Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !

Program zajęć wyrównawczych w klasie VI.

Data dodania: 2006-03-14 11:30:00
Program zajęć wyrównawczych jestprzeznaczony dla uczniów klasy VI-ej szkoły podstawowej, którzy zróżnych powodów mają trudności w opanowaniu podstawowychwiadomości i umiejętności z zakresu nauczania języka polskiego.Obejmuje on wymagania konieczne i podstawowe, co ma umożliwićosiągnięcie skuteczności w uczeniu uczniów mniej zdolnych.
I. WSTĘP

Program zajęć wyrównawczych jest przeznaczony dla uczniów klasy VI-ej szkoły podstawowej, którzy z różnych powodów mają trudności w opanowaniu podstawowych wiadomości i umiejętności z zakresu nauczania języka polskiego.

Obejmuje on wymagania konieczne i podstawowe, co ma umożliwić osiągnięcie skuteczności w uczeniu uczniów mniej zdolnych.


Celem zajęć wyrównawczych jest podnoszenie sprawności językowej uczniów, czyli zdobycie przez ucznia praktycznej umiejętności swobodnego i skutecznego posługiwania się językiem w mowie i piśmie. Głównie należy zadbać o właściwe stosowanie słownictwa, związków frazeologicznych, synonimów oraz o poprawne budowanie zdań, przemyślane komponowanie całego tekstu, poprawną ortografię i interpunkcję, o umiejętność odpowiedniego formułowania myśli w zależności od sytuacji komunikacyjnej.


II. CELE EDUKACYJNE


l. Cele ogólne:
­ uzupełnienie wiadomości dotyczących nauki o języku, ortografii, interpunkcji;
­ bogacenie słownictwa i kształtowanie umiejętności posługiwania się słownikami;
­ kształtowanie sprawności komunikacyjnych;
­ wyrabianie nawyków samokształceniowych;
­ rozbudzanie wiary w możliwość pokonywania istniejących trudności i sprawnego posługiwania się językiem polskim.

2. Cele szczegółowe:
­ przypomnienie zasad ortografii i interpunkcji oraz ćwiczenie umiejętności stosowania ich w praktyce;
­ uzupełnianie wiadomości o budowie zdania pojedynczego, złożonego;
­ kształtowanie umiejętności stosowania zasad składni w budowie wypowiedzi oraz świadomego dobierania konstrukcji zdania do celu wypowiedzi;
­ bogacenie słownictwa, gromadzenie słów potrzebnych przy tworzeniu różnych typów wypowiedzi pisemnej;
­ wyrabianie umiejętności i nawyku korzystania ze słowników języka polskiego i wyrazów obcych oraz poradników językowych;
­ kształtowanie umiejętności samodzielnego tworzenia komunikatów językowych, niezbędnych w dalszej edukacji i w życiu;
utrwalenie i uzupełnienie pojęć z zakresu teorii literatury niezbędnych w
interpretacji dzieł literackich i odbiorze tekstów kultury .

III. ZAŁOŻENIA PROGRAMU

1. W zajęciach uczestniczą chętni, świadomi swoich braków uczniowie.
2. Umiejętności wyniesione z zajęć utrwalają samodzielnie, starannie wykonują zlecone do domu zadania, umieją je oceniać, wskazując zalety i wady.
3. Uczestnicy zajęć wyrabiają w sobie nawyki samokształcenia i samokontroli, zaczynają świadomie posługiwać się językiem.
4. Wszystkie wiadomości teoretyczne prezentowane są tak, aby wykazać ich praktyczną przydatność.


IV. REALIZACJA ZAŁOŻEŃ PROGRAMOWYCH

l. Organizacja zajęć:
­ odbywają się raz w tygodniu i trwają 45 minut,
­ chętni spotykają się po lekcjach, we wspólnie ustalonym terminie,
­ praca jest systematyczna i planowa.

2. Pomoce naukowe:
­ tablice ortograficzne,
­ słowniki: języka polskiego, wyrazów obcych, ortograficzny, terminów literackich, poprawnej polszczyzny oraz poradniki językowe,
­ przygotowane przez nauczyciela i powielone dla każdego ucznia karty z zestawami ćwiczeń ortograficznych i językowych,
­ plansze z zakresu teorii kultury,
­ wybrane przez nauczyciela teksty kultury z opracowanymi zestawami zadań otwartych i zamkniętych.

3. Procedury osiągania celów:
­ praca ze słownikami i poradnikami językowymi,
­ ćwiczenia ortograficzne, językowe, redakcyjne,
­ zabawy dydaktyczne,
analiza tekstów kultury.

V. TREŚCI NAUCZANIA

Dział programowy
Treści kształcenia
Zakres tematyczny
Liczba godzin
Literatura
Ćwiczenia słownikowo –
-frazeologiczne
1. Rozwijanie sprawności komunikowania się z otoczeniem z uwzględnieniem sytuacji mówienia, doskonalenia umiejętności formułowani własnych sądów.

2. Posługiwanie się w wypowiedziach ustnych i pisemnych wyrazami oraz związkami frazeologicznymi w celu:
- unikania powtórzeń,
- nadawania wypowiedzi charakteru, ekspresywnego (stosowanie zdrobnień oraz zgrubień).

2


2
Ćwiczenia redakcyjne

(gramatyczno-
-stylistyczne)
1. Ćwiczenia w składniowym
przekształcaniu tekstu:
- zdań złożonych w pojedyncze,
- skracanie zdań przez usuwanie elementów nieistotnych dla zrozumienia treści,
- przekształcanie mowy niezależnej w zależną w celu uzwięźlenia tekstu.

2
Ćwiczenia kompozycyjne
1. Plan odtwórczy przeczytanej lektury.

2. Plan kompozycyjny własnej wypowiedzi.

3. Ramowy oraz szczegółowy
plan utworu jako
przygotowanie do opowiadania
odtwórczego.
2


2


2
Literatura
Ćwiczenia ortofoniczne
1. Ćwiczenia kształcące poprawną dykcję, wyrazistość mowy, poprawny akcent oraz intonację ( w związku z głośnym czytaniem, recytacją oraz ustnym wypowiadaniem się na temat przeczytanego tekstu literackiego).


5
Ćwiczenia w korzystaniu ze słowników
1....

Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !