Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !

Możliwości zdobywania zawodu przez młodzież niepełnosprawną

Data dodania: 2006-06-02 06:41:44
Pełna rewalidacja dzieci z niepełnosprawnością intelektualną może być zakończona dopiero z chwilą przygotowania ich do samodzielnego życia społecznego. Dziecko upośledzone, z chwilą uzyskania możliwości podjęcia pracy, przestaje być ciężarem dla społeczeństwa, a staje się jednostką użyteczną. Uzyskanie zawodu dostosowanego do stopnia i rodzaju niepełnosprawności intelektualnej jest dla tych dzieci jedną z najważniejszych spraw życiowych, stwarza im, bowiem podstawę do pełnej adaptacji w środowisku.
Pełna rewalidacja dzieci z niepełnosprawnością intelektualną może być zakończona dopiero z chwilą przygotowania ich do samodzielnego życia społecznego. Dziecko upośledzone, z chwilą uzyskania możliwości podjęcia pracy, przestaje być ciężarem dla społeczeństwa, a staje się jednostką użyteczną. Uzyskanie zawodu dostosowanego do stopnia i rodzaju niepełnosprawności intelektualnej jest dla tych dzieci jedną z najważniejszych spraw życiowych, stwarza im, bowiem podstawę do pełnej adaptacji w środowisku.
          Badania wykazują, że osoby niepełnosprawne intelektualnie, podobnie jak chore psychiczne, są najmniej akceptowane przez społeczeństwo. Mało, kto zdaje sobie sprawę, że mają duże możliwości rozwoju, trzeba im tylko stworzyć odpowiednie warunki. W obiegowej opinii osoby upośledzone umysłowo nie potrafią ocenić swojej sytuacji, można je, więc traktować przedmiotowo. Tymczasem osoby te często bardzo boleśnie odczuwają wykluczenie i obojętność
           Termin "niepełnosprawność" może być wielorako rozumiany i definiowany, a do grupy niepełnosprawnych zalicza się osoby o bardzo różnych zaburzeniach i stopniu upośledzenia funkcji biopsychospołecznych.
Dla celów rehabilitacji zawodowej i zatrudnienia, w naszym kraju, za osobę niepełnosprawną uważa się osobę, która z powodu urazu, choroby lub wad wrodzonych ma istotne trudności w uzyskaniu i utrzymaniu lub podjęciu pracy, która odpowiadałaby jej wiekowi, doświadczeniu i kwalifikacjom.            
Problem pracy zawodowej i odpowiedniego do niej przygotowania osób z dysfunkcjami jest szczególnie ważny ze względów psychologicznych i społecznych, a próby jego rozwiązania podejmowane są od kilkudziesięciu lat. W latach dziewięćdziesiątych stworzono podstawy prawne dla tworzenia różnych form kształcenia niepełnosprawnych.
         Od strony legislacyjnej sprawa kształcenia zawodowego jest uregulowana. Młodzi ludzie z niepełnosprawnością, przed rozpoczęciem nauki, powinni skorzystać z pomocy poradni psychologiczno-pedagogicznej dla określenia optymalnej, dla nich, drogi edukacyjnej. Opinia poradni nie jest formą skierowania, a jedynie czynnikiem wspomagającym podjęcie decyzji.
Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r.  nie ogranicza dostępu  osobom niepełnosprawnym do nauki tylko w placówkach specjalnych. Zdobywanie kwalifikacji zawodowych zależy jedynie od wyboru osoby zainteresowanej, czy to będzie szkoła ogólnodostępna, integracyjna czy specjalna, decyduje uczeń wraz ze swoimi opiekunami. Inną rzeczą jest sprawa dostępności poszczególnych szkół.
         Szkoły ogólnodostępne są raczej dla uczniów z niewielkimi deficytami intelektualnymi lub bardzo małą niepełnosprawnością ruchową. Dodatkowym problemem jest lęk ich kadry pedagogicznej przed związanymi z, obecnością niepełnosprawnych,  „kłopotami”. I choć są one zwykle najbliżej miejsca zamieszkania ucznia, to nauka w nich osób niepełnosprawnych często nie jest najlepszym rozwiązaniem.
          Nauczanie integracyjne istnieje w wielu polskich szkołach od ok. 10 lat. Tworzone są klasy liczące 15 - 20 uczniów wśród których od 3  do 5 to uczniowie niepełnosprawni. W szkole prowadzącej oddziały integracyjne zatrudnia się nauczycieli ze specjalnym przygotowaniem pedagogicznym w celu współorganizowania kształcenia integracyjnego oraz udzielania pomocy nauczycielom w zakresie doboru treści programowych i metod pracy z uczniami niepełnosprawnymi, a także prowadzenia bądź organizowania różnego rodzaju form pomocy psychologicznej, pedagogicznej oraz zajęć rewalidacyjnych. Niestety największe kłopoty są z integracyjnymi szkołami zawodowymi. Choć są poszukiwane, jest ich, z różnych względów  (głównie ekonomicznych), bardzo mało.
          Są specjalne szkoły zawodowe dla niepełnosprawnych intelektualnie, ale są one przeznaczone głównie dla osób z lekkim stopniem niesprawności. Trafia do nich tylko niewielka grupka niepełnosprawnych umiarkowanie. Szkoły te kształcą najczęściej w zawodach dziś już mało potrzebnych, np. introligatora, zegarmistrza.
Absolwenci, więc nie znajdują pracy i siedzą w domu, żyjąc z renty socjalnej.
Osoby niepełnosprawne w stopniu umiarkowanym i znacznym trafiają do warsztatów terapii zajęciowej, nie mając praktycznie szans na jakiekolwiek zatrudnienie.
           Bariery, jakie napotykają osoby niepełnosprawne, sprawiają, że tylko 4 proc. z nich udaje się skończyć wyższe studia. Większość ma wykształcenie podstawowe i zawodowe. Jedną z przyczyn są kłopoty ze zwykłym dotarciem do szkoły. Młodzież uczy się w domu, bo szkoła nie jest przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. Placówki, w których nie uczą się niepełnosprawni, deklarują, że nie ma potrzeby przystosowania obiektu, bo nie ma wymagających tego uczniów. Nie biorą pod uwagę, że nie uczą się u nich osoby niepełnosprawne, bo nie mogą do szkoły wejść i w niej funkcjonować. Potrzeba też właściwie przygotowanej kadry pedagogicznej i odpowiedniego wyposażenia w środki dydaktyczne dostosowane do nowych kierunków kształcenia i specjalności, na które jest zapotrzebowanie na rynku pracy.

Rynek pracy dla osób niepełnosprawnych

            Niepełnosprawność dla każdego człowieka pociąga za sobą wiele konsekwencji i związanych z nimi...

Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !