Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !

Organizacja wycieczek szkolnych

Data dodania: 2005-09-26 15:00:00
Poniższy artykuł zawiera podstawy prawne określające zasady organizacji wycieczek szkolnych, a także ich cele wraz z dokumentacją. Ponadto przedstawiono wymogi, które powinnien spełniać kierownik wycieczki, a także opiekunowie. Znaczna część artykułu omawia zasady bezpieczeństwa uczniów w czasie trwania wycieczki.Podstawy prawne określające zasady organizacji wycieczek szkolnych:
1. Zarządzenie nr 18 MEN z dnia 29 września 1997 r. w sprawie zasad i warunków organizowania przez szkoły i placówki publiczne krajoznawstwa i turystyki ( Dz.U. MEN nr 9/1997, poz.40 ).
2. Rozporządzenie MEN z dnia 17 sierpnia 1992 r. w sprawie ogólnych przepisów BHP ( Dz.U.nr 65/1992,poz.331).
3. Rozporządzenie MEN z dnia 19 września 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych przepisów BHP ( Dz.U. nr 119/1996, poz. 562 ).
4. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym ( Dz.U. 98/1997, poz.602 ); ważne przy organizowaniu wycieczek rowerowych.
5. Rozporządzenie MEN z dnia 6 maja 1997 r. w sprawie określenia warunków bezpieczeństwa osób przebywających w górach i nad wodą ( Dz.U. nr 57/1997, poz. 358 ).
6. Rozporządzenie MZ i OS z dnia 5 listopada 1992 r. w sprawie zakresu opieki zdrowotnej nad uczniami ( Dz.U. nr 87/1992, poz. 441 ).
7. Rozporządzenie MZ i OS z dnia 29 grudnia 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu opieki zdrowotnej nad uczniami ( Dz.U. nr 4/1996, poz. 31 ).

I. ZASADY OGÓLNE
1. Szkoły i inne placówki oświatowo – wychowawcze zobowiązane są rozwijać działalność krajoznawczo – turystyczną, służącą wzbogacaniu procesu dydaktyczno – wychowawczego, poprawie stanu zdrowia oraz kształtowaniu kultury wypoczynku dzieci i młodzieży.
2. Formy działalności krajoznawczo – turystycznej:
• Wycieczki przedmiotowe – inicjowane i realizowane przez nauczyciela w celu uzupełnienia obowiązującego programu nauczania w ramach danego przedmiotu lub przedmiotów pokrewnych
• Wycieczki krajoznawczo – turystyczne, w których udział nie wymaga od uczestników przygotowania kondycyjnego i umiejętności specjalistycznych
• Wycieczki turystyki kwalifikowanej np. obozy wędrowne, w których udział wymaga od uczestników przygotowania kondycyjnego i umiejętności specjalistycznych oraz posługiwania się sprzętem specjalistycznym
• Imprezy krajoznawczo – turystyczne i turystyki kwalifikowanej takie jak: biwaki, konkursy turnieje, złazy, rajdy, spływy, zloty itd.
• Imprezy wyjazdowe związane z realizacją programu nauczania takie jak: szkoły „zielone”, „ zimowe”, „ ekologiczne”
3. Organizacja oraz program wycieczek czy biwaków każdorazowo powinien uwzględniać zainteresowania i potrzeby uczniów, ich stan zdrowia i sprawność fizyczną, a także ewentualne przygotowanie i odpowiednie umiejętności specjalistyczne.
4. Wycieczka szkolna – to integralna forma pracy dydaktyczno-wychowawczej szkoły, umożliwiająca uczniom bezpośrednie poznanie środowiska lokalnego, własnego regionu, kraju ojczystego lub innych krajów, ich właściwości geograficznych, historycznych, przyrodniczych, kulturowych lub gospodarczych.
5. Przy organizowaniu i przeprowadzaniu wycieczek współdziałają nauczyciele, uczniowie i rodzice.

II. CELE WYCIECZEK
1. Cele poznawcze:
• Poznanie kraju, regionu, w którym odbywa się wycieczka, jego środowiska przyrodniczego( ukształtowanie powierzchni, skały, wody, roślinność, zwierzęta, parki narodowe, rezerwaty przyrody, pomniki przyrody), tradycji, zabytków kultury i historii (skanseny, muzea, kościoły, dworki, zamki, pałace, budowle zabytkowe, umocnienia militarne).
2. Cele kształcące:
• Poszerzenie wiedzy z różnych dziedzin życia społecznego, gospodarczego i kulturalnego
• Upowszechnienie wśród dzieci i młodzieży zasad ochrony środowiska naturalnego oraz umiejętności korzystania z zasobów przyrody
• Obserwowanie krajobrazu, jego opisywanie i porównywanie z innymi.
• Czytanie planów miast i map turystycznych.
3. Cele wychowawcze
• Upowszechnianie form aktywnego wypoczynku
• Poprawa stanu zdrowia dzieci młodzieży pochodzących stosunek terenów zagrożonych ekologicznie
• Podnoszenie kondycji zdrowotnej oraz sprawności fizycznej
• Przeciwdziałanie patologiom społecznym, pożyteczne spędzanie czasu
• Wspomaganie rodziny szkoły procesie wychowania
• Kształtowanie wartościowych cech charakteru i woli
• Rozwijanie samodyscypliny, samokontroli w postępowaniu
• Rozwijanie inwencji twórczej, aktywnej postawy, pełnienia różnych ról

III DOKUMENTACJA WYCIECZKI
1. Karta wycieczki zatwierdzona przez dyrektora szkoły (kopia pozostaje w szkole). Należy bardzo dokładnie opracować program wycieczki: trasa, zwiedzane obiekty, przystanki. Program powinien być dostosowany do wieku i zainteresowań uczestników.
2. Lista uczestników wycieczki (kopia pozostaje w szkole).
3. Pisemne zgody rodziców lub prawnych opiekunów na udział dzieci w wycieczce.
4. Regulamin wycieczki należy dostosować do rodzaju wycieczki z uwzględnieniem przepisów BHP.
5. Sprawozdanie merytoryczne i finansowe po zakończeniu wycieczki. Rozliczenie finansowe należy przedstawić na najbliższym spotkaniu z rodzicami; powinno być podpisane przez klasową radę rodziców. Po zakończonej wycieczce należy dokonać jej podsumowania z uczestnikami ( np. gazetka, kronika, wręczenie dyplomów uczestnictwa, wymiana wrażeń itp.)

Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !