Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !

Program zespołu wyrównawczego z matematyki

Data dodania: 2009-07-07 18:04:14
Autor: Dorota Muras

Opracowany program służył mi do pracy na zajęciach wyrównawczych z uczniami klasy pierwszej gimnazjum, mającymi trudności w nauce matematyki.

Przygotowując się do pracy z uczniami rozpoczynającymi naukę w gimnazjum zapoznaję się z dokumentacją uczniów. Szczególną uwagę zwracam na zalecenia poradni psychologiczno-pedagogicznej. Klasa, w której miałam uczyć, była dość liczna. Wśród nich była spora grupa uczniów mających opinię poradni, byli też uczniowie drugoroczni.

Już na początku nauki zaobserwowałam, że ci uczniowie oraz kilku innych sporadycznie lub w ogóle nie biorą udziału w lekcji.  Po rozmowach z uczniami stwierdziłam, że w klasie tej jest spora grupa uczniów mających braki w zakresie wiedzy matematycznej. Moje spostrzeżenia zostały również poparte wynikami testu, który przeprowadzam zawsze na początku pracy z każdą klasą rozpoczynającą naukę w gimnazjum.

Przygotowałam dla nich program zajęć wyrównawczych, zgodny z Podstawą Programową kształcenia ogólnego w zakresie matematyki w I klasie gimnazjum i oparty
na realizowanym przeze mnie w gimnazjum programie „Matematyka z plusem” wydawanego przez Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe. Przedstawiony poniżej  układ treści  dostosowany jest do możliwości uczniów mających trudności w nauce matematyki i realizowany był na dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych – jednej godzinie tygodniowo.

Cele programu:

1. Wspieranie rozwoju ucznia mającego trudności w nauce matematyki

2. Wyrównywanie braków edukacyjnych ze szkoły podstawowej. 

3. Kształcenie umiejętności logicznego myślenia. 

4. Kształcenie umiejętności rozwiązywania typowych zadań matematycznych.

5. Rozwijanie wyobraźni przestrzennej uczniów.

6. Motywowanie do samodzielnego wykonywania zadań.

7. Wdrażanie do systematycznej i wytrwałej pracy.

Treści nauczania

Hasło programowe

Treści zadań

Umiejętności, cele operacyjne

Liczby i działania

 

1. Dodawanie i odejmowanie w zbiorze liczb wymiernych.

 

 • zna  algorytm dodawania i odejmowania liczb wymiernych
 • wykonuje proste działania w dodawaniu i odejmowaniu liczb wymiernych

2. Mnożenie i dzielenie w zbiorze liczb wymiernych

 

 • zna algorytm mnożenia i dzielenia liczb wymiernych
 • wykonuje proste działania w mnożeniu i dzieleniu liczb wymiernych

3. Obliczanie wyrażeń arytmetycznych

 

 • zna kolejność wykonywania działań
 • wykonuje działania łączne na liczbach wymiernych dodatnich

4. Działania
na liczbach  wymiernych

 • wykonuje działania łączne na liczbach wymiernych
 • stosuje prawa przemienności i łącznośc

Procenty

 

 

1. Pojęcie procentu
 • zna pojęcie procentu
 • zamienia liczbę wymierną na procent i odwrotnie

2. Obliczanie procentu danej liczby

 • umie obliczać procent danej liczby (proste przypadki)
 • potrafi obliczyć odsetki od oszczędności i kredytów

3. Obliczanie liczby, gdy dany jest jej procent

 • znajduje liczby, mając podany jej procent

 

4. Obliczanie jakim procentem jednej liczby jest druga liczba

 • oblicza, jakim procentem jednej liczby jest druga liczba (proste przypadki)

 

 

Figury na płaszczyźnie

 

1. Proste i odcinki

 

 • identyfikuje pojęcia: punkt, prosta, odcinek
 • rysuje dowolny odcinek
 • konstruuje odcinki przystające do danych
 • konstruuje proste  prostopadłe i równoległe 

2. Kąty. Rodzaje kątów 

 • rozróżnia rodzaje kątów
 • potrafi narysować dowolny kąt
 • konstruuje  sumy i różnicę kątów

3. Trójkąty i ich własności

 • zna pojęcie trójkąta
 • określa, czy z danych odcinków można zbudować trójkąt
 • potrafi dokonać klasyfikacji trójkątów ze względu na boki i kąty
 • rozpoznaje figury przystające, zna cechy przystawania trójkątów
 • rysuje określony rodzaj trójkąta

4. Czworokąty i ich własności

 • zna własności prostokąta, kwadratu, trapezu, równoległoboku i rombu
 • określa rodzaj  czworokąta
 • rysuje określony rodzaj czworokąta
 • kreśli wysokości i przekątne czworokątów

5. Obliczanie pól wielokątów

 

 • zna jednostki  pola, zamienia  jednostki  pola
 • zna wzory na obliczanie pól powierzchni trójkątów i czworokątów
 • oblicza pola trójkątów i czworokątów
 • rysuje układ współrzędnych, odczytuje współrzędne punktów, zaznacza punkty o danych współrzędnych

 

Wyrażenia algebraiczne

 

1. Budowanie i odczytywanie wyrażeń algebraicznych

 

 • zna pojęcie wyrażenia algebraicznego
 • odczytuje i buduje  proste wyrażenia algebraiczne
 • oblicza wartość liczbową prostego wyrażenia algebraicznego

2. Jednomiany. Sumy algebraiczne

 • rozróżnia jednomiany podobne
 • podaje przykład sumy algebraicznej
 • dokonuje redukcji wyrazów podobnych

3. Dodawanie i odejmowanie sum algebraicznych

 • zna zasady opuszczania nawiasów
 • dodaje i odejmuje sumy algebraiczne

4. Mnożenie jednomianu przez sumy algebraiczne

 • zna i stosuje prawo rozdzielności mnożenia względem dodawania
 • potrafi...

Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !