Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !

Sprawozdanie z realizacji PRZ nauczyciela kontraktowego

Data dodania: 2009-06-16 21:41:56
Autor: Dorota Skoumal

Poniżej przedstawiam moje sprawozdanie z realizacji zamierzonych w planie rozwoju zawodowego zadań.

REALIZACJA ZADAŃ UMOŻLIWIAJĄCYCH SPEŁNIENIE WYMAGAŃ KWALIFIKACYJNYCH NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO (zgodnie z Rozporządzeniem MENiS z 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego nauczycieli)

 • § 7 ust. 2 pkt 1 Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach

1. Organizację i doskonalenie warsztatu pracy rozpoczęłam od nawiązania współpracy z opiekunem stażu panią mgr ............ i dokonania wstępnej analizy swojej wiedzy i umiejętności przydatnych w pracy nauczyciela wspierającego , jak również określenia potrzeb w tym zakresie.

 • Następnie dokonałam zapoznania się z procedurami awansu zawodowego nauczycieli, zawartymi w rozporządzeniu MENiS  z 1 grudnia 2004 oraz adekwatnymi fragmentami Karty Nauczyciela.
 • Po analizie przepisów prawa oświatowego regulującego system awansu, a także po konsultacjach z opiekunem stażu, opracowałam plan rozwoju zawodowego, który został zatwierdzony przez Dyrektora Szkoły  . Przy tworzeniu planu korzystałam też często ze wskazówek dotyczących awansu zamieszczanych na edukacyjnych portalach internetowych.
 • W celu zgłębienia niuansów związanych z awansem i nowościami w tym temacie konsultowałam się z Panią ......... - doradcą metodycznym /WOM Rybnik/

Swój warsztat pracy doskonaliłam poprzez:

 • Obserwację zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu oraz prowadzenie własnych zajęć w jego obecności lub Dyrektora Szkoły, a także analizę, omówienie tychże zajęć i wyciągnięcie wniosków do dalszej pracy. W związku z powyższym doskonaliłam również umiejętność tworzenia konspektów i scenariuszy zajęć w klasie integracyjnej.
 • Poszukiwanie ciekawych metod prowadzenia zajęć poprzez studiowanie dostępnej literatury oraz korzystanie z zasobów portali internetowych dla nauczycieli (zdobywałam niezbędne informacje, wymieniałam spostrzeżenia odnośnie pracy w klasie integracyjnej  na forach internetowych), jak również wymianę doświadczeń ze znajomymi nauczycielami pracującymi w klasie integracyjnej (a w tym na bieżąco prowadziłam rozmowy z opiekunem stażu na temat pracy własnej, korzystałam z jego wiedzy i doświadczenia).

Organizując warsztat pracy:

 • tworzyłam i gromadziłam narzędzia do pracy dydaktycznej i terapeutycznej  (książki, programy nauczania, karty pracy, testy, nagrania audio, etc.), które wykorzystywałam w trakcie pracy z uczniami niepełnosprawnymi , co w dużej mierze przyczyniło się do ich uatrakcyjnienia oraz do podniesienia jakości mojej pracy.
 • Założyłam dokumentację nauczyciela wspomagającego, w której znalazły się materiały usprawniające moją pracę, tj. orzeczenia PPP, diagnoza uczniów, indywidualne programy edukacyjno- terapeutyczne, dostosowania treści nauczania do indywidualnych możliwości ucznia, etc.
 • Dbałam  o salę  lekcyjną, jej estetyczny wygląd (przydzieloną mi z tytułu wychowawcy klasy) .Starłam się , aby pomieszczenie to miało ładny i przyjazny wygląd oraz aktualne gazetki ścienne.
 • W celu lepszego poznania potrzeb i możliwości uczniów niepełnosprawnych uczących się w klasie integracyjnej , przeprowadziłam w klasie pierwszej  diagnozę (wrzesień 2006) Dokonana diagnoza oraz zalecenia poradni psychologiczno- pedagogicznej, były  podstawą opracowania i wdrożenia do realizacji indywidualnych  programów edukacyjno – terapeutycznych oraz dostosowania treści nauczania do indywidualnych możliwości ucznia. Przedmiotem ewaluacji podsumowujących osiągnięcia uczniów uczyniłam  wyniki z egzaminu gimnazjalnego oraz wyniki końcowe w nauce uzyskane pod koniec  trzeciej klasy .
 • Przeprowadziłam również diagnozę uczniów objętych terapią logopedyczną  w celu zaplanowania oddziaływań i opracowania programu terapii logopedycznej  (wrzesień 2007)

Doskonalenie własnego warsztatu pracy realizowałam także poprzez podejmowanie instytucjonalnych form doskonalenia zawodowego:

 • Ukończyłam studia podyplomowe w zakresie  Logopedii , podjęte jeszcze przed rozpoczęciem stażu, dzięki którym uzyskałam dodatkowe kwalifikacje  do prowadzenia terapii logopedycznej (uzyskane uprawnienia 28. 06.2007.).
 • Brałam udział  warsztatach  Kształcenie i wychowanie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkołach podstawowych ogólnodostępnych i integracyjnych”, prowadzonych przez doradcę metodycznego ds. edukacji integracyjnej ( 26.11.2008r).Warsztaty pozwoliły mi na zastosowanie w praktyce metod w zakresie pracy z uczniem niepełnosprawnym.

W okresie stażu uczestniczyłam również w wewnątrzszkolnym doskonaleniu nauczycieli:

 • Brałam udział w szkoleniach Rady Pedagogicznej na temat:

- „Dostosowanie wymagań do specjalnych potrzeb edukacyjnych ucznia” (semestr r.szk.2007/2008) Zdobytą  wiedzę wykorzystałam w tworzeniu z pedagogiem szkolnym Karty ucznia z dostosowaniem wymagań edukacyjnych
- „Praca z uczniem dyslektycznym” (II semestr r.szk.2008/2009)
- „Praca z uczniem zdolnym” (I semestr r.szk.2008/2009)
- „W jaki sposób nauczyciel powinien pracować z  uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych” (II semestr r.szk.2008/2009)

Niezmiernie ciekawym i wzbogacającym doświadczeniem w mojej pracy pedagogicznej, podejmowanym w ramach dodatkowych wewnątrzszkolnych działań, było:

 • organizowanie lub współorganizowanie różnych imprez szkolnych (akademii, przedstawień, itp.):

- Przygotowanie apelu z okazji  Dnia Papieża Jana Pawła II (16.10.2006) w którym brali  udział uczniowie klasy I integracyjnej 
- Zorganizowałam kiermasz „Kremówek  Papieskich” (16.10. 2006, 16.10.2007) z pomocą uczennic prowadzących  spółdzielnię uczniowską „Jutrzenka” 
- Współorganizowałam wraz z panią katechetką jasełka bożonarodzeniowe tytuł przedstawienia  „Dziś niebo się otwiera”- do których zaangażowani zostali gimnazjaliści naszej szkoły, ze szczególnym udziałem uczniów niepełnosprawnych (21.12.2007r)
- Apel z okazji uroczystego  zakończenia roku szkolnego 2008/2009

Zorganizowane apele wpłynęły pozytywnie na wzajemne relacje uczniów. Uczniowie mogli zaprezentować swoje umiejętności.

Swój warsztat pracy doskonaliłam również poprzez zbieranie doświadczeń w innej działalności  na rzecz szkoły :

 • Podjęłam się współtworzenia projektu  konkursowego w ramach  Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Narodowej Strategii Spójności  finansowanego przez EFS - projekt:

2. Opracowanie i pilotażowe wdrożenie innowacyjnych programów nauczania uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi z wykorzystaniem nowoczesnych metod diagnozy i terapii ucznia niepełnosprawnego. (marzec 2009)

W ramach tego projektu przygotowałam innowację pt. "MÓWIEM, CZYTAM I PISZĘ Z EDU". Praca nad projektem była doświadczeniem wzbogacającym mnie o nowe umiejętności tworzenia innowacji pedagogicznych.

Swoje działania z okresu stażu dokumentowałam w postaci: świadectw, zaświadczeń, planów pracy, programów, scenariuszy, konspektów, zdjęć.

 • § 7 ust. 2 pkt 2 Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych

Założenia powyższego punktu rozporządzenia realizowałam poprzez:

- uwzględnianie w planie wychowawczym i realizację tematów dotyczących promocji zdrowego stylu życia , wprowadzanie elementów programu „TRZYMAJ FORMĘ”
- uczestnictwo w szkoleniu i warsztatach superwizyjnych uprawniających do realizacji programu psychoedukacyjnego „Nasze spotkania”. Zrealizowałam program  z uczniami...

Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !