Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego

Data dodania: 2010-05-30 13:06:15
Autor: Elżbieta Witkowska

Przedstawiam sporządzone przeze mnie sprawozdanie z realizacji PRZ na nauczyciela dyplomowanego. W latach 2003— 2009 pracowałam jako wychowawczyni w internacie.
Mam nadzieję, że opublikowanie tego sporawozdania umożliwi osobom pracującym w podobnych placówkach realizację awansu zawodowego

 

 

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego za okres 1.09.2007 – 31.08.2009

mgr Elżbieta Witkowska
wychowawczyni w internacie, nauczyciel mianowany

Data rozpoczęcia stażu:
1 września 2007 roku 
Data zakończenia stażu:
31 maja 2010 roku

Nazwa i adres szkoły:  
Lubelskie Centrum Edukacji Zawodowej
im. K. K. Baczyńskiego
ul. Magnoliowa 8
20-143 Lublin


Posiadane kwalifikacje: 
• mgr pedagogiki 
• inż. informatyki
• studia podyplomowe: „Matematyka z Informatyką”§ 8 ust.2 pkt 1 Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.


Poznanie procedury awansu zawodowego
Zapoznałam się z aktami prawnymi regulującymi zasady awansu zawodowego oraz dokonałam ich analizy:
• Kartą Nauczyciela (ustawa z 26.01.1982 r., stan z 19.09.2009),
• Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli,
• Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 listopada 2007 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.

Efekty: 
- poszerzenie wiedzy dotyczącej aspektów prawnych awansu zawodowego,
- poznanie wymagań niezbędnych do uzyskania stopnia awansu na nauczyciela dyplomowanego oraz sposobu dokumentowania dorobku zawodowego.


Aktywne uczestnictwo w pracach związanych z usprawnianiem pracy szkoły
Zapoznałam się z aktami prawnymi regulującymi zasady awansu zawodowego oraz dokonałam ich analizy:
• statut szkoły,
• wewnątrzszkolny system oceniania,
• plan wychowawczy
W ramach wdrażania programu wychowawczego organizowałam imprezy i uroczystości w internacie:
▪ DZIEŃ CHŁOPCA, 
▪ WIECZÓR WRÓŻB ANDRZEJKOWYCH, 
▪ SPOTKANIE WIGILIJNE, 
▪ DZIEŃ KOBIET, 
Pomagałam innym nauczycielom w organizowaniu imprez i uroczystości szkolnych (pomoc w sprawowaniu opieki nad uczniami podczas dyskotek, pomoc w przygotowaniu scenariuszy, projektowanie i drukowanie zaproszeń i dyplomów).

Efekty: 
- posiadanie bieżących wiadomości, orientacja w zmianach i właściwe wykorzystywanie przepisów w codziennej pracy.


Uczestniczenie w różnych formach doskonalenia zawodowego w celu podniesienia jakości pracy szkoły i doskonalenia pracy własnej
Biorąc udział w różnych formach doskonalenia zawodowego oraz studiując literaturę pedagogiczną podnoszę jakość mojej pracy. 
W 2007 r. ukończyłam studia na kierunku informatyka w zakresie inżynierii systemów komputerowych na Politechnice Lubelskiej oraz w 2008 r. studia podyplomowe „Matematyka z Informatyką” na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej.
Uczestniczyłam również w seminarium organizowanym przez Regionalny Ośrodek Szkoleniowy Europejskiego funduszu Społecznego – Lubelszczyzna na temat: „Edukacja a Fundusze Strukturalne. Możliwości korzystania ze środków EFS”.
Wymieniałam się uwagami z nauczycielami oraz wychowawcami uczestnicząc w spotkaniach metodycznych prowadzonych przez doradcę metodycznego p. Wiesława Bodo.
Zapoznając się z treścią czasopism np. „Problemy opiekuńczo-wychowawcze”, „Oświata i wychowanie” poszerzałam wiedzę z zakresu pedagogiki i psychologii. Przeglądając zasoby internetowe szukałam ciekawych tematów do pracy z młodzieżą. Korzystałam z publikacji portalu literka.pl, profesor.pl itp.. Podczas prowadzenia zajęć wychowawczych w internacie stosowałam metody aktywizujące oraz ciągle poszukiwałam innowacyjnych rozwiązań.

Efekty:
Poszerzenie własnej wiedzy wpłynęło przede wszystkim na:
- pomoc w odrabianiu lekcji z matematyki i informatyki,
- pogłębienie wiedzy i umiejętności w zakresie metod pracy z uczniem - prowadzenie ciekawszych zajęć w pracowni komputerowej i zajęć wychowawczych,
- większe rozumienie problemów współczesnej młodzieży.


Uczestniczenie w pracach organów szkoły związanych z realizacją jej podstawowych funkcji i wynikających z nich zadań.
Aby usprawnić pracę wychowawczą współpracowałam z rodzicami i opiekunami młodzieży. Ponieważ środowisko rodzinne w sposób dominujący wpływa na rozwój człowieka zapoznawałam się z sytuacją domową wychowanków. Prowadząc rozmowy indywidualne tworzyłam atmosferę pogłębiającą zaufanie rodziców czy opiekunów do wychowawców i odwrotnie, łagodziłam u rodziców napięcia spowodowane trudnościami w wychowaniu uczniów, by pomóc w bardziej jednolitym i zwartym oddziaływaniu wychowawczym internatu i domu. Rozmowy z rodzicami ułatwiły mi zrozumienie stosunku wychowanka do swojej rodziny oraz jej oczekiwań wobec niego. 
Aby zmniejszyć tradycyjny dystans między wychowawcami a rodzicami dbałam o stały kontakt z rodzicami umacniając potrzebę stosowania w miarę zgodnych oddziaływań wychowawczych. 

Efekty:
- bardzo dobra współpraca z rodzicami,
- zdobyte od rodziców informacje na temat młodzieży wykorzystałam efektywnie w codziennej pracy.


Przygotowanie uczniów i udział w różnorodnych konkursach.
Corocznie realizowałam z uczniami projekt edukacyjny „Zakochaj się w Lublinie”. Projekt ten miał charakter konkursu turystyczno-krajoznawczego i każda edycja odnosiła się do innej dziedziny.
W roku szkolnym 2008/2009 tematem projektu były „Teatry Lublina”, a w roku szkolnym 2008/2009 „Muzea Lubelskie”. Uczniowie realizujący projekt nie tylko poszerzali wiadomości o Lublinie, ale również mieli możliwość uczestniczenia w życiu kulturalnym miasta. W ramach projektów realizowane były wyjścia do teatru, muzeów lubelskich, na wystawę itp. Wychowankowie uczestniczący w projekcie „Teatry Lublina” zajęli pierwsze miejsce. 
Przygotowywałam uczniów do udziału w Konkursie Recytatorskim Poezji Miłosnej „Erato” dla wychowanków burs i internatów Miasta Lublina. W roku szkolnym 2008/2009 wychowanka Weronika Pitucha otrzymała wyróżnienie za interpretację wiersza Józefa Czechowicza.
Motywowałam uczniów do przygotowania prac plastycznych na konkurs poświecony pamięci Ojca Świętego Jana Pawła II, który odbył się w maju 2009 r. Uczennica Izabela Kozak otrzymała w tym konkursie wyróżnienie.

Efekty:
- twórcza praca młodzieży,
- rozbudzanie ciekawości poznawczej uczniów,
- pogłębianie wiedzy na temat historii Miasta Lublina,
- uwrażliwienie na piękno poezji,
- uczenie samodzielności w podejmowaniu i rozwiązywaniu problemów,
- inspirowanie do wyrażania własnych myśli i przeżyć. §8 ust 2 pkt 2 Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej


Wykorzystanie technologii komputerowej w pracy pedagogicznej. Organizacja warsztatu pracy przy użyciu technik komputerowych
Podczas prowadzenia zajęć wychowawczych często korzystałam z urządzeń multimedialnych oraz dostępnych programów edukacyjnych i samodzielnie przygotowanych prezentacji komputerowych. Opracowywałam przy użyciu technik komputerowych scenariusze różnych uroczystości, gazetki 
i wystawy w internacie oraz zadania konkursowe.

Stosowanie i wykorzystanie Internetu w życiu codziennym i w pracy pedagogicznej.
Systematycznie śledziłam publikacje nauczycieli zamieszczane na stronach internetowych, wymieniałam doświadczenia z innymi nauczycielami drogą elektroniczną, kontaktowałam się 
z organizatorami konkursów drogą mailową.


Stworzenie i prowadzenie strony WWW internatu
Stworzyłam i prowadziłam stronę WWW. Umieściłam na stronie m.in. osiągnięcia wychowanków, galerię zdjęć pamiątkowych z różnych imprez, plan pracy opiekuńczo-wychowawczej oraz informacje dotyczące...

Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !