Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !

Modyfikacja programu nauczania języka angielskiego w gimnazjum

Data dodania: 2009-10-02 20:23:25
Autor: Danuta Szubel, Ksymena Krupińska-Pluta

Modyfikacja programu nauczania języka angielskiego w pierwszej i drugiej klasie gimnazjum dwujęzycznego. Ma ona na celu wzbogacenie programu nauczania języka angielskiego o elementy wiedzy o krajach anglojęzycznych, w tym: UK oraz USA.

I Wstęp

Modyfikacja do programu nauczania języka angielskiego została opracowana zgodnie z podstawą programową kształcenia ogólnego w gimnazjum oraz podstawą programową języka obcego w gimnazjum (Rozporządzenie MENiS z dnia 6 listopada 2003 roku), z myślą o uczniach kontynuujących naukę języka angielskiego po szkole podstawowej i rozpoczynających naukę języka angielskiego w klasie dwujęzycznej w gimnazjum w wymiarze 6 godzin tygodniowo w trzyletnim cyklu kształcenia. Treści zawarte w modyfikacji będą realizowane w ciągu 1 godziny lekcyjnej, co dwa tygodnie w pierwszej i drugiej klasie gimnazjum.

Podstawowym założeniem modyfikacji jest występowanie w klasie dwujęzycznej uczniów posługujących się językiem angielskim na poziomie średniozoawansowanym, zainteresowanych podnoszeniem poziomu swoich umiejętności językowych, ale przede wszystkim pogłębianiem wiedzy na temat krajów anglojęzycznych. Modyfikacja skierowana jest do uczniów charakteryzujących się:

- uzdolnieniami językowymi oraz dobrą pamięcią,

- łatwością przyswajania wiedzy,

- szerokimi zainteresowaniami,

- wytrwałością w dążeniu do celu,

- łatwością nawiązywania kontaktów,

- umiejętnością pracy w grupie,

- ciekawością świata.

Przygotowane tematy zajęć, stosowane formy pracy oraz materiały mają na celu wzbogacenie treści realizowanych przez wybrany podręcznik i program nauczania zatwierdzony przez MEN. Ilość godzin przeznaczonych na naukę języka obcego w klasie dwujęzycznej jest wystarczająca, aby osiągnąć zamierzone cele edukacyjne podstawy programowej i jednocześnie umożliwia osiągnięcie znacznie lepszych efektów pracy. Dlatego też program ten został opracowany, aby uczniowie klasy dwujęzycznej osiągnęli poziom opanowania języka angielskiego zapewniający bardzo dobrą komunikację językową, a przede wszystkim dogłębne poznanie kultury oraz realiów krajów anglojęzycznych. Program ten umożliwia uczniom wykazującym zdolności językowe udoskonalanie swoich umiejętności oraz zapoznanie się ze współczesnymi warunkami panującymi w krajach, w których używany jest język angielski, ma on na celu sprostanie potrzebom takich uczniów i będzie realizować w/w treści.

Modyfikacja programu nauczania języka angielskiego w klasie dwujęzycznej dotyczy kultury, historii oraz spraw życia codziennego dwóch najważniejszych krajów anglojęzycznych, tj. Wielkiej Brytanii oraz Stanów Zjednoczonych. Nadrzędnym celem jest wykształcenie u uczniów samodzielności oraz pewności w posługiwaniu się płynnie i swobodnie językiem angielskim w życiu codziennym, umożliwienie komunikacji z ludźmi innych narodowości. Modyfikacja ma również za zadanie zainteresowanie uczniów oraz zachęcanie ich do pogłębiania swojej wiedzy dotyczącej krajów anglojęzycznych, jednocześnie rozwijając postawę ciekawości świata, otwartości i tolerancji wobec osób innej kultury, zachęcanie oraz zainspirowanie do podejmowania działań zmierzających do dalszego podnoszenie poziomu posługiwania się językiem angielskim oraz działań związanych z dalszym rozwojem osobowościowym ucznia w kolejnych etapach kształcenia.

W celu właściwej realizacji programu wskazana jest niewielka liczebność grupy językowej, nie więcej niż 15 osób. Na lekcjach wykorzystywane będą materiały własne, przygotowane przez nauczycieli, opracowane z myślą o potrzebach współczesnej młodzieży i dostosowane do ich zainteresowań, uatrakcyjniające zajęcia i aktywizujące do nauki. Ponadto niezbędny w pracy będzie odtwarzacz kaset video, magnetofonowych oraz CD, słowniki, mapy, ilustracje, komputer oraz fotokopiarka. Lekcje odbywać się będą w budynku szkolnym w pracowniach języka angielskiego.

II Cele modyfikacji programu nauczania.

Cele ogólne modyfikacji programu nauczania są zgodne z podstawą programową kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych i gimnazjów, a więc są to wszechstronny i harmonijny rozwój ucznia oraz kształcenie umiejętności umożliwiających lepsze przygotowanie do pracy w warunkach współczesnego świata. Modyfikacja programu nauczania języka angielskiego w klasie dwujęzycznej realizuje w/w cele tak, aby uczniowie:

- osiągnęli wysoki poziom opanowania języka angielskiego poprzez rozwijanie i integrację sprawności językowych;

- dogłębnie poznali kulturę oraz obyczajowość wybranych krajów anglojęzycznych;

- postrzegali własną kulturę narodową w perspektywie kultury światowej;

- byli przygotowani do wykorzystania języka angielskiego w sytuacjach życiowych, wymagających znajomości realiów wybranych krajów anglojęzycznych;

- rozwijali swoje zainteresowania i uzdolnienia;

- rozwijali postawę ciekawości, otwartości i tolerancji wobec innych kultur;

- rozwijali w sobie poczucie własnej wartości oraz wiary we własne możliwości językowe;

- kontynuowali naukę języka angielskiego w szkole średniej i później.

Cele szczegółowe programu realizowane są zadaniami, które umożliwiają dogłębne poznanie kultury krajów anglojęzycznych przy jednoczesnym rozwijaniu i usprawnianiu umiejętności językowych. Szczegółowymi celami edukacyjnymi  modyfikacji programu są:

- rozwój sprawności słuchania, mówienia, czytania oraz pisania w języku angielskim umożliwiający swobodne posługiwanie się językiem obcym w mowie i piśmie;

- poszerzanie wiedzy na temat znajomości obyczajów i norm życia codziennego  wybranych krajów anglojęzycznych;

- zapoznanie uczniów z elementami geografii, historii, kultury oraz zwyczajami, religią, ustrojem politycznym i edukacją wybranych krajów anglojęzycznych;

- poznawanie zasad właściwego zachowania podczas pobytu w krajach anglojęzycznych lub w kontaktach z Brytyjczykami lub Amerykanami;

- poszerzenie wiedzy uczniów o otaczającym świecie;

- rozwijanie tolerancji wobec innych kultur;

- doskonalenie umiejętności samodzielnego uczenia się;

- doskonalenie umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji, także autentycznych;

III Materiał nauczania.

Treści zawarte w modyfikacji obejmują 24 zagadnienia tematyczne, dotyczące kultury, historii oraz spraw życia codziennego dwóch najważniejszych krajów anglojęzycznych, tj. Wielkiej Brytanii oraz Stanów Zjednoczonych. Materiał opracowany przez nauczycieli został wybrany w ten sposób, aby uczniowie mogli zostać zapoznani z najważniejszymi aspektami dotyczącymi krajów anglojęzycznych.

Tematy będą realizowane w ciągu dwóch pierwszych lat nauki w gimnazjum, na jednej godzinie lekcyjnej, co dwa tygodnie, w pierwszej i drugiej klasie. Podana niżej tabela prezentuje szczegółowo realizowaną tematykę.

Great Britain. Czas realizacji – 14 godzin lekcyjnych w pierwszym roku nauki w gimnazjum.

L.p.

Temat lekcji

Treści szczegółowe

1

General information about the UK.

 

The British Isles, UK full name, the Crown dependencies, the symbols and patrons saint of four nations, national flag, unification, Albion, Britannia, Caledonia, Cumbria, Hibernie, Erin, Briton, kilt, bagpipes,

2

The beginnings.

 

The Prehistory, The Roman Period, The Germanic Invasion, The Norman Invasion.

3

Important events in British history.

 

The murder in Canterbury (1170), The Wars of Roses, The Civil War and the Glorious Revolution, The Great Plague and the Fire of London.

4

Most famous English kings and queens.

Alfred the Great, Henry VIII, Mary I, Elizabeth I, Victoria.

5

The Royal Family

 

The House of Windsor, Queen Elizabeth the Queen Mother, Elizabeth II, Princess Margaret, Prince charles, the Prince of Wales, Princess Anne, the Princess Royal, Prince Andrew, the Duke of Yord, Prince Edward, Prince William.

6

What is being British?

 

English and British notions, number of people living in the UK, ethnic identity, The Scots, The Welsh, The Irish, The Class, the symbols of nation’s identity, types of accent.

7

Holidays and Festivals.

St Valentine’s Day – 14th February, Pancake Day / Shrove Tuesday, Easter, May Day, Halloween, Guy Fawkes Night / Bonfire Night, Christmas.

8

Who rules the country?

 

The Constitution, The Parliamanet, The House of Lords, The House of Commons and the elections, the Party System, The Prime Minister, The Monarch.

9

London – the capital city of the UK.

The heart of the UK, the history, famous London areas: The City, The West End, The East End, places worth seeing in...

Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !