Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !

Propozycja karty informacyjnej z matematyki

Data dodania: 2005-03-05 09:23:30
Propozycja karty informacyjnej dla uczniów klasy V i VI i ich rodziców
KARTA INFORMACYJNA DLA UCZNIÓW
CZEGO BĘDĘ SIĘ UCZYŁ NA LEKCJI W KLASIE V?
 • NAUCZYCIEL: mgr Paweł Sobczyk
 • PRZEDMIOT: matematyka
 • KLASA: 5, SEMESTR : II ROK SZKOLNY 2002/2003
 • OBOWIĄZKOWE PODRĘCZNIKI I ZESZYTY ĆWICZEŃ: MATEMATYKA 2001 – podręcznik dla kl. V, WSiP MATEMATYKA 2001 – zeszyt ćwiczeń dla klasy 5, semestr II, WSiP
 • PRZYBORY POTRZEBNE NA LEKCJI: przybory do rysowania i pisania, przybory geometryczne, kalkulator.
 • NAJWAŻNIEJSZE UMIEJĘTNOŚCI I WIADOMOŚCI, KTÓRE UCZNIOWIE BĘDĄ ZDOBYWAĆ PRZEWIDYWANE TERMINY POWTÓRZEŃ SPRAWDZIANÓW I KLASÓWEK:
NAZWA DZIAŁU: GEOMETRIA – figury płaskie.
WYMAGANE WIADOMOŚCI:
 • pojęcie figury płaskiej,
 • własności figur /trójkąty, prostokąty, romby, trapezy,
 • pojęcie układu współrzędnych.
WYMAGANE UMIEJĘTNOŚCI:
 • rozpoznawanie, nazywanie i kreślenie figur /na podstawie ich własności/,
 • umiejętność klasyfikacji czworokątów,
 • odczytywanie i zaznaczanie punktów w układzie współrzędnych.
PRZEWIDYWANE TERMINY POWTÓRZEŃ, SPRAWDZIANÓW I KLASÓWEK:
 • koniec stycznia – sprawdzian "klasyfikacja czworokątów",
 • powtórzenie wiadomości i praca klasowa z działu – II połowa lutego.
NAZWA DZIAŁU: DZIAŁANIA NA LICZBACH DZIESIĘTNYCH.
WYMAGANE WIADOMOŚCI:
 • pojęcie liczby dziesiętnej,
 • dostrzeganie prawidłowości łączących działania i liczby.
WYMAGANE UMIEJĘTNOŚCI:
 • umiejętność dzielenia i mnożenia liczb dziesiętnych przez liczby N,
 • stosowanie kalkulatora,
 • umiejętność szacowania i oceny rzeczywistych wyników.
PRZEWIDYWANE TERMINY POWTÓRZEŃ, SPRAWDZIANÓW I KLASÓWEK:
 • sprawdzian "mnożenie i dzielenie ułamków dziesiętnych" – I tydzień marca.
NAZWA DZIAŁU: UŁAMKI ZWYKŁE / PROCENTY.
WYMAGANE WIADOMOŚCI:
 • pojęcie mnożenia i dzielenia ułamka i liczby mieszanej przez liczbę N,
 • pojęcie procentu, zapis dziesiętny ułamka zwykłego.
WYMAGANE UMIEJĘTNOŚCI:
 • umiejętność mnożenia, dzielenia i obliczania ułamka danej liczby,
 • obliczanie procentu danej liczby,
 • umiejętność stosowania praw działań w zadaniach.
PRZEWIDYWANE TERMINY POWTÓRZEŃ, SPRAWDZIANÓW I KLASÓWEK:
 • sprawdzian "obliczanie procentu danej liczby" – połowa marca,
 • powtórzenie i utrwalenie wiadomości z działu, praca klasowa – koniec marca.
NAZWA DZIAŁU: POLA FIGUR PŁASKICH.
WYMAGANE WIADOMOŚCI:
 • pojęcie wysokości figury /trójkąta, trapezu, równoległoboku/
 • pojecie pola figury, pojęcie konstrukcji geometrycznej.
WYMAGANE UMIEJĘTNOŚCI:
 • umiejętność kreślenia i rozpoznawania wysokości figury,
 • umiejętność obliczania pola figury i stosowania wzorów, umiejętność konstrukcji sześciokąta foremnego.
PRZEWIDYWANE TERMINY POWTÓRZEŃ, SPRAWDZIANÓW I KLASÓWEK:
 • sprawdzian "pole prostokąta, kwadratu i równoległoboku" - połowa kwietnia,
 • utrwalenie i powtórzenie wiadomości, praca klasowa - początek maja.
NAZWA DZIAŁU: WIADOMOŚCI PRAKTYCZNE.
WYMAGANE WIADOMOŚCI:
 • pojęcie diagramu słupkowego, kołowego, zbieranie danych,
 • wydarzenia możliwe, niemożliwe i pewne.
WYMAGANE UMIEJĘTNOŚCI:
 • umiejętność odczytywania i przedstawiania danych w postaci diagramów.
 • badanie sytuacji losowych.
PRZEWIDYWANE TERMINY POWTÓRZEŃ, SPRAWDZIANÓW I KLASÓWEK:
 • sprawdzian: "czytanie i przedstawianie danych na diagramie.
NAZWA DZIAŁU: FIGURY PRZESTRZENNE.
WYMAGANE WIADOMOŚCI:
 • pojęcie graniastosłupa, pojęcie objętości i pola graniastosłupa.
WYMAGANE UMIEJĘTNOŚCI:
 • umiejętność obliczania objętości graniastosłupa,
 • umiejętność obliczania pola graniastosłupa.
PRZEWIDYWANE TERMINY POWTÓRZEŃ, SPRAWDZIANÓW I KLASÓWEK:
 • sprawdzian: "objętości graniastosłupów" – początek czerwca,
 • powtórzenie i utrwalenie wiadomości, praca klasowa z działu – połowa czerwca.
JAK BĘDĄ SPRAWDZANE WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI UCZNIÓW?
 • Odpowiedzi ustne / kartkówki: 5 razy w semestrze.
 • Sprawdziany: 6 razy w semestrze.
 • Prace klasowe: 4 razy w semestrze.
 • Udział w konkursach: 1 raz w semestrze
 • Inne /modele prostopadłościanów, zeszyty ćwiczeń, zadania domowe/: 1 raz w semestrze.
WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY:
CELUJĄCY: Uczeń uogólnia i stosuje uogólnienia, operuje twierdzeniami, samodzielnie potrafi formułować definicje i twierdzenia z użyciem symboli matematycznych, przetwarza dane z rysunków, diagramów, tekstów, tabel i wykresów, stosuje umiejętności matematyczne do rozwiązywania skomplikowanych problemów z innych dziedzin, prezentuje wyniki swojej pracy w różny sposób, wspiera członków grupy potrzebujących pomocy.
BARDZO DOBRY: Uczeń opanował wiadomości i umiejętności na stopnie niższe, a ponadto: rozumie zasady klasyfikacji czworokątów, potrafi klasyfikować trójkąty ze względu na długości boków i rozwartości kątów, potrafi obliczać pola powierzchni wielokątów stosując podział na wielokąty, których pola można obliczyć, potrafi rozwiązywać trudne zadania tekstowe dotyczące objętości, potrafi biegle obliczać wartości wyrażeń arytmetycznych, w których występują liczby naturalne, ułamki zwykłe i dziesiętne, potrafi rozwiązywać trudne zadania dotyczące kątów.
DOBRY: Uczeń opanował wiadomości i umiejętności na stopień dopuszczający i dostateczny, a ponadto: rozwiązuje zadania tekstowe związane z polem prostokąta i kwadratu, rozwiązywać zadania tekstowe na obliczanie pól i objętości graniastosłupów, mnożyć i dzielić ułamki dziesiętne, rozwiązywać działania łączne z zastosowaniem ułamków, rozwiązywać zadania tekstowe z zastosowaniem poznanych działań na liczbach naturalnych, ułamkach, procentach, formułować właściwe wnioski z przedstawionych diagramów.
DOSTATECZNY: Uczeń opanował wiadomości i umiejętności na ocenę dopuszczającą a także: potrafi obliczać ułamek danej liczby, zapisać ułamek o mianowniku 100 jako procent danej liczby, zamieniać ułamki zwykłe na dziesiętne i odwrotnie /proste przykłady/, opisać prostokąt, kwadrat, trójkąt, równoległobok, trapez i romb, rozwiązywać zadania z zastosowaniem wzorów na pole i obwód...

Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !