Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !

Sprawozdanie z realizacji stażu na nauczyciela dyplomowanego

Data dodania: 2010-06-02 21:30:39
Autor: Monika Kot

Mam nadzieję, że poniższe sprawozdanie będzie przydatne w tworzeniu Państwa dokumentacji na stopień nauczyciela dyplomowanego

 

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI STAŻU NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

 

 

 

IMIĘ I NAZWISKO: Monika Kot

MIEJSCE ZATRUDNIENIA: I Liceum Ogólnokształcące im. H. Sienkiewicza w Łańcucie

NAUCZANY PRZEDMIOT: język angielski

 

Staż na stopień nauczyciela dyplomowanego w I Liceum Ogólnokształcącym im. H. Sienkiewicza w Łańcucie rozpoczęłam w dniu 1 września 2006 roku. Okres ten zakończył się 2 lutego 2010 roku. Do ubiegania się o stopień nauczyciela dyplomowanego skłoniła mnie chęć dalszego rozwoju oraz praca na rzecz szkoły. Celem moich działań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych było pogłębianie wiedzy i umiejętności służące własnemu rozwojowi, jak również podniesieniu jakości pracy szkoły. Odbyty przeze mnie staż był również okresem wzbogacania wiedzy i rozwijania umiejętności. Na początku września 2006 r. sporządziłam plan rozwoju zawodowego, w którym zawarłam zadania stawiane do zrealizowania w trakcie trzyletniego stażu. Plan ten został przyjęty i zatwierdzony przez Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego w Łańcucie 20 września 2006 roku.

 

Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.

(§ 8 ust. 2 pkt 1)

 

 

  1. ANALIZA PRZEPISÓW PRAWA OŚWIATOWEGO W ZAKRESIE AWANSU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA

 

Dokonałam analizy przepisów prawa oświatowego dotyczącej awansu zawodowego nauczycieli:

-         Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 roku w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli

-         Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982 roku

-         Rozporządzenie Ministra Edukacji  i Sportu z dnia 14 listopada 2007r. Zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli

       

     2.   UDZIAŁ W RÓŻNYCH FORMACH DOSKONALENIA ZAWODOWEGO

 

 

Podczas stażu uczestniczyłam w następujących kursach podnoszących moje kwalifikacje zawodowe:

-         ‘Awans zawodowy nauczyciela ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego’

-         ‘Platforma e-Kampus jako narzędzie codziennej pracy nauczyciela- wychowawcy’

-         ‘Miejsce i rola adolescencji w przebiegu ludzkiego życia’

 

Ponadto brałam udział w radach pedagogicznych, na których dyrektor szkoły systematycznie informował nas o procedurach awansu i zmianach w przepisach oświatowych. Uczestniczyłam w różnych formach szkoleniowych tj.  kursach, warsztatach i wykładach metodycznych. Wymienione spotkania umożliwiły mi zapoznanie z nowymi publikacjami poszczególnych wydawnictwa także wzbogaciły moją wiedzę metodyczną. Poprzez samodzielne, refleksyjne studiowanie literatury pedagogicznej doskonaliłam warsztat i metody pracy pedagogicznej, dokonywałam ewaluacji własnych działań i wprowadzałam stosowne korekty.

   

     3.   DOSKONALENIE WARSZTATU PRACY POPRZEZ WZBOGACENIE GO W NOWE POMOCE NAUKOWE

 

 

Zajmowałam się uaktualnianiem obowiązujących podręczników, repetytoriów jak i testów, aby nasi uczniowie uzyskali lepsze wyniki na maturze z języka angielskiego. Przyczyniłam się do wymiany mebli do pracowni, w której odbywam zajęcia. Pozyskałam dla naszych nauczycieli odtwarzacze płyt CD, dzięki czemu uczniowie skuteczniej doskonalili sprawność rozumienia ze słuchu.

Współpracowałam  z wydawnictwami językowymi a w szczególności Express Publishing i Oxford University Press. Pozyskane słowniki, podręczniki, repetytoria i  materiały gratisowe w postaci różnych gadżetów tj. smyczy, długopisów, plecaków czy nawet podkoszulek stanowią zachętę dla ucznia gdyż są wykorzystywane jako nagrody w konkursach przeprowadzanych w szkole bądź na lekcji. Propagowałam istniejące w szkole Centrum Doskonalenia Języka Angielskiego wśród uczniów I LO poprzez organizację zajęć z wykorzystaniem dostępnych tam środków dydaktycznych takich jak filmy w wersji oryginalnej lub książki w języku angielskim. Miałam również swój wkład we wzbogacenie zasobów Centrum o nowe pozycje.

 

   

      4.   PEŁNIENIE FUNKCJI PRZEWODNICZĄCEJ KOMISJI JĘZYKÓW OBCYCH

 

 

Poprzez sprawowanie funkcji przewodniczącej Komisji Języków Obcych z pewnością przyczyniłam się do zwiększenia pracy dydaktycznej w naszej szkole. Zajmowałam się przygotowaniem matur próbnych z języka angielskiego na obu poziomach zaawansowania oraz analizą wyników. Promowałam nauczany przeze mnie przedmiotu poprzez organizowanie różnego rodzaju konkursów co motywująco wpływało na pracę uczniów.

 

Konkursy, które przeprowadziłam to:

-         Wprowadziłam nowy konkurs Test Oxford Plus

-         Ogólnopolski Konkurs z języka angielskiego FOX  pod patronatem Instytutu Filologii Angielskiej UJ w Krakowie

-         Współorganizowałam Olimpiadę z Języka Angielskiego

-         Konkurs języka angielskiego i wiedzy o kulturze krajów anglosaskich koordynowany przez NKJO w Leżajsku

 

 

Kolejną moją zasługą były wyjazdy klas trzecich do Szkoły Języków i Zarządzania PROMAR INTERNATIONAL w Rzeszowie na Dni Otwarte Języka Angielskiego, gdzie uczniowie mogli zapoznać się z bogatą ofertą szkoły wyposażonej w profesjonalne pomoce wykorzystane do nauki języka. Udostępniałam nauczycielom materiały i pomoce dydaktyczne zgromadzone we własnej biblioteczce anglisty, dzieliłam się z nimi spostrzeżeniami, wiedzą i doświadczeniem zwłaszcza po odbytych szkoleniach.

 

   

     5.   DIAGNOZOWANIE UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWYCH UCZNIÓW

 

 

Przygotowałam i  przeprowadziłam analizę ‘Testu na wejście’, dla klas pierwszych, która przyczyniła się do zwiększenia efektywności nauczania języka związanej z podziałem uczniów według zaawansowania językowego

Byłam pomysłodawcą przeprowadzania w naszej szkole próbnego ustnego egzaminu dojrzałości z języka angielskiego na obu poziomach zaawansowania, który dał uczniom większą pewność siebie a nauczycielom pozwolił dokładniej przygotować uczniów do często najbardziej stresującej części egzaminu.

Przygotowałam i przeanalizowałam próbną maturę z języka angielskiego dla klas trzecich i drugich. Uczniowie mieli szansę zweryfikować swoją wiedzę oraz postępy w nauce ale także byli zmotywowani do bardziej wytężonej pracy.

 

 

   

     6.  PROMOCJA SZKOŁY

 

 

Przeprowadzenie rekrutacji na rok szkolny 2009/2010 co skutkowało wzrostem popularności naszej szkoły w okręgu lokalnym.

 

   

   

     7.  WSPÓŁPRACA ZE SZKOŁĄ ZAGRANICZNĄ

 

 

Aktywnie włączałam się do przygotowania i przeprowadzenia Konkursu Matematycznego im. Prof. Jana Marszała poprzez tłumaczenie wypowiedzi oficjalnych i rozmów prywatnych zagranicznych gości. Zajmowałam się również tłumaczeniem korespondencji i rozmów telefonicznych związanych z konkursem jak i pobytem zaproszonych gości w Polsce.

 

 

 

 

Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

(§ 8 ust. 2 pkt 2)

 

 

  1. WYKORZYSTANIE W PRACY TECHNOLOGII INFORMACYJNEJ

 

Uczestniczyłam w kursie ‘Technologie informacyjne i edukacja multimedialna – M1, M2, M3, dzięki technikom komputerowym tam zdobytym nie miałam problemu z przygotowaniem różnej dokumentacji czy materiałów a mój warsztat pracy jest staranny i uporządkowany. Korzystanie ze stron internetowych i wykorzystanie nowych pomysłów sprawiło, iż moje zajęcia były atrakcyjniejsze a zachęcanie uczniów do pogłębiania wiedzy za pośrednictwem internetu przyniosło widoczne efekty.

 

Niektóre często odwiedzane przeze mnie strony internetowe:

-         www.slowniki.pl

-         www.lingua.pl

-         www.literka.pl

-         www.menis.pl

-         www.men.waw.pl

-         www.jezykowcy.pl

 

   

     2.  WYKORZYSTANIE W PRACY TECHNOLOGII KOMUNIKACYJNEJ

 

 

Stały kontakt z OKE możliwy był dzięki wykorzystaniu platformy edukacyjnej MOODLE. Śledzenie bieżących informacji, udział w quizach jak i uzyskanie bardzo dobrych wyników było wyznacznikiem do pełnienia funkcji egzaminatora maturalnego. Wykorzystywałam również pocztę elektroniczną do zamawiania podręczników poprzez gotowe formularze a także kontaktowałam się z uczniami za pomocą portalu Nasza Klasa. Nawiązałam również poprzez internet nowe znajomości z nauczycielami języka angielskiego, z którymi wymieniam się doświadczeniem, materiałami dydaktycznymi czy innymi użytecznymi informacjami.

Dzięki zdobytej na szkoleniu ‘Platforma e-Kampus jako narzędzie codziennej pracy nauczyciela- wychowawcy’ wiedzy prowadziłam dokumentację szkolną (dziennik zajęć) w formie elektronicznej wpisując nieobecności uczniów na poszczególnych zajęciach edukacyjnych oraz cząstkowe, semestralne i końcoworoczne oceny z nauczanego przeze mnie przedmiotu. Umożliwiło to systematyczną analizę wyników nauczania i było pomocne przy wypisywaniu i drukowaniu świadectw końcoworocznych. Moje publikacje różnych materiałów dydaktycznych na portalu www.literka.pl są pokazaniem i zachęceniem innych nauczycieli do stosowania pomysłów i metod pracy wykorzystywanych przeze mnie.

 

 

 

 

Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.

(§ 8 ust. 2 pkt 3)

 

 

 

 

     1.  PEŁNIENIE FUNKCJI OPIEKUNA STAŻU NAUCZYCIELA STAŻYSTY

 

 

Sprawowałam opiekę nad stażem nauczycielki Katarzyny Szempruch, młodej nauczycielki języka angielskiego. Zaoferowałam jej także możliwość uczestniczenia w prowadzonych przez siebie lekcjach otwartych. Wymiana doświadczeń i wspólna pomoc przyniosła obu stronom wiele korzyści przy realizacji kolejnych stopni awansu zawodowego

 

 

     2.  PRZEKAZYWANIE SWOJEJ WIEDZY I DOŚWIADCZENIA INNYM NAUCZYCIELOM

 

 

Pełniąc funkcję przewodniczącej Komisji Języków Obcych organizowałam zebrania i szkolenia zespołu przedmiotowego stosownie do potrzeb. Udostępniałam innym nauczycielom własne materiały dydaktyczne tj. konspekty zajęć, testy, ćwiczenia i zadania leksykalno- gramatyczne, jak również materiały gratisowe. Rozpowszechniałam informacje o konkursach językowych, organizacji oceniania wewnątrzszkolnych matur próbnych i testów na wejście dla klas pierwszych. Dodatkowo dzieliłam się z koleżankami i kolegami z pracy swoimi spostrzeżeniami oraz refleksjami po powrocie z wykładów metodycznych, kursów doskonalących oraz szkoleń na temat rozwiązywania kłopotów wychowawczych, rozwijania sprawności językowych pod kątem przygotowania do egzaminu dojrzałości. Byłam również inicjatorem spotkań nauczycieli uczących w naszej szkole jak i nauczycieli II Liceum Ogólnokształcącego w Łańcucie. Wspólnie omawialiśmy sposób przeprowadzania egzaminu ustnego z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym oraz sposoby poprawiania prac matur próbnych, a ja jako czynny egzaminator Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej  starałam się rozwiać wszelakie wątpliwości trapiące uczących. Skutkiem zebrań z nauczycielami ze szkoły sąsiadującej było ujednolicenie przeprowadzenia matur ustnych zgodnie z obowiązującymi normami. Dzięki odpowiednim materiałom dydaktycznym, które zakupiłam lub pozyskałam od przedstawicieli wydawniczych wzrósł poziom zdawalności egzaminu dojrzałości z języka angielskiego na poziomie podstawowym i rozszerzonym matury pisemnej i ustnej. Moje publikacje dotyczą głównie materiałów dydaktycznych  i są dostępne na portalu edukacyjnym dla nauczycieli www.literka.pl . W ten sposób podsumowałam swoje działania podczas realizacji stażu na stopień nauczyciela dyplomowanego

 

 

     3.  SPRAWOWANIE ROLI OPIEKUNA PRAKTYK STUDENCKICH SŁUCHACZY I STUDENTÓW FILOLOGII ANGIELSKIEJ

 

 

Sprawowałam opiekę nad studentami i słuchaczami filologii angielskiej Kolegium Językowego w Przeworsku i Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych PROMAR INTERNATIONAL w Rzeszowie. Systematyczna kontrola konspektów umożliwiła sprawne przeprowadzenie lekcji oraz mobilizowała panie praktykantki do poszerzenia swojego zakresu działań o nowe pomysły, ciekawe ćwiczenia oraz zadania aktywizujące uczniów do pracy. Dla mnie samej pełnienie funkcji opiekuna praktyk stanowi za każdym razem ciekawe i nowe doświadczenie, zawsze po zakończeniu praktyk studenckich pod moim nadzorem sama wysnuwam wnioski do dalszej pracy.

 

Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich .

(§ 8 ust. 2 pkt 4 a)

 

 

  1. OPRACOWANIE I WDROŻENIE PROGRAMU PRACY Z UCZNIEM ZDOLNYM

 

 

Prowadziłam dodatkową godzinę lekcyjną z uczniem Michałem Kolkiem, na której realizowałam program wykraczający poza program szkoły średniej. Materiał, który przerabialiśmy opierał się głównie o przygotowanie do Ogólnopolskiej Olimpiady z Języka Angielskiego. Analizowaliśmy olimpiady przeprowadzone w latach ubiegłych, koncentrowaliśmy się również na egzaminach wstępnych na wyższe uczelnie oraz zagadnieniach z zakresu kulturoznawstwa brytyjskiego i amerykańskiego, językoznawstwa, fonetyki. Na wspomnianych lekcjach stosowałam zróżnicowane środki dydaktyczne, mające za zadanie rozwijać proces uczenia się języka. Szczególnym zainteresowaniem cieszyły się filmy w oryginalnej wersji językowej czy literatura obcojęzyczna, którą uczeń miał za zadanie czytać w domu i był odpytywany na lekcji z treści. Efektywność nauczania i uczenia języka angielskiego wzrosła mając na uwadze fakt, iż z dodatkowej godziny lekcyjnej z języka angielskiego mogli skorzystać uczniowie, którzy wykazywali zainteresowanie ale i ponadprzeciętne umiejętności z języka angielskiego. Indywidualizacja nauczania przyczyniła się do podniesienia poziomu wiedzy ucznia wykraczającą poza zakres szkoły średniej, stymulowała jego rozwój i umiejętności.

 

 

 

Wykonywanie zadań doradcy metodycznego, egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej, eksperta komisji kwalifikacyjnej lub egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy, rzeczoznawcy do spraw programów nauczania, programów wychowania przedszkolnego, podręczników lub środków dydaktycznych,  a w przypadku nauczycieli szkół artystycznych- także konsultanta współpracującego z Centrum Edukacji Artystycznej.

(§ 8 ust. 2 pkt 4 b)

 

 

 

  1. PEŁNIENIE FUNKCJI EGZAMINATORA OKREGOWEJ KOMISJI EGZAMINACYJNEJ

 

 

Jestem wpisana do ewidencji egzaminatorów Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie jako egzaminator egzaminu maturalnego z języka angielskiego o numerze ewidencyjnym: 333104342. Po wcześniejszym zaliczeniu odpowiednich testów na platformie edukacyjnej MOODLE, zostałam powołana do oceniania arkuszy maturalnych z języka angielskiego na poziomie podstawowym przez dwa weekendy w sesji letniej w maju 2009 i 2010 roku. Byłam także powołana do komisji ustnego egzaminu maturalnego z języka angielskiego zarówno jako przewodnicząca jak i członek komisji. Pełnienie funkcji egzaminatora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej podniosło mój poziom kwalifikacji zawodowych, dzięki czemu mogłam zwrócić uwagę jak i wypracować nowymi metodami poszczególne sprawności testowane na egzaminie maturalnym

 

 

Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych .

(§ 8 ust. 2 pkt 4 c)

 

 

  1. ORGANIZACJA KONKURSÓW Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO NA ETAPIE SZKOLNYM

 

 

Do moich zasług należy wprowadzenie do puli konkursów organizowanych w naszej szkole Testu OXFORD PLUS. Oferuje on sprawdzoną formę testów językowych, która poprzez ducha olimpijskiej rywalizacji jest jednym ze sposobów na podnoszenie umiejętności uczniów naszego liceum.

 

Inne konkursy organizowane przez mnie to:

-         Ogólnopolski Konkurs Języka Angielskiego FOX pod patronatem Instytutu Filologii Angielskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

-         Ogólnopolska Olimpiada Języka Angielskiego

-         IV Powiatowy Konkurs Wiedzy o Stanach Zjednoczonych i Wyspach Brytyjskich ‘Culture Explorer’ organizowanym przez Zespół Szkół nr 1 im. Janusza. Korczaka w Łańcucie.

-         IV i V Międzyszkolnym Festiwalu Piosenki Obcojęzycznej organizowanym przez Zespół Języków Obcych przy Zespole Szkół Technicznych im. Tadeusza Kościuszki w Leżajsku

-         Konkurs Języka Angielskiego i Wiedzy o Kulturze Krajów Anglosaskich kierowany do uczniów klas maturalnych wszystkich typów szkół, organizowany przez Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Leżajsku

 

Skutkiem udziału w konkursach przez uczniów i zdobywaniu w nich czołowych miejsc była wyższa średnia ocen uczniów oraz zwiększona motywacja i chęć do nauki języka angielskiego.

 

 

 

Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.

(§ 8 ust. 2 pkt 4 e)

 

 

  1. WSPÓŁPRACA Z KOMENDĄ POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W ŁAŃCUCIE

 

 

Na jedną z godzin przeznaczonych do dyspozycji wychowawcy zaprosiłam m. in.  pracownika Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Łańcucie. Opowiadał on uczniom o pracy w Komendzie a głównie o pracy przy wypadkach samochodowych. Celem spotkania było uświadomienie młodym ludziom konsekwencji jazdy pod wpływem alkoholu czy jazdy brawurowej. Uczniowie zdali sobie sprawę, że  warto zachować zdrowy...

Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !