Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !

Przyroda ożywiona - zwierzęta

Data dodania: 2006-06-10 08:50:25
Jestem nauczycielem przyrody i opracowałam blok programowy z przyrody w klasie 6. Tematem bloku jest Przyroda ozywiona — zwierzęta. Chciałabym się podzielić swoją wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami.OPRACOWANIE BLOKU PROGRAMOWEGO Z PRZYRODY W KL VI
TEMAT BLOKU: Przyroda ożywiona zwierzęta. (38 – 51 jednostek lekcyjnych)

Opracowała: ANETA JAKUBISZYN
   
Lp.
 
 
Temat
Liczba godzin
 
 
Cel główny
 
Cele
A,B
 
Cele
C,D
 
Metody
 
Środki dydaktyczne
 
1
 
Różnorodność gatunkowa zwierząt na Ziemi.

 
 
1
Poznanie złożoności
świata zwierzęcego i jego sposób
usystematyzo-wania
Uczeń:
Wie co to jest gatunek,kraina zoograficzna.(A)
Wymieni kilka gatunków zwierząt charakterystycznych dla danego regionu Ziemi.(B)
Uczeń:
Zastosuje ilustrowane albumy i klucze  (A)
do oznaczania zwierząt.
Wyszuka na temat  zwierząt potrzebne wiadomości
w encyklopediach
i słownikach przyrodniczych.(D)
Pogadanka
Praca z książką
Gry dydaktyczne –rozwiązywanie problemów.
Słowniki,
Encyklopedia przyrodnicza,
Klucz do oznaczania zwierząt.
Prezentacja lub film.
2
Sposoby poznawania przyrody.
1
Sposoby poznawania budowy i życia zwierząt.
 
 
Uczeń:
Wie jak prowadzić  obserwację biologiczną. (A)
Zna rodzaje i sposoby poznawania przyrody.
Wie, jaki sprzęt laboratoryjny i inny służy do poznawania przyrody.
Wyjaśni pojęcia(B)
obserwacja,
doświadczenie,
filmowanie,
fotografowanie,
hodowla,
eksperyment.
Uczeń:
Potrafi prowadzić obserwację za pomocą mikroskopu.(C)
Zastosuje aparat fotograficzny
w dokumentowaniu poczynionych obserwacji.(C)
Założy i prowadzi prostą hodowlę
w pracowni przyrodniczej.
(akwarium,trrarium itp.)
Potrafi sporządzić preparat (eugleny zielonej)do obserwacji mikroskopowych.(D)
 
Obserwacja
(praktyczne zastosowanie mikroskopu – ćwiczenia
w obserwowaniu kropli wody z rzeki
lub gotowego preparatu).
Pogadanka
z pokazem
 
 
Mikroskop,
luneta,lornetka,
aparat fotograficzny,
notatnik.
Program multimedialny.
Tablice dydaktyczne.
ZRÓŻNICOWANIE ORGANIZMÓW JEDNOKOMÓRKOWYCH
3
Budowa i funkcje życiowe najprostszej komórki zwierzęcej.
 
 
 
 
 
1
 
Poznanie budowy,kształtów  i podstawowych czynności życiowych  komórki pierwotniaka
na przykładzie pantofelka.
Uczeń:
Rozpozna i nazwie pierwotniaki podczas obserwacji mikroskopowej.(A)
Wymieni podstawowe elementy w budowie komórki pierwotniaka.
(A)
Omówi czynności życiowe komórki i funkcjonowanie organów wewnętrznych.(B)
Wyjaśni sposób rozmnażania się pierwotniaków. (B)
Uczeń:
Wykona prawidłowo rysunek komórki pierwotniaka na podstawie obserwacji mikroskopowej.(C)
Wykaże zróżnicowanie
w budowie poznanych pierwotniaków.(C)
Zadba o sprzęt laboratoryjny w pracowni przyrodniczej.
(C)
Sporządzi preparat do obserwacji mikroskopowej.(D)
Podająco – oglądowa.
Praca
z podręcznikiem.
Ćwiczenia laboratoryjne.
(obserwacja mikroskopowa).
Praca indywidualna.
Mikroskop
i odpowiednie preparaty oraz sprzęt laboratoryjny.
Tablice – różnych kształtów pierwotniaków.
Podręcznik
Karty pracy przygotowane przez nauczyciela.
4
Środowiska życia organizmów
 jednokomórkowych.
 
1
 
Poznanie bogactwa
i różnorodności występowania organizmów jednokomórko-wych.
Uczeń:
Wymieni najprostsze formy życia występujące
w środowisku wodnym.(A)
Rozróżni i nazwie  elementy budowy organizmów jednokomórkowych.(B)
Omówi funkcje życiowe pantofelka
i eugleny zielonej jako przedstawicieli pierwotniaków.(B)
 
Uczeń:
Zanalizuje hodowlę eugleny zielonej,pantofelka na podstawie obserwacji mikroskopowej
i sporządzi
z jej prowadzenia dokumentację.(D)
(zadanie dla koła
 i zainteresowanych) Przeprowadzi obserwacje pod mikroskopem
eugleny zielonej hodowanej w świetle
i ciemności.(C)
Narysuje schemat budowy organizmu jednokomórkowego.(D)
Pokaz-film dydaktyczny:
Pogadanka
Praca z książką.
Ćwiczenia laboratoryjne-obserwacja mikroskopowa.
Kuwety z wodą przeznaczone do hodowli pierwotniaków.
Mikroskop i preparaty.
Podręcznik,ćwiczenia.
Film dydaktyczny
„Życie kropli wody” 15 min.
5
Wpływ i znaczenie pierwotniaków na środowisko przyrodnicze i życie człowieka.
 
1
 
 
Zainteresowanie rolą i znaczeniem pierwotniaków  w przyrodzie i życiu człowieka.
Uczeń:
Rozróżni pierwotniaki wolno żyjące
i pasożytnicze.(A)
Wyjaśni rolę
i znaczenie pierwotniaków
w środowisku i życiu człowieka.
- pokarm dla zwierząt
-pierwotniaki jako składnik skał wapiennych
-pierwotniaki jako pasożyty wywołujące choroby
u człowieka i zwierząt.
(B)
Wymieni choroby, które wywołują pierwotniaki
w organizmie człowieka
poda ich skutki.(A)
Wskaże, w jaki sposób zapobiegać chorobom wywoływanym przez pierwotniaki u ludzi.(B)
Uczeń:
Potrafi zinterpretować
 i wskazać pożyteczne
oraz szkodliwe działanie pierwotniaków
w środowisku naturalnym
i gospodarstwie człowieka.
(zastosowanie pierwotniaków
 w oczyszczalni ścieków.(D)
Zachowuje podstawowe zasady higieny
 w zapobieganiu zachorowań
na choroby wywoływane przez pierwotniaki. (C)
Praca z książką.
Burza mózgów –wykonanie tablicy graficznej
„ZNACZENIE PIERWOTNIAKÓW
W ŻYCIU NA ZIEMI”
Pogadanka -spotkanie
z pielęgniarką
szkolną lub
przedstawicielami sanepidu.
 
Film dydaktyczny:
„Jak powstają wapienie?”(15 min)
Tablice biologiczne pierwotniaków pasożytniczych.
Kartony brystolu, flamastry.
6
 
Powtórzenie wiadomości o cechach zwierzęcych organizmów jednokomórkowych.
 
1
Utrwalenie zdobytych wiadomości.
Zastosuje wiadomości i nabyte umiejętności
do rozwiazania zadań i wykonania praktycznych ćwiczeń.
Gry  dydaktyczne,
Praca w grupach.
 Karty pracy i poleceń.
 
ZRÓŻNICOWANIE BEZKRĘGOWCÓW
JAMOCHŁONY
7
Budowa i środowisko życia  zwierząt tkankowych
na przykładzie stułbi.
 
1
Budowa zwierząt tkankowych
Na przykładzie stułbi.
Uczeń:
Potrafi wymienić grupy jamochłonów
i podać ich przedstawicieli.(A)
Zidentyfikuje kształt
i budowę stułbi.(B)  Nazywa prawidłowo komórki zewnętrzne
i  wewnętrzne zwierząt tkankowych oraz wymienia
ich funkcje życiowe.(A)
Wyjaśni sposób odżywiania się stułbi(B)
Wie, na czym polegają zdolność regeneracyjne stułbi.(A)
Wyjaśnia, w jaki sposób stułbia oddycha.(B)
 

 
Uczeń:
Przeprowadzi
za pomocą lupy obserwacje ruchów,
form zachowania się 
i sposób chwytania pokarmu przez stułbie
w szkolnym akwarium.(C)
Zaprezentuje postawę wnikliwego i etycznego badacza organizmów żywych.
Narysuje zobserwowane ruchy stułbi. (D)
Zanalizuje przyczyny kurczenia się ciała stułbi pod pływem działania bodźców zewnętrznych.
(istnienie komórek nerwowych
w ektodermie
i entodermie)(D)
Uzasadni dlaczego stułbia zaliczana jest do jamochłonów.(C)
W sposób właściwy zastosuje odpowiedni sprzęt laboratoryjny
i optyczny:lupa.(C)
 
 
Obserwacja
(budowy zewnętrznej,sposób poruszania się oraz
zachowania się podczas odżywiania  – chwytanie pokarmu).
Eksperyment-
 (badanie wrażliwości stułbi – zachowanie się
podczas działania bodźców zewnetrznych).
Praca z książką.
Hodowla akwariowa stułbi
Lupki
Foliogramy (schematy budowy ciała stułbi)
Podręczniki i albumy przyrodnicze.
Naczynia laboratoryjne.
Sprzęt optyczny.
lupa
8
Przedstawiciele morskich jamochłonów:chełbia modra
i koralowiec
 
1
Charakterystyczne cechy budowy jamochłonów
i ich znaczenie
w przyrodzie.
Uczeń:
Wymieni środowiska życia jamochłonów.(A)
Potrafi podać cechy budowy ciała chełbi modrej i koralowca.(A)
Wyjaśni i omówi sposób
poruszania się i życia chełbi modrej
oraz koralowca.
 (tryb życia:meduzy – wolny tryb życia koralowce – osiadły)
(B)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uczeń:
Dokona analizy różnic
i podobieństw
w budowie jamochłonów.(D)
Wykona odpowiednie rysunki schematyczne.
(C)
Praca
z podręcznikiem.
Pogadanka
Podająco-
oglądowa – film dydaktyczny.
 
Film „ Życie rafy koralowej”
Tablice ilustrujące budowę korala
i ukwiału.
Podręcznik
Karty pracy.
PŁAZIŃCE I OBLEŃCE
9
Poznajemy gróźne pasożyty
przewodu pokarmowego:płazińce
i obleńce.
 
1
Zapoznanie
z najgroźniejszymi pasożytami człowieka - robaki płaskie
 i obłe.
Najważniejsze cechy przystosowania
do pasożytniczego trybu życia.
 
 
Uczeń:
Wymieni najgroźniejsze pasożyty stanowiące zagrożenie dla życia
i zdrowia człowieka.(A)
Dokona podziału pasożytów na grupy.(B)
Wyjaśni różnice między pasożytami obłymi a płazińcami.
(B)
 
 
 
 
 
Uczeń:
Porówna różne pasożyty.(C)
Narysuje i opisze rysunek schematu budowy pasożytów obserwowanych
pod mikroskopem.(D)
Praca z podręcznikiem
Dyskusja -analiza tablic przedstawiających pasożyty.
Drzeko decyzyjne.
Foliogramy.
Karty pracy
Podręcznik
10
Budowa i czynności życiowe
glisdy ludzkiej i tasiemca.
 
 
1
Budowa zewnętrzna glisdy ludzkiej i tasiemca.
Środowisko rozwoju i czynności życiowe  pasożytów.
Uczeń:
Wymieni w jakiej części przewodu pokarmowego żyją poszczególne pasożyty.
(A)
Opisze wygląd
i czynności życiowe poznanych pasożytów.
(sposób oddychania,
odżywiania i wydalania(B)
Uczeń:
Dokona analizy schematu poszczególnych cykli rozwoju tasiemca
i glisdy ludzkiej.(C)
Prawidłowo dokona obserwacji mikroskopowej.
Porówna budowę glisty ludzkiej
i tasiemca.(D)
Pogadanka.
Pokaz
Obserwacja -preparatu.
Praca
z podręcznikiem.
 
Mikroskop. Zakonserwowane okazy pasożytów przewodu pokarmowego człowieka
i zwierząt domowych.
 Tablice biologiczne -„Stadia rozwoju pasożytów”
 
11
Choroby wywoływane przez pasożyty.
 
 
1
Najgroźniejsze choroby wywołane przez pasożyty
 i sposoby ich zapobiegania.
 
 
Uczeń:
Wie jak ustrzec się przed zakażeniem pasożytami.(A)
Zdefiniuje pojęcia:
choroba zakaźna,
profilaktyka.(B)
Wymieni choroby wywoływane przez pasożyty, ich objawy
i następstwa.(A)
Poda żródła
zarażenia się pasożytami. (A)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uczeń:
Stosuje i przestrzega 
w życiu codziennym
zasady  i przepisy
sanitarno-porządkowe dotyczące higieny osobistej,
oraz higieny przygotowywania
i spożywania posiłków.
(C)
Zaplanuje i przygotuje pytania do wywiadu z lekarzem lub pielęgniarką  na temat „Jak uchronić się
przed zarażeniem pasożytami układu pokarmowego?”(C)
Umie przewidzieć skutki i następstwa chorób wywołanych przez pasożyty.(D)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pokaz
Dyskusja-(analiza przyczyn
i objawów chorób wywoływanych
przez pasożyty  przewodu pokarmowego).
Praca
z podręcznikiem
i materiałami źródłowymi.
Pogadanka.
Pokaz
Materiały informacyjne-broszurki i ulotki
o chorobach zakaźnych wywoływanych przez pasożyty.
Tablice graficzne.
Foliogramy.
 
 
PIERŚCIENICE
12
Budowa wewnętrzna i czynności życiowe dżdżownicy.
 
2
Budowa i funkcja narządów wewnętrznych dżdżownicy.
Znaczenie
 i przystosowanie do życia w glebie.
Uczeń:
Wyjaśni znaczenie
i rolę dżdżownic
w przyrodzie.(A)
Opisze budowę zewnętrzną dżdżownicy.(A)
Wyjaśni, w jaki sposób przebiega proces odżywiania się
 i wydalania
u dżdżownicy
i jak dżdżownica porusza się
w środowisku swojego występowania.(B)
Wyjaśni zasady funkcjonowania układu krwionośnego.(B)
Uczeń:
Potrafi scharakteryzować środowisko życia pierścienic
na przykładzie dżdżownicy.(C)
Założy i poprowadzi hodowlę dżdżownic.(D) Przeprowadzi makroskopową obserwację budowy dżdżownicy - żywego okazu.(C)
Zbada wrażliwość dżdżownicy na działanie bodźców zewnętrznych.
(bodźców dotykowych,
reakcji na wilgoć podłoża,
reakcji na działanie środków chemicznych oraz bodźców świetlnych.)
Zinterpretuje swoje doświadczenia.(D)
Sporządzi sprawozdanie
z poczynionych obserwacji
i przeprowadzonych doświadczeń.(D)
Obserwacja (dżdżownicy-sposób zakopywania się,
budowa zewnętrzna.)
Badawcza –laboratoryjna (badanie wrażliwości
 na bodźce zewnętrzne.)
Praca z podręcznikiem.
Pogadanka.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oceni znaczenie
dżdżownicy
w przyrodzie.(C)
Kuwety z ziemią
i  żywymi okazami dżdżownicy.
Foliogramy lub tablice z budową organów wewnętrznych dżdżownicy.
Podręczniki-albumy .
„Doświadczenia
i obserwacje zoologiczne
w szkole”-J.Wernerowa.
 PZWS.
STAWONOGI
13
Stawonogi jako organizmy wszystkich środowisk przyrodniczych.
 
1
Zapoznanie
ze środowiskiem życia stawonogów,
różnorodną budową zewnętrzną
i trybem życia
Uczeń:
Wie, że bezkręgowce mogą zamieszkiwać wszystkie środowiska.
(B)
Wymienia grupy zwierząt zaliczanych do stawonogów.(A)
Nazwie charakterystyczne cech  budowy ciała stawonogów
w poszczególnych grupach.
(skorupiaki,owady,
pajęczaki.)(B)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uczeń:
Rozpozna i
sklasyfikuje przy pomocy klucza
 do zwierząt poszczególnych przedstawicieli stawonogów.(C)
Określi związek budowy ciała
 i funkcjonowania stawonogów z ich występowaniem
w danym  środowisku.
(D)
 
 
 
Obserwacja żywego okazu pająka.
Oglądowo-podajaca.
Praca z książką.
Pogadanka
Atlasy zwierząt.
Żywe okazy pająka.
Tablice dydaktyczne
„Skorupiaki,owady,
pajęczaki”
14
Środowisko życia i budowa skorupiaków na przykładzie  raka rzecznego.
 
1
Związek budowy skorupiaków
z trybem życia
 i środowiskiem występowania.
Uczeń:
Wymieni gatunki raka występującego
w wodach słodkich.(A)
Wymieni elementy budowy zewnętrznej raka.(A)
Opisze tryb życia
i czynności życiowe
 raka rzecznego.(B)
Poda nazwy znanych mu skorupiaków morskich.(A)
 
Uczeń:
Zaobserwuje żywe lub zakonserwowane okazy raka.(C)
Uzupełni tabelę
na podstawie poczynionych obserwacji i zdobytych wcześniej wiadomości.
(C)
Opisze prawidłowo schemat budowy raka.
Określi zależności raka od wody.(D)
Wyjaśni, dlaczego rak pozostawiony bez wody
w krótkim czasie ginie.
(C)
Wskaże (poda) przyczyny masowego ginięcia raków
w polskich rzekach.(D)
Rozumie, że nie ma możliwości naturalnego odtworzenia wymarłego gatunku.(C)
 
 
 
 
 
 
 
 
Obserwacja budowy zewnętrznej i sposobu
poruszania się raka.
Pogadanka.
Oglądowo – podająca.
Obserwacja.
Praca z książką.
Żywe i zakonserwowane okazy raka.
Tablice ilustrujące budowę wewnętrzną raka.
Film „Życie w morzu-skorupiaki”(15 mni)
15
Chrabąszcz majowy-budowa wewnętrzna i zewnętrzna owadów.
 
1
Poznanie budowy zewnętrznej
i wewnętrznej ciała  owadów.
Uczeń:
Wymieni poszczególne elementy ciała owada i rolę, jaką spełniają
w jego życiu
(głowa,tułów,odwłok,
czułki, odnóża,
skrzydła)(A)
Zna i wylicza cechy budowy wewnętrznej świadczące
o przystosowaniu owadów do życia
na lądzie.(B)
 
 
 
 
Uczeń:
Wskazuje formy działalności człowieka, które prowadzą
do zagłady całych gatunków owadów(C)
Sklasyfikuje zasuszone okazy owadów na podstawie albumów
i klucza do oznaczania owadów.(D)
Rozróżni gatunki owadów chronionych.
(C)
Opisze schemat rysunku budowy zewnętrznej chrząszcza majowego.
(D)
Praca
z podręcznikiem,
atlasem i kluczem
do oznaczania owadów.
Oglądowo-podająca
Tablice biologiczne lub foliogramy przedstawiające morfologię i anatomie owada.
Zasuszone okazy owadów.
Lupa.
Atlasy i inne książki.
16
Rozmnażanie się i rozwój owadów.
 
2
Zapoznanie
 z podstawowymi funkcjami życia owadów-przetrwaniem gatunku.
(rozmnażanie)
Uczeń:
Wymienia poszczególne cykle rozwoju owada. (A)
Rozróżni owady pasożytnicze.
(pluskwy,wszy,pchły)
(A)
Wyjaśni sposób rozmnażania się owadów(płciowo)(B)
Wyjaśni pojęcie :
przeobrażenie owadów 
(A)
Uczeń:
Opisze na podstawie ilustracji poszczególne cykle rozwoju owadów.
(D)
Obserwując na filmie wylęganie się osobników
z jaj i ich dalszy rozwój,stwierdzi, jaki występuje u nich typ przeobrażenia. (C)
Scharakteryzuje typy poznanych przeobrażeń.
(motyl,ważka)(D)
Obserwacja – stadiów rozwoju owada.(tablice biologiczne lub film)
Pogadanka
Oglądowo – podająca.
Praca z książką.
Tablice biologiczne
Filmdydaktyczny:
„Narodziny owada”
Gabloty z okazami owadów.
17
Warunki i organizacja życia różnych przedstawicieli owadów.
Znaczenie i rola owadów
w przyrodzie i gospodarce człowieka.
 
2
Poznanie warunków powstawania,
rozwoju i zasad funkcjonowania społeczności owadów na przykładzie mrówek.
Poznanie różnych funkcji pełnionych przez owady w środowisku.
Owady pasożytnicze ich występowanie zagrożenia
 i sposoby zwalczania.
Uczeń:
Wymieni gatunki mrówek występujących w naszych lasach
i domach.(A)
Poda przykłady innych owadów żyjących
w społecznościach.(A)
Omówi, czym charakteryzuje się życie społeczne
w mrowisku.(B)
Poda, jakie korzyści przynosi owadom życie społeczne. (A)
Rozpoznaje na ilustracji
i nazywa owady pożyteczne i szkodniki.
(B)
Wyjaśni znaczenie
i rolę pszczół dla gospodarki człowieka.
(B)
Podaje przykłady owadów wykorzystywanych przez człowieka (jedwabniki,pszczoły)
(B)
Wymieni owady
o największym znaczeniu dla środowiska
(mrówki,biedronki)(A)
Zna gatunki owadów pasożytniczych(wszy,
pluskwy,pchły)(A)
Wyjaśni pojęcie pasożytnictwo.(B)
Wie, że owady pasożytnicze przenoszą groźne choroby dla człowieka.(B)
Uczeń:
Nie niszczy mrowisk
w lasach .(C)
Portafi wykorzystać pożyteczne działanie owadów  w uprawach na działce i polu.(D)
Wie jak zwalczać szkodniki.(C)
Wie, na czym polega prowadzenie pasieki.(C)
Porówna życie
w mrowisku z życiem
w ulu.(D)
Rozpoznaje wskazane owady (zasuszone okazy)przy pomocy „Klucza do oznaczania owadów”. (D)
Rozpozna w środowisku najczęściej spotykane owady.(D)
Rozumie związek pomiędzy występowaniem pasożytniczych owadów a przestrzeganiem zasad higieny.(C)
 
Wycieczka – obserwacja mrowiska.
Pogadanka.
Praca z  książką.
Burza mózgów
 
Film o życiu mrówek
pt. „Te wszędobylskie mrówki”
Gabloty z okazami owadów.
Lupy.
Atlasy owadów
18
 
 
Pajęczaki – stawonogi pasożytnicze.Pająk krzyżak.
 
1
Budowa ciała
i tryb życia.
Uczeń:
Wyjaśni znaczenie sieci dla pająków. (B)
Wyjaśni, jakie narządy umożliwiają pająkowi wicie sieci.(A)
Wymieni inne pajęczaki (kleszcze,świerzbowce(A)
Scharakteryzuje budowę  ciała pająka.
(A)
Omówi znaczenie pajęczaków
w przyrodzie
i życiu człowieka.(B)
Wie, jakie następstwa mogą wystąpić po ukąszeniu przez kleszcze.(B)
Wyjaśni pojęcie pasożyt.(A)
 
 
Uczeń:
Potrafi porównać budowę owada i pająka.
(C)
Wyjaśnić, dlaczego owady przylepiają się do sieci a pojąk nie.(C)
Określi, dlaczego pająk jest drapieżcą.(C)
Wie, w jaki sposób chronić się przed kleszczami,
jak usunąć z ciała kleszcza
i że nie należy lekceważyć ukąszeń kleszcza.(D)
Określi, na czym polega pasożytnictwo.(D)
Obserwacja pająka
i sieci pajęczej.
Praca
z podręcznikiem.
Pokaz.
Pogadanka.
Podręcznik.
Tablice dydaktyczne.
Żywy okaz pająka
MIĘCZAKI
19
Przedstawiciele mięczaków
w środowiskach: lądowym
oraz  wód słodkich i słonych.
 
2
Różnorodność mięczaków
i środowisk ich występowania.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uczeń:
Wyodrębnia wśród mięczaków poszczególne grupy zwierząt.(A)
(ślimaki,małże,
głowonogi)
Wymienia przedstawicieli
w obrębie poszczególnych grup mięczaków.
(ślimaki: winniczek,
błotniarka stawowa,zatoczak)(A)
Zna kształty muszli ślimaków i małży żyjących na lądzie,oraz
 w wodach  słodkich
i słonych.(A)
Potrafi powiedzieć
w jakim celu natura wyposażyła ślimaki
w muszle.(B)
Opisze budowę zewnętrzną (muszla)
 i wewnętrzną (ciało) małży.(B)
jadalny,ostrygi)
Wymieni gatunki małży jadalnych.
(omułek
jadalny,ostrygi)
(A)
Wymieni przedstawicieli głowonogów
i opisze charakterystyczne cechy budowy ich ciała,oraz sposób żerowania i odżywiania.(B)
 
Uczeń:
Porówna budowę poszczególnych grup mięczaków:
(uzupełni tabelę)(C)
Założy i poprowadzi hodowle ślimaka winniczka.(D)
Zanalizuje sposób oddychania ślimaka.(D)
Porówna muszlę małża z muszlą ślimaka.(C)
Scharakteryzuje sposób oddychania małży.(D)
Poda przepis na potrawę z małży lub ślimaków.
(C)
Nauczanie laboratoryjne.
Obserwacja.
Praca z podręcznikiem.
Oglądowo – podająca.
Pogadanka.
Film.
Muszle ślimaka winniczka i innych ślimaków
oraz małż.
Terrarium z okazami ślimaka
Film przyrodniczy „Życie mięczaków w morzu
i jeziorze”
20
Środowisko życia,budowa
 i czynności życiowe ślimaka winniczka.
 
1
Budowa
i czynności życiowe ślimaków.
Uczeń:
Opisze środowisko życia ślimaka winniczka.(A)
(warunki bytowe)
Wymieni wymagania życiowe ślimaka winniczka.(A)
Wymieni i omówi poszczególne elementy
z których zbudowane jest ciało ślimaka.(B)
Opisze kształt i kolor muszli ślimaka winniczka.(A)
Wyjaśni na czy polega proces oddychania  ślimaków płucodysznych 
i ślimaków oddychających
za pomocą skrzeli.(B)
Wymieni gatunki ślimaków lądowych
i wodnych.(A)
 
 
Uczeń:
Przeprowadzi eksperyment reakcji
na różne bodźce
z wykorzystaniem żywego okazu ślimaka.
(D)
Zaprezentuje postawę  wnikliwego i etycznego badacza. (C)
Porówna sposób oddychania ślimaków lądowych
 i wodnych.(C)
 Poda przykłady ślimaków morskich oddychających skrzelami: (rozkolce,czareczki,
porcelanki,stożki)(C)
Wykona rysunek ślimaka i małży
w zeszycie.
Potrafi wskazać poprzez analizę w jaki sposób zanieczyszczenie środowiska wodnego wpływa na życie mięczaków.(D)
 
Pogadanka
Obserwacja żywych okazów.
Praca z atlasem zwierząt.
Praca z książką.
 
 
Żywe okazy ślimaka winniczka.
Schemat budowy zewnętrznej
i wewnętrznej ślimaka-foliogramy.
Karty pracy dla grup
 i instrukcje do ich uzupełniania.
21
Pożyteczne i szkodliwe znaczenie mięczaków
w przyrodzie
i gospodarce człowieka.
 
1
 
Rola i znaczenie mięczaków w przyrodzie.
 
 
 
 
Uczeń:
Poda sposoby żerowania ślimaków drapieżców(rozkolce)
i szkodników(pomrów)
(A)
Poda przykłady pozytywnej
roli mięczaków
dla środowiska przyrodniczego, życia
i gospodarki człowieka.(B)
Wymieni jadalne gatunki ślimaka.(A)
Uczeń:
Wyjaśni, na czym polegają szkody wyrządzane przez niektóre gatunki mięczaków.(C)
Pogadanka.
Praca z książką
Drzewko decyzyjne.
 
Tablice dydaktyczne.
Karty pracy.
Podręczniki.
22
POWTÓRZENIE WIADOMOŚCI
O BEZKRĘGOWCACH
1
Utrwalenie zdobytych wiadomości
i umiejętności.
 
 
 
Uczeń:
Rozpoznaje najczęściej spotykane owady
i pajęczaki.
Potrafi stosować sposoby usuwania i zwalczania pasożytów
Rozumie związek pomiędzy występowaniem pasożytów
a przestrzeganiem zasad higieny.
Zna przykłady owadów wykorzystywanych przez człowieka
Wie, jakie groźne choroby mogą przenosić owady
i pajęczaki.
Potrafi posługiwać się kluczami do oznaczania owadów.
Rozpozna poznane gatunki mięczaków
po budowie muszli.
 
 
Praca w grupach
Gry i zabawy dydaktyczne.
 
 
 
Karty pracy indywidualne
i grupowe
Krzyżówki,rebusy,
schematy rysunkowe.
Puzzle.
Nożyczki papier kolorowy.
KRĘGOWCE ICH RÓŻNORODNOŚĆ ,BUDOWA,FUNKCJE ŻYCIOWE I ROLA W ŚRODOWISKU PRZYRODNICZYM.
RYBY
23
Ryby – przedstawiciele kręgowców wód słodkich
i słonych.
 
 
2
 
Budowa
i środowisko życia kręgowców
Przystosowanie ryb do życia
w wodach słodkich
i słonych.
 
 
 
 
 
 
 
Uczeń:
Wyjaśni pojęcie strunowce.(A)
Opisze charakterystyczne cechy kręgowców.(B)
Nazwie wytwory skóry ryb(łuski)(A)
Podzieli ryby ze względu na rodzaj tkanki budującej szkielet
(chrzęstnoszkieletowe,
kostnoszkieletowe)(A)
Wyjaśni sposób rozmnażania się ryb.(B)
 
Uczeń:
Rozpozna na ilustracji pospolite gatunki ryb morskich
i słodkowodnych.(C)
Nazwie i wskaże na ilustracji lub żywych okazach poszczególne części ciała ryby.(C)
Wyjaśni, w jaki sposób
i które narządy ułatwiają rybom pływanie. (C)
Scharakteryzuje pospolite ryby morskie
Poprowadzi hodowle ryb akwariowych (opieka przez cały rok)
(D)
Praca
z podręcznikiem
i innymi materiałami źródłowymi.
Oglądowo –podająca.
 
Film dydaktyczny
Karty pracy
Schemat budowy ryby
 
24
Poznajemy ryby słodkowodne i morskie.
 
 
1
Budowa wewnętrzna ryby-procesy życiowe.
 
 
 
 
 
Uczeń:
Wymieni charakterystyczne cechy budowy ryb świadczące
o przystosowaniu się ich do życia w wodach
słodkich i słonych.(A)
Wyjaśni, w jaki sposób ryba odżywia się
i oddycha.(B)
Poda przykłady  ryb  wędrujących.(A)
Uczeń:
Opisze na schemacie budowę zewnętrzną ryby. (C)
Scharakteryzuje  tryb życia ryb:
(wędrówki,rozmnażanie
i formy przeobrażenia ryb na przykładzie
węgorza.)(D)
 
Obserwacja (zachowania się
i budowy zewnętrznej ryby
w akwarium)
Oglądowa.
Praca z książką.
Akwarium
Podręczniki
Ilustracje różnych gatunków ryb.
 
25
Ryby i ich znaczenie
w środowisku i gospodarce człowieka.
 
1
Znaczenie ryb
w przyrodzie.
Ochrona gatunkowa ryb.
 
 
 
 
 
Uczeń:
Wymieni gatunki ryb objętych ochroną gatunkową(jesiotr zachodni,strzebla potokowa)(A)
Wyjaśni, dlaczego ryby
są cennym produktem spożywczym
i wymieni produkty otrzymywane
z ryb.(B)
Poda przykłady ryb drapieżnych.(A)
Uczeń:
Wyjaśni, na czym polega gatunkowa ochrona ryb i uzasadni jej ważność dla środowiska. (C)
Poda przepisy na dowolną potrawę z ryb.
(C)
Zidentyfikuje ryby gatunków pospolitych
i chronionych
na podstawie odpowiedniego atlasu.
(D)
 
Pogadanka.
Praca z książką.
Mapa fizyczna
dyskusja
Mapa,
Ilustracje ryb.
PŁAZY
26
Poznajemy płazy wodne
i lądowe.
1
Różnorodność gatunkowa płazów.
Płazy organizmy wodno – lądowe.
 
 
 
 
Uczeń:
Opisze charakterystyczne cechy budowy zewnętrznej płazów ogoniastych
na...

Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !