Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !

Program Nowa Matura z Geografii

Data dodania: 2006-04-25 16:45:00
Program Nowa matura z geografii Wraz z wejściem w życie reformyszkolnictwa, geografia stała się przedmiotem do wyboru na egzaminie maturalnymw postaci pisemnego egzaminu zewnętrznego.Podstawowym aktem prawnymwprowadzającym zewnętrzny system oceniania jest Ustawa o systemie oświaty z1991 r. wraz z późniejszymi zmianami.
Program Nowa matura z geografii

     Wraz z wejściem w życie reformy szkolnictwa, geografia stała się przedmiotem do wyboru na egzaminie maturalnym w postaci pisemnego egzaminu zewnętrznego.
     Podstawowym aktem prawnym wprowadzającym zewnętrzny system oceniania jest Ustawa o systemie oświaty z 1991 r. wraz z późniejszymi zmianami.
     Aktami prawnymi regulującymi przeprowadzanie egzaminów maturalnych są:
 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7.01.2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych (DzU z 2003 r. Nr 26, poz. 225),
 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 10.04.2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie standardów wymagań b idących podstawą przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów (DzU z 2003 r. Nr 90, poz. 846),
 3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19.10.1999 r. w sprawie wymagań, jakim powinni odpowiadać egzaminatorzy okręgowych komisji egzaminacyjnych oraz warunków wpisywania i skreślania egzaminatorów z ewidencji egzaminatorów (DzU Nr 93, poz. 1071).
Nowy egzamin maturalny jest wprowadzony, aby zapewnić:
 • jednolitość zadań i kryteriów oceniania w całym kraju,
 • porównywalność wyników
 • obiektywizm oceniania (kodowane prace, oceniane przez zewnętrznych egzaminatorów),
 • konieczność zdawania tylko raz egzaminu z danego przedmiotu, zamiast odrębnie w szkole i odrębnie na uczelni.
Głównym celem programu jest wyposażenie uczniów w wiadomości i umiejętności niezbędnych do zdania egzaminu maturalnego z geografii
     Oczekiwanym rezultatem realizacji programu „Nowa Matura z Geografii” jest zdanie egzaminu maturalnego z geografii w stopniu umożliwiającym uczniom dostanie się na wybrane uczelnie wyższe
     Wdrażanie programu i realizacja jego zadań odbywać się będzie podczas pracy koła geograficznego, na lekcjach geografii, na wycieczkach szkolnych.

Ewaluacja programu
 • bieżąca - uzyskiwanie coraz lepszych wyników z rozwiązywanych przez uczniów przykładowych testów egzaminacyjnych.
 • końcowa - wyniki egzaminu próbnego i maturalnego
Cele szczegółowe
     W wyniku realizacji programu uczeń powinien:
 1. Zdobyć podstawowe wiadomości dotyczące:
  • pojęć i zagadnień z zakresu kartografii, geografii fizycznej i społeczno – ekonomicznej,
  • dowodów i konsekwencji ruchów Ziemi,
  • sposobów datowania i odtwarzania dziejów Ziemi,
  • składników systemu przyrodniczego Ziemi i relacji zachodzących między nimi,
  • zróżnicowania ludności świata,
  • liczby ludności świata, kontynentów i Polski, struktur demograficznych oraz kierunków zmian,
  • rozmieszczania i sposobów pozyskiwania surowców naturalnych na świecie i w Polsce,
  • czynników lokalizacji przemysłu,
  • przestrzennego rozmieszczenia przemysłu na świecie i w Polsce,
  • współczesnych tendencji w zakresie gospodarki światowej,
  • najważniejszych problemów ekologicznych.
 2. opanować umiejętności w zakresie:
  • wyszukiwania, analizowania i weryfikowania źródeł informacji geograficznej,
  • po sługiwania się różnego rodzajami map,
  • orientowania się w przestrzeni Ziemi i Wszechświata,
  • rysowania planów, szkiców, profili, schematów,
  • obliczeń astronomiczno – nawigacyjnych,
  • prawidłowego odczytywania, analizy danych statystycznych, map, wykresów, schematów, diagramów,
  • wyjaśniania przyczyn zróżnicowania klimatyczno – roślinno – glebowego Ziemi.
  • przedstawiania przestrzennych powiązań i zależności w systemie człowiek – przyroda – gospodarka,
  • oceny zmian w środowisku geograficznym, rozwiązań problemów istniejących w środowisku geograficznym,
  • integrowania wiedzy z różnych dziedzin do wyjaśniania zjawisk przyrodniczych i społeczno – gospodarczych.
 3. Wykształcić postawy takie jak:
  • potrzeby racjonalnego wykorzystywania zasobów naturalnych Ziemi,
  • przekonanie o potrzebie i możliwości poznawania praw rządzących Wszechświatem,
  • tolerancja i szacunek dla ludzi o odmienności religijnej, rasowe, kulturowej,
  • współodpowiedzialności za stan środowiska przyrodniczego,
  • konieczności wprowadzania stylu życia w oparciu o rozwój zrównoważony,
  • docenianie walorów przyrodniczych Polski, województwa świętokrzyskiego, Ziemi Jędrzejowskiej
I. Geografia Fizyczna
Dział programu zakres treści przewidywane osiągnięcia ucznia – uczeń: formy i sposoby realizacji
Źródła informacji geograficznej
 • bezpośr. i pośr. źródła informacji geogr.
 • mapa i jej elementy
 • kartograficzne metody badań
 • graficzne metody prezentacji zjawisk
 • zna: źródła inf. geogr., podział map, rodzaje odwz. kart., kart. metody prezentacji zjawisk
 • potrafi: korzystać ze źródeł inf. geogr., obliczać odl. i powierzchnię na mapie oraz wysokość punktów, wykonać profil terenu, wykonać kartogram i kartodiagram.
praca z mapą, wykład z wykorzystaniem foliogramów, praca z arkuszami egzaminacyjnymi, wykonywanie ćwiczeń zawartych w kartach pracy, praca z mapą na wycieczkach
Astronomiczne podstawy geografii
 • budowa Wszechświata
 • kształt i rozmiary Ziemi
 • ruchy Ziemi i Księżyca
 • rachuba czasu
 • górowanie Słońca
 • strefy oświetleniowe
 • współrzędne geogr i astron.
 • kalendarz
 • zna: teorie kosmologiczne, zasady wyznaczanie współrz. geogr. i astron. jednostki kalendarza
 • rozumie: powstanie i ewolucję wszechświata, związek miedzy ruchami Ziemi a rachubą czasu
 • potrafi: wyznaczyć współrz. geogr. i astr., obliczać wysokość górowania Słońca, różnice czasów na Ziemi, wykreślić dzienne łuki Słońca
prezentacje multimedialne, praca z mapą, objaśnianie z wykorzystaniem foliogramów, ćwiczenia obliczeniowe, praca z przykład. ark. egzaminac., wyznaczanie wysokości górowania w terenie
Geologia historyczna
 • metody odtwarzania wieku skał i wydarzeń geologicznych
 • dzieje Ziemi
 • struktury tektoniczne
 • zna: podst. metody odtwarzania dziejów Ziemi (stratygraficzna, paleontologiczna, izotopowa), podział dziejów Ziemi na ery i okresy, najważniejsze wydarzenia geologiczne w poszczególnych erach
 • potrafi: korzystać z tabeli strat., określać chronologię wydarzeń geologicznych na podst. przekrojów geologicznych
wykład z wykorzystaniem foliogramów, analiza przekrojów geologicznych, rozwiązywanie zadań z arkuszy egz.
Litosfera
 • budowa wnętrza Ziemi
 • minerały i skały
 • procesy geologiczne wewnętrzne (wulkanizm, plutonizm, trzęsienia Ziemi, ruchy górotwórcze)
 • tektonika płyt litosfery
 • procesy geologiczne zewnętrzne (wietrzenie, ruchy masowe, zjawiska krasowe, procesy fluwialne, eoliczne glacjalne, dział. wód stojących)
 • zna: budowę wnętrza Ziemi, podział genetyczny skał, procesy wewnętrzne i zewnętrzne
 • rozumie: wpływ poszczególnych procesów na modelowanie powierzchni Ziemi oraz na życie i gospodarkę człowieka
 • potrafi: scharakteryzować działalność niszczącą i budującą każdego z procesu i formy jakie one tworzą.
wykład z wykorzystaniem plansz graficznych i foliogramów, prezentacje multimedialne, rozwiązywanie zadań z ark. egz.
Atmosfera
 • Skład chemiczny i budowa atmosfery
 • temperatura powietrza
 • ciśnienie atmosferyczne
 • cyrkulacja atmosfery i wiatry
 • wilgotność powietrza, chmury i opady atmosferyczne
 • klimaty kuli ziemskiej
 • prognoza pogody
 • zna: skład i budowę atmosfery, elementy pogody i klimatu, strefy klimatyczne Ziemi
 • rozumie: mechanizm procesów i zjawisk zachodzących w atmosferze
 • potrafi: opisać aktualny stan atmosfery, odczytywać tabele mi wykresy, przewidywać zmiany pogody, lokalizować strefy klim.,
analiza przekrojów, praca na podstawie map klimatycznych i synoptycznych, wykonywanie prostych pomiarów i obserwacji meteorolog., rozwiązywanie zadań z ark. egz.
...

Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !