Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !

Plan rozwoju zawodowego - nauczyciel stażysta - wspomagający

Data dodania: 2010-06-19 16:04:11
Autor: Zuzanna Pelczarska

Przedstawiam mój pierwszy plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty. Mam nadzieję, że pomoże on początkującym nauczycielom a w szczególności tym, którzy współorganizują kształcenie zintegrowane :)

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY

UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO

DATA ROZPOCZĘCIA STAŻU: 01.09.2009r.

DATA ZAKOŃCZENIA STAŻU: 31.05.2010r.

mgr Zuzanna Pelczarska

nauczyciel wspierający (stażysta)

Gimnazjum nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi

im. Kazimierza Górskiego w Tychach

Cel główny:

uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego

Cele szczegółowe:

  1. Poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania w szkole.
  2. Poznanie dokumentacji obowiązującej w szkole.
  3. Poznanie przepisów dotyczących zapewnienia podopiecznym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki.
  4. Nabycie umiejętności prowadzenia dokumentacji obowiązującej w szkole.
  5. Doskonalenie warsztatu pracy poprzez obserwację zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli i omawianie tych zajęć z prowadzącym, a także prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu i omawianie ich.
  6. Zdobywanie nowych umiejętności i podnoszenie swoich kwalifikacji poprzez udział w formach doskonalenia zawodowego: wewnątrzszkolnych, pozaszkolnych, samokształcenia.

Zadania i sposoby ich realizacji:

I. Działania związane z procedurą awansu zawodowego.

Znajomość organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły (Dz.U. z 2004r. Nr 260, poz. 2593 §6, ust.2, pkt.1)

Zadania

Formy realizacji

Termin

Dowody realizacji

 

1. Poznanie procedury awansu zawodowego.

 

  • Zapoznanie się z przepisami prawa oświatowego dotyczącego awansu zawodowego nauczycieli tj. ustawy, rozporządzenia
  • Analiza materiałów dotyczących awansu zawodowego publikowanych w Internecie i innych źródłach

 

Wrzesień 2009 r.

 

  • Poznanie wymagań niezbędnych do uzyskania stopnia nauczyciela kontraktowego
  • Kserokopie aktów prawnych

 

2. Nawiązanie kontaktu i współpracy z opiekunem stażu.

 

  • Bezpośrednia rozmowa
  • Zawarcie kontraktu z opiekunem stażu (określenie zakresu obowiązków stażysty, określenie zakresu obowiązków opiekuna stażu, określenie zasad komunikowania się i współpracy

 

Wrzesień 2009 r.

 

  • Kontrakt
  • Zeszyt spotkań z opiekunem

 

3. Opracowanie planu rozwoju zawodowego i przedstawienie go do zatwierdzenia dyrektorowi szkoły.

 

  • Zredagowanie planu rozwoju zawodowego

 

Do 20 września 2009 r.

 

  • Plan Rozwoju Zawodowego

 

4. Poznanie zasad funkcjonowania i organizacji szkoły.

 

  • Analiza dokumentacji: Statutu Szkoły, programu rozwoju szkoły, programu wychowawczego, programu profilaktyki, WSO, dokumentacji dotyczącej mierzenia jakości pracy placówki
  • Udział w szkoleniu podstawowym BHP

 

Cały okres stażu

 

 

 

 

Wrzesień 2009 r.

 

  • Potwierdzenie opiekuna stażu

 

 

 

 

  • Zaświadczenie inspektora BHP

 

5. Dokumentowanie realizacji zadań wynikających z planu rozwoju zawodowego

 

  • Gromadzenie dokumentów, tj.: konspekty wybranych zajęć, opis i ocena hospitowanych zajęć, zaświadczenia, protokoły
  • Sporządzenie sprawozdania z realizacji złożonego planu rozwoju
  • Złożenie wniosku o wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego

 

Cały okres stażu

 

 

Czerwiec 2009 r.

Czerwiec 2009 r.

 

  • Konspekty, zaświadczenia, protokoły

 

  • Sprawozdanie

 

  • wniosek

 

6. Poznanie zasad prowadzenia dokumentacji.

 

  • Zapoznanie się z rodzajem oraz sposobem prowadzenia dokumentacji szkolnej: dziennik lekcyjny, protokoły Rady Pedagogicznej.

 

Cały okres stażu

 

  • Prawidłowe prowadzenie dokumentacji szkolnej

 

II. Działania związane z własnym rozwojem.

Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań szkoły (Dz.U. z 2004r. Nr 260, poz. 2593 §6, ust.2, pkt.2)

Zadania

Formy realizacji

Termin

Dowody realizacji

 

1. Opanowanie umiejętności prowadzenia zajęć dydaktycznych.

 

  • Obserwacja zajęć prowadzona przez opiekuna stażu i innych nauczycieli
  • Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu i dyrektora
  • Wyrabianie umiejętności omawiania i analizy zajęć dydaktycznych

 

Raz w miesiącu przez cały okres stażu

 

  • Karty obserwacji zajęć
  • Zeszyt spotkań z opiekunem

 

2. Praca z uczniem wymagającym indywidualnych zajęć rewalidacyjnych.

 

  • Opracowywanie indywidualnego programu rewalidacyjnego
  • Realizowanie zadań w ramach własnego indywidualnego programu...

Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !