Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !

Plan pracy wychowawcy klasy I

Data dodania: 2006-07-29 15:00:00
Każdy wychowawca klasowy powinien rozpocząćpracę od stworzenia własnego planu pracy, zgodnego z programemwychowawczym i profilaktycznym szkoły i dostosowanym do warunkówszkoły. Przedstawiam propozycję planu pracy wychowawcy w klasie Iszkoły podstawowej. Zawiera on szereg działań wychowawczych,opiekuńczych i profilaktycznych zgromadzonych w 12 działach pracy,które ja uważam za najważniejsze w pracy wychowawcy w nauczaniuzintegrowanym.

PLAN PRACY WYCHOWAWCY KLASY I


Plan pracy wychowawcy klasy I jest zgodny z planem wychowawczym i profilaktycznym szkoły.
Praca wychowawcza i opiekuńcza prowadzona przeze mnie w klasie I ma na celu ukształtowanie takich postaw i umiejętności, aby uczeń mógł:

 • aktywnie uczestniczyć w życiu i pracy rodziny, klasy i szkoły,
 • lepiej rozumieć świat swoich bliskich, okazywać im miłość, szacunek i akceptację,
 • poszerzać wiedzę o świecie, przeżywać radość ze zdobywania wiedzy, rozstrzygania problemów,
 • przejawiać zachowania proekologiczne, być wrażliwym na piękno przyrody, wartości kultury i pracy ludzkiej,
 • umiejętnie porozumiewać się w grupie, wpływać na bezpieczeństwo i wzajemne zaufanie,
 • właściwie oceniać postępowanie własne, kolegów i innych osób,
 • umiejętnie reagować na cudze potrzeby, emocje, opinie i agresję,
 • umiejętnie funkcjonować w sytuacji konfliktowej,
 • dostrzegać wartości estetyczne w zachowaniu i wyglądzie własnym i innych osób, zachowywać ład i porządek w otoczeniu,
 • umiejętnie wyrażać własne emocje, opinie i potrzeby,
 • stawiać sobie określone zadania i podejmować wysiłek, by je wykonać; być zdolnym do wyrzeczeń na rzecz osiągnięcia celu,
 • wierzyć w siebie i znać swoją wartość,
 • umiejętnie podejmować decyzje i umieć odmawiać,
 • rozwijać zainteresowania i zdolności, jako formy spędzania wolnego czasu,
 • troszczyć się o swoje zdrowie i dbać o bezpieczeństwo własne i innych,
 • przestrzegać higieny osobistej, higieny pracy i wypoczynku.


Pracę wychowawczą i opiekuńczą umieściłam w działach:

I. Nasz zespół klasowy
II. Klasa naszym miejscem pracy
III. Nauka naszym obowiązkiem i przyjemnością
IV. My w życiu szkoły
V. Patron szkoły- przygotowania
VI. Jesteśmy Polakami
VII. Jesteśmy członkami rodzin
VIII. Pracujemy nad sobą
IX. Dbamy o zdrowie i bezpieczeństwo
X. Lubimy sport, rekreację i wypoczynek
XI. Jesteśmy przyjaciółmi przyrody
XII. Rodzice w życiu naszej klasy


PLAN PRACY
DZIAŁ PRACY
ZADANIA
DO REALIZACJI
SPODZIEWANE
EFEKTY
TERMIN
ODPOWIE-DZIALNY
UWAGI

I.
Nasz zespół klasowy

1. Wybór samorządu klasowego i ustalenie zakresu jego obowiązków.
2. Przydział i ustalenie obowiązków dyżurnych klasowych.
3. Podział klasy na sekcje i ustalenie zadań:
- dekoracyjna
- sportowa
- porządkowa
4. Podział uczniów na grupy do pracy na zajęciach lekcyjnych.

5. Zapoznanie uczniów z Kodeksem Ucznia i planem pracy wychowawczej, opiekuńczej i profilaktycznej.
6. Zapoznanie ze szkołą.

Uczeń:
· potrafi uczestniczyć w naradzie klasowej,
· potrafi demokratycznie wybierać swych przedstawicieli,
· zna i przestrzega obowiązki dyżurnego,
· potrafi właściwie oceniać innych i wybiera odpowiednie osoby do zadań,
· umie aktywnie uczestniczyć w tworzeniu reguł pracy w zespole,
· poznaje prawa i obowiązki ucznia oraz plan pracy wychowawczej, opiekuńczej i profilaktycznej
· zna szkołę i potrafi bezpiecznie zachowywać się na jej terenie.


IX


IX


IX
II


XIX

wychowawca


wych. + ucz.


wych. + samorząd
wychowawca


wychowawcawychowawca

II.
Klasa naszym miejscem pracy

1. Zagospodarowanie sali lekcyjnej.
2. Stworzenie i uzupełnianie kącika prac plastyczno-technicznych.
3. Stworzenie i wzbogacanie kącika czytelniczego.
4. Zagospodarowanie miejsca na stroje i obuwie sportowe.
5. Zagospodarowanie miejsc na materiały i przybory do pracy
6. Dekoracja klasy m. in. gazetki, kwiaty doniczkowe...

Uczeń:
· jest współodpowiedzialny za klasę,
· zwraca uwagę na estetykę klasy,
· dba o sprzęt.


IX

IX


IX

IX

IX

IX

wych. + sekcja dekor.
wych. + sekcja dekor.

wych. + ucz.

wych. + sekcja sport.
wych. + sekcja porząd.

wych. + sekcja dekor.


III.
Nauka to nasz obowiązek i przyjemność


1. Poznanie uczniów i ich trudności w nauce. Zakwalifikowanie uczniów do zespołu dydaktyczno-wyrównawczego.
2. Zapoznanie się z opinią PPP w Lesznie dot. ucznia, nauczanie programem szkoły specjalnej oraz stosowanie obniżonych wymagań i kryteriów oceniania.
3. Pobudzanie aktywności uczniów na lekcjach:
a) stosowanie pracy grupowej,
b) przyznawanie znaczków:
„Dobrze liczę”, „Pięknie czytam”,
„Ładnie piszę”, „Pracowity jak pszczółka”
4. Prezentowanie prac i zeszytów uczniowskich.

5. Zajęcia z komputerem wg programu „Komputerowe opowieści”.

6. Wykorzystywanie programów komputerowych w trakcie zajęć: „Moje pierwsze ABC”, „Zabawy matematyczne” oraz encyklopedii multimedialnych np. „Encyklopedia przyrody”, „Jak to działa ?”i inne.

7. Wspólne przygotowywanie się do zajęć poprzez zdobywanie i gromadzenie materiałów, książek, czasopism itp.

8. Organizowanie pomocy koleżeńskiej dla nieobecnych (chorych) i słabszych kolegów i koleżanek.


Uczeń:
· uczniowie zakwalifikowani do zajęć dydaktyczno- wyrównawczych uczęszczają na zajęcia,
· stawia sobie zadania i podejmuje wysiłek, by je realizować,
· uczy się wierzyć w siebie i znać swoją wartość,
· zdobywa umiejętność współdziałania w grupie
· aktywnie uczestniczy w zajęciach i pracy na rzecz klasy i szkoły,
· dostrzega wartości estetyczne prac i zeszytów swoich i kolegów,
· zapoznaje się z komputerem i pracą na nim,
· zdobywa wiedzę z różnych źródeł
· spieszy z pomocą chorym i słabszym


IX -X
IX
na bieżąco


na bieżąco

co miesiąc


na bieżąco

co 2 tyg.


na bieżąco


na bieżąco
na bieżącowych. +naucz. z.d.w.wychowawcawychowawca

wychowawca


wych. + sekcja dek.
wychowawca


wychowawca


wych. + ucz.
sam. klas. + ucz.
IV.
My w życiu szkoły


1. Udział w uroczystym rozpoczęciu roku szkolnego.
2. Nasze ślubowanie.
3. Przygotowanie występów na apel z okazji Święta Edukacji Narodowej.
4. Udział w konkursach szkolnych, m.in.:
- Najlepsza klasa
- Konkurs bożonarodzeniowy
- Konkurs wielkanocny
- Konkurs czytelniczy
- Konkursy plastyczne
5. Udział w szkolnych zabawach: andrzejkowej, w balu karnawałowym i dyskotekach.

6. Zorganizowanie klasowych andrzejek.
7. Udział w szkolnej uroczystości gwiazdkowej.

8. Przygotowanie klasowej gwiazdki.

9. Odwiedziny w szkolnej bibliotece (lekcja przysposobienia czytelniczo-informacyjnego).

10. Udział w „Godzinie z bajką”.
11. Udział w tradycyjnym powitaniu wiosny.
12. Wyjazd do kina lub teatru.
13. Przygotowanie występów na festyn szkolny z okazji 60-lecia naszej szkoły.
14. Przygotowanie występów na zakończenie roku szkolnego.

Uczeń:
· ma poczucie przynależności do klasy i szkoły,
· godnie reprezentuje siebie i swoją klasę w szkole,
· radzi sobie z sukcesem i niepowodzeniami w konkursach, podczas występów ,
· potrafi zadbać o stosowny do sytuacji strój i kulturalne zachowanie się podczas ważnych uroczystości,
· docenia tradycje i uczy się je pielęgnować,
· docenia wartości kultury,
· umie kulturalnie zachować się w bibliotece, kinie, teatrze, podczas spektaklu organizowanego w szkole,
· potrafi bawić się w kulturalny sposób,
· nawiązuje koleżeńskie kontakty.


IX

X
X


na bieżąco


wg planuXI

XII

XII

XI
III
wg planu
wg planuVI


wych. + ucz.

wych. + ucz.
wych. + ucz.


wych. + ucz.


wych. + ucz.wych.+ ucz.

wych. + ucz.

wych. + ucz.

bibliotekarzbibliotekarz
sam. klas. + ucz.
wych. + rodzice
wychowawca
wych. + ucz.


wych. + ucz.


V.
Patron szkoły-
Przygotowania


1. Udział w głosowaniu na wybór patrona szkoły.
2. Zbieranie informacji o postaci przyszłego patrona szkoły.
3. Minikonkurs wiedzy o patronie.
4. Wykonanie klasowej gazetki o patronie.
5. Udział w wycieczce.

Uczeń:
· poznaje sylwetkę patrona,
· uczy się korzystać z różnych źródeł informacji,
· wie jak zachować się w muzeum.


II

II-III

III

IV

V

wych. + ucz.

wych. + ucz.

wychowawca

sek. dekoracyjna

wych. + rodzice


VI.
Jesteśmy Polakami


1. Poznanie symboli narodowych.
2. Poznanie miejscowości, w której mieszkamy i uczymy się.
3. Poznanie historii szkoły w związku z obchodami 60-lecia jej istnienia po wojnie.
4. Gromadzenie szkolnych pamiątek dziadków i rodziców.
5. ...

Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !