Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !

Ocenianie rozwoju ucznia w klasach I - III

Data dodania: 2007-03-20 07:06:38
Przedmiotem oceny są trzy płaszczyzny rozwoju ucznia:Rozwój fizyczny, rozwój społeczno– emocjonalny i rozwójintelektualny. Ocena rozwojuucznia odbywa się na podstawie„standardów wymagań” ucznia określonych dlakażdego etapu edukacji wczesnoszkolnej, która posiada nauczyciel wposzczególnych klasach. Podstawą doopracowania„standardów osiągnięć ucznia” są treści zawarte w PodstawieProgramowej i programie edukacji, którym jest„Program zintegrowanej edukacjiwczesnoszkolnej w klasach I-III z EKOLDUDKIEM W SZKOLE”.
      Ocenianie polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia w danym okresie (semestrze, roku szkolnym) i ustaleniu jednej oceny – oceny wpisowej.

Praca ucznia jest podsumowana:
  • oceną bieżącą (ciągłą), odnotowaną na indywidualnych pracach ucznia i gromadzonych w teczce ucznia.
  • oceną międzysemestralną – sporządzoną na kartach „osiągnięcia i postępy ucznia”
  • oceną semestralną – sporządzoną na karcie oceny wpisowej za I semestr
  • oceną końcoworoczną – wpisaną w arkuszach ocen
      W ocenianiu bieżącym są brane pod uwagę karty pracy indywidualnej ucznia, sprawdziany, prace klasowe, prace domowe i jego prace dowolne, które informują systematycznie o postępach dziecka w nabywaniu umiejętności. Gromadzone są w teczce ucznia dając pełny obraz kolejnych postępów i rozwoju ucznia. Nauczyciel oceniając na bieżąco osiągnięcia wymagane w ramach danej aktywności stosuje symbole:
    ...

Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !