Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !

Program zespołu wyrównawczedo dla uczniów dyslektycznych

Data dodania: 2005-09-26 14:00:00
Dysleksja rozwojowa to specyficzne trudności w pisaniu i czytaniu u dzieci o prawidłowym rozwoju umysłowym. Spowodowana jest nieprawidłowym funkcjonowaniem układu nerwowego a w szczególności zaburzeniami niektórych funkcji poznawczych, motorycznych i ich integracji. Są to najczęściej zaburzenia: funkcji językowych, funkcji percepcyjno– motorycznych, motoryki, pamięci, lateralizacji. Uwarunkowania tych zaburzeń są wielorakie i wynikają z: dziedziczności, nieprawidłowej struktury i funkcjonowania centralnego układu nerwowego oraz zaburzeń hormonalnych.
PROGRAM ZESPOŁU WYRÓWNAWCZEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM MAJĄCYCH TRUDNOŚCI W CZYTANIU I PISANIU.

" Dyslektycy wcale nie muszą być gorsi".

MOTTO :"Błąd łatwiej można dostrzec niż prawdę, bo błąd leży na wierzchu, a prawda w głębi".
( Johann Wolfgang Goethe )
WSTĘP
     Nabycie umiejętności czytania i pisania w toku pierwszych lat nauki szkolnej umożliwia zdobywanie wiedzy na kolejnych etapach kształcenia, rozwija intelektualnie, dostarcza przeżyć emocjonalnych i estetycznych, przygotowuje do uczestnictwa w życiu społecznym.
     Problemem jednak staje się sytuacja, gdy uczeń, mimo znacznego wysiłku własnego, nauczycieli i rodziców, nie może posiąść tych umiejętności w stopniu zgodnym z oczekiwaniami w stosunku do jego wieku i klasy, do której uczęszcza. W takich przypadkach mówi się o tzw. "dysleksji rozwojowej" lub "specyficznych trudnościach w czytaniu i pisaniu".
     Dysleksja rozwojowa to właśnie specyficzne trudności w pisaniu i czytaniu u dzieci o prawidłowym rozwoju umysłowym. Spowodowana jest nieprawidłowym funkcjonowaniem układu nerwowego a w szczególności zaburzeniami niektórych funkcji poznawczych, motorycznych i ich integracji. Są to najczęściej zaburzenia: funkcji językowych, funkcji percepcyjno – motorycznych, motoryki, pamięci, lateralizacji. Uwarunkowania tych zaburzeń są wielorakie i wynikają z: dziedziczności, nieprawidłowej struktury i funkcjonowania centralnego układu nerwowego oraz zaburzeń hormonalnych.
     Wśród uczniów gimnazjum jest spora grupa, posiadająca opinie z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej o zaburzeniach typu dyslektycznego.
     Właśnie to skłoniło mnie do zorganizowania i prowadzenia zajęć wyrównawczych oraz opracowania tego programu.

CHARAKTERYSTYKA PROGRAMU
     Program zajęć przeznaczony jest dla uczniów klas I – III mających problemy w nauce. Są to uczniowie, którzy mimo prawidłowego rozwoju umysłowego nie radzą sobie na lekcjach języka polskiego. Mają problemy z prawidłową nauką czytania i pisania, słabo wypowiadają się a ich prace pisemne pozostawiają wiele do życzenia.
     Uczestnictwo w zajęciach daje uczniom możliwość przezwyciężenia skutków niepowodzeń w nauce, braku równowagi emocjonalnej i słabej motywacji do nauki, a także przekonania się o własnej wartości.
     Treści zawarte w programie są zgodne z Podstawą Programową kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych i gimnazjów (rozporządzenie MENiS z dnia 26 lutego 2002 roku).
     Realizacja programu przewidziana jest na okres trzech lat. Proponowane metody i formy pracy umożliwiają realizację założonych celów.

ZADANIA PROGRAMU
 1. Wyrównanie braków wynikających z zaburzeń o podłożu dyslektycznym.
 2. Wyrabianie właściwej motywacji do nauki oraz przekonania o własnej wartości.
 3. Odpowiednie przygotowanie do egzaminu gimnazjalnego.
CELE PROGRAMU

Cele ogólne:
 • opanowanie znajomości zasad ortograficznych,
 • zastosowanie poznanych zasad ortograficznych w pracach pisemnych – eliminacja błędów,
 • rozwijanie świadomości norm językowych,
 • kształtowanie właściwego poziomu wypowiedzi ustnych i pisemnych,
 • kształtowanie właściwego poziomu graficznego pisma oraz tempa pisania,
 • wykształcenie poprawności artykulacyjnej wypowiedzi,
 • kształtowanie właściwej techniki i tempa czytania,
 • kształtowanie umiejętności czytania ze zrozumieniem.
Cele szczegółowe
Uczeń:
 • zna podstawowe zasady ortograficzne oraz prawidłowo rozumie treści formułowane z ich użyciem,
 • orientuje się, jakie błędy popełnił i umie je samodzielnie poprawić,
 • umie zastosować poznane zasady ortograficzne w pracach pisemnych, pisze zgodnie z normą językową,
 • tworzy wypowiedzi o określonej funkcji za pomocą odpowiednio dobranych środków językowych,
 • pisze czytelnie oraz we właściwym tempie,
 • zna zasady poprawnej artykulacji,
 • umie odpowiednio intonować i modulować głos,
 • czyta ze zrozumieniem teksty o różnym zabarwieniu emocjonalnym,
 • wykorzystuje potrzebne informacje z tekstu o charakterze informacyjnym i stosuje je zgodnie z poleceniami,
 • zna techniki prawidłowego czytania,
 • czyta zachowując odpowiednie tempo,
 • umie prawidłowo sformułować wypowiedź ustną,
 • potrafi wyrazić własny punkt widzenia,
 • kontroluje własną wypowiedź – unika nadmiaru słów, mówi zrozumiale.
Procedury osiągania celów:
 • Stosowanie odpowiednich i właściwych form pracy :
  • praca zespołowa;
  • praca indywidualna;
  • praca grupowa.
 • Stosowanie różnorodnych metod :
  • burza mózgów (zbieranie różnych pomysłów),
  • dramy (scenki, inscenizacje),
  • praca w grupach,
  • przekład intersemiotyczny,
  • praca z tekstami literackimi i...

Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !