Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !

Działalność rzezbotwórcza lodowców górskich i lądolodów oraz wód pochodzących z ich topnienia

Data dodania: 2009-06-02 21:40:15
Autor: Dagmara Leśniewska

Przedstawiam konspekt lekcji geografii dla uczniów I klasy liceum ogólnokształcącego uczących się tego przedmiotu w zakresie rozszerzonym. Zajęcia są przewidziane na dwie godziny lekcyjne, ponieważ często zrozumienie rzeźbotwórczej działalności lodowców sprawia uczniom problemy. Dlatego druga godzina poświęcona jest na utrwalenie wiadomości z wykorzystaniem ćwiczeń zawartych w podanej literaturze.

TEMAT: Działalność rzeźbotwórcza lodowców górskich i lądolodów oraz wód polodowcowych.

Klasa: pierwsza ucząca się geografii w zakresie rozszerzonym.

Czas realizacji: 2 godziny lekcyjne

Cele lekcji:

A) Uczeń:

 • wymienia przykłady niszczącej i budującej działalności lodowców oraz wód pochodzących z ich topnienia, 

B) Uczeń:

 • rozumie i poprawnie stosuje terminy: granica wiecznego śniegu, transgresja, stagnacja i recesja lodowca, rzeźba glacjalna i fluwioglacjalna, czoło lodowca, brama lodowcowa, firn, pole firnowe, cyrk lodowcowy, dolina polodowcowa - żłób, cyrk lodowcowy, morena (denna, boczna, czołowa), kotły i rynny polodowcowe, ozy, kem, drumlin, sandry, pradolina, oczka wytopiskowe, nunatak, strefa peryglacjalna,
 • wyjaśnia, w jaki sposób powstają formy rzeźby glacjalnej i fluwioglacjalnej,
 • rozpoznaje na rysunku formy rzeźby glacjalnej i fluwioglacjalnej,
 • wyjaśnia powstawanie, zmiany zasięgu i zanik lodowców,

C) Uczeń:

 • przedstawia na rysunku budowę lodowca górskiego i lądolodu,
 • porównuje wpływ działalności rzek i lodowców na rzeźbę gór,
 • charakteryzuje wpływ zlodowaceń na rzeźbę nizin w Polsce,
 • wskazuje na mapie Polski zasięg kolejnych zlodowaceń plejstoceńskich,
 • wskazuje na mapie Polski obszary o rzeźbie staroglacjalnej i młodoglacjalnej i wykazuje różnice pomiędzy tymi terenami,
 • wskazuje na mapie przykłady form glacjalnych i fluwioglacjalnych,

Środki dydaktyczne: mapy: fizyczna Europy i Polski, mapa geomorfologiczna Polski; atlas geograficzny, podręcznik, rysunki i schematy.

Metody:

 • asymilacji wiedzy: pogadanka, wykład,
 • samodzielnego dochodzenia do wiedzy: ćwiczenia wyobraźni, ćwiczenia w rozumowaniu, interpretacja mapy i rysunków.

Przebieg lekcji.

I Część wstępna.

1.Czynności organizacyjno - porządkowe.

2.Uczniowie przypominają znaczenia terminów:

 • czynniki rzeźbotwórcze,
 • procesy rzeźbotwórcze.

3.Nauczyciel podaje temat i cele zajęć.

4.Uczniowie...

Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !