Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !

Diagnoza wstępna ucznia klasy I

Data dodania: 2009-06-04 17:43:26
Autor: Elżbieta Ciszewska

Ocena przygotowania Dominiki do nauki w klasie pierwszej.

 

Badany obszar

Poziom

Trudności, które wystąpiły u dziecka podczas wykonywania zadań

Podstawowe wiadomości

N

Nie potrafi udzielić prawidłowej odpowiedzi na pytania dotyczące: wieku, nazwy kraju, miejsca zamieszkania (miejscowość, ulica, numer domu i mieszkania), pory roku, dni tygodnia, aktualnego miesiąca.

Orientacja w schemacie ciała, w przestrzeni i na płaszczyźnie

N

Nieprawidłowo wskazuje części ciała po prawej i lewej stronie (zgaduje). Nie potrafi określić kierunków - na prawo, na lewo. Popełnia liczne błędy podczas określania położenia przedmiotów na płaszczyźnie w przestrzeni (zgaduje).

Umiejętności matematyczne

N

Nie rozpoznaje trójkąta, kwadratu i prostokąta. Błędnie wnioskuje o liczbie elementów, zgaduje. Porównuje zbiory szacując bez przeliczania lub łączenia elementów w pary).

Nie potrafi ułożyć patyczków w szeregu rosnącym lub malejącym, układa bez zastanowienia nie porównując długości. Dziewczynka nie potrafi dodawać ani odejmować liczy do 3 na konkretach.

Umiejętności analizy i syntezy słuchowej

N

W trzech przypadkach na cztery podaje błędną liczbę wyrazów w zdaniu. Popełnia liczne błędy dzieląc wyrazy na sylaby. Nie potrafi prawidłowo wyróżnić głoski w wygłosie, śródgłosie oraz wskazanej głoski. Z licznymi błędami dokonuje syntezy sylabowej wyrazów. Nie potrafi dokonać analizy oraz syntezy głoskowej wyrazów. Nie potrafi wyróżnić głosek różniących wyrazy w parach.  

Czytanie

N

Nie czyta wyrazów Inie dopasowuje ich do obrazków. Nie czyta zdań. I nie dopasowuje ich do obrazków. Nie czyta krótkiego tekstu. Nie głosuje.

Pamięć

N

Potrafi zapamiętać nie więcej niż cztery na sześć prezentowanych obrazków. Nie potrafi prawidłowo klasyfikować obrazków. Nie potrafi uchwycić związków i zależności pomiędzy zdarzeniami w historyjce obrazkowej, opowiada nielogicznie krótkimi zdaniami.

Myślenie

N

Przy odtwarzaniu rytmu popełnia liczne błędy.

Percepcja wzrokowa

N

Ma trudności z wskazywaniem różnic na obrazku. Podczas odwzorowywania złożonych figur geometrycznych: opuszcza lub dodaje niektóre elementy; nieprawidłowo odtwarza kształty figur, niektóre zaczyna rysować od końca.

Sprawność manualna

N

Niedokładnie rysuje po śladzie, ma problemy z kreśleniem jednym ruchem. Odtwarzając kształty prostych i złożonych figur geometrycznych, popełnia błędy polegające na: niezachowaniu prawidłowego położenia linii, braku styczności elementów lub zachodzeniu ich na siebie. Z błędami odtwarza znaki literopodobne. Podczas pisania znaków literopodobnych często wychodzi poza linie lub nie dochodzi do linii.

Mówienie

N

Odpowiada na pytania wyrazami. Nie w pełni rozumie pytania i polecenia oczekuje wyjaśnień. Zasób słownictwa dziewczynki jest bardzo ubogi.

 

Wnioski: Dominika w niedostatecznym stopniu jest przygotowana do nauki w klasie pierwszej. Wystąpiły u niej problemy charakterystyczne dla dzieci z dysleksją.

Diagnoza:

Ze względu na trudności, które wystąpiły u dziewczynki podczas badania, należy rozpocząć pracę nad:

 • kształtowaniem orientacji w schemacie ciała, w przestrzeni i na płaszczyźnie
 • kształtowaniem pojęcia liczby jako syntezy najważniejszych jej aspektów: kardynalnego, porządkowego, miarowego, arytmetycznego.
 • kształtowaniem umiejętności analizy i syntezy słuchowej i słuchowo- wzrokowej
 • rozwijaniem pamięci słuchowej (słuch fonematyczny)
 • rozwijaniem myślenia przyczynowo skutkowego
 • kształtowaniem umiejętności klasyfikowania i uogólniania
 • rozwijaniem umiejętności czytania
 • usprawnianiem percepcji wzrokowej
 • rozwijaniem sprawności manualnej
 • kształtowaniem umiejętności układania kilkuzdaniowej wypowiedzi
 • rozwijaniem umiejętności koncentracji uwagi i uważnego słuchania

I ETAP

WSPOMAGANIE ROZWOJU SPOŁECZNO- EMOCJONALNEGO

W okresie wstępnym dominować powinna działalność psychoterapeutyczna, której celem jest:

- rozpoczynanie zajęć od zainicjowania interesującej dla dziecka sytuacji;
- stosowanie przerw relaksacyjnych i odprężających; ćwiczenia  ogólnej koordynacji  ruchowej i równowagi statyczno-dynamicznej;
- eksponowanie mocnych stron dziecka;
- udzielanie pochwał w trakcie wykonywania zadań, motywowanie do dalszej pracy;
- stosowanie krótkich jasnych poleceń;
- skłanianie do dokładności w wykonywaniu zadań;
- hamowanie nadmiernego pośpiechu;
- skłanianie do samokontroli;
- przyzwyczajanie i wdrażanie dziecka do finalizowania każdego przedsięwzięcia;
- kierowanie uwagi dziecka na właściwy tor w momentach jej rozproszenia;
- wyzwalanie potencjalnych możliwości i zainteresowań tłumionych przez niepowodzenia szkolne;
- nawiązanie przyjaznych kontaktów reedukatora z dzieckiem;
- stworzenie atmosfery sprzyjającej dobremu samopoczuciu dziecka;
- rozładowywanie napięć i negatywnych emocji związanych z niepowodzeniami szkolnymi, zapobieganie utrwalaniu się ich;
- przestrzeganie zasad indywidualizacji i stopniowania trudności.

II ETAP

POZIOM UMYSŁOWY

 • Kształtowanie umiejętności orientacji w przestrzeni, na płaszczyźnie oraz w schemacie własnego ciała poprzez:

- określanie położenia przedmiotów w przestrzeni względem obserwatora i względem innych przedmiotów, poprawne używanie zwrotów- za, pod, nad, zza, wewnątrz, na zewnątrz;
- wyznaczanie kierunków w przestrzeni- na lewo, na prawo, do przodu, do tyłu, w górę, w dół z rozumieniem względności stosowanych określeń;
- rysowanie na kartonie przedmiotów zgodnie z poleceniem: po lewej stronie, po prawej stronie, obok, przed, pod, w, dół, góra, na, nad, na środku itp.;
- wyrobienie i utrwalenie auto orientacji;
- odtwarzanie prostych pozycji przez naśladowanie demonstrowanych wzorów przez osobę i przedstawionych na schemacie;
- wykonywanie prostych ruchów, przybieranie określonych pozycji zgodnie ze słowną instrukcją (mikro przestrzeń);
- obserwowanie i odtwarzanie wzajemnego położenia na wydzielonej i ograniczonej płaszczyźnie: klocków, figur, symboli graficznych, różnych przedmiotów narysowanych na wzorach (makro przestrzeń).

 • Ćwiczenia percepcji wzrokowej

- nazwij figury geometryczne, które widzisz (pokazujemy figury, dziecko je nazywa);
- narysuj wzór, który widzisz (pokazujemy wzór, dziecko zapamiętuje i rysuje);
- tworzenie kompozycji rytmicznych, kończenie wzoru;
- rozpoznawanie przedmiotów na podstawie ich cieni;
- dorysowywanie brakujących elementów rysunku, np. domaluj to, co brakuje w domku;
- układanie wzoru wg polecenia, np.: ułóż dom z tych figur;
- nakładanie figury na dany wzór konturowy;
- rozpoznawanie przedmiotów nałożonych jedne na drugie;
- domina, loteryjki obrazkowe typu: „Piotruś”;
- łączenie w pary liter drukowanych i pisanych, loteryjki literowe, sylabowe.

 • Doskonalenie percepcji słuchowej na materiale niewerbalnym, np:

- poprawne różnicowanie dźwięków z otoczenia;
- odtwarzanie struktur dźwiękowych na podstawie układów przestrzennych;
- tworzenie układów na podstawie dźwięków.

 • Doskonalenie percepcji słuchowej w oparciu materiał zdaniowo- wyrazowo- sylabowy, np: rozpoznawanie i wyodrębnianie głosek w wyrazach;

- wybieranie obrazków, których nazwy rozpoczynają się podaną głoska;
- rozpoznawanie nazwy obrazka na podstawie pierwszej głoski;
- wyodrębnianie głoski w nagłosie, śródgłosie, wygłosie z wykorzystaniem obrazków;
- dobieranie par obrazków, w których nazwa drugiego rozpoczyna się tą samą głoską, jaką kończy się nazwa pierwszego;
- rozpoznawanie samogłosek w wyrazach jednosylabowych;
- różnicowanie głosek;
- rozpoznawanie głoski powtarzającej się w wyrazie;
- układanie nowych wyrazów z głosek wybranych z podanych wyrazów;
- układanie nowych wyrazów z pierwszych głosek podanych wyrazów;
- uzupełnianie wyrazów brakującymi literami;

analiza zdań na wyrazy i wyrazów na sylaby;

- układanie zdań i rozdzielanie ich na wyrazy;
- rytmiczne powtarzanie wyrazów, zdań za nauczycielem;
- rozwijanie zdań i porównywanie liczby wyrazów w zdaniach;
- układanie zdań odpowiednio do ilości usłyszanych dźwięków;
- wyodrębnianie słów na początku, w środku i na końcu zdania;
- dzielenie wyrazów na sylaby z jednoczesnym stukaniem w rytm wypowiadanych sylab;
- liczenie sylab w wyrazach;
- porównywanie liczby sylab;
- kończenie i zaczynanie wyrazów dwusylabowych;
- tworzenie wyrazów rozpoczynających się od podanej sylaby;
- rozpoznawanie w wyrazie określonej sylaby i ustalanie miejsca jej położenia;
- dokonywanie syntezy sylabowej- ćwiczenia pamięci słuchowej;
- wyodrębnianie sylab na początku, na końcu i w środku słowa;
- uzupełnianie brakujących sylab w wyrazach (tekst z lukami);
- wyszukiwanie sylab i składanie z nich wyrazów i zadań.

 • Doskonalenie logicznego myślenia, np:

- odnajdywanie niedorzeczności na obrazkach;
- rozwiązywanie rebusów i prostych łamigłówek;
- porządkowanie elementów historyjki obrazkowej według następstwa przyczynowo- skutkowego;
- klasyfikowanie przedmiotów według podanego warunku;
- odkrywanie reguły klasyfikacji;
- trening rozumowania- gry, zabawy, zadania rozwijające;
- gry i zabawy logiczne, konstruowanie gier z mocno zaznaczonymi czynnościami matematycznymi;
- wykorzystywanie wszelkich ćwiczeń mających na celu rozwój pamięci i myślenia logicznego;
-...

Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !