Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !

Regulamin Liceum dla Dorosłych

Data dodania: 2005-09-30 14:00:00
Przepdstawiam Państwu stworzony przeze mnie regulamin liceum dla dorosłych, jako propozycję takiego rozwiązania.
REGULAMIN LICEUM DLA DOROSŁYCH
 1. Poszanowanie symboli narodowych.
 2. Troska w każdym miejscu i czasie o dobrą opinię szkoły.
 3. Regularne uczęszczanie na zajęcia lekcyjne oraz systematyczna i wytrwała praca nad wzbogacaniem wiedzy.
 4. Przestrzeganie zarządzeń wydawanych przez dyrektora liceum, uchwał Rady Pedagogicznej i poleceń nauczycieli.
 5. Troska o zdrowie i bezpieczeństwo własne koleżanek i kolegów. Słuchaczom naszego Liceum nie wolno przebywać w budynku szkoły w stanie wskazującym na spożycie alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających. W chwili zaistnienia takiej sytuacji ustala się następujący tryb postępowania:
  • w przypadku pierwszego złamania powyższego zakazu słuchaczowi zostanie udzielona nagana od dyrektora szkoły w obecności wszystkich słuchaczy i nauczycieli oraz ostrzeżenie o skreśleniu z listy słuchaczy;
  • w przypadku powtórnego złamania zakazu słuchacz zostaje skreślony z listy.
 6. Poszanowanie mienia społecznego a przede wszystkim sprzętu szkolnego, pomocy naukowych i innych urządzeń w szkole.
 7. Troska o czystość klas i innych pomieszczeń szkoły a także jej otoczenia.
 8. Słuchacz jest klasyfikowany jeżeli został oceniony ze wszystkich obowiązkowych przedmiotów nauczania.
 9. Ocenianie wewnątrzszkolne osiągnięć edukacyjnych słuchacza polega na rozpoznaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez słuchaczy wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z programów nauczania oraz formułowania oceny.
 10. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu :
  1. poinformowanie słuchacza o poziomie jego osiągnięć edukacyj¬nych i postępach w tym zakresie;
  2. pomóc słuchaczowi w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju;
  3. motywowanie słuchacza do dalszej pracy.
 11. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje :
  1. formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych oraz informowanie o nich słuchaczy;
  2. bieżące ocenianie i śródroczne klasyfikowanie, według skali podanej w paragrafie 18;
  3. przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych;
  4. ustalenie ocen klasyfikacyjnych na koniec roku szkolnego (semestru) i warunki ich poprawienia.
 12. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują słuchaczy o wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania oraz sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych słuchaczy.
 13. Klasyfikowanie...

Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !