Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !

Program do zajęć rewalidacyjnych z matematyki w Zasadniczej Szkole Zawodowej Spe

Data dodania: 2006-05-07 00:10:00
Punktem wyjścia do opracowania niniejszego programu o nazwie RACHMISTRZ SZKOLNY była chęć stworzenia programu prowadzenia zajęć rewalidacyjnych zmatematyki z młodzieżą o lekkim i umiarkowanym stopniu upośledzenia uczącychsię w zasadniczej szkole zawodowej specjalnej.
Program do zajęć rewalidacyjnych z matematyki w Zasadniczej Szkole Specjalnej

    Punktem wyjścia do opracowania niniejszego programu o nazwie RACHMISTRZ SZKOLNY była chęć stworzenia programu prowadzenia zajęć rewalidacyjnych z matematyki z młodzieżą o lekkim i umiarkowanym stopniu upośledzenia uczących się w zasadniczej szkole zawodowej specjalnej; stworzenia programu, który umożliwi uczestnikom zajęć:
 • po pierwsze – uzyskanie lepszych wyników w nauce;
 • po drugie – zdobycie i utrwalenie wiadomości, umiejętności i sprawności rozumienia elementarnych pojęć matematycznych niezbędnych dla właściwego funkcjonowania w środowisku a dotyczących praktycznej znajomości stosunków przestrzennych, ilościowych, jakościowych i czasowych;
 • po trzecie – zdobycie sprawności i umiejętności sprzyjających odnoszeniu sukcesów nie tylko w ramach edukacji szkolnej, ale również podczas prób zrozumienia otaczającej ich rzeczywistości, co ułatwi im start w samodzielne życie i rozbudzi wiarę we własne siły..
     Opracowując ramowy rozkład materiału do zajęć objętych tym programem należy wziąć pod uwagę:
 • specyficzne zapotrzebowania młodzieży, którą będzie się rewalidować,
 • analizę opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej każdego uczestnika programu,
 • własną obserwację uczniów na kilku kolejnych pierwszych zajęciach,
co da dokładniejsze rozpoznanie na temat ich trudności i braków, deficytów, wad oraz zaburzeń, i stanie się punktem wyjścia do opracowania w pierwszej kolejności charakterystyki uczestników programu uwzględniającej kierunki oddziaływania rewalidacyjnego wobec każdego ucznia poprzez różnego rodzaju ćwiczenia : korekcyjne, kompensacyjne i usprawniające przydatne każdemu z nich. W trakcie każdych zajęć powinno się wprowadzać kilkuminutowe ćwiczenia relaksacyjne przeciwdziałające zaburzeniom nerwowym i emocjonalnym, przeciwdziałające również zniechęceniu i znużeniu, a jednocześnie mobilizujące do dalszej pracy.
    Program można zakończyć konkursem sprawdzającym zdobyte przez uczestników zajęć wiadomości i umiejętności oraz nadaniem najlepszemu tytułu „Rachmistrza szkolnego”, a pozostałym uczestnikom innych tytułów ( więcej szczegółów w procedurach oceniania osiągnięć) .
    Podczas realizowania programu zajęć rewalidacyjnych większą uwagę powinno się zwracać na :
 • praktyczne wykorzystanie wiadomości i umiejętności;
 • gromadzenie i przetwarzanie przez uczniów danych dotyczących podstawowych działań matematycznych na liczbach naturalnych, całkowitych i wymiernych z którymi uczniowie mają bardzo duże kłopoty;
 • praktyczne wykorzystanie procentów w różnych dziedzinach wiedzy, a przede wszystkim w życiu codziennym.;
 • wdrażanie umiejętności posługiwania się zegarem, kalendarzem;
 • zastosowanie wiedzy matematycznej do zadań związanych z nauczanym zawodem .
     W programie oprócz wykorzystywanych metod i form pracy przedstawiono również szczegółowe cele edukacyjne, planowane osiągnięcia ucznia, procedury oceniania i osiągania celów, jak również ramowy rozkład materiałMam nadzieję, że proponowany program pracy rewalidacji uczniów z upośledzeniem w stopniu lekkim będzie pomocą w przygotowaniu ich do sprostania wszystkim wymogom, które niesie ze sobą codzienność.

Przykładowa charakterystyka jednego z uczestników programu

Imię i Nazwisko
Przykładowe kierunki oddziaływania rewalidacyjnego poprzez :
 • ćwiczenia koordynacji wzrokowo – słuchowej,
 • ćwiczenia rozwijające zaradność i wiarę we własne siły,
 • ćwiczenia usprawniające umiejętności rachunkowe w zadaniach praktycznych z życia codziennego,
 • ćwiczenia rozwijające procesy myślenia – wykrywanie różnic i podobieństw, analiza i synteza,klasyfikowanie i uogólnianie,
 • ćwiczenia wdrażające do rzetelnej pracy własnej,
 • ćwiczenia kształtujące umiejętność planowania,
 • ćwiczenia koncentracji uwagi,
 • ćwiczenia pamięci mechanicznej,
 • ćwiczenia kształtujące pozytywną samoocenę oraz umiarkowany samokrytycyzm,
 • ćwiczenia rozładowujące napięcia emocjonalne,
 • ćwiczenia kształtujące umiejętność współpracy w grupie,
 • ćwiczenia pamięci mechanicznej kształtujące umiejętność i sprawność samodzielnego wykonywania operacji rachunkowych,
 • ćwiczenia doskonalące percepcję wzrokową i spostrzegawczość.
 • ćwiczenia sprawności manualnej,
 • ćwiczenia pojęć czasowo– przestrzennych,
 • ćwiczenia koordynacji wzrokowo – ruchowej,
 • ćwiczenia usprawniające myślenie głównie w oparciu o materiał konkretowo– obrazowy,
 • ćwiczenia rozwijające zdolności wnioskowania i różnicowania arytmetycznego poprzez proste rebusy,gry logiczne, zagadki matematyczne czy rozwiązywanie prostych zadań tekstowych,
 • ćwiczenia z zakresu czytania tekstu ze zrozumieniem, wyboru odpowiednich terminów i pojęć do opisu zjawisk i sytuacji życiowych,
 • ćwiczenia rozwijające samodzielność,
 • ćwiczenia doskonalące i rozwijające mowę i inne sposoby efektywnego komunikowania się,
 • ćwiczenia usprawniające różnicowanie i klasyfikowanie cech przedmiotów, barwy, kształtu i wielkości,
 • ćwiczenia usprawniające analizę i syntezę wzrokową i słuchową,
 • ćwiczenia korygujące niepożądane społecznie zachowania, zaburzenia emocjonalne
 • ćwiczenia umiejętności zastosowania wiedzy matematycznej w konkretnych sytuacjach życiowych – posługiwanie się pieniędzmi, kalendarzem, zegarem, jednostkami miar itp.
Cele kształcenia:
 • kształtowanie u uczniów niepełnosprawnych zdolności różnych procesów poznawczych, logicznego myślenia i wnioskowania;
 • rozwijanie i doskonalenie zmysłów;
 • ćwiczenie analizy i syntezy wzrokowej;
 • ćwiczenie analizy i syntezy słuchowej;
 • rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej, słuchowo-ruchowej;
 • rozwijanie sprawności manualnej i motorycznej;
 • kształtowanie sprawności rachunkowej;
 • ćwiczenie pamięci mechanicznej i logicznej;
 • kształtowanie umiejętności planowania;
 • wydłużanie czasu koncentracji uwagi;
 • korygowanie niepożądanych społecznie zachowań;
 • rozładowywanie napięć emocjonalnych poprzez ćwiczenia relaksacyjne;,
 • kształtowanie wyobraźni przestrzennej przy zagadnieniach związanych z zawodem stolarz- tapicer;
 • rozwijanie zaradności życiowej;
 • rozwijanie i doskonalenie mowy i innych systemów efektywnego komunikowania się w różnych sytuacjach;
 • rozwijanie procesów myślenia np.: wykrywanie różnic i podobieństw, analiza i synteza, klasyfikowanie, uogólnianie, kształtowanie pojęć;
 • kształtowanie rozumienia podstawowych pojęć matematycznych , opanowanie umiejętności objętych programem;
 • kształtowanie umiejętności zastosowania wiedzy matematycznej w konkretnych realnych sytuacjach życiowych i czynnościach praktycznych (np. analiza informacji prasowych dotyczących różnych zagadnień gospodarczych, ekonomicznych, posługiwanie się pieniędzmi, kalendarzem, zegarem, jednostkami miar itp.), zastosowanie matematyki w nauczanym zawodzie;
 • wdrażanie uczniów do rzetelnej pracy własnej i współdziałania w zespole;
 • kształtowanie u uczniów takich cech jak: koncentracja uwagi, wytrwałość w przezwyciężaniu trudności,staranność, cierpliwość – cech z punktu widzenia pracy z dziećmi niepełnosprawnymi warunkującymi powodzenie w ich realizacji;
 • naturalna integracja nauczania matematyki z życiem codziennym uczniów (w rodzinie, w społeczeństwie) oraz z kształceniem zawodowym i przyszłą pracą zawodową - wdrażanie uczniów do zastosowania wiedzy matematycznej do opisywania i interpretowania problemów ekonomicznych (np. związanych z oprocentowaniem wkładów, kredytami, opodatkowaniem, wystawianiem faktur VAT, budową budżetu domowego, czy planowaniem wydatków).
 • kształtowanie postaw : pracowitość; uczciwość; współpraca i współdziałanie w grupie; koleżeńskość; przedsiębiorczość; systematyczność; dokładność; tolerancyjność;
 • i wiele innych wynikających z indywidualnych potrzeb uczestników programu.
Ramowy rozkład materiału

Poniższe zestawienie przedstawia propozycję realizacji prezentowanego programu. Zawiera on podział treści programowych na poszczególne działy, jednostki zajęciowe oraz liczbę godzin potrzebną do ich realizacji.
    Zajęcia rewalidacyjne będą realizowane w wymiarze 2 godzin tygodniowo przez ok. 60 godzin lekcyjnych. tj. przez okres 10-ciu miesięcy.

DZIAŁ I : LICZBY NATURALNE ( 8 godzin )
Temat zajęcia: Liczba godzin
 • Zajęcia wstępne.(1)
 • Przypomnienie tabliczki mnożenia.(2)
 • Działania na liczbach naturalnych wykonywane sposobem pisemnym.(1)
 • Kolejność wykonywania działań.(1)
 • Pisanie i obliczanie dat – korzystanie z kalendarza.(2)
 • Odczytywanie wskazań zegar. (1)
DZIAŁ II : LICZBY CAŁKOWITE ( 9 godzin)
 • Liczby całkowite dodatnie, ujemne – liczby przeciwne.(1)
 • Reguły działań na liczbach całkowitych – znaki.(1)
 • Działania na liczba całkowitych.(2)
 • Stosowanie nawiasów mówiących o kolejności działań.(2)
 • Mierzenie temperatury powietrza.(1
 • Saldo dodatnie, saldo ujemne – pojęcia : mam – wydaję.(2)
DZIAŁ III : UŁAMKI ZWYKŁE ( 6 godzin )
 • Określanie części z całości.(1)
 • Ułamki zwykłe i ich rodzaje – liczby odwrotne.(1)
 • Działania na ułamkach zwykłych.(2)
 • Rozwiązywanie zadań praktycznych z wykorzystaniem ułamków zwykłych.(2)
DZIAŁ IV : UŁAMKI DZIESIĘTNE ( 9 godzin)
 • Rodzaje ułamków dziesiętnych.(1)
 • Reguły dotyczące działań na ułamkach dziesiętnych.(1)
 • Działania na ułamkach dziesiętnych sposobem pisemnym.(2)
 • Zamiana jednostek masy i długości – działania na wyrażeniach dwumianowych.(2)
 • Mierzenie temperatury...

Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !