Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !

Program autorski z informatyki I etap kształcenia klasy I-III

Data dodania: 2004-10-25 14:30:00
Szybki rozwój techniczny na świecie, a w szczególności techniki komputerowej bardzo mocno wpływa na funkcjonowanie współczesnych społeczeństw. Obecnie komputer stał się niemalże nieodłącznym elementem życia, wykorzystuje się go do pracy, nauki, rozrywki i rekreacji.

PROGRAM NAUCZANIA INFORMATYKI I ETAP EDUKACYJNY – KLASY I-III

AUTOR: MGR EWA ZWOLIŃSKA

I Wstęp
     Szybki rozwój techniczny na świecie, a w szczególności techniki komputerowej bardzo mocno wpływa na funkcjonowanie współczesnych społeczeństw. Obecnie komputer stał się niemalże nieodłącznym elementem życia, wykorzystuje się go do pracy, nauki, rozrywki i rekreacji. Posługiwanie się komputerem i technologią informacyjną rozwija u uczniów wrażliwość poznawczą, umożliwia poznawanie otoczenia kulturowego, technicznego i przyrodniczego. To wszystko przemawia za tym, aby już od najmłodszych lat, przygotowywać wszystkie dzieci do świadomego odbioru i właściwego korzystania z komputerów i technologii informacyjnej.

II Podstawa programowa

ROZPORZĄDZENIE MENiS z dnia 26 lutego 2002r.

SZKOŁA PODSTAWOWA I i II etap edukacyjny
     Nauczyciele w szkole podstawowej dostosowują sposób przekazywania wiedzy, kształtowania umiejętności i postaw uczniów do naturalnej w tym wieku aktywności dzieci, umożliwiają im poznawanie świata w jego jedności i złożoności, wspomagają ich samodzielność uczenia się, inspirują je do wyrażania własnych myśli i przeżyć, rozbudzają ich ciekawość poznawczą oraz motywację do dalszej edukacji.
     Edukacja w szkole podstawowej, wspomagając rozwój dziecka jako osoby i wprowadzając je w życie społeczne, ma na celu przede wszystkim:
 1. prowadzić dziecko do nabywania i rozwijania umiejętności wypowiadania się, czytania i pisania, wykonywania elementarnych działań arytmetycznych, posługiwania się prostymi narzędziami i kształtowania nawyków społecznego współżycia, (...)
 2. rozwijać umiejętności dziecka poznawania siebie oraz otoczenia rodzinnego, społecznego, kulturowego, technicznego i przyrodniczego dostępnego jego doświadczeniu,
 3. stwarzać warunki do rozwoju wyobraźni i ekspresji werbalnej, plastycznej, muzycznej i ...
 4. uwzględniać indywidualne potrzeby dziecka i troszczyć się o zapewnienie mu równych szans,
 5. stwarzać warunki do rozwijania samodzielności, obowiązkowości, podejmowania odpowiedzialności za siebie... (...)

I ETAP EDUKACYJNY klasy I-III KSZTAŁCENIE ZINTEGROWANE

Cele edukacyjne:
Wspomaganie wszechstronnego i harmonijnego rozwoju ucznia, w tym szczególnie:
 • umiejętności służących zdobywaniu wiedzy (czytania, pisania i liczenia),
 • (...)Zadania szkoły:
   - (...) - rozpoznanie poziomu sprawności warunkującego opanowanie przez uczniów podstawowych umiejętności: czytania, pisania i liczenia; odpowiednio do tego prowadzenie ćwiczeń usprawniających.
  Treści nauczania:
   Edukacja na tym etapie obejmuje następujące treści nauczania i działania edukacyjne:
  • (...)
  • zabawy, zajęcia...
  • wybrane wytwory ... techniki,
  • czytanie głośne ...
  • czytanie ciche ze zrozumieniem,
  • różne źródła informacji i technologii informacyjnej, ...
  • pisanie liter, sylab, wyrazów i zdań,
  • przepisywanie wyrazów, zdań, tekstów, powiązane z uzupełnieniem i przekształceniem,
  • pisanie swobodnych tekstów, życzeń, zaproszeń, listów, opowiadań i opisów,
  • stosunki przestrzenne, porządkowanie, klasyfikowanie,
  • liczenie...,
  • liczby i ich zapis,...
  • działania arytmetyczne...
  • figury geometryczne (trójkąt, kwadrat, prostokąt, koło),
  • urządzenia techniczne powszechnego użytku (bezpieczne użytkowanie),
  • organizacja pracy (planowanie, organizacja stanowiska, racjonalne wykorzystanie czasu),
  • wielość środków komunikacji... oraz środków wyrazu plastycznego,
  • (...)

  II Uwagi o realizacji programu

       W SP w Brześcach liczba godzin na realizację zajęć z informatyki w klasach I-III wynosi 1 godzinę tygodniowo. Ze względów organizacyjnych zajęcia są o stałych godzinach i trwają 45 minut; odbywają się w sali komputerowej, w której znajduje się 10 stanowisk pracy. Zajęcia te mają sprzyjać zdobywaniu nowych wiadomości oraz doskonaleniu zdobytych umiejętności.

  III Program nauczania

  PROGRAM NAUCZANIA INFORMATYKI W KLASACH I-III SZKOŁY PODSTAWOWEJ (1 godzina tygodniowo)
  1. Wiadomości wstępne o komputerze – 4 godz.
   Treści nauczania:
   • zapoznanie z regulaminem pracowni komputerowej,
   • bezpieczeństwo, higiena i reguły pracy przy komputerze,
   • elementy komputera,
   • urządzenia współpracujące z komputerem,
   • urządzenia wejścia i wyjścia,
   • wykorzystanie komputera do zabawy, rekreacji, nauki i pracy,
   • przykłady stosowania komputera w otoczeniu dziecka,
   Cele kształcenia:
   Zapoznanie ucznia z:
   • zasadami korzystania z pracowni komputerowej,
   • zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy,
   • podstawowymi elementami komputera,
   • prawidłowym uruchamianiem i wyłączaniem komputera,
   • urządzeniami wejścia i wyjścia
   • zastosowaniem komputerów w najbliższym otoczeniu i możliwościami wykorzystania do zabawy, nauki i pracy.
   Osiągnięcia uczniów:
   • uczeń zna zasady korzystania z pracowni komputerowej, bezpieczeństwa i higieny pracy,
   • zna podstawowe zasady eksploatacji komputera,
   • potrafi wskazać i nazwać elementy składowe komputera (jednostkę centralną, monitor, klawiaturę, myszkę..),
   • potrafi uruchomić i prawidłowo wyłączyć komputer,
   • umie nazwać urządzenia wejścia i wyjścia i określić ich funkcję.
  2. System operacyjny Windows –3 godz.
   Treści nauczania:
   • rozpoczęcie i zakończenie pracy w systemie Windows,
   • przeglądanie zasobów programu,
   • obsługa okien programu,
   Cele kształcenia:
   • zapoznanie z programem Windows, jego zasobami i możliwością wykorzystania niektórych z nich,
   Osiągnięcia uczniów:
   • uczeń potrafi uruchomić program Windows i poruszać się po nim,
  3. Praca w programie graficznym Paint - 7godz.
   Treści nauczania:
   • uruchamianie programu graficznego Paint,
   • elementy dodatkowe okna programu,
   • narzędzia grafiki,
   • tworzenie rysunków na zadany temat,
   • wprowadzanie zmian i poprawek do rysunków,
   • kopiowanie, wklejanie,
   • obracanie,
   Cele kształcenia:
   • zapoznanie z programem graficznym Paint i jego możliwościami,
   • poznanie paska menu i paska narzędzi,
   • tworzenie prostych rysunków i ich przekształcanie,
   Osiągnięcia uczniów:
   • uczeń potrafi uruchomić i zamknąć program,
   • potrafi tworzyć rysunki na zadany temat i przekształcać je według potrzeb,
   • potrafi obracać, kopiować i wklejać,
  4. Praca w edytorze tekstu Word Pad –...
 • Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


  Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


  Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

  Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !