Bank scenariuszy

Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !

Statut Uczniowskiego Klubu Sportowego.

Data dodania: 2005-05-21 12:30:00
Uczniowski Klub Sportowy «Gimnazjum Trójka» Nowogard, zwany dalej„Klubem” jest stowarzyszeniem zrzeszającym uczniów Publicznego Gimnazjum nr 3, rodziców uczniów, nauczycieli i sympatyków.Statut Uczniowskiego Klubu Sportowego
przy Publicznym Gimnazjum nr 3 w Nowogardzie

Rozdział I
Nazwa, teren działania, siedziba i charakter prawny

& 1

Uczniowski Klub Sportowy ,, Gimnazjum Trójka”Nowogard , zwany dalej „Klubem” jest stowarzyszeniem zrzeszającym uczniów Publicznego Gimnazjum nr 3, rodziców uczniów, nauczycieli i sympatyków.
& 2

1. Terenem działania Klubu jest gmina Nowogard.
2. Siedzibą Klubu jest Publiczne Gimnazjum nr 3 w Nowogardzie przy ui.Gen.Bema 41, 72-200 Nowogard

& 3

Klub jest stowarzyszeniem zarejestrowanym i z tego tytułu posiada osobowość prawną.

& 4

1. Klub działa zgodnie z ustawą o kulturze fizycznej, ustawą - „Prawo o stowarzyszeniach”, ustawą o systemie oświaty oraz własnym statutem.
2. Klub może być członkiem okręgowych , regionalnych i ogólnokrajowych związków stowarzyszeń i związków sportowych.

& 5

Klub używa pieczęci, godła, flagi, barw, odznak i znaczków organizacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Rozdział 2
Cele i środki działania.

& 6

Celem Klubu jest:
1. planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego uczniów w oparciu o możliwości obiektowe i sprzętowe szkoły oraz o pomoc organizacyjną i materialną rodziców i sympatyków Klubu,
2. angażowanie wszystkich uczniów do różnorodnej aktywności ruchowej, gier i zabaw dostosowanych do wieku, stopnia sprawności i zainteresowań sportowych,
3. uczestniczenie w imprezach sportowych organizowanych na obszarze działania samorządu terytorialnego i poza nim,
4. organizowanie zajęć sportowych dla uczniów szkoły w celu wszechstronnego rozwoju ich sprawności fizyczne i umysłowej,
5. organizowanie działalności sportowej ze szczególnym uwzględnieniem funkcji zdrowotnych,
6. organizowanie uczniom wszystkich klas różnorodnych form współzawodnictwa sportowego,7. kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo w realizacji zadań sportowych Klubu.
& 7

Klub realizuje swoje zadania statutowe we współdziałaniu z dyrektorem szkoły, radą szkoły, klubami sportowymi, władzami samorządowymi i sportowymi.

& 8

Klub opiera swą działalność przede wszystkim na społecznej pracy swoich członków i działaczy oraz pomocy uczniów.

Rozdział 3
Członkowie, ich prawa i obowiązki

&9

Członkowie Klubu dzielą się na:
1. zwyczajnych,
2. wspierających

& 10

1. Członkami zwyczajnymi Klubu mogą być uczniowie szkoły ,rodzice i nauczyciele , którzy złożą pisemną deklaracje , zapłacą wpisowe i zostaną przyjęci przez Zarząd Klubu.
2.Małoletni mogą być członkami Klubu za zgodą ich przedstawicieli ustawowych.

& 11

Członkowie zwyczajni mają prawo do:
1. uczestniczenia w Walnych Zebraniach Klubu z biernym i czynnym prawem wyborczym, z ograniczeniami określonymi w art.3 ust.2 i 3 ustawy „Prawo o stowarzyszeniach”,
2. zgłaszania propozycji i wniosków wobec władz Klubu,
3. uczestnictwa w zawodach i imprezach sportowych organizowanych przez Klub,
4. korzystania z wszelkich urządzeń Klubu na zasadach określonych przez Zarząd Klubu,
5. korzystania z innych uprawnień określonych przez Zarząd Klubu.

& 12

Członkami wspierającymi mogą być osoby fizyczne i osoby prawne, które popierają cele Klubu, zostaną przyjęci przez Zarząd Klubu i zadeklarują pomoc materialno - finansową dla Klubu.

&13

Członkowie wspierający mają prawo do:
1. uczestniczenia bezpośrednio poprzez swoich delegatów w Walnym Zebraniu Klubu,
2. zgłaszania wniosków i propozycji wobec władz Klubu,
3. korzystania z innych uprawnień określonych przez Zarząd Klubu.

& 14

Do obowiązków członków należy:
1. branie czynnego udziału w działalności Klubu,
2. przestrzeganie postanowień statutu i uchwał władz Klubu,
3. godne reprezentowanie barw Klubu,
4. płacenia składek na zasadach ustalonych przez Walne Zebranie Klubu.

&15

Członkostwo w Klubie ustaje przez:
1. dobrowolne wystąpienie zgłoszone na piśmie do Zarządu,
2. skreślenie z listy członków uchwałą Zarządu w przypadku:
• umyślnego naruszenia postanowień statutu
• nie brania udziału w działalności statutowej Klubu przez okres 3 miesięcy,
3. działania na szkodę Klubu,
4. rozwiązanie się Klubu.


Rozdział 4
Władze Klubu

& 16

1. Władzami Klubu są:
• Walne Zebranie Klubu,
• Zarząd,
• Komisja Rewizyjna,
2. Kadencja władz trwa 3 lata. Wybór władz następuje w głosowaniu tajnym lub jawnym w zależności od decyzji Walnego Zebrania Klubu.
3. Uchwały wszystkich Władz Klubu zapadają zwykłą większością o ile postanowienia statutu nie stanowią inaczej.

& 17

1. Walne Zebranie Klubu jest najwyższą władzą Klubu i może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Walne Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze Klubu zwoływane jest przez Zarząd raz na trzy lata.
3. Walne Zebranie Sprawozdawcze zwoływane jest przez Zarząd raz na rok.
4. Nadzwyczajne Walne Zebranie Klubu zwoływane jest przez Zarząd Klubu:
• z własnej inicjatywy,
• na wniosek Komisji Rewizyjnej,
• na wniosek 1/3 ogółu członków.
5. Nadzwyczajne Walne Zebranie Klubu odbywa się nie później niż w ciągu miesiąca od złożenia wniosku lub podjęcia uchwały...

Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !