dzieci

- tygodniowe plan pracy

2.

Poznanie prawidłowego konstruowania scenariuszy zajęć

- w oparciu o wskazówki opiekuna stażu starałam się prawidłowo opracowywać scenariusze zajęć, uroczystości, imprez okolicznościowych itp.

- dokonywałam miesięcznej ewaluacji osiągnięć dzieci co umożliwiło mi rozwijanie umiejętności analizowania swojej pracy w zakresie pracy z dziećmi i do jej planowania

- zgromadzone scenariusze zajęć, arkusze obserwacji zajęć

 


- ewaluacja

3.

Wzbogacenie własnego warsztatu pracy

- uczestniczyłam w różnych formach doskonalenia zawodowego tj:

 • „Niekonwencjonalne techniki plastyczne – WIOSNA – LATO”
 • „Realizacja podstawy programowej wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej – podobieństwa i różnice”

 

Ponadto brałam udział w konferencjach:

 • „Wiosenne zabawy z muzyką wspierające harmonijny i wszechstronny rozwój dziecka w edukacji przedszkolnej”
  (w Krotoszynie; organizator wyd. Nowa Era
 •  ”Zabawa na serio – czyli jak odnaleźć się w nowej podstawie programowej wychowani przedszkolnego” (w Kaliszu; organizator wyd. Didasko)
 • „Wspomaganie rozwoju umysłowego oraz edukacja matematyczna starszych przedszkolaków i małych uczniów”
  ( w Kaliszu; organizator wyd. Edukacja Polska)
 • „Zabawa bawi, uczy, wychowuje” (w Witaszycach; organizator wyd. MAC
 • „Rozwijanie potencjału twórczego dziecka. Trening modelujący kompetencje w zakresie wykorzystywania aktywizujących metod pracy” (w Kaliszu; organizator wyd. JUKA)

- przez cały okres stażu korzystałam z zasobów biblioteczki przedszkolnej, a także księgozbioru biblioteki pedagogicznej, miejskiej a także własnego i koleżanek

- wiele ciekawych artykułów zaczerpnęłam drogą internetową

- zaświadczenia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

recenzje,

 

 

artykuły

 

  

- poszerzałam swoją wiedze i umiejętności poprzez obserwowanie raz w miesiącu zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu i zajęć koleżeńskich

 

- zgromadzone scenariusze, arkusze obserwacji zajęć opiekuna i koleżeńskich

- doskonaliłam umiejętności planowania pracy, opracowywania scenariuszy i pomocy dydaktycznych poprzez prowadzenie zajęć obserwowanych przez opiekuna stażu lub dyrektora placówki

- zgromadzone scenariusze i pomoce dydaktyczne, arkusze obserwacji zajęć nauczyciela stażysty

4.

Wzbogacenie działań edukacyjnych

- aby poszerzać wiedzę i umiejętności dzieci zgodnie z ich potrzebami i zainteresowaniami opracowałam wspólnie we współpracy z opiekunem stażu indywidualne plany do pracy z dzieckiem z trudnościami i z dzieckiem zdolnym
- w planowaniu pracy wykorzystywałam programy własne przedszkola dotyczących edukacji regionalnej, pracy z dzieckiem zdolnym

- plany pracy indywidualnej

 

 

 

- scenariusze zajęć

5.

Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej
i komunikacyjnej

- w ramach doskonalenia multimedialnych technik pracy dokonałam publikacji w Internecie (strona internetowa: www.literka.pl) mojego planu rozwoju zawodowego, a także sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela kontraktowego w I półroczu roku szkolnego 2009/2010jak również przygotowałam dokumentację stażu w formie elektronicznej (płyta), a także multimedialną prezentacje z przebiegu stażu


- na bieżąco śledziłam propozycje zadań i scenariuszy lekcji, a także nowości wydawniczych na edukacyjnych stronach internetowych:
· www.pwn.com.pl
· www.interklasa.pl
· www.nowaera.pl
· www.publikacje.edux.pl
· www.scholaris.pl
· www.szkolnictwo.pl
· www.profesor.pl
· www.literka.pl
· www.awans.net
· www.men.waw.pl

- przygotowując zajęcia korzystałam też z programów multimedialnych, a także wykorzystywałam komputer do przygotowywania konspektów, dokumentacji, i pomocy na dydaktycznych na zajęcia

- udostępniłam rodzicom i innym nauczycielom na internetowej stronie przedszkola swój adres mailowy w celu szybszego przekazywania informacji i korespondencji

- nawiązałam internetowy kontakt z gazetą Życie Pleszewa, poprzez mailowe wysyłanie artykułów z ważniejszymi wydarzeniami z...

Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !