Bank scenariuszy

Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !

Regulamin wycieczek

Data dodania: 2004-08-28 13:00:00
Propozycja regulaminu wycieczek szkolnych oraz określenia obowiązków poszczególnych osób na wycieczce. REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH
Gimnazjum im. Józefa Chełmońskiego w Józefinie.Cele organizowanej działalności krajoznawczo- turystycznej.


1.Poznawanie kraju i jego środowiska przyrodniczego.

2.Poznawanie tradycji, zabytków kultury i historii naszego kraju.

3.Poznawanie kultury i języka innych państw.

4.Poszerzanie wiedzy z różnych dziedzin życia społecznego, gospodarczego i kulturalnego.

5.Upowszechnianie zasad ochrony środowiska natualnego oraz umiejętności korzystania
z zasobów przyrody.

6.Podnoszenie sprawności fizycznej.

7.Upowszechnianie form aktywnego odpoczynku.

8.Wspomaganie rodziny w procesie wychowania.

9.Przeciwdziałanie patologii społecznej.

10.Poznawanie zasad bezpiecznego zachowania się w rożnych sytuacjach.

Formy działalności w zakresie krajoznawstwa i turystyki.

Krajoznawstwo i turystyka może być organizowana w ramach zajęć
lekcyjnych, pozalekcyjnych, pozaszkolnych. Mogą to być:

1.Wycieczki przedmiotowe realizowane w celu uzupełnienia
obowiązującego programu nauczania, w ramach danego przedmiotu
lub przedmiotów pokrewnych.
2. Wycieczki krajoznawczo- turystyczne .
3. Imprezy krajoznawczo- turystyczne takie jak: biwaki, konkursy,turnieje, rajdy.
4. Imprezy turystyki kwalifikowanej i obozy wędrowne .
5.Imprezy wyjazdowe związane z realizacją programu nauczania takie jak :
zielone szkoły, szkoły zimowe.

Organizacja wycieczek turystycznych.

1. Zgodę na zorganizowanie wycieczek i imprez wyraża dyrektor szkoły po
zawiadomieniu organu prowadzącego i organu sprawującego nadzór
pedagogiczny.

2.Dyrektor szkoły wyznacza kierownika i opiekunów wycieczki lub imprezy spośród
pracowników pedagogicznych szkoły o kwalifikacjach odpowiednich
do realizacji określonych form krajoznawstwa i turystyki.

3.Kierownik wycieczki powinien posiadać zaświadczenie o ukończeniu kursu
dla kierowników wycieczek szkolnych.

4. Kierownikiem lub opiekunem uczniów biorących udział w wycieczce zagranicznej
może być osoba znająca język obcy w stopniu umożliwiającym porozumienie się
w kraju docelowym, jak również w krajach znajdujących się na trasie wycieczki.

5.Dokumentację wycieczki należy złożyć u dyrektora szkoły co najmniej na trzy dni
przed rozpoczęciem imprezy.

6.Dokumentacja wycieczki powinna zawierać:

-kartę wycieczki/imprezy;
-harmonogram wycieczki;
-listę uczestników i opiekunów, datę urodzienia, PESEL, miejsce zamieszkania;
-regulamin wycieczki;
-program ''zielonej szkoły'' lub ''zimowej szkoły'', jadłospis, dziennik zajęć;
-pisemne zgody rodziców;
-dowód ubezpieczenia uczestników od następstw nieszczęśliwych wypadków;
-rozliczenie finansowe .

7.Organizacja i program wycieczki powinien być dostosowany do zainteresowań,
możliwości , potrzeb uczniów oraz ich sprawności fizycznej i stanu zdrowia.

8. Wycieczka powinna być prawidłowo przygotowana pod względem
programowym oraz organizacyjnym.

9.Program, trasa, cel, harmonogram wycieczki oraz regulamin zachowania
uczniów powinien być omówiony ze wszystkimi uczestnikami przed wyjazdem.

10. Na udział uczniów w wycieczce wymagana jest pisemna zgoda rodziców
lub prawnych opiekunów, z wyjątkiem przedmiotowych odbywających się
w ramach zajęć lekcyjnych bez korzystania ze środków lokomocji.

11. Rodzice zobowiązani są poinformować...

Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !