Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !

Program kółka biologicznego dla uczniów gimnazjum

Data dodania: 2006-05-12 10:40:00
Chcąc zachęcić uczniów  do większego zainteresowania nauczanym przeze mnie przedmiotem  opracowałam program dla kółka biologicznego gimnazjum specjalnego. 


Szczurowska-Sawicka Lucyna


PROGRAM KÓŁKA BIOLOGICZNEGO W GIMNAZJUM NR 5 W SANOKU


Program został opracowany w oparciu o podstawy programowe nauczania biologii w gimnazjum oraz ścieżkę edukacyjną – Edukacja Ekologiczna.


Cele ogólne programu:
- rozwijanie zainteresowań przyrodniczych ucznia
- rozbudzenie wrażliwości na piękno i bogactwo środowiska przyrodniczego   
  oraz promowanie działań na rzecz ochrony środowiska w codziennym życiu.
- zrozumienie współzależności między środowiskiem a organizmami w nim
  żyjącymi
- poznanie działań człowieka zmierzających do poprawy stanu środowiska 

Cele edukacyjne:

- gromadzenie i porządkowanie wiadomości przyrodniczych
- zrozumienie złożoności świata roślinnego i zwierzęcego oraz ich powiązań  
- zastosowanie zdobytej wiedzy w praktyce
- nauczenie korzystania z różnych źródeł informacji o środowisku
  przyrodniczym
- uświadomienie zagrożeń środowiska przyrodniczego
- przestrzeganie powiązania oraz wzajemnej zależności w systemie człowiek -
  przyroda – gospodarka

Program opracowano w czterech modułach :

1.     Wybrane zagadnienia z botaniki - rośliny wokół nas
2.     Wybrane zagadnienia z zoologii - zwierzęta i ich naturalne środowiska.
3.     Higiena i zdrowie człowieka.
4.     Wybrane zagadnienia z ochrony środowiska.

Ewaluacja programu będzie przebiegać poprzez:
- udział w konkursach ekologicznych i przyrodniczych
- właściwe korzystanie z pomocy dydaktycznych na lekcjach biologii, oraz  
  kółku biologicznym i szkolnym kole LOP-u
Moduł

Treści programowe
Działania
Postawy i przekonania

IIIIII
IV

1. Rośliny i ich środowisko
    życia.2. Las i jego roślinność.3. Rośliny chronione


1. Zwierzęta i ich cechy  
    charakterystyczne.


2. Zwierzęta chronione.1. Zdrowie człowieka i jego
    warunki życia.1. Ochrona środowiska


1.Omówienie elementów budowy     niektórych roślin ,ich cech charakterystycznych oraz warunków rozwoju.


2 .Omówienie pięter lasu oraz   wybranych gatunków roślin w lesie.

3.Dostrzeganie zależności między organizmami żyjącymi w lesie.

4.Przedstawienie gospodarczego

 i rekreacyjnego wykorzystania lasu.

5.Akcja „choinkowa” –propagowanie stroików świątecznych zamiast choinek.

6.Wyjaśnienie przyczyn ratowania drzew.


7.Rozpoznawanie za pomocą atlasów  niektórych roślin podlegających ochronie prawnej.

8.Rozpoznawanie za pomocą zielnika, liści ,szyszek niektórych gatunków roślin.

9.Obserwowanie niektórych gatunków roślin w naturalnym środowisku i ich warunków rozwoju – wycieczka . 1.Omówienie budowy niektórych gatunków zwierząt wodnych i ich warunków życia w wodzie.

2.Omówienie budowy niektórych gatunków zwierząt lądowych i ich  naturalnych środowisk.

3.Dostrzeganie zależności między organizmami w przyrodzie.

4.Wzbogacanie wiadomości na temat    ptaków  pozostających na zimę u nas w kraju-apel o dokarmianie ptaków zimą.

5.Gromadzenie materiałów

  o znaczeniu  zwierząt w przyrodzie

  i w gospodarce człowieka .


6. Wyjaśnienie powodów objęcia ochroną gatunkową niektórych  zwierząt .

7. Rozpoznawanie za pomocą atlasów niektórych gatunków zwierząt ,

 a w szczególności gatunków zwierząt podlegających prawnej ochronie .

8. Obserwowanie niektórych gatunków  zwierząt w ich naturalnych środowisku – wycieczka.1.Poznanie podstawowych czynności człowieka.

2.Omawianie przyczyn niektórych chorób zakaźnych i sposobów zapobiegania tym chorobom.

3.Dyskusja na temat przyczyn zanieczyszczeń powietrza oraz jego

wpływ na zdrowie człowieka.

4.Zebranie informacji o  szkodliwym wpływie  nikotyny i alkoholu na zdrowie człowieka.

5.Wyjaśnianie związku między trybem życia człowieka a jego zdrowiem-właściwe sposoby spędzania wolnego czasu.

6.Analiza piramidy pokarmowej-promowanie zdrowej żywności.


7.Omówienie znaczenia warzyw

 i owoców w diecie człowieka.


1.Omówienie wpływu zanieczyszczeń na środowisko:

-zanieczyszczenie powietrza , wód , gleby.

2.Pogłębianie wiedzy o aktualnym stanie środowiska , jego wykorzystaniu i potrzebie ochrony .

3. Dostrzeganie działań człowieka zmierzających do poprawy stanu środowiska .

4. Dyskusja na temat działań człowieka zmierzających do ochrony roślin i zwierząt

5. Omówienie różnych  form ochrony środowiska w Polsce i w okolicach Sanoka

6.Omówienie występowania PARKÓW NARODOWYCH I KRAJOBRAZOWYCH w Polsce-rozbudzanie zainteresowania botaniką

-uświadomienie zależności między organizmami

-uświadomienie przyczyn ochrony drzew

-zachęcanie do korzystania z atlasów roślin

-zachęcanie do samodzielnej pracy

-wyrobienie przekonania

o konieczności ochrony wybranych gatunków roślin


-zachęcanie do korzystania z różnych źródeł informacji

-rozbudzanie zainteresowania zoologią

-uświadomienie zależności między organizmami

w przyrodzie

-uwrażliwienie na los ptaków podczas zimy

-zrozumienie znaczenia zwierząt w przyrodzie

i w życiu człowieka

-wyrobienie przekonania

 o konieczności ochrony zagrożonych gatunków zwierząt

-zachęcanie do korzystania z atlasów zwierząt

-dostrzeganie zależności między trybem życia

a zdrowiem człowieka

-uświadomienie wpływu środowiska na zdrowie człowieka

-zachęcanie do właściwego...

Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !