Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego

Data dodania: 2010-06-19 16:28:45
Autor: Artur Badziak

Sprawozdanie jakie złożyłem po zakończeniu stażu na stopień nauczyciela mianowanego.

Nazywam się Artur Badziak. Jestem nauczycielem kontraktowym w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego nr 1 w Łęczycy. Ukończyłem studia magisterskie na Wydziale Prawai Administracji Uniwersytetu Łódzkiego na kierunku administracja. Poza tym ukończyłem studia podyplomowe w Szkole Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku na kierunkach: edukacja dla bezpieczeństwa – przysposobienie obronne oraz przygotowanie pedagogiczne, a także na kierunku wiedza o społeczeństwie w Wyższej Szkole Gospodarki Krajowej w Kutnie.

W szkole prowadzę zajęcia z przysposobienia obronnego, wiedzy o społeczeństwie i techniki biurowej. W trakcie swojej pracy w zawodzie nauczyciela prowadziłem też zajęcia obejmujące prawo administracyjne i technikę biurową w Policealnej Szkole dla Młodzieży w zawodzie technik administracji. Oprócz zajęć dydaktycznych prowadziłem również zajęcia wychowawcze, byłem też opiekunem słuchaczy szkoły policealnej.

Moja praca nie ograniczała się jedynie do ściśle określonych ram przydzielonych zajęć dydaktycznych. Wiele z podejmowanych przeze mnie działań nie było tylko ściśle związanych z prowadzeniem zajęć lekcyjnych ale przynosiło wymierne korzyści zarówno w sferze mojego rozwoju zawodowego, jak i w sferze współpracy z młodzieżą. Potrafiłem również wykorzystać z pożytkiem dla społeczności szkolnej wiadomości i umiejętności zdobyte przeze mnie w Zespole Szkół Elektronicznych im. Stanisława Staszica w Zduńskiej Woli, którą ukończyłem jako technik elektronik.

Wielotorowość mojego wykształcenia i zainteresowań jest czynnikiem ułatwiającym mi pracę z młodzieżą, pozwalającym w większym stopniu przykuć uwagę uczniów i zainteresować ich tematami poruszanymi podczas zajęć lekcyjnych. Uważam, że szersze spojrzenie nauczyciela, nie ograniczające się jedynie do nauczanego przedmiotu pozwala odnaleźć wspólny język z młodzieżą, która często w szkole ma jedyną możliwość rozwoju swych zainteresowań i zdolności.

W trakcie trzech lat stażu realizowałem swój plan rozwoju zawodowego, który sporządziłem po analizie przepisów prawa oświatowego regulującego system awansu oraz wymagań związanych z awansem na stopień nauczyciela mianowanego, a także po konsultacjach z opiekunem stażu, opracowałem plan rozwoju zawodowego, który został zatwierdzony przez Dyrektora Szkoły.

Plan rozwoju zawodowego był czynnikiem mobilizującyn mnie do podnoszenia kwalifikacji zawodowych i pedagogicznych. Jego realizacja motywowała mnie do aktywnego uczestnictwa w pracach organów szkoły, co z kolei było pomocne w poszerzaniu mojej wiedzy pedagogicznej i poszukiwaniach nowych, atrakcyjnych form realizacji zajęć lekcyjnych. Głównymi założeniami mojego planu rozwoju zawodowego były:

- Wstępna ocena własnych umiejętności,

- Doskonalenie zawodowe,

- Aktywne uczestnictwo w WDN, przygotowanie do ewaluacji podejmowanych przez Radę Pedagogiczną działań,

- Okresowe diagnozowanie osiągnięć edukacyjnych, dokonywanie korekty pracy i modyfikacji pracy z uczniami, porównywanie uzyskanych wyników i ocena skuteczności podejmowanych działań,

- Przygotowywanie uczniów do egzaminu maturalnego z wiedzy o społeczeństwie w ramach dodatkowych zajęć pozalekcyjnych,

- Rozbudowa własnego warsztatu pracy,

- Poszerzenie oferty szkoły w zakresie zajęć pozalekcyjnych z uwzględnieniem potrzeb uczniów,

- Uaktywnienie środowiska szkolnego i lokalnego na rzecz rozwiązywania problemów społecznych i cywilizacyjnych,

- Realizacja potrzeb rozwojowych uczniów wynikających ze specyficznych warunków środowiskowych,

- Wstępna ocena własnych umiejętności informatycznych oraz szkolnej bazy informatycznej koniecznej do planowania pracy z uczniami i do własnego rozwoju

- Doskonalenie umiejętności wykorzystania w pracy szkoły technologii komputerowej i informacyjnej,

- Korzystanie z programów komputerowych i Internetu w praktyce szkolnej i podczas zajęć lekcyjnych,

- Publikacje własnych materiałów na stronach internetowych,

- Rozwijanie własnych kompetencji pedagogicznych aktywne realizowanie zadań wychowawczych i opiekuńczych,

- Przeanalizowanie aktów prawnych i poznanie procedury nadawania stopni awansu zawodowego nauczycieli,

- Poszerzanie wiedzy z zakresu prawa oświatowego,

- Aktywne uczestnictwo w kreowaniu i stosowaniu prawa wewnątrzszkolnego,

W trakcie realizacji awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego podjąłem szereg działań mających na celu spełnienie wymagań niezbędnych do jego uzyskania, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 grudnia 2004 roku w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.

1. §7 ust. 2 pkt 1 Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach.

Organizację i doskonalenie warsztatu pracy rozpocząłem od wstępnej analizy własnych umiejętności oraz od nawiązania współpracy z opiekunem stażu, panią mgr Elżbietą Sobczuk, a następnie p. mgr inż. Mariolą Kaźmierczak. Zmiana opiekuna stażu nastąpiła w związku z przejściem p. .......... na emeryturę. W związku z tym Dyrektor Szkoły wyznaczył na opiekuna mojego stażu panią mgr inż. ............ Następnie dokonałem zapoznania się z procedurami awansu zawodowego nauczycieli. Brałem również udział w instytucjonalnych formach doskonalenia zawodowego – były to: seminarium na temat: „Jak pracować z uczniem zdolnym i uczniem z trudnościami?”, seminarium „Ewaluacja wewnętrzna w szkole” i radzie pedagogicznej poświęconej postępowaniu w przypadku naruszeń prawa i innych zagrożeń w szkole.

Dzięki udziałowi w pracach Zespołu Wychowawczego zapoznałem się z Programem Wychowawczym szkoły, zasadami organizacji wycieczek szkolnych, założeniami i sposobami realizacji programów profilaktycznych. Uczestnictwo w pracach Komisji Przedmiotów Ogólnokształcących pozwoliło mi zapoznać się ze sposobami realizacji ścieżek międzyprzedmiotowych, miałem również możliwość poznania wyników ankiet i badań prowadzonych wśród młodzieży naszej szkoły oraz wyciągnięcia z nich wniosków pomocnych w dalszej pracy.

Moje działania w sferze dydaktycznej i wychowawczej podlegały zmianom w zależności od potrzeb. Wprowadzałem stopniowo nowe sposoby prowadzenia zajęć z wykorzystaniem środków audiowizualnych w postaci filmów edukacyjnych, prezentacji multimedialnych i ćwiczeń komputerowych. Dzięki temu wyniki uzyskiwane przez uczniów z nauczanych przeze mnie przedmiotów ulegały stopniowej poprawie. Dowodem na to były ich coraz lepsze wyniki uzyskiwane z egzaminu maturalnego oraz podczas konkursu „Młodzież zapobiega pożarom” organizowanego corocznie przez Związek Ochotniczych Straży Pożarnych.

Przygotowanie uczniów do egzaminu maturalnego z wiedzy o społeczeństwie w ramach dodatkowych zajęć pozalekcyjnych miało na celu podniesienie poziomu wyników uzyskiwanych przez uczniów. Dzięki dodatkowemu czasowi poświęconemu tym przygotowaniom oraz możliwości skupienia się na umiejętności rozwiązywania testów maturalnych osiągnąłem zamierzony cel.

Rozbudowę własnego warsztatu pracy prowadziłem wielotorowo. Udało mi się uzyskać bezpłatne pomoce naukowych w formie plansz od wydawnictwa PWN. Poza tym na moją prośbę szkoła zakupiła pomoce naukowe dotyczące udzielania pierwszej pomocy. Rozbudowałem też bibliotekę przedmiotową o podręczniki i testy z przysposobienia obronnego, techniki biurowej, prawa administracyjnego i wiedzy o społeczeństwie. Udało mi się również włączyć aktywnie uczniów w proces przygotowania pomocy dydaktycznych w formie plansz i prezentacji multimedialnych w ramach konkursów przedmiotowych.

2. §7, ust.2, pkt 2 Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.

Potrzeby rozwojowe uczniów, problematyka środowiska lokalnego oraz współczesne problemy społeczne i cywilizacyjne były istotnym elementem moich działań dydaktycznych i wychowawczych. W pierwszej kolejności uwzględniałem w swojej pracy potrzebę poszerzenia oferty szkoły w zakresie zajęć pozalekcyjnych. Dlatego też kontynuowałem w okresie stażu prowadzone przeze mnie już wcześniej zajęcia przygotowujące uczniów do matury z wiedzy o społeczeństwie. Dzięki temu wyniki egzaminu maturalnego były coraz lepsze. Poza tym zajmowałem się przygotowaniem grupy uczniów do Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”. Przygotowani przez mnie uczniowie uczestniczyli z sukcesami w eliminacjach powiatowych, w których zajmowali III (w roku 2008) oraz II i III miejsce (w roku 2010). Udział w tym turnieju pozwolił zapoznać się im z zasadami profilaktyki przeciwpożarowej, organizacją Straży Pożarnej oraz najnowszym sprzętem gaśniczym.

Kolejną dziedziną poruszaną przez mnie był jeden z istotniejszych problemów społecznych i...

Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !